Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33

Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Slepeni
22-TA-10s
3. §
Valsts apdraudējuma analīze
22-TA-7s
(J. Bordāns, SAB pārstāvis, K. Eklons, A. Pabriks, D.Pavļuts, A. Muižniece, N. Puntulis, A. K. Kariņš )
Pieņemt zināšanai iesniegto Valsts apdraudējuma analīzi (slepeni).
4. §
Konfidenciāli
22-TA-10k
5. §
Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2022 secinājumiem"
22-TA-1756 (DV)
Dienesta vajadzībām
6. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā"
22-TA-1680 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
7. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1922
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""
22-TA-1890 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei sadalījumā pa budžeta programmām un apakšprogrammām uzturēšanas izdevumiem 4 562 115 euro apmērā, lai daļēji nodrošinātu finansējumu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (redakcijā, kas stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā) noteiktajām prasībām.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

9. §
Par Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10  5. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013. gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
22-TA-1429
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10 5. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013. gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3. apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
22-TA-874
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
22-TA-873
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumos Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""
22-TA-1224
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68L, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdošanu"
22-TA-1232
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""
22-TA-843
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"
22-TA-811
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)""
22-TA-1549
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 620 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai""
22-TA-1591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2023. gadā"
22-TA-1621
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1719
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1697
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""
21-TA-1804
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš A2 Vecpalsa" Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-1157
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības un lēmumu pieņemšanas kritēriju izvērtēšanas kārtību"
21-TA-1617
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Personas apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietā, lai konstatētu, vai tā ir lietojusi alkoholu, narkotiskas vai citas apreibinošas vielas"
22-TA-268
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
21-TA-826
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""
22-TA-789
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
21-TA-290
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
22-TA-1151
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1816
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"""
22-TA-1665
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju"
22-TA-1611
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 31. augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par kārtību, kādā valsts dibinātām augstskolām nosaka to stratēģisko specializāciju un tās aktualizāciju.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 31. augustam izvērtēt rīkojuma 1.9.1. apakšpunktā Liepājas Universitātei noteiktās sākotnējās stratēģiskās specializācijas jomas, pamatojoties uz šī protokollēmuma 3. punktā minētajiem noteikumiem un ņemot vērā Liepājas Universitātes iespējas sasniegt tās noteiktajam augstskolu tipam Augstskolu likumā noteikto mērķu sasniegšanu līdz 2025. gada zinātnisko institūciju darbības starptautiskajam novērtējumam, un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu, ar kuru groza Liepājas Universitātei noteiktās stratēģiskās specializācijas jomas.
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
22-TA-1831
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1804
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas noteikumi"
22-TA-1480
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients"
22-TA-1084
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts). 
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""
22-TA-1810
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-1964 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 30 personas.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
22-TA-728
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu finansējumu noteikumu īstenošanai, atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei, samazinot finansējumu budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 1 274 206 euro apmērā un palielinot finansējumu budžeta apakšprogrammā 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"  2022. gadā 1 274 206 euro apmērā.
4.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Aizsardzības ministrijai noteikumu īstenošanu 2023. gadā un turpmākajos gados nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu 2023.–2025. gadam precizēšanai, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
22-TA-896
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei 2022. gadā, samazinot finansējumu budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 4 094 881 euro apmērā un palielinot:
3.1.
budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ietvaros finansējumu 296 748 euro apmērā, lai nodrošinātu uzturdevas kompensāciju zemessargiem;
3.2.
budžeta apakšprogrammā 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" finansējumu 3 798 133 euro apmērā, lai nodrošinātu uzturdevas kompensāciju karavīriem.
4.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Aizsardzības ministrijai noteikumu īstenošanu 2023. gadā un turpmākajos gados nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem precizēšanai, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"".
40. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim"
22-TA-1860
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
21-TA-601
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
42. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā"
22-TA-1453
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"
21-TA-1815
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"""
22-TA-1641
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt, ka projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" finansējuma saņēmējs divu nedēļu laikā no noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienošanās par projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 18 759 513 euro apmērā.
