Valsts sekretāru 06.07.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 22

Valsts sekretāru 06.07.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 22

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Plūme

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, departamenta vadītājs ‒ L. Priedīte-Kancēviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Smiltēna

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
23-TA-358
(O. Feldmane, J. Plūme, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Finanšu ministrijas iebildums netiek uzturēts un Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildums sanāksmes laikā netiek uzturēts, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Ekonomikas ministrijai iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība"
23-TA-639
(J. Plūme, J. Citskovskis)
Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
3. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā"
22-TA-2143
(A. Eberhards, G. Arāja, H. Beitelis, J. Plūme, S. Šmīdlere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts kancelejas iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Finanšu ministrijai iesniegt noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""
23-TA-184
(D. Trofimovs, V. Reitere, E. Balševics, J. Plūme, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur iebildumus par likumprojektu.  
2.
Iekšlietu ministrijai nesaskaņoto likumprojektu projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
5. §
Noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču noteikumi"
22-TA-40
(A. Balode, I. Kaupere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības, SIA "INLAB" un biedrības "Droša medicīna"  pārstāvji sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Veselības ministrijai iesniegt noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm"
23-TA-896
(J. Garisons, J. Macuka, S. Šmīdlere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
ņemot vērā Datu valsts inspekcijas iebildumus precizēt noteikumu projekta 2. punkta un  9.3. apakšpunkta redakciju un izteikt 10. punktu jaunā redakcijā atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par precizējumu saturu, un papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu attiecībā uz Aizsardzības ministrijas un Datu valsts inspekcijas sadarbību Valsts aizsardzības dienesta organizācijas nodrošināšanas informācijas sistēmas (VADONIS) izstrādē;
2.2.
ņemot vērā Valsts ieņēmu dienesta iebildumus precizēt noteikumu projekta 4.1. apakšpunkta redakciju atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par precizējuma saturu;
2.3.
ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumus precizēt noteikumu projekta 47. punkta redakciju atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par precizējuma saturu;
2.4.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts ar Izglītības un zinātnes ministriju ir saskaņots.

2. Informatīvie jautājumi

7. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
8. §
Konceptuālais ziņojums "Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām"
23-TA-1722
(I. Malašenoka, Ģ. Zālītis, J. Plūme, D. Vilsone, A. Pelšs, A. Smiltēna, I. Gailīte, D. Merirands, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2.
Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt Finanšu ministrijai (Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") anonimizētus ministriju darbinieku ikdienas apmeklējuma datus no iekšējām apmeklējuma un drošības sistēmām par 2023. gada pirmo pusgadu, nodalot tos no pakalpojuma sniedzējiem un ārējiem apmeklētājiem.
3.
Finanšu ministrijai apkopot informāciju par nozaru ministriju pieprasīto valsts budžeta finansējumu 2024.- 2026.gadam telpu remontu īstenošanai un, valsts budžeta likumprojekta izstrādes sarunu procesā ar nozaru ministrijām izmantot arī valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" informāciju par izmantojamām telpām, meklējot efektīvāko veidu telpu nodrošināšanā tām nozarēm, kurām tās ir kritiskā stāvoklī.
4.
Valsts kancelejai pabeigt projekta 23-TA-1722 lietu. 
Sanāksmi slēdz plkst. 11:35