Ministru kabineta 13.02.2024. sēdes protokols Nr. 7

Ministru kabineta 13.02.2024. sēdes protokols Nr. 7

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs, klimata un enerģētikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Krauze (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:15

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju par aktuālo situāciju Tuvajos Austrumos"
24-TA-3DV
(A. K. Kariņš, V. Valainis, A. Sprūds, H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts pārvaldes iestādēm turpmākā rīcībā ievērot informatīvajā ziņojumā ietvertās rekomendācijas. 
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-3k
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Rīkojuma projekts "Par transporta nodrošināšanu valsts aizsardzības dienestā iesaucamajiem un iesauktajiem"
24-TA-116
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mūrmuižas ielā 16D, Valmierā, Valmieras novadā, valstij piederošās 1/2 domājamās daļas pārdošanu"
23-TA-3276
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 9B, Skrundā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-3275
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumos Nr. 691 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.2. pasākuma "Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-3224
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""
23-TA-2609
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
23-TA-1675
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš V1004" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2834
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-46
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
24-TA-235
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai Jaunsardzes centram nodrošinātu finansējumu valsts aizsardzības mācības nodrošināšanai un atlīdzības izdevumiem turpmākajos gados, Aizsardzības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai  2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, kas paredz finansējuma pārdali no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" izdevumiem atlīdzībai 2025. gadā 3 122 690 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 3 186 714 euro apmērā.
13. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
24-TA-90
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi,  2024.-2026. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
14. §
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"
23-TA-2983
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-195
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk – rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana""
24-TA-136
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem""
23-TA-3268
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
24-TA-193
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu finansējumu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (aptuveni 64,95 km garajā posmā) 2025. gadam, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2025. gadam un:
3.1.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2025. gadam par 2 847 001 euro;
3.2.
samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītajiem prioritārajiem pasākumiem plānoto finansējumu 2025. gadam par 2 847 001 euro.
4.
Iekšlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu bāzes izdevumu precizēšanai 2025. gadam.
5.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar valsts robežas apsardzības infrastruktūras izbūves turpināšanas pasākumu īstenošanu,  2024.-2025. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

19. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"
23-TA-2854
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
23-TA-3197
(A. Čakša, L. Jākobsone-Gavala, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas  2.1.2.1.i. projekta "Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3531
(D. Vilsone, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.r. reformas "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas, sistēmas un koplietošanas pakalpojumi" (turpmāk – investīcija 2.1.2.1.i.) ietvaros īstenotā projekta "Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei" pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 317 520 euro apmērā tiks segtas no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pēc investīcijas projekta īstenošanas projekta uzturēšanas izdevumus segt no jau plānotā finansējuma tajās valsts budžeta iestādēs, kuras nodrošina esošo sistēmu programmatūras uzturēšanu. Ja tiek konstatēts, ka ir nepieciešams papildu finansējums projekta uzturēšanas izdevumu segšanai, Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā ekonomiski izvērtētu pieprasījumu papildu finansējumam.
22. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.5. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2451
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai atbalstīt 4.3.1.5. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" īstenošanai noteiktā elastības finansējuma 3 987 156 euro apmērā  priekšfinansēšanu, tai skaitā ne vairāk kā 3 389 083 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un ne vairāk kā 598 073 euro apmērā no pašvaldību budžeta finansējuma.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""
24-TA-101
(L. Austrupe, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei:
3.1.
veikt grozījumus līgumā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" par projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/002 "Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai" (turpmāk – Projekts) īstenošanu, lai nodrošinātu Projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem;
3.2.
izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošā Projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" var pabeigt Projektu ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. oktobrim par savu finansējumu, īstenojot Projekta darbības atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīniju "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.-2020. gada periodā) slēgšanu" 7. sadaļai "Nefunkcionējošās darbības".

