Valsts sekretāru 20.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 21

Valsts sekretāru 20.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 21

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Salmiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Paiders

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ Z. Jansone

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros”  pases apstiprināšanu."
22-TA-3821
(L. Austrupe, T. Meisītis, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija un SIA "Tet" uztur spēkā atzinumā par rīkojuma projektu minētos iebildumus.
3.
Satiksmes ministrijai lūgt Konkurences padomes atzinumu par rīkojuma projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai pēc Konkurences padomes atzinuma saņemšanas rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Drošas savienojamības programmā un GOVSATCOM programmā"
24-TA-1346
(J. Paiders, L. Austrupe, E. Turka, A. Puriņš, I. Gailīte)
1.
Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu, ka par Latvijas dalību Eiropas Savienības Drošas savienojamības programmā un GOVSATCOM programmā atbildīgā ir Satiksmes ministrija un līdzatbildīgās ir Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Aizsardzības ministrija.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1.
precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā noteiktajam atbildības un līdzatbildības sadalījumam, precīzi norādot katra atbildības jomu, kā arī papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par nepieciešamo finansējumu un amatu vietām;
2.2.
kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktā termiņu, kādā izstrādājami normatīvo aktu projekti;
2.3.
precizēto informatīvo ziņojumu saskaņot ar iesaistītajām ministrijām;
2.4.
saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē galīgā lēmuma pieņemšanai par atbildīgo ministriju un līdzatbildīgajām ministrijām Latvijas dalībai Eiropas Savienības Drošas savienojamības programmā un GOVSATCOM programmā.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Par kontroles uzdevumu un tiesību aktu projektu virzību pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizācijas
(E. Turka, I. Gailīte)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2024. gada 26. jūnijam iesniegt Valsts kancelejā informāciju (saraksta veidā) par ministriju kontrolē esošo uzdevumu un Valsts kancelejā iesniegto tiesību aktu lietu pārcelšanu starp ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 446 "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju" minētajam jomu sadalījumam, norādot kontroles uzdevuma ID (KU) numuru, avota nosaukumu un atbildīgo iestādi, un tiesību akta lietas ID (TA) numuru, tiesību akta nosaukumu un atbildīgo iestādi no 2024. gada 1. jūlija.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:45