Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
21-TA-227 (IP)
(D. Trofimovs, J. Reirs, G. Eglītis, A. Pelšs, J. Patmalnieks, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2021. gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. - 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" (preces un pakalpojumi) uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammmu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 391 767 EUR apmērā (pamatkapitāla veidošana), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku.
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2021. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve" uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" piešķirto finansējumu 965 609 EUR apmērā šīs budžeta programmas ietvaros novirzīt pasākumam "Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku".
4.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3. punktam.
5.
Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību 2021. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ar dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu saistītajiem izdevumiem piešķirt finansējumu 1 105 451 EUR apmērā (neieskaitot dzeloņstiepļu iegādes un būvuzraudzības izdevumus).
6.
Lai novērstu iespējamos riskus saistībā ar noslēgtā līguma par dzeloņstiepļu piegādi neizpildi, kas saistīti ar komersanta nespēju izpildīt uzņemtās saistības, Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2021. gada 22. septembrī, sākt jaunu iegādes procedūru par dzeloņstiepļu iegādi, nosakot dzeloņstiepļu piegādes termiņus atbilstoši to faktiskajai pieejamībai tirgū. Lēmumu par saistību uzņemšanos jaunās iegādes procedūras ietvaros pieņemt atbilstoši 2021. gada 10. septembrī noslēgtā līguma par dzeloņstiepļu iegādi izpildes rezultātiem.
 
 
2. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-223
(D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
2021-TA-2007
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""
2021-TA-2008
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem""
2021-TA-2104
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizāciju"
2021-TA-1774
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
2021-TA-1967
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""
2021-TA-2120
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"
2021-TA-2095
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"
2021-TA-1797
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izstrādāt un  aizsardzības ministram ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju", pilnveidojot nodaļu "III. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija" attiecībā uz rīcību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16 A, Dagdā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
2021-TA-2121
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"
2021-TA-2100
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra instrukcijā Nr. 1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība""
2021-TA-2065
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""
2021-TA-1990
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2154
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2003
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi""
2021-TA-2156
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""
2021-TA-2097
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"
2021-TA-2083
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
2021-TA-2081
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
2021-TA-2122
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses"
21-TA-43
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu.
4.
Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
23. §
Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"
21-TA-44
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Kopējās aviācijas telpas nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu.
4.
Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
24. §
Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses"
21-TA-41
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Kopējās aviācijas telpas nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu.
4.
Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
25. §
Likumprojekts "Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses"
21-TA-42
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Nolīguma par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu.
4.
Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
26. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99 C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"
21-TA-176
(A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves"
21-TA-87
(J. Reirs, B. Bāne, J. Bordāns, R. Kronbergs, A. K. Kariņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"
2021-TA-1982
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

4. Informatīvie ziņojumi

29. §
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem"
2021-TA-2115
(K. Gerhards, J. Endziņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts pārvaldes institūcijām, kurās ieviests princips "konsultē vispirms", savā darbībā turpināt īstenot šo principu saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām "Vadlīnijas par "konsultē vispirms" principa piemērošanu valsts iestāžu darbā".
30. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021. gada 23. - 24. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-273
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021. gada 23. - 24. septembra sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta

31. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-279
(D. Pavļuts, I. Dreika, J. Reirs, J. Perevoščikovs, N. Puntulis, A. Muižniece, K. Gerhards, E. Valantis, L. Meņģelsone, J. Binde, J. Bordāns, V. Vesperis, E. Baldzēns, J. Endziņš, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
2.
Atbalstīt Veselības ministrijas sagatavotajā epidemioloģiskās drošības konceptuālajā ietvarā paredzētos jaunā regulējuma ieviešanas galvenos soļus, un Veselības ministrijai normatīvā regulējuma izstrādē iesaistīt arī nozaru ministrijas.
32. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-283
(D. Pavļuts, E. Juhņēviča, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-49
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā"
21-TA-221
(D. Pavļuts, J. Feldmane, J. Reirs, D. Zavadska, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-235
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.
36. §
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
21-TA-128
(D. Pavļuts, A. Muižniece, G. Eglītis, I. Dreika, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka indikatīvi novērtētais finansējums testēšanas nodrošināšanai 2021. gadam sastāda 109 411 604 EUR, tai skaitā indikatīvi novērtētais nepieciešamais finansējums par 2021. gada decembri 14 636 985 EUR (dati uz 2021. gada 13. septembri).
3.
Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", ja nepieciešamais finansējums 2021. gadā saskaņā ar šī protokollēmuma 2. punktu pārsniedz 2021. gada 19. februāra rīkojuma Nr. 100 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1. punktā norādīto finansējumu.
4.
Izdevumus testēšanas nodrošināšanai par laika periodu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, kas indikatīvi nepārsniedz 14 636 985 EUR, 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam.
6.
Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

37. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0298
21-TA-177 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0298 (turpmāk – nostāja).
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr.  60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Lai pilnībā nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvas 2019/883/ES par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK prasību pārņemšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1.
līdz 2022. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"";
3.2.
līdz 2022. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība".
38. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0297
21-TA-194 (IP)
(A.K.Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0297.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
39. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0300
21-TA-156 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0300.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
40. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0301
21-TA-191 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0301.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
41. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0299
21-TA-205 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0299.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20.§) 2.punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
42. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-318/21 Stockholm School of Economics in Riga
21-TA-171 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C - 318/21 Stockholm School of Economics in Riga.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C ‑ 318/21 Stockholm School of Economics in Riga.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I. Hūnu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C - 318/21 Stockholm School of Economics in Riga.
43. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293
21-TA-203 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293.
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 30. jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu transponēšanai valsts tiesību aktos.
44. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-285
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2021. gada 28. septembra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

45. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu ražotāja Sanofi, Astra Zeneca, CUREVAC AG un BioNTech/Pfizer vakcīnu pret Covid-19 iegādi"
21-TA-118 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 17:50