4.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmēji SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" un VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" uzņemas papildu līgumsaistības, palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" 1. pielikumam tikai pēc noteikumu stāšanās spēkā un grozījumu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" vienošanās par projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" īstenošanu apstiprināšanas.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1721
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""
22-TA-1627
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 4. kārtas 1. apakškārtas 3. projektu iesniegumu atlases "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" (turpmāk – 3. projektu iesniegumu atlase) ietvaros prioritāri izvērtēt un pieņemt lēmumu par iesniegto un nepietiekamā finansējuma dēļ  noraidīto 31 projekta iesniegumu un novirzīt pārdalīto finansējumu minēto projektu īstenošanai. Pēc 3. projektu iesniegumu atlasē noraidīto projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina papildu projektu iesniegumu atlasi par atlikušo finansējumu.
4.
Veselības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nodrošināt 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 4. kārtas 1. apakškārtas 3. projektu iesniegumu atlases "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" (turpmāk – 3. projektu iesniegumu atlase) nolikuma grozījumus, ar kuriem tiktu palielināts 3. projektu iesniegumu atlasei pieejamais finansējums, lai to varētu novirzīt noraidītajiem projektiem. Pēc šo grozījumu apstiprināšanas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai informēt projektu iesniedzējus, kuri 3. projektu iesniegumu atlases ietvaros tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.
47. §
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
22-TA-1065
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
48. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"
22-TA-58
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
22-TA-1431
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas noteikumi"
22-TA-180
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram"
21-TA-580
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2024. gada 31. decembrim izvērtēt un pārskatīt apsardzes vadības centra tehniskās prasības un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.
52. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""
22-TA-218
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
22-TA-1074
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
54. §
Noteikumu projekts "Garantiju programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi"
22-TA-1067
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
4.
Ekonomikas ministrijai piecu darbdienu laikā iesniegt Eiropas Komisijai ar Finanšu ministriju saskaņotu paziņojumu par noteikumiem, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektroniskās paziņošanas sistēmu – SANI 2.
55. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi""
22-TA-1710
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība""
22-TA-1274
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts). 
57. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""
22-TA-1009
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
58. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""
22-TA-977
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
59. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
22-TA-973
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
60. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi""
22-TA-974
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
61. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi""
22-TA-980
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
62. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
22-TA-972
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
63. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""
22-TA-975
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
64. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""
22-TA-976
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
65. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""
22-TA-979
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
66. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Veselības ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
22-TA-1199
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
67. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
22-TA-1197
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
68. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1895
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

69. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
22-TA-352
(A. Muižniece, I. Vanaga, I. Dundure, J. Reirs, J. Bordāns, L. Meņģelsone, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu noteikumu īstenošanu ar 2022. gada septembri (ar pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi pedagogam 900 euro, pirmsskolas pedagogam 942 euro), papildu finansējumu 2022. gadam 3 533 684 euro apmērā piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums, lai ar 2022. gada 1. septembri nodrošinātu noteikumu īstenošanu (ar pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi pedagogam 900 euro, pirmsskolas pedagogam 942 euro), 2023. gadā ir 10 601 052 euro, 2024. gadā – 9 891 208 euro, 2025. gadā – 8 471 520 euro.
6.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
7.
Ja mainās izglītojamo skaits uz 2022. gada 1. septembri, Izglītības un zinātnes ministrijai pēc 2022. gada 5. septembra sagatavot priekšlikumus par līdzekļu avotiem nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, izvērtējot arī citu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu izpildi, tai skaitā budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" izpildi.
8.
Pieņemt zināšanai, ka skolu tīkla sakārtošanas veicināšanai 2023.-2025. gadā, neatkarīgi no zemākās mēneša darba algas likmes izmaiņām, nav plānots attiecīgajā apmērā palielināt mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
9.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 1. maijam informēt Ministru kabinetu par pašvaldību skolu tīkla sakārtošanas progresu un atbilstoši tam iesniegt novērtējumu par noteikumos noteikto pārejas perioda ilgumu.
70. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam""
22-TA-995
(J. Reirs, A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
71. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
22-TA-1874
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts). 

4. Informatīvie ziņojumi

72. §
Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās darba laika uzskaites regulējuma efektivitāti un nepieciešamajiem pilnveidojumiem"
21-TA-101
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt un finanšu ministram līdz 2024. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu (novērtējumu) par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ietekmi uz ēnu ekonomikas komponentēm – "aplokšņu algu" un nelegālo nodarbinātību, kā arī darbinieku atalgojumu pieaugumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu plaisu apmēra mazināšanos būvniecības nozarē, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā identificētos aspektus.
