Ministru kabineta 05.04.2022. sēdes protokols Nr. 19

Ministru kabineta 05.04.2022. sēdes protokols Nr. 19

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumos Nr. 501 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru""
21-TA-1161
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līvkalni" Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
21-TA-1789
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Līvkalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6454 003 0191) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6454 003 0190) 1,77 ha platībā – Embūtes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 100 euro.
4. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. maija rīkojumā Nr. 280 "Par zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 2/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā""
21-TA-1455
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts). 
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 33 "Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 2/5 domājamo daļu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""
21-TA-1447
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts). 
6. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-529
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts). 
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""
21-TA-623
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"
21-TA-1715
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-226
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Naukšēnu muiža" Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-1409
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai, ievērojot Valmieras novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumu Nr. 431 (prot. Nr. 13 36. §),  noslēgt  ar Valmieras novada pašvaldību vienošanos, saskaņā ar kuru Valmieras novada pašvaldība nodod sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni"  bez atlīdzības lietošanā būves, kas nepieciešamas izglītības funkciju nodrošināšanai, –  skolu (būves kadastra apzīmējums 9672 006 0336 001), izņemot būvē esošās četras telpu grupas (telpu grupu kadastra apzīmējumi 9672 006 0336 001 001, 9672 006 0336 001 002, 9672 006 0336 001 003 un 9672 006 0336 001 004), internātu (būves kadastra apzīmējums 9672 006 0336 003), saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 9672 006 0336 013) un internāta ēku audzēkņiem ar īpašu uzraudzību (būves kadastra apzīmējums 9672 006 0336 023).
11. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-1439
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""
21-TA-808
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
22-TA-64
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vidzemes šoseja 21" Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu"
22-TA-539
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vidzemes šoseja 21" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 003 1401) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8015 003 0186) 0,1860 ha platībā – Siguldā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 25 669,40 euro, kas ietver nekustamā īpašuma tirgus vērtību 25 649,40 euro un kompensējamos zaudējumus 20,00 euro.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Bauskas novadā nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-1437
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "E-lietas uzraudzības padomes nolikums"
22-TA-612
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi"
22-TA-613
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 30. novembrim izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus  noteikumos, kas paredz diferencēt auditācijas pieraksta glabāšanas termiņus atbilstoši procesu elektroniskā vidē veidiem.
18. §
Rīkojuma projekts "Par starpinstitucionālas darba grupas izveidi vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotās e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai"
22-TA-723
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1273
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt, ka projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" finansējuma saņēmējs divu nedēļu laikā no noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienošanās par projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 2 433 594 euro apmērā.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1374
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 2 652 604 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 2 652 604 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim;
3.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Veselības ministrijas 2016. gada 28. oktobra vienošanās par projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 2 2 433 594 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aģes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-169
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-608
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rasas–Ūdrupes" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-718
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Limbažu plantācijas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-610
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
22-TA-475
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-599
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu pagarināt 4.2.1.2. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/046 "Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 10, Rīgā" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu (sniedzot pagarinājuma pamatojumu), ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-604
(I. Gailīte, G. Silovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 76 33. §) 4. punktā minēto nosacījumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
4.
Atļaut izņēmuma kārtā finansējuma saņēmējam Latvijas Jūras akadēmijai projektā Nr. 4.2.1.2/20/I/002 un finansējuma saņēmējam Latvijas Universitātei projektā Nr. 4.2.1.2/18/I/034, kur vēl nav pabeigti iepirkumi par būvniecības darbiem, turpināt projektu īstenošanu ar nosacījumu, ka būvniecības līgumi tiek noslēgti līdz 2022. gada 1. jūlijam.
5.
Atļaut finansējuma saņēmējam valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" projektā Nr. 4.2.1.2/18/I/055 noslēgt būvniecības līgumu līdz 2022. gada 1. jūlijam.
6.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.4 7. apakšpunktu pagarināt 4.2.1.2. pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu Nr. 4.2.1.2/18/I/021, Nr. 4.2.1.2/18/I/048 un Nr. 4.2.1.2/18/I/034 īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu (sniedzot pagarinājuma pamatojumu), ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-910
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 15. februāra rīkojumā Nr. 106 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-877
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-880
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1030
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1031
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-867
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Jautājums par nepieciešamo finansējumu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2022. gadā izveidoto amata vietu darbības nodrošināšanai, lai stiprinātu informatīvās telpas drošību, izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""
22-TA-927
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-936
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā paredzētais valsts atbalsts  studējošo stipendiju izmaksai ir līdz 2022. gada 30. jūnijam un pētniecības stipendiju izmaksai ir līdz 2022. gada 31. augustam. Atbalsta mehānismu studentiem un pētniekiem no 2022. gada 1. septembra Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam līdz 2022. gada 15. jūnijam.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-964
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
22-TA-586
(J. Bordāns, K. Kinča, I. Jaunzeme, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
38. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-945
(M. Golubeva, A. Salmiņš, D. Trofimovs, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu iekšlietu ministrei likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā''.
6.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 14 1. §) 3. punktā doto uzdevumu.
39. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-943
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

