Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62

Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par starpposma novērtējumu par Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"
22-TA-2975 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Aizsardzības ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par vieglo kājnieku spējas ieviešanu, kurā sniegts izvērtējums par četrām kaujas spējīgām Zemessardzes brigādes lieluma vienībām (12 000 apmācītu, atbilstoši ekipētu zemessargu un integrēts valsts aizsardzības dienests) un paaugstinātas gatavības rotas lieluma vienībām (ar integrētiem kaujas un nodrošinājuma atbalsta elementiem), kas veido Zemessardzes spēju kodolu, un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2027. gada 30. decembrim.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3408 (DV)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
3. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3410 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3507 (DV)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
5. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3508 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3458 (DV)
(A .K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
7. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
22-TA-3459 (DV)
(A . K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Slepeni
22-TA-14s
9. §
Konceptuālais ziņojums "Par ziedojumu Pasaules Pārtikas programmai"
22-TA-3571 (DV)
(E. Rinkēvičs, A. Pabriks, J. Reirs, I. Gailīte, S. Pēkale, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).  
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""
22-TA-2767
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai"
22-TA-3242
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
22-TA-1414
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2023. gada 31. decembrim izvērtēt situāciju ar zemes atsavināšanu būvju īpašniekiem gadījumos, kad dažādos laika periodos būvju īpašnieki ieguvuši ēkas īpašumā vai ieguvuši tiesības būvēt ēkas un būves uz nomas līguma pamata, kas dod tiesības uz zemes atsavināšanu, kā arī gadījumos, kad viens no īpašniekiem vai vairāki  būvju īpašnieki ir tādas personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav tiesīgas iegūt zemi Latvijā īpašumā vispār, bet citiem būvju īpašniekiem ir tiesības uz zemes atsavināšanu, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku""
22-TA-3424
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Lauku ielā 12, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
22-TA-2633
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Likumprojekts "Grozījums Čeku loterijas likumā"
22-TA-3428
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
16. §
Noteikumu projekts "Prasības un kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju"
22-TA-2508
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""
22-TA-1567
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2539
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"
22-TA-3229
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. marta rīkojumā Nr. 160 "Par Latvijas dalību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT""
22-TA-1768
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2563
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Likumprojekts "Grozījums Invaliditātes likumā"
22-TA-3439
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25.janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
22-TA-2361
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"
22-TA-360
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2022. gadā veikt līdzekļu pārdali no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde", tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu izmantošanai 25 175 euro apmērā uz Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana", lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu IT sistēmas pielāgošanu noteikumos ietverto pasākumu īstenošanai.
4.
Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šī protokollēmuma 3. punktā minēto līdzekļu pārdali.
25. §
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2021. gadu"
22-TA-2567
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V149 Paldaži-Lielezera stacija" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2833
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3070
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3332
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
29. §
Par Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 21. §) "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 38 39. §) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
21-TA-1624
(A. K. Kariņš)
Atzīt Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 21. §) "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 38 39. §) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"
22-TA-1924
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
31. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2791
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā" īstenotā projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 74 760 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 28 "Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai""
22-TA-2246
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3174
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-203
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Integrētā jūrlietu politika""
22-TA-2025
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijā Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta saņemšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 63. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un segti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
36. §
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"
22-TA-1741
(K. Gerhards, J. Lazdiņš, R. Kronbergs, M. Trons, I. Indriksone, E. Rinkēvičs, T. Linkaits, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 11. punktā vārdus "uz septiņiem gadiem".  
3.
Zemkopības ministrijai  precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā. 
4.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
22-TA-2836
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3418
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3114
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-3327
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija nerosinās grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai".
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2582
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3388
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3263
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "E-lietas datu arhivēšanas noteikumi"
22-TA-2341
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 693 "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību""
22-TA-249
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3344
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic vienošanās par projekta Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām, darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē" īstenošanu grozījumus atbilstoši noteikumiem.
47. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3316
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3465
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstīto pašvaldības investīciju projektu valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-3400
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3518
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
51. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3426
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-3496
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3480
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumā Nr. 388 "Par prioritārajam pasākumam "Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā""
22-TA-3461
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3161
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