73. §
Informatīvais ziņojums "Progresa ziņojums par sadarbību ar EKA asociētās dalībvalsts statusā"
22-TA-940
(A. Muižniece, J. Paiders, J. Reirs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs pilnvērtīgai dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusā 2023.- 2027. gadam ir 24 000 000 euro.
3.
Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2023. gadā 2 378 034 euro apmērā, 2024. gadā 2 878 034 euro apmērā, 2025. gadā 3 878 034 euro apmērā, 2026. gadā 4 378 034 euro apmērā un 2027. gadā 6 000 000 euro apmērā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Ņemot vērā 2020. gada 27. jūlijā noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts līguma 18. panta 4. punktā paredzēto pušu sadarbības pārskatīšanas pienākumu, izglītības un zinātnes ministram līdz 2026. gada 1. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Progresa ziņojums par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusā", lai izskatītu iespējas un līdzekļus sadarbības turpināšanai un tālākai attīstīšanai no 2027. gada.
74. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" īstenošanu"
21-TA-463
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
3.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamā pievienotās vērtības nodokļa indikatīvi 1 150 262  euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu investīcijas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā minētā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
75. §
Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 1. aprīlim"
22-TA-991
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrijai līdz 2023. gada 1. aprīlim:
2.1.
izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, kuros paredzēt, ka turpmāk Labklājības ministrija sagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību ne retāk kā reizi trijos gados;
2.2.
izvērtēt iespējas ieguldījumu stimulēšanai un finansējuma dažādošanai sociālajos uzņēmumos, lai veicinātu to izaugsmes iespējas ilgtermiņā, izstrādāt konceptuālo ziņojumu ar iespējamajiem risinājuma scenārijiem un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
21-TA-288
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" un tās juridisko statusu "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību".
3.
Labklājības ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.
77. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
22-TA-1896
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
78. §
Informatīvais ziņojums "Par esošo situāciju lauksaimniecībā un iespējamajiem risinājumiem ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā saistītās krīzes risināšanai"
22-TA-1956
(K. Gerhards, I. Indriksone, A. T. Plešs, A. Salmiņš, M. Trons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 23. marta Deleģēto regulu (ES) 2022/467, ar ko sniedz ārkārtas pielāgošanas atbalstu ražotājiem lauksaimniecības nozarēs (turpmāk – regula), Latvijai ir piešķirts finansējums 4 235 161 euro apmērā. Atbilstoši regulā noteiktajam dalībvalstis ir tiesīgas Eiropas Savienības piešķirto atbalsta summu papildināt no valsts budžeta. Lai nodrošinātu atbalstu krīzes skartajiem primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, atbalstīt pasākuma īstenošanai valsts budžeta finansējumu 5 000 000 euro  apmērā atbalsta sniegšanai līdz 2022. gada septembrim.
3.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 23. marta paziņojumu "Krīzes pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu" (2022/C 131 I/01), lai nodrošinātu atbalstu krīzes skartajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, atbalstīt pasākuma īstenošanai valsts budžeta finansējumu 10 000 000 euro apmērā atbalsta sniegšanai līdz 2022. gada beigām.
4.
Zemkopības ministrijai šī protokollēmuma 2. un 3. punktā noteiktā finansējuma nodrošināšanai iesniegt Finanšu ministrijā apropriācijas pārdales pieprasījumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 64.08.00 "Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)".
5.
Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", ievērojot tās 2021. gada peļņu un izpildot likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 27. pantā noteikto, valsts pamatbudžeta ieņēmumos veikusi dividenžu maksājumu 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) 71 380 295 euro apmērā, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas pārsniedz likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" plānotos ieņēmumus no akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēm, tādā veidā nodrošinot, ka šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minētajiem atbalsta pasākumiem ir neitrāla ietekme uz budžetu.
6.
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu projektu īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", kā arī informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par mežizstrādē un koksnes pārstrādē ciršanas apjoma palielinājumu un tā rezultātā prognozēto akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" peļņas palielinājumu turpmākajos divos gados, jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu 2023. un 2024. gadā 15 000 000 euro apmērā projektu īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" izskatīt budžeta izdevumu pārskatīšanas procesa ietvaros, Zemkopības ministrijai iesniedzot attiecīgu priekšlikumu par prognozēto akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" dividenžu maksājumu palielinājumu un izdevumu plānošanu Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 65.08.00 "Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)" 2023. un 2024. gadā, nodrošinot, ka priekšlikumam ir fiskāli neitrāla ietekme uz valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai.
