Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61

Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 11:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam"
22-TA-2114
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu""
22-TA-2656
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""
22-TA-2405
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 11, Rīgā, pārdošanu"
22-TA-1898
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Baložu ielā 8, Baložos, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2079
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Kuģošanas līdzekļa vajāšanas, apturēšanas, pārbaudes un aizturēšanas kārtība un nosacījumi"
22-TA-3205
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"
22-TA-2821
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumos Nr. 131 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-2575
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
22-TA-2947
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Belizas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"
22-TA-2745
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Belizas valdības nolīguma par gaisa satiksmi (turpmāk – nolīgums) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri I. Stepanovu parakstīt nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rudzupuķes" Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) pārbūves projekta īstenošanai"
22-TA-2758
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rudzupuķes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 004 0020) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0885) 0,0035 ha platībā – Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 53,00 euro.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā "Air Baltic Corporation" un vispārējo stratēģisko mērķi"
21-TA-934
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums""
22-TA-1109
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""
21-TA-262
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā fiskāli neitrālu priekšlikumu, paredzot valsts nodevas ieņēmumu palielinājumu par Medību likumā noteiktajām medību darbībām un Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskām darbībām un attiecīgu izdevumu palielinājumu Valsts meža dienesta noteikto funkciju īstenošanai, nodrošinot to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām, un Medību saimniecības attīstības fondam.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""
22-TA-2868
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3033
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3398
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk – rīkojums) parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai kā SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" (turpmāk – sabiedrība) kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka rīkojumā paredzētie papildu valsts budžeta līdzekļi sabiedrības pamatkapitālā tiek ieguldīti ar nosacījumu (tos iekļaujot arī sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos un ministrijas rīkojumā par līdzekļu piešķiršanu pamatkapitāla palielināšanai), ka sabiedrībai piekļuve piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Valsts kases kontā iespējama tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas un ministrijas atļaujas saņemšanas.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3405
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3309
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 30. §) "Noteikumu projekts "Veterinārās prasības un kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā"" 3. punktā noteiktais finansējums, ko 2022. gadā sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem piederošo dzīvnieku reģistrāciju un obligāto veselības prasību izpildi, tiek palielināts līdz 285 436 euro.
20. §
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaiziju, no otras puses"
22-TA-3270
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Pamatnolīguma par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaiziju, no otras puses (turpmāk – nolīgums) parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
21. §
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Taizemes Karalisti, no otras puses"
22-TA-3149
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Pamatnolīguma par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Taizemes Karalisti, no otras puses (turpmāk – nolīgums), parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3469
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3404
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3402
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 133 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim""
22-TA-2543
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību"
22-TA-1626
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
27. §
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
21-TA-1794
(A. T. Plešs, R. Vesere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