4. Informatīvie ziņojumi

40. §
Informatīvais ziņojums "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāna "Viena veselība" 2019.-2020. gadam izpilde"
22-TA-382
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai izstrādāt un līdz 2023. gada 30. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu "Viena veselība" 2023.-2027. gadam, iekļaujot tajā arī aktuālos pasākumus, kuri bija paredzēti, bet netika izpildīti 2019.-2020.gada periodā.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
22-TA-892
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
42. §
Informatīvais ziņojums "Esošā situācija un priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai, lai Latvijas publiskajos reģistros pilnvērtīgi ieviestu Eiropas Savienības noteiktās sankcijas"
22-TA-983
(J. Bordāns, M. Papsujevičs, E. Rinkēvičs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijai līdz 2022. gada 19. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu un aprēķinus par Uzņēmumu reģistra kapacitātes stiprināšanu un nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem informācijas sistēmu funkcionalitātes izstrādei, lai nodrošinātu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju subjektu datu analīzi un publisku pieejamību Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros.
3.
Tieslietu ministrijai nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par nacionālo sankciju noteikšanu.
4.
Ministrijām izvērtēt, vai to pārziņā ir reģistri, kas varētu tikt pielīdzināti Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 327 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība" 2. punktā minētajiem publiskajiem reģistriem, lai nodrošinātu, ka civiltiesiskie ierobežojumi tiktu piemēroti tā, lai novērstu iespēju sankciju subjektam iegūt finansiālu vai ekonomisku labumu (finanšu līdzekļus, preces, pakalpojumus), izmantojot saimnieciskos resursus, un līdz 2022. gada 13. aprīlim informēt Tieslietu ministriju.
 
43. §
Informatīvais ziņojums "Par situāciju būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un nepieciešamajiem risinājumiem publisko investīciju projektos"
22-TA-938
(K. Gerhards, O. Feldmane, A. Pabriks, J. Plūme, K. Kinča, T. Linkaits, M. Golubeva, G. Eglītis, A. Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši Finanšu ministrijas pārstāves priekšlikumiem, saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.
Ministrijām līdz 2022. gada 15. maijam sniegt Ekonomikas ministrijai informāciju par veiktajiem grozījumiem savos, to padotības vai pakļautības iestāžu, kā arī valsts kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, veiktajiem grozījumiem publiskajos būvdarbu līgumos, kas ir vērsti uz karadarbības Ukrainā izraisītās ietekmes mazināšanu, norādot grozījumu tvērumu, kā arī sniegt informāciju par vienpusējā kārtā lauztajiem publiskiem būvdarbu līgumiem. 
4.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 15. maijam apzināt informāciju no pašvaldībām par veiktajiem grozījumiem savos, to padotības vai pakļautības iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, veiktajiem grozījumiem publiskajos būvdarbu līgumos, kas ir vērsti uz  karadarbības Ukrainā izraisītās ietekmes mazināšanu, norādot grozījumu tvērumu, kā arī sniegt informāciju par vienpusējā kārtā lauztajiem publiskiem būvdarbu līgumiem.
5.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 15. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par situācijas attīstību saistībā ar izejvielu un būvizstrādājumu pieejamību, kā arī straujo cenu kāpumu un par turpmāk nepieciešamajiem risinājumiem.

5. Ministru kabineta lieta

44. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par iespējamām izmaiņām regulējumā saistībā ar bioetanola vai biodegvielas piejaukumu degvielai)
22-TA-1057
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
45. §
Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam
22-TA-1079
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. pantu, 58. pantu un 64. pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam" (898/Lm13), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A. T. Plešu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra kompetencē esošajos jautājumos.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

46. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2257
22-TA-853 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 9. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/2257.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par nostājas 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētā normatīvā akta projekta sagatavošanu.
47. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 4. aprīļa Euro grupas un 2022. gada 5. aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1044 (IP)
(L. Kļaviņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 4. aprīļa sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 5. aprīļa sanāksmē.
48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Kohēzijas politikas atbalstu Ukrainas bēgļiem un Krievijas Federācijas militārās agresijas pret Ukrainu seku mazināšanai"
22-TA-1045
(A. Eberhards, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Kohēzijas politikas atbalstu Ukrainas bēgļiem un Krievijas Federācijas militārās agresijas pret Ukrainu seku mazināšanai".
49. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 11. aprīļa sanāksmei
22-TA-1055
(E. Rinkēvičs, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas stratēģija Global Gateway (Globālā savienojamība)".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 11. aprīļa sanāksmē.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 12. aprīļa sanāksmei
22-TA-1056
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 12. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 12. aprīļa sanāksmē.
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013"
22-TA-1081
(T. Linkaits, A. Maldups, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013".
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 7. aprīļa sanāksmei
22-TA-1082
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Komisijas paziņojums par ilgtspējīgiem oglekļa cikliem: Lauksaimniecība ar zemu oglekļa emisiju līmeni kā jauns ekonomikas modelis".
3.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 7. aprīļa sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

53. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-753 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksām Portfeļgarantiju instrumenta ieviešanai līdz 2021. gada 30. septembrim"
21-TA-1457 (IP)
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2024. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par programmas ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu sabiedrības "Altum" vadības izmaksu segšanai.
55. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1086
(M. Golubeva, E. Balševics, G. Eglītis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
56. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420159322
22-TA-1041 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420159322
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420159322, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 13:15