Ministru kabineta 28.11.2023. sēdes protokols Nr. 59

Ministru kabineta 28.11.2023. sēdes protokols Nr. 59

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
23-TA-21k
2. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
23-TA-2919
(R. Kozlovskis, D. Plotniece, A. Ašeradens, B. Bāne, V. Valainis, J. Gavrilova, D. Trofimovs, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
3.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās  infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, atļaut  valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības:
3.1.
būvprojekta "Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve" izmaiņu izstrādei un autoruzraudzībai par kopējo summu 462 220 euro (ar PVN), nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru;
3.2.
žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritārajos posmos (ar kopējo aptuveno garumu 28,67 km), par kopējo summu 17 922 878 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 397 089 euro, autoruzraudzībai 147 183 euro un būvdarbiem 17 378 606 euro, nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
4.
Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās  infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, kā arī izbūves procesā radušos neparedzēto izdevumu segšanu uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas:
4.1.
Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali  2023. gadā 4 311 635 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma "Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide", tai skaitā:
4.1.1.
406 921 euro apmērā izdevumiem, kas saistīti ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās  infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem;
4.1.2.
3 904 714 euro apmērā izdevumiem, kas neparedzēti radušies izbūves procesā uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas;
4.2.
Iekšlietu ministrija sagatavos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2024. gadā ne vairāk kā 19 033 004 euro apmērā no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību  saistītā prioritārā pasākuma "Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide" izdevumu segšanai, kas saistīti ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās  infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu saistītajiem darbiem un pakalpojumiem.
5.
Noteikt ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu kā nacionālai drošībai svarīgu objektu, ar augstu īstenošanas prioritāti un tempu, uzdodot Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra sēdē grozījumus Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā, paredzot, ka Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" bez īpaša pilnvarojuma kā būvniecības ierosinātājs un pasūtītājs Latvijas Republikas vārdā izbeidz Iekšlietu ministrijas vai tās pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestāžu uzsāktus būvniecības procesus un ar tiem saistītus būvniecības līgumus, tai skaitā nodrošinot visa iepriekš izbūvētā objekta nodošanu ekspluatācijā.
6.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"  sagatavot  un noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2023. gada 12. decembra sēdē informatīvo ziņojumu ar iespējamajiem līguma izbeigšanas scenārijiem.
 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu, kas saistīti ar patērētāju kolektīvajām prasībām, pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"
23-TA-1981
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""
22-TA-3481
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā"
23-TA-481
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zaļesjes pagastā, Ludzas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
23-TA-1313
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa rīkojumā Nr. 213 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0. versija)""
23-TA-932
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2777
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Strūgu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Ukrainas māja Latvijā""
23-TA-2515
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
23-TA-2436
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
11. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Dominikānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"
23-TA-2441
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Dominikānas Republikas valdības nolīguma par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāri I. Stepanovu parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā parakstīto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
12. §
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi"
23-TA-1656
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Pieteikšanās neatkarīgas interneta protokola sestās versijas adresei, tās saņemšanas kārtība un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība"
22-TA-2994
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2553
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Ievu iela 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 008 0137) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0345) 0,0023 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 18,63 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Tīruma Tiltiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4280 009 0167) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4280 009 0426) 0,01 ha platībā – Stalbes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 81,00 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Lejas Sveķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 008 0014) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0347) 0,02 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0349) 0,03 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 525,00 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0347) 162,00 euro un kompensējamajiem zaudējumiem 100,00 euro un nekustamā īpašuma tirgus vērtības zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0349) 243,00 euro un kompensējamajiem zaudējumiem 20,00 euro.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ''Mežrozes'' daļas Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 ''Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)'' pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2544
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežrozes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 003 0249) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0249) daļu 0,0565 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 852,54 euro (2,92 euro par vienu kvadrātmetru), kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 1 650,00 euro un kompensējamajiem zaudējumiem 202,54 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunlūči" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2491
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunlūči" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0009) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3889) 1,25 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3891) 0,33 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3892) 1,46 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3893) 0,33 ha platībā, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 35 459 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 35 048 euro jeb 1,04 euro par vienu zemes kvadrātmetru un atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3890) 4,11 ha platībā vērtības samazinājums – 411 euro jeb 0,01 euro par vienu zemes kvadrātmetru.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Celtnieku ielā, Ventspilī, nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2296
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 6" Codes pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
23-TA-2652
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Strazdiņi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2633
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Strazdiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 010 0029) Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 010 0087) 0,3149 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 010 0088) 0,2703 ha platībā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7 461,72 euro (tirgus vērtība 6495,72 euro un zaudējumi par atlikušās nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājumu 966,00 euro).
