Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku"
21-TA-631 (DV)
(E. Rinkēvičs, A. Pabriks, N. Puntulis, J. Bordāns, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. §
Konfidenciāli
TA-19k
3. §
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 84 115. §) izpildes gaitu
21-TA-1763 (DV)
(A. Pabriks, J. Garisons, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par materiāltehnisko līdzekļu iegādes apjomu un nodošanu Iekšlietu ministrijai" (dienesta vajadzībām). 
2.
Atļaut Aizsardzības ministrijai turpināt informatīvajā ziņojumā norādīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi 2022. gadā tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" un iegādātos materiāltehniskos līdzekļus nodot Iekšlietu  ministrijai (Valsts robežsardzei un Valsts drošības dienestam). 
3.
No Aizsardzības ministrijas saņemto materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu un uzglabāšanu nodrošināt Iekšlietu  ministrijai (Valsts robežsardzei un Valsts drošības dienestam) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 
4.
Noteikt šim protokollēmumam vispārpieejamas informācijas statusu.
4. §
Par aktuāliem jautājumiem un kiberdrošības stiprināšanu
(A. Pabriks, MIDD pārstāvis, N. Puntulis, J. Bordāns, A. T. Plešs, J. Garisons, E. Rinkēvičs, M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

 
2.
Visām ministrijām veikt pastiprinātu informācijas sistēmu monitoringu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 15.17. apakšpunktam regulāru informācijas sistēmās esošo datu rezerves kopiju veidošanu un atjaunošanu.
 
3.
Satversmes aizsardzības birojam un Valsts drošības dienestam informēt kritiskās infrastruktūras īpašniekus vai tiesiskos valdītājus par paaugstinātiem kiberdrošības riskiem un nepieciešamību pievērst uzmanību to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošībai.
4.
Aizsardzības ministrijai aicināt pamatpakalpojumu sniedzējus pievērst īpašu uzmanību savā pārziņā esošo informācijas sistēmu drošībai un turpmāk veikt pastiprinātu informācijas sistēmu monitoringu, regulāru informācijas sistēmās esošo datu rezerves kopiju veidošanu un atjaunošanu, kā arī atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 6. panta otrajai prim daļai un Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumiem Nr. 15 “Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un ziņojuma saturu”, ja noticis informācijas tehnoloģiju drošības incidents, kuram ir būtiska ietekme uz pamatpakalpojuma nepārtrauktību, nekavējoties par notikušo informēt Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT.LV) un veikt visas tā novēršanai nepieciešamās darbības.
5.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (CERT.LV) aktualizēt vadlīnijas informācijas sistēmu aizsardzībai pret kiberdrošības apdraudējumiem un nosūtīt tās atbildīgajām institūcijām.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža Vizbuļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
21-TA-485
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Meža Vizbuļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6282 003 0135) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6282 003 0101) 2,1 ha platībā - Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 150 euro, tai skaitā tirgus vērtība – 2 800 euro un kompensējamie zaudējumi – 350 euro.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""
21-TA-1718
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""
21-TA-1719
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"
21-TA-1796
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""
21-TA-354
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-520
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība""
21-TA-529
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"
21-TA-751
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""
21-TA-509
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kaucmindes mežs" Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
21-TA-1395
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi""
21-TA-1681
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Darba drošības un veselības aizsardzības prasību un medicīniskās aprūpes uz kuģiem noteikumi"
21-TA-1448
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Liepiņas" Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu"
21-TA-1435
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Liepiņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 008 0150) 0,3789 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 400,00 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 258,00 euro un kompensējamie zaudējumi 142,00 euro.
 
18. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā""
21-TA-1486
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"
21-TA-1150
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""
21-TA-686
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""
21-TA-173
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""
21-TA-367
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu"
21-TA-619
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
21-TA-660
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""
21-TA-1450
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
21-TA-1173
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto  noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Nacionālā meža monitoringa noteikumi"
21-TA-1614
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā"
21-TA-712
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-44
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
21-TA-1616
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

31. §
Plāna projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2022.-2023. gadam"
21-TA-106
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai, sagatavojot Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam īstenošanas starpposma novērtējumu, izvērtēt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2022. - 2023. gadam ietverto rezultatīvo rādītāju vērtības un to sasniedzamību.