7.
Zemkopības ministrijai izstrādāt normatīvo aktu projektus informatīvā ziņojuma 2. un 3. punktā minēto pasākumu ieviešanai un zemkopības ministram līdz 2022. gada 19. jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
8.
Lai par vismaz vienu miljonu kubikmetru palielinātu ciršanas apjomus akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" valdījumā esošajos mežos, Zemkopības ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 435 "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025. gadam" un zemkopības ministram līdz 2022. gada 15. jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā.
9.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minētajiem pasākumiem ir neitrāla ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai.
79. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""
2019-TA-2177
(K. Gerhards, I. Indriksone, A. T. Plešs, J. Bordāns, A. Bernāns, J. Rozītis, A. Muižnieks, K. Klauss, J. Reirs, V. Ķerus, E. Kušners, L. Eņģele, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un līdz 2022. gada  20. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā vispusīgi izvērtēti visi ar kailcirtēm saistītie aspekti, tostarp kailcirtes veikšanas normatīvais regulējums un prakse Latvijā, ietekme uz tautsaimniecību, apkārtējo vidi un tās daudzveidību, salīdzinājums ar praksi pārējās Baltijas valstīs un Skandināvijā.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam  ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds: 
      "Krievijas iebrukums Ukrainā pieprasa neatliekamu rīcību valsts enerģētiskās krīzes risku novēršanā un fosilo resursu atkarības mazināšanā. Biomasas plašāka izmantošana enerģētikā ir viens no efektīviem risku mazināšanas risinājumiem. Turklāt tas sakrīt ar Eiropas klimatneitralitātes mērķi samazināt fosilo resursu radītās SEG emisijas.
Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Šajā ziņā liela loma ir piešķirama meža apsaimniekošanai. Mežs kalpo ne vien kā mājvieta daudzām sugām, bet arī kalpo kā oglekļa piesaistes avots. Koksnei kā atjaunojamam resursam ir svarīga loma emisiju ietilpīgu materiālu aizstāšanā un siltuma ražošanā, līdz nav rasti efektīvāki, uz atjaunojamiem enerģijas avotiem balstīti, visaptveroši alternatīvi risinājumi. Mums svarīgi saglabāt veselīgas ekosistēmas nākamajām paaudzēm, tāpēc valstī pieņemtajiem lēmumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem jābūt zinātnē balstītiem. 
Pieņemot lēmumus par izmaiņām koku ciršanas noteikumos, līdztekus sociālajām un ekonomiskajām interesēm svarīgi nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanos. Tāpēc Latvijas mežsaimniecībā jāattīsta uz ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanā balstītu meža apsaimniekošanas sistēmu, ieviešot ainavu ekoloģiskās plānošanas principus un daudzmērķu integrētās meža apsaimniekošanas metodes.
Aicinu arī mežsaimniecības un kokrūpniecības nozares uz aktīvu konstruktīvu sadarbību biotopu kartēšanas informatīvā ziņojuma virzībā, lai rastu risinājumus dabas aizsardzības un tautsaimniecības nozaru interešu līdzsvarošanai.".
80. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
22-TA-74
(K. Gerhards, I. Indriksone, A. T. Plešs, J. Bordāns, A. Bernāns, J. Rozītis, A. Muižnieks, K. Klauss, J. Reirs, V. Ķerus, E. Kušners, L. Eņģele, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds: 
     "Krievijas iebrukums Ukrainā pieprasa neatliekamu rīcību valsts enerģētiskās krīzes risku novēršanā un fosilo resursu atkarības mazināšanā. Biomasas plašāka izmantošana enerģētikā ir viens no efektīviem risku mazināšanas risinājumiem. Turklāt tas sakrīt ar Eiropas klimatneitralitātes mērķi samazināt fosilo resursu radītās SEG emisijas.
Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Šajā ziņā liela loma ir piešķirama meža apsaimniekošanai. Mežs kalpo ne vien kā mājvieta daudzām sugām, bet arī kalpo kā oglekļa piesaistes avots. Koksnei, kā atjaunojamam resursam, ir svarīga loma emisiju ietilpīgu materiālu aizstāšanā un siltuma ražošanā, līdz nav rasti efektīvāki, uz atjaunojamiem enerģijas avotiem balstīti, visaptveroši alternatīvi risinājumi. Mums svarīgi saglabāt veselīgas ekosistēmas nākamajām paaudzēm, tāpēc valstī pieņemtajiem lēmumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem jābūt zinātnē balstītiem. 
Pieņemot lēmumus par izmaiņām koku ciršanas noteikumos, līdztekus sociālajām un ekonomiskajām interesēm svarīgi nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanos. Tāpēc Latvijas mežsaimniecībā jāattīsta uz ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanā balstītu meža apsaimniekošanas sistēmu, ieviešot  ainavu ekoloģiskās plānošanas principus un daudzmērķu integrētās meža apsaimniekošanas metodes.
Aicinu arī mežsaimniecības un kokrūpniecības nozares uz aktīvu konstruktīvu sadarbību biotopu kartēšanas informatīvā ziņojuma virzībā, lai rastu risinājumus dabas aizsardzības un tautsaimniecības nozaru interešu līdzsvarošanai.".
81. §
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu"
22-TA-1711
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 15. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1.
noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra  noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi";
2.2.
rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija  rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"", nosakot projektu finansējuma apjomu atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam.
3.
Projektu īstenotājiem, kurus skar informatīvā ziņojuma 4. punktā noteiktais un kuru projektus (tai skaitā attiecīgās papildu darbības) var sekmīgi pilnā apmērā pabeigt līdz 2023. gada beigām, līdz 2022. gada 1. jūlijam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izmaiņas projektu detalizētajos aprakstos un pēc to saskaņošanas nozaru ministrijām steidzamības kārtībā virzīt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par iekļaušanu IKT mērķarhitektūrā, precizējot finansējuma apjomu, termiņu un sasniedzamos rādītājus.
4.
Visiem projektu īstenotājiem nodrošināt  projektu risku pārvaldību un nekavējoties informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par novirzēm no projektu īstenošanas plāna.
82. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām"
22-TA-1933
(G. Eglītis, I. Indriksone, A. T. Plešs, A. Salmiņš, P. Leiškalns, J. Reirs, D. Pavļuts, E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām automātiska un mērķēta atbalsta sniegšanai energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai.
3.
Noteikt Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgajām iestādēm pasākumu īstenošanas koordinēšanā atbilstoši kompetencei.
4.
Lai no 2023. gada oktobra nodrošinātu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām automātiska un mērķēta atbalsta sniegšanu energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai:
4.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 1. oktobrim sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt vienotu risinājumu automatizētai oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanai uz vienu mājsaimniecības locekli (turpmāk – vienotais risinājums) un datu apmaiņas nodrošināšanai starp valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, tajā skaitā izveidot vienotā risinājuma tehnoloģisko nodrošinājumu izmantošanai atbalstu administrējošajai iestādei, paplašinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas funkcionalitāti. Datu apmaiņā iesaistītajām institūcijām sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nodrošināt datu sniegšanu vienotajam risinājumam, kā arī izveidot datu aprites pieslēgumus Datu izplatīšanas un pārvaldības platformai (DAGR);
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2022. gada 1. oktobrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamo normatīvo aktu projektus šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes nodrošināšanai un vienotajā risinājumā pieejamo datu pārvaldībai;
4.3.
Labklājības ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim sadarbībā ar Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt automatizētu algoritmu mājsaimniecības ienākumu novērtēšanai, vērtēšanā iekļaujamajiem ienākumu veidiem, datu salīdzināšanas periodiskumu šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes nodrošināšanai;
4.4.
Labklājības ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādāt automatizētu algoritmu mājsaimniecības sastāva noteikšanai atbilstoši Fizisko personu reģistrā uzkrātajiem datiem par personas adresi Latvijā šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes nodrošināšanai.
5.
Finansējumu šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā paredzētā vienotā risinājuma un datu aprites pieslēgumu Datu izplatīšanas un pārvaldības platformai (DAGR) izveidei paredzēt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija".
6.
Labklājības ministrijai sagatavot grozījumus attiecīgajos tiesību aktos, lai īstenotu nepieciešamos atbalsta pasākumus pašvaldībām mājokļa pabalsta paaugstinātā koeficienta īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam, tai skaitā vienkāršojot mājokļa pabalsta piešķiršanas mehānismu.