4. Informatīvie ziņojumi

24. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas ceturto viedokli par Latviju un Latvijas komentāriem par viedokli"
24-TA-68
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas komentārus par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas ceturto viedokli par Latviju (turpmāk – Latvijas komentāri).
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Latvijas komentāru tulkošanu angļu valodā un to iesniegšanu Eiropas Padomē.
25. §
Informatīvais ziņojums "Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna 2022. gadam izpildi"
23-TA-3051
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
26. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/005 "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai" ietvaros pārmaksātās atbalsta summas atmaksas termiņa pagarinājumu"
24-TA-37
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – Sadarbības iestāde) objektīvu apstākļu dēļ pagarināt 2022. gada 21. novembrī starp Sadarbības iestādi un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību noslēgtās vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 6.1.4.2./17/I/005 "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai" ietvaros pārmaksātās atbalsta summas (641 592,00 euro apmērā) atmaksas termiņu no 2024. gada 1. decembra līdz 2027. gada 1. decembrim un noteikt šādus atmaksas termiņus un summas: 2025. gada 1. decembris – 213 864 euro; 2026. gada 1. decembris – 213 864 euro; 2027. gada 1. decembris – 213 864 euro.
27. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2024. gada 15. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-366
(A. Čakša, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības finanšu situāciju un valsts budžeta aizdevumu finanšu situācijas stabilizēšanai"
24-TA-265
(A. Ašeradens, I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 37. pantu, finanšu ministram piešķirt no 2024. gada pašvaldību kopējā pieļaujamā aizņēmuma palielinājuma Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) valsts budžeta aizdevumu (turpmāk – valsts aizdevums) līdz 5 000 000 euro (pieci miljoni euro), lai izpildītu pret informatīvā ziņojuma 2. pielikumā norādītajiem kreditoriem uzņemtās saistības, kurām uz 2023. gada 31. decembri ir iestājies maksāšanas termiņš, un noteikt šādus nosacījumus:
2.1.
valsts aizdevuma atmaksas termiņš līdz 15 (piecpadsmit) gadiem un atliktais pamatsummas maksājums viens gads no līguma noslēgšanas dienas, pamatsummas un procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī pēc lineārās metodes;
2.2.
valsts aizdevuma atmaksu garantē ar Pašvaldības budžetu;
2.3.
valsts aizdevuma izsniegšanas termiņš 2024. gada 27. decembris;
2.4.
valsts aizdevumu vai tā daļu izmaksu veic pēc Pašvaldības maksājumu apliecinošas informācijas iesniegšanas Valsts kasē;
2.5.
valsts aizdevuma pirmstermiņa atmaksu veic no Pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpildes gada sešos, deviņos un divpadsmit mēnešos, ja finanšu ministra izveidotā Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija (turpmāk – Komisija)  nav pieņēmusi citu lēmumu.
3.
Valsts kase valsts aizdevuma līgumu ar Pašvaldību noslēdz, kad Pašvaldība ir:
3.1.
iesniegusi Finanšu ministrijā Pašvaldības domes lēmumu par valsts aizdevumu un informāciju par Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu saistību apmēru, iekļaujot tajā valsts aizdevumu;
3.2.
iesniegusi Finanšu ministrijā Pašvaldības domē apstiprinātu 2024. gada budžetu bez deficīta, ņemot vērā valsts aizdevumu;
3.3.
iesniegusi apliecinājumu Finanšu ministrijā, ka Pašvaldība ir atvērusi kontus Valsts kasē visu izdevumu veikšanai;
3.4.
iesniegusi Finanšu ministrijā Pašvaldības domes lēmumu, kurā apliecināts – Pašvaldība apņemas nodrošināt, ka Pašvaldība, tajā skaitā Pašvaldības amatpersonas un institūciju vadītāji, neuzņemas saistības bez asignējuma vai saistības, kas pārsniedz piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, un ka saistību izpildes finansēšanas avotus plāno, stingri ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
4.
Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc Finanšu ministrijas lūguma saņemšanas nav iebildusi pret valsts aizdevumu, Finanšu ministrija sagatavo attiecīgu finanšu ministra rīkojumu par aizdevuma piešķiršanu, ievērojot noteiktos nosacījumus.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Komisija veic Pašvaldības finanšu situācijas uzraudzību, tajā skaitā pieprasa Pašvaldībai:
5.1.
līdz 2024. gada 1. aprīlim iesniegt Pašvaldības domē apstiprinātu vidējā termiņa budžeta prognozi 2025.-2026. gadam, nepieciešamības gadījumā pievienojot ilgtermiņa risinājuma darbības plānu Pašvaldības finanšu stabilitātes nodrošināšanai;
5.2.
reizi ceturksnī iesniegt atskaites par Pašvaldības finanšu situāciju un progresu Pašvaldības budžeta un finanšu vadības sistēmas pilnveidošanā, lai nodrošinātu finanšu procesu caurskatāmību un centralizāciju;
5.3.
iesniegt informāciju par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr. 2.4.1-34/2023 sniegto ieteikumu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam izpildes laika grafikam.
6.
Finanšu ministrijai uzraudzīt, lai:
6.1.
Pašvaldība (tās institūcijas) visus izdevumus veic tikai caur Valsts kasē atvērtiem kontiem atbilstoši finanšu ministra noteiktai kārtībai;
6.2.
Pašvaldība katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniedz Finanšu ministrijā pārskatus par Pašvaldības kavētajiem maksājumiem un naudas līdzekļu atlikumiem.
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt regulāru un pastiprinātu Pašvaldības darbības likumības uzraudzību.
8.
Nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, izvērtējot Pašvaldības pieteikumus Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības valsts budžeta līdzfinansētu investīciju projektu īstenošanai, ņemt vērā, ka par Pašvaldības jaunu saistību uzņemšanās iespējām investīciju projektu īstenošanā jāsaņem Komisijas saskaņojums.
9.
Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" izstrādes procesā sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai pašvaldību finanšu stabilitātes nodrošināšanā.
10.
Finanšu ministrijai informēt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju par šo protokollēmumu.
29. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Tūrisma ministru padomes 2024. gada 19.-20. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-387
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J. Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tūrisma ministru padomes 2024. gada 19.-20. februāra neformālajā sanāksmē.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos)" īstenošanas progresu, īstenošanas turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
24-TA-190
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē" pasākumu – jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos, depo aprīkošana un projekta vadības nodrošināšana – īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 31. decembrim.
3.
Pieņemt zināšanai, ka ugunsdzēsības depo Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā un Aizputē izbūves pabeigšanai ir rīkojama jauna iepirkuma procedūra.
4.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt ugunsdzēsības depo Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā un Aizputē  saglabāšanu (konservāciju, apsardzi, uzturēšanu) līdz būvdarbu atsākšanai, kā arī saistīto izdevumu segšanu Iekšlietu ministrijai pamatfunkciju izpildei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5.
Iekšlietu ministrijai nekavējoties pēc iepirkuma noslēguma ugunsdzēsības depo Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā un Aizputē būvniecības pabeigšanai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali ugunsdzēsības depo Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā un Aizputē būvniecības pabeigšanas izmaksu segšanai indikatīvi 3 891 654 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" pasākumam "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo – katastrofu pārvaldības centri"  2024. gadam plānoto līdzekļu ietvaros.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

31. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām multimodālu braucienu kontekstā"
24-TA-356
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām multimodālu braucienu kontekstā".
32. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz pasažieru tiesību izpildes panākšanu Savienībā groza Regulas (EK) Nr. 261/2004, (EK) Nr. 1107/2006, (ES) Nr. 1177/2010, (ES) Nr. 181/2011 un (ES) 2021/782"
24-TA-357
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz pasažieru tiesību izpildes panākšanu Savienībā groza Regulas (EK) Nr. 261/2004, (EK) Nr. 1107/2006, (ES) Nr. 1177/2010, (ES) Nr. 181/2011 un (ES) 2021/782".
33. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 19. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-361
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei, pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 19. februāra sanāksmē.
34. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Latvijas atbalstu kandidatūrai uz Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) mītnesvietu"
24-TA-362
(A. K. Kariņš, A. Ašeradens, V. Valainis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Latvijas atbalstu kandidatūrai uz Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) mītnesvietu".
35. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 20. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-363
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 20. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei, pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 20. februāra sanāksmē.
36. §
Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 13. Ministru konferenci 2024. gada 26.-29. februārī un ar to saistīto sanāksmi Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 25. februārī
24-TA-364
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 13. Ministru konferenci".
37. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības jūras drošības operāciju kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzi Sarkanajā jūrā (EUNAVFOR ASPIDES)"
24-TA-383
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības jūras drošības operāciju kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzi Sarkanajā jūrā (EUNAVFOR ASPIDES)".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

38. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Dānijai Ādažu militārās bāzes infrastruktūras pilnveidošanai"
23-TA-2605 (IP)
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:00