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunkugas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2621
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunkugas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 003 0009) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0232) 0,0748 ha platībā, Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 770,44 euro, kas atbilst tirgus vērtībai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Cēsnieki" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2556
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Cēsnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0299) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0299) daļu 3,3487 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 18 752,72 euro jeb 0,56 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Valmieras novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Kalnmētras" Kauguru pagastā, Valmieras novadā, "Kaimiņi" un "Maijrozītes" Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, daļu pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2438
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Saulītes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2647
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Saulītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0196) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0089) 1,80 ha platībā, Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 240,00 euro, kas atbilst tirgus vērtībai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vidgriezes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2642
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vidgriezes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 002 0166) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0205) 0,35 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0206) 0,83 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40520020207) 0,03 ha platībā, Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 15 948 euro (nekustamā īpašuma tirgus vērtība 14 762 euro un atlikušās (neatsavināmās) nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums 1186 euro).
25. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Krustkalnu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
23-TA-2708
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"
21-TA-600
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (22-TA-3237).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (22-TA-3237) (likumprojektu pakete).
27. §
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
22-TA-3237
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (21-TA-600).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (21-TA-600) (likumprojektu pakete).
28. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" peļņas daļu par 2022. gadu"
23-TA-1693
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par DIENESTA VAJADZĪBĀM un ESA RESTRICTED informācijas savstarpēju aizsardzību
23-TA-2614
(E. Siliņa)
1.
Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par DIENESTA VAJADZĪBĀM un ESA RESTRICTED informācijas savstarpēju aizsardzību.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 46 22. §) "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par DIENESTA VAJADZĪBĀM un ESA RESTRICTED informācijas savstarpēju aizsardzību" 2. punktu.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""
23-TA-1899
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 403 "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru""
23-TA-557
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ēbelmuižas ielā 6-13, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2301
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ošu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2520
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Maliņa" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2662
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskām izstādēm"
23-TA-2815
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
36. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-2920
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar valsts robežas infrastruktūras izveides pasākumu īstenošanu, 2023.-2025. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
37. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu""
23-TA-2308
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2023. gadā budžeta programmas 10.00.00 ''Valsts robežsardzes darbība'' ietvaros, samazinot finansējumu pasākumam ''Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu'' un palielinot finansējumu atbilstoši faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas robežsargu iesaisti Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas un tās mēģinājumu novēršanā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka 2024. gadā nepieciešamais finansējums izdevumu segšanai, kas saistīti ar Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas robežsargu iesaisti Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas un tās mēģinājumu novēršanā, atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdē nolemtajam (prot. Nr. 38 99. § 4. punkts) tiks nodrošināts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 ''Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana'' ietvaros.
5.
Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram ne vēlāk kā līdz 2023. gada 15. decembrim steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, paredzot noteikt tādu darbību areālu, kas ļauj veikt Valsts robežsardzes uzdevumus un funkcijas, kā arī robežapsardzības sistēmas pasākumu kompleksa izpildi tādā darbības teritoriālajā dalījumā, kurā visas pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma ietvaros nodarbinātās un attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā iesaistītās personas saņem Latvijas Republikas valsts robežas likuma 35.1 panta astotajā daļā noteikto atalgojumu par virsstundām.
38. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 14. jūlija rīkojumā Nr. 430 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai""
23-TA-2801
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-2477
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2023. gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" projekta 8.2.3.0/22/I/001 "Atbalsts valsts augstskolu padomju darbības uzsākšanai" īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai 206 727 euro apmērā līdz vienošanās par projekta īstenošanu grozījumu apstiprināšanai nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2468
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2393
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) īstenošanu, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4. punktā minētā projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra kā nefunkcionējošu projektu.