56. §
Rīkojuma projekts "Par Ievas Jaunzemes pārcelšanu"
22-TA-3502
(D. Pavļuts, J. Reirs, K. Eklons, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā izteiktos viedokļus, jautājuma izskatīšanu atlikt.
57. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"
22-TA-3503
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
58. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Bērnaukļi" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, un "Sējas" Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"
22-TA-2698
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt: 
3.1.
nekustamo īpašumu "Sējas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7433 001 0072) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7433 001 0072) 5,99 ha platībā – Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 20 970 euro, tai skaitā tirgus vērtība 18 500 euro un kompensējamie zaudējumi (mežaudzes vērtība) 2470 euro;
3.2.
nekustamo īpašumu "Bērnaukļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7433 001 0073) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7433 001 0073) 17,76 ha platībā – Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 65 410 euro, tai skaitā tirgus vērtība 55 300 euro un kompensējamie zaudējumi (mežaudzes vērtība) 10 110 euro.
59. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Biržu ielā 13C, Bauskā, Bauskas novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
22-TA-2699
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojumu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4001 005 0265) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4001 005 0265) 0,8568 ha platībā un  sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4001 005 0265 001, 4001 005 0265 003,  4001 005 0265 004, 4001 005 0265 005, 4001 005 0265 006, 4001 005 0265 007) – Biržu ielā 13C, Bauskā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 220 000 euro.
60. §
Rīkojuma projekts "Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam"
22-TA-3117
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
61. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
22-TA-3567
(N. Puntulis, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

62. §
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam"
22-TA-3057
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

5. Informatīvie ziņojumi

63. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētās programmas "ERASMUS+" finansētā projektā "PROTECT – Psihosociālo risku mazināšana tiesībaizsardzībā: apmācība kā līdzeklis labklājības veicināšanai""
22-TA-2507
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas tieši administrētās programmas "Erasmus+" projekta "PROTECT – Psihosociālo risku mazināšana tiesībaizsardzībā: apmācība kā līdzeklis labklājības veicināšanai" ("Reducing Psychosocial Risks in Law Enforcement: Training as a means to Wellbeing") (turpmāk – projekts) pasākumu īstenošanai.
3.
Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu  pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.17.00 "Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" projektu īstenošanas nodrošināšana".
4.
Iekšlietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
64. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (t.sk. Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
22-TA-3052
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības projekta "Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros"  īstenošanai Eiropas Komisijas finanšu programmas "Tiesiskums 2021-2027" ietvaros.
3.
Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties ilgtermiņa saistības projekta "Atrast advokātu" īstenošanai Eiropas Komisijas finanšu programmas "Tiesiskums 2021-2027" ietvaros.
4.
Šī protokollēmuma 2. un 3. punktā minēto projektu ieviešanai nepieciešamo finansējumu (līdzfinansējumu, priekšfinansējumu, kā arī finansējumu neattiecināmo izmaksu (pievienotās vērtības nodokļa) segšanai)  pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktam.
6.
Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
22-TA-3211
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
66. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas stratēģiju virzībai uz Eiropas Kodolpētījumu organizācijas pilntiesīgas dalībvalsts statusu"
22-TA-2363
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas virzību uz Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) pilntiesīgas dalībvalsts (Full Membership) statusu.
3.
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo un Ārlietu ministriju par līdzatbildīgo par Latvijas virzības uz pilntiesīgas CERN dalībvalsts statusu nodrošināšanu.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta vēstules projektu CERN Padomei/Ģenerāldirektoram par Latvijas nodomu kļūt par CERN dalībvalsti pirmsiestāšanās statusā - associate membership in pre-stage to full membership. Vēstules nosūtīšana CERN padomei par Latvijas nodomu kļūt par CERN dalībvalsti pirmsiestāšanās statusā neuzliek Latvijai finansiālas saistības.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 15. decembrim izstrādāt un apstiprināt plānu Latvijas CERN stratēģijas īstenošanai, kurā norādīt uzdevumu sasniegšanas galvenos līdzekļus, sadarbības mehānismus un pamatnostādnes.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas kā dalībvalsts statusa iegūšanai un nodrošināšanai CERN dalības maksas un atbalsta pasākumu izdevumu segšanai ir papildus nepieciešami  2024. gadā – 805 716 euro, 2025. gadā -  1 682 551 euro, 2026. gadā – 2 489 160 euro, 2027. gadā un turpmāk – 2 527 760 euro.
7.
Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2024. gadam un turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu Latvijas kā CERN dalībvalsts dalības maksas segšanu un informatīvā ziņojuma 6. tabulā noteikto pasākumu izdevumu segšanu, izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem  atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
67. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide" īstenošanas termiņa pagarināšanu""
22-TA-3228
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta "Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide" īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim. 
68. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2022. gadā"
22-TA-3399
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kapacitātes stiprināšanu un finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei"
22-TA-3557
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mediju monitoringa kapacitātes stiprināšanu, tādējādi stiprinot informatīvās telpas drošību, atbalstīt 2022. gadā izveidoto divu amata vietu finansēšanas turpināšanu 2023. gadā un turpmāk ik gadu ar ikgadēju finansējumu 51 264 euro apmērā.  Par attiecīgo finansējuma apmēru Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu bāzes izdevumu precizēšanai, un Finanšu ministrijai iekļaut tos Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2023., 2024. un 2025. gadam apjomā.
3.
Lai nodrošinātu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" reģionālā korespondenta, video operatora un sabiedrisko mediju portāla LSM.LV reģionālā korespondenta darbību Latgalē, tādējādi stiprinot informatīvās telpas drošību, atbalstīt 2022. gadā uzsāktās sabiedrisko mediju klātbūtnes stiprināšanas Latgalē finansēšanas turpināšanu 2023. gadā un turpmāk ik gadu ar ikgadēju finansējumu 66 000 euro apmērā. Par attiecīgo finansējuma apmēru Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu bāzes izdevumu precizēšanai, un Finanšu ministrijai iekļaut tos Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2023., 2024. un 2025. gadam apjomā.