4. Informatīvie ziņojumi

32. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo projektu īstenošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros"
21-TA-1809
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem" īstenošanu"
21-TA-799
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā aprakstītā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem" (turpmāk –  pasākums) īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – Bērnu slimnīca) kā plānotais finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2021. gada 1. decembri pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.
4.
Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Pluss (turpmāk – ESF+) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk par 2021. gada 1. decembri.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Bērnu slimnīcai (līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas) kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 4 350 000 euro apmērā, tai skaitā ESF+ finansējums – 3 697 500  euro un valsts budžeta finansējums – 652 500 euro. Kopējo attiecināmo izmaksu indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:
5.1.
2021. gadā – 15 332 euro;
5.2.
2022. gadā – 780 670 euro;
5.3.
2023. gadā – 785 560 euro;
5.4.
2024. gadā – 766 006 euro;
5.5.
2025. gadā – 769 212 euro;
5.6.
2026.gadā – 780 186 euro;
5.7.
2027.gadā – 453 034 euro.
6.
Pieņemt zināšanai, ka pasākuma īstenošanas izmaksas līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Bērnu slimnīca priekšfinansē no saviem līdzekļiem. 
7.
Pieņemt zināšanai, ka Bērnu slimnīca pasākuma īstenošanai piesaista nepieciešamo plānotā projekta īstenošanas un vadības personālu, kā arī plānotā projekta īstenošanai nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8.
Labklājības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt grozījumus 2018. gada 2. oktobra vienošanās Nr. LM2018/21-07/15 "Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", paredzot sadarbību pasākuma īstenošanā atbilstoši informatīvajam ziņojumam.
9.
Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju,  neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu. Plānotā projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabineta lemto.
10.
Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pasākuma īstenošanu.
11.
Labklājības ministrijai pēc Eiropas Savienības fondu 2021. — 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu par pasākuma īstenošanu.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam"
21-TA-1545
(K. Gerhards, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023. – 2027. gadam noteikto atbalsta pieejamību, Zemkopības ministrijai:
2.1.
sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023. –2027. gadam;
2.2.
pēc Eiropas Savienības regulējuma, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem, un attiecīgo nacionālo normatīvo aktu spēkā stāšanās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumus no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023. – 2027. gadam noteikto maksimālo finansējumu un informatīvajā ziņojumā noteikto tehniskās palīdzības un pievienotās vērtības nodokļa finansējuma apmēru maksājumiem pasākumā "Tehniskā palīdzība";
2.3.
veikt atbalsta intervenču ietvaros datu uzkrāšanu un snieguma izsekošanu nacionālo mērķvērtību sasniegšanas progresa novērtēšanai un līdz 2025. gada 30. oktobrim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par mērķvērtību sasniegšanas progresu ((CO2 emisijas un piesaiste, amonjaka emisijas, ķīmisko  augu aizsardzības līdzekļu lietojumu, antimikrobiālo līdzekļu pārdevums (mg/pcu), piekļuve ātram platjoslas internetam lauku teritorijās, bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantotās zemes īpatsvars, slāpekļa un fosfora savienojumu ieplūde virszemes saldūdens objektos (tonnas gadā)). Pēc normatīvos aktos noteiktās Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. - 2030. gadam un Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam pārskatīšanas, konstatējot riskus tajos noteikto mērķu neizpildei Zemkopības ministrijas atbildības jomās, veikt nepieciešamās izmaiņas Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027. gadam intervencēs, lai sekmētu noteikto mērķu īstenošanu pieejamā finansējuma ietvaros.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumu īstenošanai Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023. – 2027. gadam ir nepieciešams papildu  valsts budžeta līdzfinansējumu 157 247 266 euro apmērā, no kura 21 000 000 euro nepieciešami  mežsaimnieciskās darbības kompensācijai Natura 2000 teritorijā,   atbilstoši informatīvā ziņojuma 61. punktā minētajam sadalījumam no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", kas rada ietekmi uz valsts budžetu.
4.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par efektīvāko piedāvājumu šī protokollēmuma 3. punktā minētā papildu valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai attiecīgajā gadā.
35. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2022. gada 20.-21. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-150
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos A. Ķēniņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2022. gada 20. - 21. janvāra neformālajā sanāksmē.
36. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības un augstākās izglītības ministru neformālajā 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-153
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L. Lejiņai  pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības pētniecības un augstākās izglītības ministru 2022. gada 25. janvāra neformālajā sanāksmē.
37. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 21.-22. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-177
(J. Vitenbergs, A. Pabriks, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministram J. Vitenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 21. - 22. janvāra sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta

38. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-168
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
39. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-170
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-89
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-143
(D. Pavļuts, J. Citskovskis, L. Lejiņa, T. Linkaits, A. Muižniece, K. Bērziņš, J. Feldmane, E. Rinkēvičs, I. Vanaga, I. Dundure, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-147
(D. Pavļuts, J. Citskovskis, L. Lejiņa, T. Linkaits, A. Muižniece, K. Bērziņš, J. Feldmane, E. Rinkēvičs, I. Vanaga, I. Dundure, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.15. apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

43. §
Informatīvais ziņojums par 2022.gada 17.janvāra Euro grupas un 2022.gada 18.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-135 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku 2022. gada 17. janvārī Euro grupas un 2022. gada 18. janvārī Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē.
44. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-149 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 25. janvāra sanāksmē  izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas nākotnes konferences 2022. gada 21. - 22. janvāra plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem".
4.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 25. janvāra sanāksmē.
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem IV un V pielikumus"
22-TA-151
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem IV un V pielikumus".
46. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 24. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-166
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 24. janvāra sanāksmē.
47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
22-TA-176
(J. Vitenbergs, E. Valantis, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

48. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
21-TA-448
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290921
22-TA-101 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420290921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420290921.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministrei M. Golubevai ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, veselības ministrs D. Pavļuts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks un Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds: 
 "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā.". 
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290721
22-TA-144 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420290721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420290721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
51. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420291121
22-TA-156 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420291121.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420291121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
52. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420123822
22-TA-142 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420123822.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420123822, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
53. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290821
22-TA-145 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420290821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420290821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420273121 un Nr. A420264621
22-TA-141 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420273121 un Nr. A420264621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā"
22-TA-66 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
56. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu strīdos 2022. gadā un aktuālo situāciju"
22-TA-69 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
57. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra rīkojumā Nr. 963 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""
22-TA-106 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
58. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Kodoldrošības regulatoru grupas noslēguma ziņojuma izvērtējumu par Baltkrievijas Republikas Nacionālā rīcības plāna ieviešanu Baltkrievijas atomelektrostacijai un aktuālo situāciju saistībā ar Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas reaktoru ekspluatāciju"
22-TA-112 (IP)
(A. T. Plešs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sekot līdzi situācijai saistībā ar Baltkrievijas atomelektrostacijas darbību un nepieciešamības gadījumā informēt Ministru kabinetu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2022. gada 1. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par radiācijas līmeņa kontroli Latvijā un par gatavību un rīcību radiācijas avāriju gadījumā.
59. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-122 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežota pieejamība).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.
 
Sēdi slēdz plkst. 16:00