4.
Atļaut CFLA izmaksāt maksājumus par faktiski veiktajiem izdevumiem pirms projektu pabeigšanas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projektam Nr. 5.5.1.0/20/I/002 "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana".
5.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 4. punktā minētais projekts tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja privāto finansējumu.
6.
Atbalstīt risinājumu, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros īstenošanā esošiem projektiem, kurus nevar pilnībā pabeigt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim, var piemērot šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto risinājumu, nodrošinot attiecīgu nosacījumu ietveršanu vienošanās par projektu īstenošanu.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2705
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-2889
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 75, Rīgā, nodošanu Kultūras ministrijas valdījumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" pamatkapitālā"
23-TA-2256
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2024. gada 1. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Kultūras ministrijas rīcības plānu attiecībā uz pārējo valsts teātru ēku, kas atrodas valsts īpašumā, ieguldīšanu attiecīgā valsts teātra pamatkapitālā.
45. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par tehnisko un finansiālo sadarbību"
23-TA-2026
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Finanšu ministrijas budžetu"
23-TA-2911
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka granta iemaksa Starptautiskā Valūtas fonda "Ukrainas Kapacitātes attīstības fondā" un granta iemaksa Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas "Ukrainas Stabilizācijas un ilgtspējīgas izaugsmes daudzpusējā donoru kontā" Ukrainas publiskās pārvaldes kapacitātes stiprināšanai 2023. gadā ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 5. punkta izpratnē.
47. §
Par likumprojektam "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" pievienoto pārskatīto konvencijas tulkojumu
23-TA-2987
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai labklājības ministra iesniegto Valsts valodas centra 2023. gadā pārskatīto Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu tulkojumu.
2.
Labklājības ministram nosūtīt šī protokollēmuma 1. punktā minēto konvencijas tulkojumu Saeimai pievienošanai likumprojektam "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" (Nr. 429/Lp14).
48. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2881
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

49. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"
23-TA-818
(A. Čakša, L. Vecbiškena, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" projekta īstenošanai pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas nepieciešamo finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas kā 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" plānotā finansējuma saņēmēja attiecināmo izmaksu segšanai 2023. gadā līdz 60 000 euro  un 2024. gadā līdz 224 000 euro apmēram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" projektu iesniegumu atlases kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Reģionālas attīstības fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus, veicot finansējuma pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, lai nodrošinātu projekta neattiecināto izdevumu segšanu.
5.
Ņemot vērā, ka uzsāktās valsts pārvaldes atlīdzības reformas ietvaros tiek īstenotas būtiskas pakāpeniskas izmaiņas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atalgojumā, un lai nodrošinātu noteikto vienkāršoto izmaksu izveides pamatprincipu piemērošanu 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt atbilstošas vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādi un apstiprināšanu 1.1.1.1. pasākuma "Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana" projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām.
50. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.2. pasākuma "Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3227
(I. Alliks, A. Ašeradens, K. Melnis, A. Čakša, I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.2. pasākuma "Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana" (turpmāk – 4.3.3.2. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)":
3.1.
ne vairāk kā 1 304 415 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.2. pasākuma projekta īstenošanas uzsākšanu un priekšfinansēšanu 2023. gadā;
3.2.
ne vairāk kā 4 565 000 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.2. pasākuma projekta īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gada pirmajā un otrajā ceturksnī.
4.
Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas 4.3.3.2. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
51. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3727
(I. Alliks, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.4. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3686
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.4. pasākuma (turpmāk – 4.3.3.4. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt finanšu līdzekļu pārdali no  budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" ne vairāk kā 120 150 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.4. pasākuma īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gada pirmajā pusgadā.
4.
Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas 4.3.3.4. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""
23-TA-1250
(I.Alliks, H. Abu  Meri, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai, virzot nākamos grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" ietvert grozījumus 77. un 78. punktā, nosakot konkrētu termiņu, līdz kuram personai jāiesniedz šo noteikumu 5.1. apakšpunktā  un 60. punkta apakšpunktos minētās izziņas, lai iedzīvotājiem būtu zināms, no kura brīža datu apmaiņa notiks elektroniski un personai zudīs nepieciešamība Centrā iesniegt ārstējošā ārsta vai funkcionālā speciālista sniegtos atzinumus un izziņas, kas apliecina personas piederību konkrētam statusam. 
54. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.1. pasākuma "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  īstenošanas noteikumi"
23-TA-1568
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā maksājuma apmēra apstiprināšanu saistībā ar tiesībām noslēgt apbūves tiesību līgumu stratēģiski nozīmīgu vējparku izvietošanai valsts meža zemē"
23-TA-2291
(A. Krauze, R. Kronbergs, K. Melnis, A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai nodrošināt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas vēja parki" un līdz 2024. gada 1. februārim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu ar Ekonomikas ministriju saskaņotu tiesību akta projektu.

4. Informatīvie ziņojumi

56. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu Eiropas Savienības Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai"
23-TA-2146
(I. Bērziņa, I. Oša, A. Ašeradens, R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespēju piesaistīt finansējumu Latvijas Austrumu pierobežas attīstībai no pieejamajiem atbalsta instrumentiem Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam vidusposma pārskatīšanas ietvaros sniedzot Finanšu ministrijai priekšlikumu līdzekļu novirzīšanai divējādās lietojamības infrastruktūras izveidei. Nākotnes Kohēzijas politikas kontekstā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt priekšlikumus atbalsta nodrošināšanai Eiropas Savienības Austrumu pierobežas attīstībai, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju.
3.
Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 35 43. §)  "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam vidusposma pārskatu"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju veikt kopīgu vērtēšanas kritēriju izstrādi, uz kā pamata izvērtējot pašvaldību sākotnēji iesniegtos priekšlikumus par aktuālām infrastruktūras izveides un atjaunošanas vajadzībām mobilitātes un pakalpojumu jomās, sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram sešu mēnešu laikā pēc informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par mobilitātes un pakalpojumu infrastruktūras attīstību Eiropas Savienības Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai, iekļaujot tajā divējādas lietojamības mobilitātes un pakalpojumu infrastruktūras kartējumu un šo projektu ieviešanai nepieciešamo finansējuma apjomu.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2024. gada 1. februārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  informatīvo ziņojumu par vērtēšanas kritērijiem un sasniedzamo mērķi, uz kā pamata  tiks izvērtēti pašvaldību sākotnēji iesniegtie priekšlikumi par aktuālām infrastruktūras izveides un atjaunošanas vajadzībām mobilitātes un pakalpojumu jomā, nodrošinot dubulto pielietojumu Latvijas Austrumu pierobežas reģionos.
57. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2023. gadā"
23-TA-2513
(K. Briškens, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
58. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2514
(K. Briškens, I. Ošenieks, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt un rast risinājumu finanšu resursu piesaistei atlikušo saistību izpildei sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2023. gadā.
4.
Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 49. §) 2. punktā noteiktā uzdevumu izpilde veicama līdz 2023. gada 29. decembrim.
59. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību"
23-TA-2660
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu pagarināt Mākslu izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim.
3.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija 2023. gadā neapgūto finansējumu indikatīvi 1 137 477 euro apmērā Mākslu izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pabeigšanai 2024. gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai" – EU4Health) 2021.–2027. gadam 2022. gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"
23-TA-1172
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Veselības ministrijai (Slimību profilakses un kontroles centram) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 1 724 095 euro "Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai" – EU4Health) 2021.-2027. gadam" (turpmāk - EK Veselības programma) 2022. gada Darba plānā ietvertās vienotās rīcības par neinfekcijas slimību profilaksi (NCDs) – sirds un asinsvadu slimības un diabēts (EU4H-2022-JA-03 Direct grants to Member States’ authorities: prevention of NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (AWP Ref: DP-g-22-06.03)) (turpmāk - vienotā rīcība NCD) īstenošanai.
3.
