Ministru kabineta 25.10.2022. sēdes protokols Nr. 54

Ministru kabineta 25.10.2022. sēdes protokols Nr. 54

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs (attālināti)

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības saprašanās memorandu par diplomātiskā un konsulārā personāla darbinieku apgādājamo nodarbinātību"
22-TA-2362
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-1885
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu  3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-83
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-654
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2345
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""
22-TA-2593
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2544
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)""
22-TA-2237
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 780 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)""
22-TA-1884
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"
22-TA-2558
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju"
22-TA-1734
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
12. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)""
22-TA-2735
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība""
22-TA-1619
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""
22-TA-1016
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""
22-TA-2211
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1135", Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2759
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2611
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2613
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt un rast risinājumu finanšu resursu piesaistei atlikušo saistību izpildei sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2022. gadā.
19. §
Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-2197
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1600
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
21. §
Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanas klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas"
22-TA-2118
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)""
22-TA-2561
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu prēmēšanu"
22-TA-2990
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2952
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2935
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3063
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai"
22-TA-2548
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu finansējuma pārdalei pa gadiem un finansējuma avotiem jauno elektrovilcienu iegādes projektā, kā arī precizēt nepieciešamā finansējuma kopējo apmēru, to samazinot par 67 750 euro.
4.
Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" precizētā biznesa plāna projekts ietver tā saimnieciskās un finanšu darbības prognozes, tajā skaitā 32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes izmaksas, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības izmaksas, kā arī vilcienu remontu centra izbūvi un Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaisti, un tā provizoriskā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022. gadā ir 7 708 062 euro, 2023. gadā – 121 411 430 euro, 2024. gadā – 7 780 006 euro un 2025. gadā – 1 605 372 euro (pozitīva ietekme).
5.
Pieņemt zināšanai, ka vilcienu remontu centra izbūvei paredzētie 14 000 000 euro ir provizoriskas izmaksas, precīzas remonta centra būvniecības izmaksas būs zināmas būvniecības projektēšanas stadijā.
6.
Finanšu ministrijai ņemt vērā šī protokollēmuma 4. punktā minēto provizorisko fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, izstrādājot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam".
7.
Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" Valsts kasē ir atvērts atsevišķs norēķinu konts nepieciešamā finansējuma saņemšanai, kā arī tiek nodrošināta jauno elektrovilcienu uzskaite akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" bilancē, lai izpildītu sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līguma nosacījumus.
8.
Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 84. §) "Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"" 6. punktu.
28. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3020
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3090
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
22-TA-3130
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3132
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3093
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""
22-TA-2951
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3062
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1541
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3072
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros"
22-TA-3121
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2898
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

39. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
21-TA-1508
(K. Gerhards, O. Feldmane, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
22-TA-1709
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
41. §
Rīkojuma projekts "Par Kārli Piģēnu"
22-TA-2784
(K. Gerhards, K. Piģēns, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

42. §
Plāna projekts "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam"
22-TA-1631
(D. Pavļuts, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Plāna projekts "Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam"
22-TA-1530
(D. Pavļuts, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

