Ministru kabineta 07.11.2023. sēdes protokols Nr. 56

Ministru kabineta 07.11.2023. sēdes protokols Nr. 56

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegtā atbalsta attīstības sadarbības projektos noteikumi"
22-TA-433
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 388 "Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai""
23-TA-2255
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē–nodarbināto apmācības (ERAF)" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-1196
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1221
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mazajā Nometņu ielā 56–3, Rīgā, nodošanu privatizācijai"
23-TA-1123
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""
23-TA-2367
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 11, Jūrmalā, pārdošanu"
23-TA-2174
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"
23-TA-420
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""
23-TA-1749
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
23-TA-1228
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi""
23-TA-2083
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
23-TA-141
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rumbas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2444
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rumbas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 002 0164) daļu – tā sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0062) 5,4 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 70 740,00 euro.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs""
23-TA-618
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai kā SIA "Ludzas medicīnas centrs" kapitāla daļu turētājai izvērtēt turpmāku valsts līdzdalības saglabāšanas lietderību SIA "Ludzas medicīnas centrs", par izvērtēšanas rezultātu sagatavot informatīvo ziņojumu un ne vēlāk kā līdz 2025. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 14A –7, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2194
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
23-TA-2634
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-2664
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2508
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 16. jūnija rīkojumā Nr. 347 "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2023. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""
23-TA-2569
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža Avoti" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2536
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Meža Avoti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0060) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0060) daļu 0,8806 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) un uz tās esošo būvi (būves kadastra apzīmējums 4064 003 0060 001) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 32 118,52 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 8 629,88 euro jeb 0,98 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0060) daļas 0,3694 ha platībā vērtības samazinājums 3 066,02 euro jeb 0,83 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojams, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, un būves (būves kadastra apzīmējums 4064 003 0060 001) īpašuma tiesību domājamo daļu tirgus vērtība atbilstoši tiesību apjomam – 10 836,31 euro un 9 586,31 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 3, lidostā ''Rīga'', Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta ''Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve ''Rail Baltica'' koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu'' īstenošanai"
23-TA-2597
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 502 0056), kas sastāv no būvēm – biroju ēkas (būves kadastra apzīmējums 80760020001007), angāra (būves kadastra apzīmējums 80760020001008), degvielas termināla (būves kadastra apzīmējums 80760020007029) un transformatora apakšstacijas (būves kadastra apzīmējums 80760020007154) – Nākotnes ielā 3, Lidosta "Rīga", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 510 000 euro (pieci miljoni pieci simti desmit tūkstoši euro).
22. §
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" piešķirtā finansējuma izmantošanu"
23-TA-2639
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 582 "Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē""
23-TA-2555
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" viena mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""
23-TA-1978
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2338
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-2446
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"
22-TA-2776
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
28. §
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi"
21-TA-152
(A. Sprūds, A. Ašeradens, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 3. punktā, ka akadēmijas padomi veido pieci locekļi, no kuriem divi ir Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, divi ir Aizsardzības ministrijas pārstāvji un viens sabiedrības pārstāvis, aizsardzības ministrs nosaka padomes sastāvu, kā arī apstiprina padomes darbības nolikumu un grozījumus tajā, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā noteiktajam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
4.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""
23-TA-1834
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē"
23-TA-2572
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"
23-TA-2792
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
32. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2786
(V. Valainis, A. Ašeradens, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju līdz 2024. gada 1. februārim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Zinātniskās darbības likumā, kuros iekļaut nosacījumus publiskajām pētniecības organizācijām veikt to pētniecības rezultātu komercializāciju un deleģējumu pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas kārtībai.
4.
Ekonomikas ministrijai pēc grozījumu Zinātniskās darbības likumā spēkā stāšanās divu mēnešu laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumiem, kuros paredzēt atbalstu pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijai un šim mērķim novirzīt 30% no minētā pasākuma finansējuma.
5.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt projektu iesniegumu atlasi pēc noteikumu spēkā stāšanās.
6.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt kritēriju par darbaspēka produktivitātes pieaugumu atbalstu saņēmušajos uzņēmumos un divu nedēļu laikā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgus noteikumu grozījumus.
7.
Lai plānotās investīcijas primāri veicinātu programmā iesaistīto uzņēmumu produktivitātes kāpumu un eksporta apjomu palielināšanu, Ekonomikas ministrijai sagatavot kritērijus, kas nodrošina, ka ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem atbalstītajos uzņēmumos tiek panākta eksporta apjomu palielināšana par 10% un produktivitātes kāpums par 10%, un ekonomikas ministram attiecīgus priekšlikumus līdz 2024. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