Atļaut Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 1 496 930 euro EK Veselības programmas 2022. gada Darba plānā ietvertās tiešās dotācijas dalībvalstu iestādēm: paplašināt MyHealth@EU digitālo pakalpojumu infrastruktūru (eHDSI) ar jauniem pakalpojumiem un vairākām dalībvalstīm (EU4H-2022-DGA-MS-IBA-03: Direct grants to Member States’ authorities: expansion of MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI) with new services and to more Member States (AWP Ref: DI-g-22-21.01)) (turpmāk – tiešā dotācija LPLDE) īstenošanai.
4.
Finanšu ministrijai pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu laika posmā no 2023. gada līdz 2026. gadam Veselības ministrijai EK Veselības programmas 2022. gada Darba plānā ietvertās:
4.1.
vienotās rīcības NCD īstenošanai Slimību profilakses un kontroles centram ne vairāk kā 344 819 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 275 855 euro valsts budžeta priekšfinansējuma nodrošināšanai;
4.2.
tiešās dotācijas LPLDE īstenošanai Nacionālajam veselības dienestam ne vairāk kā 598 772 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai.
5.
Veselības ministrijai (Slimību profilakses un kontroles centram) nodrošināt, ka priekšfinansējums tiek ieskaitīts valsts pamatbudžeta ieņēmumos pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.
6.
Veselības ministrija nodrošinās EK Veselības programmas ietvaros plānoto darbību nepārklāšanos ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda programmas "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam" ietvaros plānotajiem pasākumiem.

5. Ministru kabineta lieta

61. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā")
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
62. §
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par normatīvo aktu atbilstību (par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības apstiprinātā iekšējā normatīvā akta pretrunu ar ārējo normatīvo aktu))
23-TA-2980
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes vēstules projektu Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
63. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par valsts norēķiniem saistībā ar katastrofu seku likvidācijas darbiem)
23-TA-2875
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
64. §
Par priekšlikumiem 2024. gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
23-TA-3022
(A. Ašeradens, I. Alliks, A. Krauze, B. Bāne, H. Abu Meri, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Sporta likumā" (Nr. 393/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Enerģētikas likumā" (Nr. 394/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (Nr. 395/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
3.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 13., 18. un 23. priekšlikumu;
3.2.
atbalstīt Ministru kabineta 11A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt likuma 9. panta pirmās daļas 47. punktu šādā redakcijā:
"47) ienākumi, kas rodas īstenojot atbalsta pasākumus fiziskajām personām (ārpus tās saimnieciskās darbības), ja atbalsta pasākumi no valsts budžeta līdzekļiem tiek realizēti ar Valsts ieņēmumu dienesta vai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" starpniecību;"";
3.3.
atbalstīt Ministru kabineta 23A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Pārejas noteikumos:
izteikt pārejas noteikumu 52. punktu šādā redakcijā:
"52. No aplikšanas ar nodokli atbrīvo atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam bezdarbnieka statusu ieguvušas fiziskās personas 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā gūtos ienākumus no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vai "Izaugsme un nodarbinātība" vai Eiropas Sociālā fonda Plus līdzekļiem vai Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, vai valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām."".
4.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" (Nr. 396/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
4.1.
neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus;
4.2.
atbalstīt kā kompensējošo pasākumu pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes 12 procenti noteikšanai svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem Ministru kabineta:
4.2.1.
0A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Aizstāt 1. panta pirmajā daļā vārdus "un Alkoholisko dzērienu aprites likumā" ar vārdiem "Alkoholisko dzērienu aprites likumā un Enerģijas dzērienu aprites likumā".";
4.2.2.
7A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Aizstāt 12. panta pirmās daļas 5. punktā skaitli "1724" ar skaitli "2053".";
4.2.3.
7B, 7C, 8A, 8B priekšlikumu šādā redakcijā:
"13. pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2) cigaretēm:
          a) 144,8 euro par 1000 cigaretēm,
          b) 15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;
aizstāt pirmās daļas 3. punkta "a" un "b" apakšpunktā un pirmās daļas 4. punktā skaitli "91,9" ar skaitli "127,9";
aizstāt pirmās daļas 5. punktā skaitli "218" ar skaitli "304";
aizstāt 1.1daļā skaitli "135,9" ar skaitli "189,1".";
4.2.4.
10A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Aizstāt 13.pantā skaitli "120" ar skaitli "167".";
4.2.5.