3. Informatīvie ziņojumi

28. §
Informatīvais ziņojums "Par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts budžeta iestādēs laikposmā no 2023. gada līdz 2026. gadam"
22-TA-3118
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Konceptuāli atbalstīt turpmāko franču valodas daudzgadīgās apmācības programmas īstenošanu un administrēšanu Latvijā, lai veicinātu valsts budžeta iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi.
3.
Noteikt Valsts kanceleju par valsts frankofonās iniciatīvas projekta koordinējošo institūciju.
4.
Valsts kancelejai sagatavot un līdz 2022. gada 30. novembrim iesniegt Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā mācību plānu 2023. gadam Latvijas valsts frankofonās iniciatīvas projekta ietvaros, kurā tiek identificēti pasākumi frankofono vērtību nostiprināšanai un nodarbināto profesionālajai pilnveidei.
5.
Valsts kancelejai Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu (2023.–2026. gadam) projektu noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6.
Atļaut Valsts kancelejai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības franču valodas daudzgadīgās apmācības programmas īstenošanai un administrēšanai 2023. gadā 146 518 euro apmērā, 2024. gadā 171 525 euro apmērā, 2025. gadā 186 118 euro apmērā un 2026. gadā 182 695 euro apmērā, tai skaitā Latvijas līdzfinansējuma nodrošināšanai 2023. gadā 100 129 euro apmērā, 2024. gadā 115 770 euro apmērā, 2025. gadā 127 614 euro apmērā un 2026. gadā 126 940 euro apmērā.
7.
Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai", lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējumu šī protokollēmuma 6. punktā noteiktajā apmērā.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par klimatisko datu pārrēķina ietekmi uz Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumos Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 – 19 "Būvklimatoloģija"" ietvertajiem klimatoloģiskajiem rādītājiem un Ministru kabineta 2021. gada 27. aprīļa sēdes protokola Nr. 36 4. § 3. un 4. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
22-TA-2242
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 27. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 4. §) 3. un 4. punktā noteiktos uzdevumus  par aktualitāti zaudējušiem.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību"
22-TA-241
(J. Reirs, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanas koordinēšanā.
3.
Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2023. gada 30. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1.
grozījumus Sabiedriskā labuma organizāciju likumā;
3.2.
grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 3.3. un 5.1. sadaļas izpildi;
3.3.
grozījumu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 5.1. sadaļas izpildi.
4.
Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2023. gada 30. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1.
grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr. 928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem", lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 5.2. sadaļas izpildi;
4.2.
grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu", lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 5.2. sadaļas izpildi.
5.
Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2023. gada 30. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos vai izstrādāt speciālo regulējumu, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 2. daļas izpildi.
6.
Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 30. jūnijam izvērtēt nepieciešamību noteikt pienākumu biedrībām un nodibinājumiem, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, publicēt biedru sarakstu.
7.
Valsts ieņēmumu dienestam sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2023. gada 30. maijam izstrādāt metodiku un kritērijus sabiedriskā labuma organizāciju nefinanšu rādītāju izvērtējumam un darbības caurskatāmības matricai, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 3.3 sadaļas un 6. daļas izpildi.
8.
Informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu un pasākumu īstenošanu atbildīgajām iestādēm nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par tiešās valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām Rīgā"
22-TA-2728
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu
2.
Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") un Valsts kancelejai līdz 2023. gada 1. oktobrim izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām, iekļaujot:
2.1.
Valsts kancelejas sadarbībā ar ministrijām (ja nepieciešams, veidojot darba grupu) izstrādāto konceptuālo risinājumu par biroja telpu un koplietošanas telpu izmantošanu;
2.2.
risinājumu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 0100 010 0042) Elizabetes ielā 2, Rīgā, un nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 0100 010 0099) Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, un Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 010 0144) Republikas laukumā 2, Rīgā,  (nepieciešamības gadījumā izskatot arī citu valsts vai valsts kapitālsabiedrību nekustamo īpašumu) pielāgošanu 2.1. apakšpunkta uzdevuma izpildes ietvaros noteiktu valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpām.
3.
Valsts tiešās pārvaldes iestādēm organizēt darbu, tostarp iestādes funkciju nepārtrauktu izpildi, ievērojot Valsts kancelejas Nākotnes biroja rokasgrāmatā noteiktos principus, ciktāl iestādes darba specifika to pieļauj.
4.
Valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroju telpu izveidi un pielāgošanu turpmāk plānot atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijās noteiktajam, ciktāl iestādes darba specifika to pieļauj.
5.
Ekonomikas ministrijai segt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" izmaksas 9 306 euro apmērā, kuras veidojušās saistībā ar Ministru kabineta apstiprināto risinājumu par Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību izvietošanu nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0042) Elizabetes ielā 2, Rīgā.
6.
Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 60. §) "Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu un turpmāko virzību" un rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"" 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"
22-TA-2277
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadam un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju attiecībā uz atbalstu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanai no 2023. gada"
22-TA-2264
(T. Linkaits, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Jautājumu par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu samaksai izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Pasta likumā, lai pilnveidotu abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanas nosacījumus, un satiksmes ministram noteiktā kārtībā iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojekta paketē, ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā ir atbalstīts nepieciešamais finansējums.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par  Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA""
22-TA-2386
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties valsts budžeta saistības programmas "Apvārsnis Eiropa" ietvaros apstiprinātā SELINA projekta īstenošanas priekšfinansēšanai 23 587 euro apmērā, tai skaitā 2000 euro 2025. gadā un  21 587 euro 2027. gadā.
3.
 Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2027. gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti Eiropas Komisijas atmaksātie līdzekļi par šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanu priekšfinansējuma  apmērā.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko pieeju (modeli) nolietotu riepu apsaimniekošanā"
22-TA-2606
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošināt pētījuma veikšanu par ražotāju atbildības sistēmas nolietotajiem transportlīdzekļiem apvienošanu ar videi kaitīgo preču (nolietotu riepu) ražotāju atbildības sistēmu un izvērtēt grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu"
22-TA-3137
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2022.–2023. gadam"
22-TA-2724
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu un paredzēt papildu valsts budžeta līdzfinansējumu 20% apmērā mobilitātes aktivitāšu īstenošanai augstākajā izglītībā un 50% apmērā valsts aģentūru darbības nodrošināšanai.
3.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanai 2022.–2023. gadā par 33 744 682 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 31 035 513 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu par 2 709 169 euro: no tiem 2022. gadā 16 357 204 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 15 034 087 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 323 117 euro, 2023. gadā 17 387 478 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 16 001 426 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 386 052 euro.
4.
Noteikt, ka šī protokollēmuma 3. punktā noteiktās valsts budžeta ilgtermiņa saistībās palielinājums ir šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:
4.1.
budžeta apakšprogrammā 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" 2022.–2023. gadā ik gadu izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 146 750 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 146 750 euro apmērā valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;
4.2.
budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" 2022.–2023. gadā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 65 475 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 62 782 euro apmērā, no tiem:
4.2.1.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 28 696 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 28 696 euro apmērā 2022.–2023. gadā ik gadu valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;
4.2.2.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 5 089 euro un 2023. gadā 2 994 euro apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā 3 393 euro un 2023. gadā  1 997 euro apmērā atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai;
4.3.
budžeta apakšprogrammā 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu  īstenošanas nodrošināšana" 2022.–2023. gadā:
4.3.1.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 5 705 524 euro un 2023. gadā  6 025 949 euro apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā 1 141 105 euro un 2023. gadā 1 205 190 euro  apmērā mobilitātes aktivitāšu augstākajā izglītībā nodrošināšanai;
4.3.2.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 1 637 525 euro un 2023. gadā 1 703 605 euro apmērā mobilitātes aktivitāšu vispārējā izglītībā nodrošināšanai;
4.3.3.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 2 183 876 euro un 2023. gadā 2 271 463 euro  apmērā mobilitātes aktivitāšu profesionālajā izglītībā nodrošināšanai;
4.3.4.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 385 477 euro un 2023. gadā 399 775 euro apmērā mobilitātes aktivitāšu pieaugušo izglītībā nodrošināšanai;
4.3.5.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā 78 165 euro apmērā mobilitātes aktivitāšu sporta jomā nodrošināšanai;
4.3.6.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 4 293 228 euro un 2023. gadā 4 360 415 euro  apmērā stratēģisko partnerību aktivitāšu izglītības jomā nodrošināšanai;
4.3.7.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 587 617 euro un 2023. gadā  918 653 euro apmērā aktivitāšu jaunatnes jomā nodrošināšanai;
4.3.8.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 60 305 euro un 2023. gadā 64 961 euro apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā 3 173 euro un 2023. gadā 3 419 euro apmērā atbalsta politikas izstrādei un sadarbībai nodrošināšanai.
5.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" īstenošanai 2022.–2023. gadā par 109 641 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 88 412 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu par 21 229 euro: no tiem 2022. gadā 81 628 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 68 049 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 13 579 euro; 2023. gadā 28 013 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 20 363 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 7 650 euro. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:
5.1.
budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 12 979 euro un 2023. gadā 7 470 euro apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā 12 979 euro un 2023. gadā 7 470 euro apmērā valsts aģentūras darbības nodrošināšanai;
5.2.
budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana" izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 11 405 euro un 2023. gadā  3 423 euro apmērā un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2022. gadā  600 euro un 2023. gadā 180 euro apmērā kvalitātes pasākumu īstenošanai;
5.3.
budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana" izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2022. gadā 43 665 euro un 2023. gadā 9 470 euro apmērā Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu īstenošanai.
6.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3., 4. un 5. punktā minētajiem pasākumiem valsts budžeta līdzfinansējumu 2022. gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" apropriācijas pārdalei no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3., 4. un 5. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2023. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2023. gadam.
8.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3. punktā noteiktais kopējais valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmērs aprēķināts atbilstoši Eiropas Komisijas 2022. un 2023. gada darba programmās paredzētajam un tas var tikt precizēts atbilstoši Eiropas Komisijas ikgadējās darba programmās paredzētajam finansējumam.
38. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 6. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
22-TA-3520
(A. Lots, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku ES-Rietumbalkānu samitā 2022. gada 6. decembrī.
39. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 5.-6. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3526
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministram T. Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 5. decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 6. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3527
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram E. Balševicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 6. decembra sanāksmē.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu"" 2. un 8. punktā dotā uzdevuma izpildi""
22-TA-3513
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu"" 2. un 8. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2023. gada 1. februārim.
42. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 1. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3536
(N. Puntulis, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 1. decembra sanāksmē.

