Ministru kabineta 22.11.2022. sēdes protokols Nr. 59

Ministru kabineta 22.11.2022. sēdes protokols Nr. 59

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
22-TA-18k

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. maija noteikumos Nr. 495 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka statusu un kompetenci""
22-TA-575
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
22-TA-1161
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3162
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""
22-TA-2163
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem""
22-TA-2226
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā Dārza ielā 62A, Daugavpilī, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"
22-TA-3109
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
22-TA-947
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta noteikumos Nr. 677 "Valsts kases nolikums""
22-TA-2209
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""
22-TA-2856
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7, Rīgā, pārdošanu"
22-TA-1664
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"
22-TA-1355
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
13. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""
22-TA-2317
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2863
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""
22-TA-2675
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)""
22-TA-2437
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"
22-TA-2657
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Valmieras novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P25" Strenčos, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3046
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazlodiņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3026
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mazlodiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0308) –  zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0308) 1,9 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 33 440 euro.
20. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V431", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, "V439", Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā, un "V445", Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2585
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
22-TA-1918
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
22. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""
22-TA-1919
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
23. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""
22-TA-1916
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""
22-TA-1921
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimai. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
25. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)""
22-TA-2761
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3157
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3267
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu""
22-TA-1537
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju""
22-TA-2616
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 391 "Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē""
22-TA-3064
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē"
22-TA-3203
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 45, Ogrē, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3143
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3264
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojumā Nr. 283 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)""
22-TA-2594
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3299
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)""
22-TA-3112
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3279
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē""
22-TA-3107
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

39. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.3. "Publiskās pārvaldes modernizācija" reformas 6.3.1. "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-813
( A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
4.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanai nepieciešamās pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 8 818 euro apmērā tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai pārdalīt Sabiedrības integrācijas fondam no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
40. §
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"
22-TA-1802
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  (22-TA-1811) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (22-TA-1812).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (22-TA-1811) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (22-TA-1812) (likumprojektu pakete).
41. §
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"
22-TA-1811
(J. Bordāns, O. Zeile, J. Reirs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-1802) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (22-TA-1812).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-1802) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (22-TA-1812) (likumprojektu pakete).
5.
Pēc likumprojekta stāšanās spēkā Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2022. gadā Tieslietu ministrijas budžeta ietvaros no budžeta apakšprogrammas 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" 141 304 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 "Tiesu administrēšana" un 108 900 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija", lai nodrošinātu Tiesu informatīvās sistēmas, Elektroniskās maksātnespējas uzskaites informācijas sistēmas un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvai (ES) 2019/1023 par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem.
42. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""
22-TA-1812
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (22-TA-1811) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-1802).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (22-TA-1811) un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-1802) (likumprojektu pakete).

4. Informatīvie ziņojumi

43. §
Informatīvais ziņojums "Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli"
2021-TA-1385
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Saglabāt likumā "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"" Bulduru Dārzkopības vidusskolai noteikto statusu - kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder atvasinātai publiskai personai - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei.
3.
Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu informatīvajā ziņojumā sniegto priekšlikumu īstenošanai ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
44. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2022. gada 25. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3421
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2022. gada 25. novembra sanāksmē.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos dalībai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka""
22-TA-3307
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pilnvarot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) vienoties ar Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas atbildīgajām institūcijām par pieteikuma iesniegšanu dalībai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" (turpmāk – Izstāde) ar īrētu B tipa moduļa Baltijas paviljonu, kā sekundāru prioritāti piesakot Latvijas Republikas dalību Izstādē ar īrētu B tipa moduļa Latvijas Republikas paviljonu.
3.
Pēc tam, kad Aģentūra būs panākusi vienošanos par kādu no šī protokollēmuma 2. punktā minētajiem Latvijas Republikas dalības Izstādē scenārijiem, Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par dalības Izstādē scenāriju, izmaksām un finansējuma avotiem.
46. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 25. novembra ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3448
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei, pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 25. novembra ārkārtas sanāksmē.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 28.–29. novembra sanāksmei
22-TA-3429
(G. Eglītis, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 28.-29. novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1.
nacionālā pozīcija Nr. 1 "Padomes ieteikums "Ceļi uz panākumiem skolā"";
2.2.
nacionālā pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumi par atbalstu labbūtībai digitālajā izglītībā";
2.3.
nacionālā pozīcija Nr. 1 "ES Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumu projekts "Starppaaudžu dimensijas veicināšana jaunatnes jomā, lai veicinātu dialogu un sociālo kohēziju"";
2.4.
nacionālā pozīcija Nr. 1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumi par ilgtspējīgu un piekļūstamu sporta infrastruktūru".
3.
Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitusam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 28.-29. novembra sanāksmē.
48. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 28. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3432 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 28. novembra sanāksmē.
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 29. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0124
22-TA-3233 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 29. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0124 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 29. novembra sanāksmei 
22-TA-3437
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par ES Padomes darba plāna kultūrai (2023-2026) rezolūcijas projektu" (pozīcija Nr. 2).
3.
Kultūras ministrijas valsts sekretārei D. Vilsonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2022. gada 29. novembra sanāksmē.
51. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 24. novembra sanāksmei
22-TA-3454
(I. Indriksone, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka ietvaru, lai paātrinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu". 
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par solidaritātes stiprināšanu, labāk koordinējot gāzes iepirkšanu, gāzes apmaiņu pāri robežām un izmantojot uzticamus cenu kritērijus".
4.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 24. novembra ārkārtas sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

52. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3425
(K. Eklons, E. Rinkēvičs, J. Reirs, L. Lejiņa,  G. Eglītis, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
53. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420269121
22-TA-3409 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr. A420269121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269121 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420141922
22-TA-3406 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420141922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420141922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 13:00