12A priekšlikumu šādā redakcijā:
"15. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likmi aprēķina pēc šādām likmēm:
          1) ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem, izņemot enerģijas dzērienus — 9 euro;
          2) ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem — 20 euro."
aizstāt 1.daļā vārdus un skaitli "nodokļa likme ir 7,4 euro" ar vārdiem un skaitli "piemēro šā panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi".";
4.2.6.
15A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt pārejas noteikumu 154. un 155. punktu šādā redakcijā:
"154. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (2053 euro par 100 litriem absolūtā spirta) piemēro ar 2026. gada 1. martu.
155. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 154. punktam sāk piemērot šā likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli:
          1) no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim – 1862 euro par 100 litriem absolūtā spirta;
          2) no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim – 1955 euro par 100 litriem absolūtā spirta".";
4.2.7.
15B priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt pārejas noteikumu 158., 159., 160. un 161. punktu šādā redakcijā:
"158. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (144,8 euro par 1000 cigaretēm un 15 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas), kā arī šā likuma 13. panta 1.daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (189,1 euro par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.
159. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 158. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm un šā likuma 13. panta 1.daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli:
          1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim – summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 156,3 euro par 1000 cigaretēm:
          a) 119,6 euro par 1000 cigaretēm,
          b)  15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;
          2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim – summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 171,9 euro par 1000 cigaretēm:
          a) 131,6 euro par 1000 cigaretēm,
          b)  15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.
160. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (127,9 euro par 1000 gramiem tabakas), "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi citai smēķējamai tabakai (127,9 euro par 1000 gramiem tabakas) un 4. punktā noteikto nodokļa likmi tabakas lapām (127,9 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.
161. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 160. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi citai smēķējamai tabakai un 4. punktā noteikto nodokļa likmi tabakas lapām, smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai, citu smēķējamo tabaku, tabakas lapas apliek ar nodokli:
          1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim – 105,7 euro par 1000 gramiem tabakas;
          2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim – 116,3 euro par 1000 gramiem tabakas".";
4.2.8.
16A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt pārejas noteikumu 162., 163., 166. un 167. punktu šādā redakcijā:
"162. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi karsējamai tabakai (304 euro par 1000 gramiem karsējamās tabakas) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.
163. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 162. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi karsējamai tabakai, karsējamo tabaku apliek ar nodokli:
          1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim – 251 euro par 1000 gramiem tabakas;
          2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim – 276 euro par 1000 gramiem tabakas.
166. Šā likuma 13.pantā noteikto nodokļa likmi tabakas aizstājējproduktiem (167 euro par 1000 gramiem produkta) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.
167. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 166. punktam sāk piemērot šā likuma 13.pantā noteikto nodokļa likmi tabakas aizstājējproduktiem, tabakas aizstājējproduktus apliek ar nodokli:
          1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim – 138 euro par 1000 gramiem produkta;
          2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim – 151,8 euro par 1000 gramiem produkta."";
4.2.9.
17A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 170. punktu šādā redakcijā:
"170. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 124. punktam sāk piemērot šā likuma 15.panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi dabasgāzei izmantošanai par degvielu (līdz 2025. gada 31. decembrim) gadījumos, kad netiek piemērota šo pārejas noteikumu 125. punktā noteiktā de minimis atbalsta likme, dabasgāzi izmantošanai par degvielu apliek ar nodokli — 9,64 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju."";
4.2.10.
17B priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 171. un 172. punktu  šādā redakcijā:
"171. Šā likuma 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktās nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem (ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem, izņemot enerģijas dzērienus, — 9 euro par 100 litriem, ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem — 20 euro par 100 litriem) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.
172. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 171. punktam sāk piemērot šā likuma 15. pantā pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktās nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem (no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. decembrim), bezalkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli:
1) ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem, izņemot enerģijas dzērienus, — 8,2 euro par 100 litriem;
2) ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērienus — 16,7 euro par 100 litriem."".