6. Ministru kabineta lieta

70. §
Par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 14. Saeimā
22-TA-3588
(A. K. Kariņš)
1.
Ministru kabinets lūdz 14. Saeimu turpināt izskatīt šādus Ministru kabineta iesniegtos likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 13. Saeimas laikā:
1.1.
Imigrācijas likums (Nr. 1176/Lp13);
1.2.
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums (Nr. 1177/Lp13);
1.3.
Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" (Nr. 1311/Lp13);
1.4.
Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (Nr. 1469/Lp13);
1.5.
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1484/Lp13);
1.6.
Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" (Nr. 1540/Lp13);
1.7.
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums (Nr. 1554/Lp13);
1.8.
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (Nr. 1555/Lp13);
1.9.
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Nr. 1556/Lp13);
1.10.
Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā (Nr. 1557/Lp13);
1.11.
Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (Nr. 1562/Lp13);
1.12.
Grozījumi Preču zīmju likumā (Nr. 1582/Lp13);
1.13.
Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā (Nr. 1583/Lp13);
1.14.
Grozījums Reģionālās attīstības likumā (Nr. 1586/Lp13);
1.15.
Grozījumi Kredītu reģistra likumā (Nr. 1597/Lp13);
1.16.
Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu" (Nr. 1603/Lp13);
1.17.
Valsts aizsardzības dienesta likums (Nr. 1634/Lp13);
1.18.
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Nr. 1635/Lp13);
1.19.
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā (Nr. 1636/Lp13);
1.20.
Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā (Nr. 1637/Lp);
1.21.
Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Nr. 1638/Lp13);
1.22.
Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā (Nr. 1639/Lp);
1.23.
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Nr. 1640/Lp13);
1.24.
Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (Nr. 1641/Lp13);
1.25.
Grozījums likumā "Par valsts pensijām" (Nr. 1642/Lp13);
1.26.
Grozījumi Militārā dienesta likumā (Nr. 1643/Lp13);
1.27.
Grozījums Pacientu tiesību likumā (Nr. 1644/Lp13);
1.28.
Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā (Nr. 1645/Lp13).
2.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

71. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 5. decembra Euro grupas un 2022. gada 6. decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3569 (IP)
(J. Reirs, N. Sakss, G. Eglītis, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, K. Eklons, D. Pavļuts, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministrijas valsts sekretārei B. Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 5. decembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 6. decembra sanāksmē.
72. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 8.-9. decembra sanāksmei
22-TA-3574
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada  8. decembra Šengenas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem: 1) Padomes lēmuma projekts par Šengenas acquis pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā; 2) Padomes lēmuma projekts par Šengenas acquis pilnīgu piemērošanu Horvātijā; 3) Vispārējā situācija Šengenas telpā";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par instrumentalizācijas situāciju risināšanu migrācijas un patvēruma jomā"; 
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko paredz noteikumus seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai";
2.4.
pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Padomes Ieteikumam par Savienības saskaņotu pieeju kritisko infrastruktūru noturības stiprināšanai".
3.
Iekšlietu ministram K. Eklonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 8.-9. decembra sanāksmē.
73. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 8.-9. decembra sanāksmei
22-TA-3579
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 8.-9. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes Ieteikumam par adekvātiem minimālajiem ienākumiem aktīvai iekļaušanai";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā";
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas aprūpes stratēģiju";
2.4.
pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes Ieteikumam par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei";
2.5.
pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes Ieteikumam par pirmsskolas izglītību un aprūpi: Barselonas mērķi 2030. gadam".
3.
Labklājības ministram G. Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 8.-9. decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
74. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 13. decembra sanāksmei
22-TA-3595
(E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 13. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 13. decembra sanāksmē.
75. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2022. gada 9. decembra sanāksmei
22-TA-3602
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Padomes Ieteikuma projekts par profilakses stiprināšanu ar agrīno diagnostiku un jauno ES pieeju par vēža skrīningu, kas aizstāj Padomes Ieteikumu 2003/878/EK" un pozīciju "Padomes secinājumu projekts par vakcināciju kā efektīvāko līdzekli slimības novēršanai un sabiedrības veselības uzlabošanai".
3.
Veselības ministram D. Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 9. decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
76. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 11.-12. decembra sanāksmei
22-TA-3609 (IP)
(K. Gerhards, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 11.-12. decembra sanāksmē.
77. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 8.–9. decembra sanāksmei
22-TA-3613
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju un tiesu pieejamību civillietās, komerclietās un krimināllietās un par grozījumiem dažādos tiesību aktos tiesu iestāžu sadarbības jomā, un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2003/8/EK, Padomes pamatlēmumus 2002/465/JHA, 2002/584/JHA, 2003/577/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA, 2008/947/JHA, 2009/829/JHA un 2009/948/JHA, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās";
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Par turpmāko rīcību attiecībā uz Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai".
3.
Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 8.–9. decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
78. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/83/ES attiecībā uz attālināti noslēgtiem patēriņa finanšu pakalpojumu līgumiem un atceļ Direktīvu 2002/65/EK"
22-TA-3614
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/83/ES attiecībā uz attālināti noslēgtiem patēriņa finanšu pakalpojumu līgumiem un atceļ Direktīvu 2002/65/EK".
79. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 13. decembra sanāksmei
22-TA-3615
(I. Indriksone, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes Regulu, ar ko izveido tirgus korekcijas mehānismu iedzīvotāju un ekonomikas aizsardzībai pret pārmērīgi augstām cenām".
3.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 13. decembra ārkārtas sanāksmē.
80. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un par Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmi
22-TA-3616
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Irāna".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Miera mehānisms: Finanšu ilgtspēja (European Peace Facility: financial sustainability)".
4.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 12. decembra sanāksmē un Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

81. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3593
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
82. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldīšanu)
22-TA-3548 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kanceleja noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
83. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420213022
22-TA-3572 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420213022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420213022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
84. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420288821
22-TA-3575 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420288821.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420288821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
85. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-3581 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
Sēdi slēdz plkst. 12:20