4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

43. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 29. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR (2021)0465
22-TA-3390 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 29. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)0465.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 2. decembra sanāksmei
22-TA-3510
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Vēstniekam, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2022. gada 2. decembra sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

45. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3533
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
46. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420255321
22-TA-3516 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420255321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271321
22-TA-3509 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
48. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"
22-TA-3306
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Republikas Valsts robežsardzes dienestam"
22-TA-3357 (IP)
(K. Eklons, J. Bordāns, A. Smiltēna, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
50. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Republikas Valsts robežsardzes dienestam"
22-TA-3358 (IP)
(K. Eklons, J. Bordāns, A. Smiltēna, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
51. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-3363 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
52. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-3364 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu AstraZeneca rēķiniem saistībā ar ražošanas izmaksu pieaugumu"
22-TA-3483 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
54. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-3501 (IP)
(I. Dreika, A. Pabriks, A. Lots, K. Panteļējevs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk – rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par rīkojuma 1. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
4.
Pilnvarot veselības ministru informēt koordinējošo dalībvalsti Franciju un ražotāju par rīkojuma 2. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

55. §
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jansons pret Latviju"
22-TA-19k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā (turpmāk – Tiesa) lūgumu izskatīt lietu "Jansons pret Latviju" Tiesas Lielajā palātā.
3.
Ja lūgums tiek noraidīts, pēc Tiesas 2022. gada 8. septembra sprieduma lietā "Jansons pret Latviju" spēkā stāšanās Finanšu ministrijai saskaņā ar Tiesas 2022. gada 8. septembra spriedumu no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 13 317 euro izmaksāšanai Mārtiņam Jansonam.
4.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Tiesas 2022. gada 8. septembra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
Sēdi slēdz plkst. 12:20