5.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" (Nr. 397/Lp14) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
6.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (Nr. 398/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
7.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" (Nr. 399/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
8.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (Nr. 401/Lp14) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
9.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" (Nr. 402/Lp14) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
10.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" (Nr. 403/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
10.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5. priekšlikumu;
10.2.
atbalstīt alternatīvo Ministru kabineta 1A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1. panta 16. punktu šādā redakcijā:
"16) tekstilizstrādājums – mājsaimniecības tekstilizstrādājums, apģērbs, apģērba gabala un piederumu tekstilizstrādājums, apavi, kā arī apģērba gabals un piederums, kura galvenā sastāvdaļa nav tekstilmateriāls."".
11.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" (Nr. 404/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
11.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4., 8., 9. un 18. priekšlikumu;
11.2.
atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 26A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt likumprojektu ar 11. pantu šādā redakcijā:
"Izteikt pārejas noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Šā likuma 42. panta sešpadsmitā daļa un šā likuma pielikums ir spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim.""";
11.3.
Zemkopības ministrijai līdz 2024. gada 1. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes 12 procentu apmērā ietekmi uz svaigu augļu, ogu un dārzeņu piegāžu cenām galapatērētājiem, tai skaitā salīdzināt cenu svaigu augļu, ogu un dārzeņu piegādēm galapatērētājiem reģionālajā līmenī.
12.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā" (Nr. 405/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
12.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 4. priekšlikumu;
12.2.
atbalstīt Ministru kabineta 5A priekšlikumu šādā redakcijā:
"5. pantā:
izslēgt 7.2  daļā vārdus "privātajam pensiju fondam";
papildināt pantu ar 7.3  daļu šādā redakcijā:
"(73) Šā panta pirmās daļas 2. un 4. punkts nav piemērojams maksājumiem, ko veic privātajam pensiju fondam, kas reģistrēts un tiek uzraudzīts saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vai valsts, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, normatīvajiem aktiem."";
12.3.
atbalstīt 6. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 6A priekšlikumu šādā redakcijā:
"izteikt astoto daļu  šādā redakcijā:
"(8) Piemērojot šā panta otrās daļas 8.punktu, izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīvu automobili, ir:
1) reprezentatīvā automobiļa iegādes izdevumi un nomas maksa;
2) reprezentatīvā automobiļa ekspluatācijas izdevumi, kas rodas 60 mēnešu periodā no brīža, kad automobilis reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.";
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
"(9) Piemērojot šā panta otrās daļas 8. punktu, ja atbilstoši automobiļa patiesajai vērtībai tas būtu kvalificējams kā reprezentatīvs automobilis, bet, lai izvairītos no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas, nomas līgumā norādīta automobiļa vērtība, kas neatbilst tā patiesajai vērtībai, nomas izdevumus kvalificē kā saistītus ar reprezentatīvu automobili."";
12.4.
atbalstīt Ministru kabineta 6B priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt 17. pantu ar 7.1  daļu šādā redakcijā:
"(71) Nodokļa maksātājs ir tiesīgs šajā likumā noteiktajā kārtībā aprēķināto nodokli, kas aprēķināts par šā likuma 4. panta otrās daļas 1. punktā (izņemot ārkārtas dividendes) minēto ar nodokli apliekamo objektu, hronoloģiskā secībā samazināt par šā likuma 4.1  pantā noteiktajā kārtībā iepriekš samaksāto nodokļa piemaksu."".
13.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"" (Nr. 406/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
14.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" (Nr. 407/Lp14) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
15.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (Nr. 408/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
16.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" (Nr. 409/Lp14) – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
17.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Augstskolu likumā" (Nr. 410/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 4., 5. un 6. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
18.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā" (Nr. 427/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
18.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12. un 14. priekšlikumu;
18.2.
atbalstīt Ministru kabineta 7A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt likumprojekta 10. pantā ietverto likuma 13. panta 4.2  daļu šādā redakcijā:
"(42) Valsts ieņēmumu dienests uzrauga starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteikto ierobežojumu izpildi attiecībā uz tādām personām, kuras tas uzrauga saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu."".
19.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
65. §
Par priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
23-TA-3025
(A.Ašeradens, K. Briškens, B. Bāne, I. Vanaga, A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Par priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (Nr. 430/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
1.1.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. priekšlikumu teksta daļai;
1.2.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 281. priekšlikumu skaitliskajai daļai.
