Valsts sekretāru 14.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 13

Valsts sekretāru 14.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 13

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
2021-TA-2151
(R. Vesere, R. Kronbergs, E. Valantis, E. Balševics, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
precizēt likumprojekta 9. pantā iekļautā 26.1 panta trešo daļu, paredzot plastmasu saturošiem zvejas rīkiem piemērojamo nodokļa likmi 4,88 euro par vienu kilogramu;
2.2.
kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt grozījumu attiecībā uz nodokļa aprēķināšanu par kompozīta iepakojumu spēkā stāšanās termiņu;
2.3.
kopīgi ar Ekonomikas ministriju vienoties jautājumā par regulējumu attiecībā uz ogļūdeņražu ieguvi;
2.4.
precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība"
21-TA-1779
(K. Stone, E. Valantis, I. Stepanova, A. Kurme, J. Garisons, B. Bāne, I. Alliks, V. Reitere, B. Vītoliņa, A. Smiltēna, P. Vilks, L. Lejiņa, D. Vilsone, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
precizēt noteikumu projektu atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai par saskaņotajiem grozījumiem projektā (tai skaitā, regulējums attiecībā uz mazajām iestādēm, personālvadību un auditu, jauno saimi "Kapitāla daļu pārvaldība" un izņēmumu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes IV līmeni);
2.2.
kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt 20.6. apakšsaimei "Datu analīze" nosakāmo mēnešalgas grupu un noteikumu projekta 86.7. apakšpunktā ietvertā VII līmeņa papildināšanu ar jaunu amatu "vecākais eksperts";
2.3.
kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt 14. saimei "Finanšu administrēšana" nosakāmo mēnešalgas grupu;
2.4.
kopīgi ar Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt 43.1. apakšsaimei "Sociālais darbs" nosakāmo mēnešalgas grupu;
2.5.
kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt 37. saimes "Politikas plānošana" līmeņu aprakstus;
2.6.
atkārtoti izvērtēt Aizsardzības ministrijas iebildumu par noteikumu projekta 97. punkta papildināšanu ar jaunu līmeni;
2.7.
kopīgi ar Kultūras ministriju izvērtēt Kultūras ministrijas juristiem nosakāmo mēnešalgas grupu;
2.8.
izvērtēt 26. saimei "Komunikācija" nosakāmo mēnešalgas grupu;
2.9.
precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka Ārlietu ministrija uztur spēkā iebildumu par Finanšu politikas departamenta vadītājam noteikto mēnešalgas grupu.
4.
Finanšu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju atkārtoti izvērt jautājumu par nosakāmo mēnešalgas grupu Latvijas Republikas pastāvīgajiem pārstāvjiem (atašejiem) pārstāvniecībā Eiropas Savienībā un, ja nepieciešams, informēt Valsts kanceleju.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:55