Ministru kabineta 31.05.2022. sēdes protokols Nr. 29

Ministru kabineta 31.05.2022. sēdes protokols Nr. 29

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
22-TA-6k

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"
21-TA-1334
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-1339).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (2021-TA-1339) (likumprojektu pakete).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""
21-TA-1339
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (2021-TA-1334).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (2021-TA-1334) (likumprojektu pakete).
4. §
Rīkojuma projekts "Par brīvprātīgo iemaksu Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesas budžetā"
22-TA-1381
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
5. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, atsavināšanu"
22-TA-776
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"
22-TA-45
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 102 "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""
22-TA-469
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
22-TA-470
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
22-TA-1225
(E. Rinkēvičs )
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stūra ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu"
22-TA-379
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-954
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-876
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
21-TA-1440
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1091
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja noteikumi"
21-TA-1021
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) un Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam), lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja programmatūras attīstību un tās turpmāko uzturēšanu, 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu""
22-TA-544
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi""
22-TA-73
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 41" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1149
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 41" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0052) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0052) 0,0594 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7 520 euro.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 115" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1146
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 115" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0508) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0508) 0,0527 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  6 804 euro.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 119" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1326
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 119" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0512) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0512) 0,0634 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  6 454 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 108" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1216
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 108" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0501) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0501) 0,0480 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  6 336 euro.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 114" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1217
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr.114" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0507) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0507) 0,0545 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6 960 euro.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Prāgas ielā 1, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-958
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Prāgas ielā 1 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 004 0016) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 004 0114) 0,0849 ha platībā – Rīgā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  1 802 200,85 euro, tai skaitā zemes vienības tirgus vērtība 755 100,60 euro un atlīdzība par zaudējumiem 1 047 100,25 euro.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Valkas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš A3 Seda" Valkas pagastā, Valkas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-921
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-1052
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 87 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-748
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1646
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1291
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Mūsas ieleja" un "Mūsas krasts" nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1042
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bambinkas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-1241
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1594
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1647
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par prioritārajam pasākumam "Sports - valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā"
22-TA-1488
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1439
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
22-TA-1577
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1644
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1438
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
22-TA-961
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Noteikumu 260. punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 1 051 459 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. 
4.
Veselības ministrijai atbilstoši šī  protokollēmuma 3. punktam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
39. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-1714
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1735
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Ilzes Znotiņas iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā"
22-TA-1636
(K. Eklons, A. Pabriks, G. Eglītis, I. Indriksone, J. Reirs, I. Znotiņa, E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Atzīmēt, ka labklājības ministrs G. Eglītis atturas no Saeimas lēmumprojekta atbalstīšanas.
3.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
42. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzīta Liepājas Universitātes padomes locekļa apstiprināšanu"
22-TA-1468
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
43. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzīta Daugavpils Universitātes padomes locekļa apstiprināšanu"
22-TA-1470
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
44. §
Rīkojuma projekts "Par komisijas izveidi ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam"
22-TA-1758
(A. T. Plešs, J. Reirs, B. Bāne, G. Eglītis, A. Pabriks, K. Eklons, D. Pavļuts, I. Gailīte, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ja nepieciešams, pēc komisijas ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam priekšlikuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus, lai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kompensētu pašvaldībām izdevumus, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.4 pantā minēto.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

45. §
Plāna projekts "Par Finanšu sektora attīstības plānu 2022.–2023. gadam"
22-TA-179
(J. Reirs, I. Indriksone, G. Eglītis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam"
22-TA-780
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