2.
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (Nr. 430/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
2.1.
atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegtos 1.–5. priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" teksta daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.2.
atbalstīt ministriju iesniegtos 1.–53. priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.3.
atbalstīt Satiksmes ministrijas papildus iesniegto priekšlikumu par papildu ieņēmumiem no VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendēm 775 849 euro apmērā 2024. gadā, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu daļēju kompensāciju;
2.4.
Finanšu ministrijai tehniski precizēt atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā;
2.5.
ministrijām divu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā un iesniegt Finanšu ministrijā precizētās veidlapas, ievērojot budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipus;
2.6.
Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem;
2.7.
ministrijām atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem līdz 2024. gada 12. janvārim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētas paskaidrojumu veidlapas, lai nodrošinātu valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē;
2.8.
lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes uzraudzību, Kultūras ministrijai sadarbībā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sagatavot un līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par drošības pasākumu "VSIA "Latvijas Televīzija" pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde" un "VSIA "Latvijas Televīzija" pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde" iepirkumu procesa gaitu un projekta ieviešanas rezultātiem.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

66. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulas (EK) Nr. 80/2009, (ES) Nr. 996/2010 un (ES) Nr. 65/2014 groza attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/12/EK, 2009/33/EK un (ES) 2022/1999 un Padomes Direktīvu 96/67/EK groza attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā"
23-TA-3016
(K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulas (EK) Nr. 80/2009, (ES) Nr. 996/2010 un (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/12/EK, 2009/33/EK un (ES) 2022/1999 un Padomes Direktīvu 96/67/EK groza attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā".
67. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 27. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0232
23-TA-2864 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 27. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0232 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
68. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu projektu par cilvēkiem ar narkotisku vielu lietošanas izraisītiem traucējumiem, kas rodas vienlaikus ar citiem psihiskās veselības traucējumiem"
23-TA-3012
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par cilvēkiem ar narkotisku vielu lietošanas izraisītiem traucējumiem, kas rodas vienlaikus ar citiem psihiskās veselības traucējumiem".
69. §
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 30. novembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-3024
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par psihisko veselību".
3.
Veselības ministram H. Abu Meri pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 30. novembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
70. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas grozījumiem
23-TA-3026 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas 2023. gada 28. jūnijā publicēto normatīvo aktu priekšlikumu par Otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas grozījumiem:
1.1.
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un ar ko groza Regulu (ES) 1093/2010;
1.2.
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumiem iekšējā tirgū un ar ko groza Direktīvu 98/26/EK un atceļ Direktīvu (ES) 2015/2366 un Direktīvu 2009/110//EK.
71. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 30. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3027
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pilnvarot Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāri K. Ploku, pastāvīgo pārstāvi, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas savienībā L. Līci-Līcīti un Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā fondu padomnieku J. Ozolu pārstāvēt Latvijas Republiku Vispārējo lietu padomē 2023. gada 30. novembrī.
72. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz apturēšanas mehānisma pārskatīšanu groza Regulu (ES) 2018/1806"
23-TA-3033
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz apturēšanas mehānisma pārskatīšanu groza Regulu (ES) 2018/1806".
73. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3034
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem, par kuriem plānotas diskusijas".
3.
Iekšlietu ministram R. Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē.
74. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un sodu, tostarp kriminālsodu, ieviešanu par nodarījumiem, kas saistīti ar piesārņojumu"
23-TA-3039
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un sodu, tostarp kriminālsodu, ieviešanu par nodarījumiem, kas saistīti ar piesārņojumu".
75. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.–5. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3041
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M. Papsujevičam piedalīties Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē un pārstāvēt Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
76. §
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3045
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Tehnoloģiju vadošā loma un konkurētspēja, koncentrējoties uz ieguldījumiem digitālajos tīklos un infrastruktūrās – politikas debates".
3.
Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Ģ. Dubkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

77. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai ietā Nr. A420233323
23-TA-2994 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas tiesu nama lietā Nr. A420233323.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas tiesu namam.
3.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420233323.
Sēdi slēdz plkst. 16:05