7.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2022. gada 30. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par nepieciešamajām darbībām, lai būtiski samazinātu dabasgāzi kā kurināmo centralizētajā, lokālajā un individuālajā siltumapgādē, tai skaitā izvērtēt arī iespējas pārtraukt būvprojektu saskaņošanu un būvatļauju izsniegšanu objektiem, kas paredz izmantot dabasgāzi kā vienīgo individuālās vai lokālās apkures risinājumu.
83. §
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem informatīvās telpas drošības stiprināšanai"
22-TA-1752
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu līdz 400 000 euro apmērā piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai sniegtu atbalstu ziņu satura veidošanai Latgales reģiona medijiem.
3.
Kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu līdz 33 000 euro apmērā piešķiršanu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai stiprinātu sabiedrisko mediju klātbūtni Latgalē (Latvijas Televīzijas reģionālā korespondenta un video operatora un LSM.LV reģionālā korespondenta amata vietu izveidošana).
4.
Kultūras ministrijai sadarbībā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi veikt izvērtējumu, aprēķinus un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par sabiedrisko mediju iespējām īstenot satura pielāgošanu mazākumtautību valodās, kā arī spēju nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma izpildi, ņemot vērā papildu izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas veidojas, pastiprināti veidojot aktuālu informāciju par Krievijas iebrukumu Ukrainā.
5.
Aicināt Valsts policiju noteikt nelegālo televīzijas pakalpojumu ierobežošanu par vienu no Valsts policijas prioritātēm.
84. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1755
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Jautājums par nepieciešamo finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei Latvijas Televīzijas reģionālā korespondenta un video operatora un LSM.LV reģionālā korespondenta amata vietu izveidošanai izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

85. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 23.-24. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
22-TA-2022
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 23.-24. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomē un Eiro samitā.
86. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES"
22-TA-2032
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES".
87. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27. jūnija sanāksmei
22-TA-2037
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes Direktīvu (ES) 2015/652".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija)".
4.
Apstiprināt  Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par metāna emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā un ar ko groza Regulu (ES) 2019/942".
5.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ēku energosniegumu (pārstrādāta redakcija)".
6.
Ekonomikas ministrei I. Indriksonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 27. jūnija sanāksmē.
88. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 28. jūnija sanāksmei
22-TA-2038
(A. T. Plešs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu pakotni "Gatavi mērķrādītājam 55%" un Latvijas virzību uz klimatneitralitāti 2050. gadā".
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 28. jūnija sanāksmē.
89. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-115/22 NADA u.c.
22-TA-2006 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-115/22 NADA u.c.
2.
Veselības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-115/22 NADA u. c.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E. Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-115/22 NADA u. c. 

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

90. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
22-TA-966
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
91. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju akciju sabiedrībai "Latvenergo" un akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" iegūt līdzdalību to jaundibināmajā kopuzņēmumā"
22-TA-1301
Ierobežotas pieejamības informācija
92. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2023
(K. Eklons, J. Reirs, A. T. Plešs, A. Muižniece, T. Linkaits, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
93. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-1909 (IP)
(J. Garisons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
94. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-1911 (IP)
(J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
95. §
Rīkojuma projekts "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi"
22-TA-1612
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" (turpmāk – noteikumi), kas izņēmuma gadījumos (karastāvoklis vai cits ārkārtas režīms) ļauj  diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku (turpmāk – darbinieks) ģimenes locekļiem uzturēties ārvalstī, kas nav uzskatāma par darbinieka dienesta vietu, nodrošinot noteikumos paredzēto pabalstu un kompensāciju izmaksu, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
96. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420212122
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
97. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420224921
22-TA-2013 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420224921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
98. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420213022
22-TA-2008 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420213022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420213022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
99. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420212622
22-TA-2009 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420212622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420212622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
100. §
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 medikamenta tiksagevimaba un cilgavimaba kombināciju (Evusheld) iegādi"
22-TA-2014 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
101. §
Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"
22-TA-1814 (IP)
(A. Pabriks, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Jautājumu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli. 

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)

102. §
Par nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu
22-TA-2051 (DV)
Dienesta vajadzībām
Sēdi slēdz plkst. 18:30