Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 67

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 67

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns (attālināti)

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs (attālināti)

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva (attālināti)

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 17:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
21-TA-602
(J. Citskovskis, T. Linkaits, A. Muižniece, A. T. Plešs, J. Reirs, J. Bordāns, D. Pavļuts, J. Vitenbergs, E. Baldzēns, M. Golubeva, N. Puntulis, J. Endziņš, D. Vilsone, I. Kronberga, K. Bērziņš, I. Gailīte, S. Armagana, E. Balševics, J. Feldmane, E. Severs, A. Pabriks, S. Graikste, I. Beināre, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: paredzēt, ka ārkārtējā situācija stājas spēkā 2021. gada 11. oktobrī un ir spēkā līdz 2022. gada 11. janvārim; 5.25.3. apakšpunktā paredzēt arī aizsargbarjeras; svītrot 5.28. apakšpunktu; attiecībā uz 5.29. apakšpunktu noteikt, ka tas stājas spēkā 2021. gada 18. oktobrī; papildināt 5.32. apakšpunktā, ka tas neattiecas uz bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs; noteikt vienādu dalībnieku skaitu – 20 personas – sporta nodarbībām un līdzīgām nodarbībām iekštelpās;  papildināt 7. punktu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu; 8. punktā iekļaut arī Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
 
3.
Veselības ministrijai attiecīgi precizēt rīkojuma projekta anotāciju, iekļaujot tajā arī skaidrojumu - ja kultūras pasākumu organizēšanas vietā tiek organizēts pasākums, tās darbības laiks ir līdz pasākuma beigām, bet ne ilgāk kā līdz plkst. 23.00, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
6.
Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra viedokli, ka obligātās vakcinācijas pret Covid-19 prasība publiskajā sektorā nodarbinātajiem attiecas arī uz kapitālsabiedrībām un tas ir atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei.
7.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot veselības ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
21-TA-243
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu 245.3 punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamie izdevumi ne vairāk kā 1 334 286 euro apmērā 2021. gadā tiks nodrošināti Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojumā Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta (prot Nr. 55 92. §) rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtā finansējuma ietvaros.
4.
Noteikumu 245.3 un 245.4 punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 5 003 416 euro apmērā 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam.
6.
Šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto finansējumu piešķir valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumiem.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr. 55 92. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi"
21-TA-359
(D. Pavļuts, B. Kņigins, J. Reirs, A. K. Kariņš )
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr. 247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2. punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 77 071 euro apmērā novirzīt 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim.
3.
Atbalstīt priekšlikumu Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr. 247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2. punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 750 000 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai pagaidu vakcinācijas punktu izveidei, palielinot rīkojuma 1.2. apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
4.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, plānotos ierobežojumus, nosacījumu par vakcinācijas pienākumu, un to, ka paredzams vakcinācijas tempa pieaugums, pieņemt zināšanai, ka vakcinācijas kapacitātes nodrošināšanai paredzēts veikt šādas darbības:
4.1.
izvērtējot vakcinācijas punktu novietojumu tirdzniecības centros, nepieciešamības gadījumā veikt vakcinācijas punktu pārvietošanu tuvāk kādai no ieejām vai vakcinācijas punktu pārvietošanu ārtelpās, nodrošinot vakcināciju pārvietojamos konteineros (t.sk. nomājot tehnisko aprīkojumu);
4.2.
izvietot pārvietojamos konteinerus pēc nepieciešamības sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijas teritorijā;
4.3.
izvietot vakcinācijas punktus Latvijas pašvaldību vai privāto iestāžu telpās pēc nepieciešamības.
5.
Ņemot vērā, ka informatīvais ziņojums tika sagatavots pirms lēmuma pieņemšanas par ārkārtējo situāciju un plānotajiem ierobežojumiem, lai nodrošinātu vakcinācijas kapacitāti atbilstoši pieprasījumam, atļaut Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) šī protokollēmuma 3. punktā minēto finansējumu novirzīt protokollēmuma 4. punktā minētām aktivitātēm, vienlaikus paredzot iespēju veikt izmaiņas starp izdevumu pozīcijām (piemēram, tehniskais aprīkojums, telpu noma u.c.), kas tiks definētas, izpildot protokollēmuma 15. punktā minēto.
6.
Ja faktiskās izmaksas šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto aktivitāšu darbībai pārsniegs protokollēmuma 3. punktā minēto finansējumu, Veselības ministrijai iesniegt atsevišķu informatīvo ziņojumu jautājuma izskatīšanai Ministru kabinetā.
7.
Samazināt ar Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr. 247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2. punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 1 407 423 euro apmērā.
8.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 163 941 euro apmērā un 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 224 685 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" paredzēto finansējuma apmēru.
 
9.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr. 247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2. punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 766 892 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai, tai skaitā:
9.1.
6.1. 24 780 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 7. jūlija (prot. Nr. 51 123. §) rīkojumā Nr. 502 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" paredzēto finansējuma apmēru;
 
9.2.
6.2. 61 540 euro apmērā medikamenta RoActemra ((tocilizumab) firma Roche)) iegādei, palielinot Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija (prot. Nr. 51 123. §) rīkojumā Nr. 502 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" paredzēto finansējuma apmēru;
 
9.3.
680 572 euro apmērā vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021. gada otrajā pusē, palielinot Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.1. apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
10.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.4. apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 51 000 euro novirzīt jauna komunikācijas pasākuma "Vakcinācijas punktu atpazīstamības vidē veicināšanas pasākumiem" īstenošanai.
11.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.3. apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 965 euro novirzīt, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas 2021.gada otrajā pusē.
 
12.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.1. apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 11 243 518 euro novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021. gada otrajā pusē.
13.
Atļaut Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu ar Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.4. apakšpunktu 42 538 euro apmērā, 1.2. apakšpunktu 94 303 euro apmērā novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un vakcīnu ievades izdevumu segšanai 2021. gada otrajā pusē, palielinot  rīkojuma 1.1.1. apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
14.
Atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta (prot Nr. 55 92. §) rīkojuma Nr. 532  "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1. punktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 86 555 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021. gada otrajā pusē, palielinot Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1.1. apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
15.
Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā igrozījumus Ministru kabineta 2021. gada 30. marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr. 208 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojumā Nr. 247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojumā Nr.266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija (prot.Nr. 51 123. §) rīkojumā Nr. 502 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta (prot. Nr. 55 92. §) rīkojumā Nr. 532 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-603
(J. Citskovskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.15. apakšpunktu, precizēt noteikumu spēkā stāšanās datumu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam. 
Sēdi slēdz plkst. 20:40