44. §
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku" un Ministru kabineta 2020. gada 22. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 86 4. §) 8. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
22-TA-1943
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2020. gada 22. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 86 4. §) 8. punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
45. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2022. gada 30.-31. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3171
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2022. gada 30.-31. oktobra neformālajā sanāksmē.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem"
22-TA-2618
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai ziņojumā ietverto informāciju par situāciju Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra būvniecībā (Kalpaka ielā 1, Kuldīgā), un Izglītības un zinātnes ministrijai par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma risinājuma gaitu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
3.
Lai augstas gatavības projektos, kas saistīti ar Covid-19 krīzes  pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, segtu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, un nodrošinātu to pabeigšanu, atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali:
3.1.
no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" 27 449 euro apmērā, samazinot izdevumus līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai Eiropas skolās, uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" augstas gatavības projektu īstenošanai;
3.2.
no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.14.00 "Mācību līdzekļu iegāde" 61 164 euro apmērā, samazinot izdevumus mācību līdzekļu iegādei, uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" augstas gatavības projektu īstenošanai.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3.1.  un 3.2. apakšpunktā atbalstītajiem priekšlikumiem.
5.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par Latgales industriālā tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 30. jūnijam, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 30. septembrim un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.
6.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 5. punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā plānoto, bet neapgūto finansējumu indikatīvi 568 329 euro apmērā informatīvajā ziņojumā norādītajiem infrastruktūras objektiem 2023. gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma. 
47. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022. gadā"
22-TA-2183
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
48. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo atbalstu bērniem, kuri līdz ar sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" likvidāciju sociālo korekciju turpina pašvaldībās"
22-TA-3021
(A. Muižniece, K. Kinča, J. Bordāns, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros 2022. gadā tiek veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem budžeta apakšprogrammā 01.03.00. "Sociālās korekcijas izglītības iestāde" 29 664 euro apmērā, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) un palielinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām (7460 kods), lai nodrošinātu atbalstu darbam ar bērniem, kuriem būtu turpinājusies piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē – izpilde sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" pastāvēšanas gadījumā un kuriem ir nodrošināma likumpārkāpumu profilakse.
3.
Apstiprināt šī protokollēmuma 2. punktā minētā finansējumu sadalījumu pa pašvaldībām:
3.1.
Valmieras novada pašvaldībai –11 124 euro;
3.2.
Dobeles novada pašvaldībai – 7416 euro;
3.3.
Rīgas pilsētas pašvaldībai – 3708 euro;
3.4.
Jelgavas novada pašvaldībai –3708 euro;
3.5.
Tukuma novada pašvaldībai – 3708 euro.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajām pašvaldībām līdz 2023. gada 20. janvārim sagatavot pārskatu (informatīvā ziņojuma pielikums) par apstiprinātā finansējuma izlietojumu un iesniegt to, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumā "ePārskati" pieejamo veidlapu.
5.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajām pašvaldībām finansējumu, kas nav izlietots līdz 2022. gada 31. decembrim, atbilstoši pārskata ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" atmaksāt finansējuma devējam līdz 2023. gada 30. janvārim.

5. Ministru kabineta lieta

49. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par valsts sociālo pabalstu pārskatīšanu)
22-TA-3119
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

50. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 20. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0376
22-TA-3082 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz 2022. gada 20. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0376.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
51. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 25. oktobra sanāksmei
22-TA-3190
(K. Gerhards, E. Šaicāns, G. Eglītis, A. Pabriks, J. Reirs, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ēku energosniegumu (pārstrādāta redakcija)".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz atjaunīgo gāzu un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par atjaunīgo gāzu un dabasgāzes iekšējo tirgu un ūdeņraža iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)".
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ārkārtas situāciju enerģētikā – gatavojamies, iepērkam un aizsargājam ES kopā un par priekšlikumu Padomes Regulai par solidaritātes stiprināšanu, labāk koordinējot gāzes iepirkšanu, gāzes apmaiņu pāri robežām un izmantojot uzticamus cenu kritērijus".
5.
Ekonomikas ministrei I. Indriksonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 25. oktobra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

52. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "Zūru atpūtas mājas", Vārves pagastā, Ventspils novadā"
22-TA-1058 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija). 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3177
(K. Eklons, B. Bāne, A. Muižniece, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
54. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420271021
22-TA-3166 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par blakus sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr. A420271021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu portfeli, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gada otrajā pusē un 2023. gadā"
22-TA-3087 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
56. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram"
22-TA-2840 (IP)
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
57. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram"
22-TA-2841 (IP)
(K. Eklons, J. Bordāns, M. Papsujevičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
58. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam"
22-TA-2933 (IP)
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
59. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam"
22-TA-2918 (IP)
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

60. §
Sevišķi slepeni
22-TA-3ss
Sēdi slēdz plkst. 12:00