47. §
Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu"
22-TA-1412
(A. Pabriks, A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma īstenošanu"
22-TA-172
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka jaunuzņēmumu atbalsta sniegšana Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma ietvaros nodrošina jaunuzņēmumu ekosistēmas turpmāko attīstību un konkurētspējas stiprināšanu.
3.
Ekonomikas ministrijai noteiktā kārtībā izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2025. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma īstenošanu.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija sadarbībā ar jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem izstrādās jaunuzņēmumu ekosistēmas darbības stratēģiju turpmākajiem trīs gadiem, lai nodrošinātu efektīvu nozares izaicinājumu apzināšanu un konstruktīvu to atrisināšanu.
49. §
Informatīvais ziņojums "Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai"
22-TA-706
(I. Indriksone, E. Cilinskis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai  līdz 2022. gada 31. decembrim  sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas politikas programmai  2021-2027. gadam atbalsta programmas noteikumus biogāzes attīrīšanas (biometāna ražošanas) iekārtu uzstādīšanai, biometāna transportēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei, tostarp izveidojot pieslēgumus pie gāzes pārvades vai sadales tīkliem.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Enerģētikas likumā, kuros ar 2025. gada 1. janvāri noteikt kvotu sistēmu, kas paredzētu dabasgāzes tirgotājiem nodrošināt zināmu daudzumu biometāna, kuru skaitliskās noteikšanas principi būtu proporcionāli tirgotās dabasgāzes apjomam un nodrošinātu precizētā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā pēc tā pārskatīšanas noteikto biometāna mērķu sasniegšanu, paredzot, ka minētie biometāna izmantošanas ikgadējie mērķi ir jāsalāgo ar tirgū tehniski pieejamo un tautsaimnieciski pamatotu biometāna apjomu.
50. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja Eiropas Padomes Attīstības bankas Administratīvajā padomē pārskats par savu darbību 2021. gadā"
22-TA-1425
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2000. gada 9. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 13. §) "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas Administratīvajā padomē" 2. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3.
Atzīt Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 31 43. §) "Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja Eiropas Padomes Attīstības bankas Administratīvajā padomē pārskats par savu darbību 2000. gadā" 2. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi"
22-TA-197
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"
21-TA-669
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimai.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par absolventu monitoringa sistēmas izveidi profesionālajā izglītībā"
22-TA-1230
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Par absolventu monitoringa sistēmas darbību atbildīgās institūcijas ir Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija (Centrālā statistikas pārvalde).
3.
Jautājums par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2023. un turpmākajiem gadiem Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitoringa datu apstrādei ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", kuros noteikt profesionālās izglītības absolventu monitoringa datu uzkrāšanas, sagatavošanas un publicēšanas kārtību. 
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 30. jūnijam un turpmāk ik gadu nodrošināt datu par profesionālās izglītības absolventu turpmākajām gaitām publicēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā portālā un Latvijas atvērto datu portālā.
54. §
Informatīvais ziņojums par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferencē 2022. gada 12.-15. jūnijā un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2022. gada 12. jūnijā
22-TA-1749
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem"
22-TA-1310
(A. T. Plešs, M. Pūķis, J. Reirs, I. Indriksone, T. Linkaits, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 29. punktā dotajam uzdevumam iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

56. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2022. gada 3. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1732
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenoto ekonomisko piespiešanu".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2022. gada 3. jūnija sanāksmē.
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 2.-3. jūnija sanāksmei
22-TA-1750
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES".
3.
Satiksmes ministram T. Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 2. jūnija sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
58. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 6. aprīļa argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0463
22-TA-1736 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 6. aprīļa argumentēto paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0463.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
59. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 6. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/0543
22-TA-1662 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 6. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/0543.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 12. jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas 2018/2002, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, transponēšanai.
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem"
22-TA-1764
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem".
61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas komunikāciju – Atbalsta sniegšana Ukrainai un tās atjaunošana"
22-TA-1765 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas komunikāciju - Atbalsta sniegšana Ukrainai un tās atjaunošana".
62. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 3. jūnija sanāksmei
22-TA-1769
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to lietošanu (Datu akts)".
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram E. Balševicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 3. jūnija sanāksmē.
63. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-119/22 Teva un Teva Finland
22-TA-1702 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-119/22 Teva un Teva Finland.
2.
Patentu valdei sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C‑119/22 Teva un Teva Finland.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-119/22 Teva un Teva Finland

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

64. §
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai"
22-TA-376 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
65. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1763
(K. Eklons, I. Indriksone, E. Valantis, J. Reirs, B. Bāne, A. T. Plešs, G. Eglītis, A. Muižniece, D. Pavļuts, J. Bordāns, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
66. §
Konceptuālais ziņojums "Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi"
22-TA-453
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
67. §
Rīkojuma projekts "Par grozījumu izdarīšanu valsts aizdevuma līgumos ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi"
22-TA-1069 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
68. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177022
22-TA-1729 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam lietā Nr. A420177022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420177022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
69. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257321
22-TA-1728 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā  Nr. A420257321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262221
22-TA-1725 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā  Nr. A420262221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420262221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
71. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262321
22-TA-1726 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420262321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420262321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
72. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-982 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
73. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420267221
22-TA-1724 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420267221.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
74. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
22-TA-1516 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
75. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
22-TA-1517 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
76. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksu uz Krievijas Federāciju"
22-TA-1773 (IP)
(J. Reirs, G. Eglītis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
77. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā"
22-TA-1717
(A. T. Plešs, J. Bordāns, M. Papsujevičs, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai par rīkojuma projektu juridisku iebildumu nav. 
2.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:00