33. §
Pamatnostādņu projekts "Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2023.–2027. gadam"
22-TA-1500
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

34. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu starptautisko izglītības pētījumu dalības maksu segšanai un īstenošanai 2023. gadā"
23-TA-2378
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka 2023. gadā līdz vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" (turpmāk – 4.2.2.5. pasākums) īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Izglītības un zinātnes ministrijai kā 4.2.2.5. pasākuma plānotajam finansējuma saņēmējam līdz 262 295 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā papildus Ministru kabineta 2022. gada 17. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 27 33. §) 2. punktā atbalstītajam valsts budžeta finansējumam 18 803 euro apmērā  un Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 35 27. §) 3. punktā atbalstītajam finansējumam 130 097 euro apmērā.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi" un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" projektā (turpmāk – 8.3.6.1. projekts) un līdz 8.3.6.1. projekta grozījumu apstiprināšanai nodrošināt 121 932 euro no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.
Ja izmaksas, kas 4.2.2.5. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi un sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu vai aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plāna 2019.-2023. gadam izpildi un priekšlikumiem nākamajiem nosakāmajiem mērķiem un rīcībai to sasniegšanai"
23-TA-2079
(H. Abu Meri, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai, izstrādājot jauno Rīcības plānu veselības aprūpes pakalpojumu eksporta jomas attīstībai 2024.-2027. gadam, pastiprināt Veselības aprūpes eksporta koordinācijas padomes aktivitātes, kas veicina konkurētspējīgāko veselības aprūpes pakalpojumu eksportu, un identificēt jaunus pakalpojumus un produktus iekļaušanai plānā.
 
36. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ministru padomes 2023. gada 13.–14. novembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2828
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniecei I. Ošai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības mājokļu un pilsētu attīstības ministru 2023. gada 13.-14. novembra neformālajā sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta

37. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Salacgrīvas tilta stāvokli)
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

38. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 8. novembra Euro grupas un 2023. gada 9. novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2808 (IP)
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 8. novembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 9. novembra sanāksmē.
39. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku"
23-TA-2825
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku".
40. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par rotaļlietu drošumu un ar ko atceļ Direktīvu 2009/48/EK"
23-TA-2826
(V. Valainis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par rotaļlietu drošumu un ar ko atceļ Direktīvu 2009/48/EK".
41. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 13. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2831
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 13. novembra sanāksmē.
42. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2832
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas 2024. gada darba programmu".
4.
Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 15. novembra sanāksmē.
43. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par korupcijas apkarošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2003/568/TI un Konvenciju par Eiropas Kopienu ierēdņu vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņu korumpētības apkarošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/1371" iesniegšanu
23-TA-2833
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par korupcijas apkarošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2003/568/TI un Konvenciju par Eiropas Kopienu ierēdņu vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņu korumpētības apkarošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/1371".
44. §
Par Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 10. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2843 (IP)
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Eiropas Savienības 2024. gada budžeta projektu un 2024. gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1".
3.
Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 10. novembra sanāksmē.
45. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 14. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2845 (IP)
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Aizsardzības ministram A. Sprūdam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 14. novembra sanāksmē.
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas priekšlikumu, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, Direktīvu 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību un pasliktināšanos un Direktīvu 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā"
23-TA-2849
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas priekšlikumu, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, Direktīvu 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību un pasliktināšanos un Direktīvu 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

47. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas Aizsardzības fonda projekta "Eiropas nākotnes augstas mobilitātes augmentēto bruņoto platformu sistēmu attīstīšanas 2. fāze" ietvaros 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā"
23-TA-2318
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Atbildes projekts Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C30450022
23-TA-2776 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C30450022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Rīgas pilsētas tiesai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par telpām, kas paredzētas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) mītnes vietai, izmaksām un AMLA darbinieku piešķirtajām privilēģijām Eiropas Komisijas izsludinātā konkursa par AMLA mītnes vietu ietvaros"
23-TA-2767 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
50. §
Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina" pretenziju
23-TA-2749 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Ministru kabineta lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina" pretenziju.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt lēmumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina".
Sēdi slēdz plkst. 14:40