Ministru kabineta 28.02.2023. sēdes protokols Nr. 12

Ministru kabineta 28.02.2023. sēdes protokols Nr. 12

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre, kultūras ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Labklājības ministre, ārlietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
23-TA-3k
(I. Mūrniece, J. Garisons, M. Kučinskis, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli). 
2.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"
23-TA-231
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""
22-TA-2500
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai veikt grozījumus valsts standartā LVS 63:2021 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" un izstrādāt jaunu krāsojumu Nacionālo bruņoto spēku militārajiem ugunsdzēsības un glābšanas darbu transportlīdzekļiem, kurus Nacionālie bruņotie spēki izmanto operatīvo uzdevumu veikšanai.
 
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"
22-TA-2887
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai""
22-TA-3623
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Baznīcas ielā 20-4, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-3753
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-3377
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""
23-TA-277
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-315 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 68 personas.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""
22-TA-3822
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""
23-TA-77
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
23-TA-80
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" 2023.–2026. gadam"
23-TA-114
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī"
23-TA-319
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu"
23-TA-148
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
23-TA-293
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-3713
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-3484
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 611 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""
22-TA-2713
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
22-TA-3103
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijas pārraudzībā esošās profesionālās izglītības iestādes statusa un nosaukuma noteikšanu"
23-TA-52
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru""
22-TA-3150
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili""
22-TA-3144
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili""
22-TA-2010
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Par Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"
23-TA-21
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""
22-TA-3216
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P81" Vestienas pagastā, Madonas novadā, pirkšanu"
23-TA-131
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "P81" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7096 007 0019) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7096 007 0114) 0,0754 ha platībā – Vestienas pagastā, Madonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 319,50 euro.
28. §
Rīkojuma projekts "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-57
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Granīta ielā 13A, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, daļas pirkšanu gājēju – velosipēdu ceļa gar valsts vietējo autoceļu V35 Šķirotava – Saurieši posmā 1,7. – 2,4. km būvniecības projekta īstenošanai"
23-TA-129
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8096 007 0184) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 007 0404) 0,0269 ha platībā Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 957,00 euro (7,28 euro par vienu kvadrātmetru).
30. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-174
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 099 0031) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 0031) daļu 0,6872 platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Mūkupurva ielā 18, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 108 672,74 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 85 281,52 euro jeb 12,41 euro par kvadrātmetru un atlīdzība par zaudējumiem 23 391,22 euro.
31. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V438" Rankas pagastā, Gulbenes novadā nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3517
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņem iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V375", Ilzenes pagastā, "V395" un "V398" Jaunannas pagastā un "V395" Annas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu  Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3423
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1131" Bikstu pagastā, Dobeles novadā nodošanu  Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3505
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņem iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.559 "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem""
22-TA-3317
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1233 "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums""
22-TA-3695
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 27. septembra noteikumos Nr. 736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums""
22-TA-3804
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība""
22-TA-2058
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt. 
38. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Ziemeļu ielā 20-108, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-3778
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-165
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ezerkrasta ielā 20 un Kalnāju ielā 1, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2750
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
22-TA-3313
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""
22-TA-3553
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Eņģeļceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-177
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Trakā purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-182
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
23-TA-8
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

46. §
Noteikumu projekts "Publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasības"
22-TA-2017
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām" pases apstiprināšanu"
22-TA-3325
(D. Vilsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pēc projekta "IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām" īstenošanas līguma noslēgšanas starp Kultūras informācijas sistēmu centru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un Kultūras ministriju, finansējumu pievienotās vērtības nodokļa ne vairāk kā 393 960 euro apmērā segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pēc projekta īstenošanas projekta uzturēšanas izdevumus segt no jau plānotā finansējuma tajās valsts budžeta iestādēs, kuras nodrošina esošo sistēmu programmatūras uzturēšanu. Ja tiek konstatēts, ka ir nepieciešams papildu finansējums projekta uzturēšanas izdevumu segšanai, Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā ekonomiski izvērtētu pieprasījumu papildu finansējumam.
48. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" projekta "Pašvaldību vienotā IKT platforma" pases apstiprināšanu, kā arī koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu un ieviešanas plāna apstiprināšanu"
22-TA-3370
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
49. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3462
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai līdz 2023. gada 10. martam sagatavot veidni informācijai par atlīdzības izmaiņām, kas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu īstenotājiem – valsts budžeta iestādēm – jāiesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā kopā ar projekta iesniegumu.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Valsts kanceleju par to, ka valsts budžeta iestāde iesniegusi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projekta iesniegumu. Ja nepieciešams, Valsts kanceleja 10 darbdienu laikā sniegt viedokli.

4. Informatīvie ziņojumi

50. §
Informatīvais ziņojums "Par ikgadējām izmaksu dinamikas prognozēm un pārkaršanas riskiem Latvijas būvniecības nozarē"
22-TA-3159
(I. Indriksone, M. Kučinskis, A. Ašeradens, O. Feldmane, D. Šmits, M. Sprindžuks, R. Čudars, L. Meņģelsone, E. Siliņa, E. Valantis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2019. gada 23. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 21 23. §) 3. punkta izpildi par aktualitāti zaudējušu un Ekonomikas ministrijai neturpināt katru gadu veikt pētījumu par izmaksu dinamikas prognozēm būvniecības nozarē.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā īstenotā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātiem"
22-TA-2479
(I. Indriksone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par 2022. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"
23-TA-366
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimā līdz 2023. gada 1. aprīlim, lai nodrošinātu Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likuma 17. panta otrajā daļā noteiktā uzdevuma izpildi.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu"
22-TA-3805
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ņemot vērā informatīvā ziņojumā sniegto informāciju par kavējumiem Atveseļošanas fonda plāna ieviešanā, Veselības ministrijai kā nozares ministrijai nodrošināt kavētu 131. un 135. atskaites punktu izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. martam un iesniegt atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 14. aprīlim, kā arī nodrošināt kavētā 151. atskaites punkta izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. aprīlim un iesniegt atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 12. maijam.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par Brexit korekcijas rezervi"
23-TA-357
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijai piešķirtā Brexit korekcijas rezerves finansējuma 10 946 343 euro apmērā pārdali Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna "REPowerEU"  komponentes ietvaros atbalstāmajām investīcijām.
3.
Finanšu ministrijai nodrošināt ar šī protokollēmuma 2. punktā minētā finansējuma pārvedumu saistīto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu izstrādi un iesniegšanu Eiropas Komisijā.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu un plānotajiem pasākumiem izbūves turpināšanai"
23-TA-273
(M. Kučinskis, D. Plotniece, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
56. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
23-TA-180
(M. Kučinskis, D. Plotniece, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Atļaut  valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto torņu un pievedceļu izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā par kopējo summu 3 112 355 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (141 471 euro), būvdarbu veikšanu (2 829 413 euro) un autoruzraudzību (141 471 euro), nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp budžeta pozīcijām, nepārsniedzot kopējo šai būvdarbu kārtai piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
3.
Pieņemt zināšanai, ka šajā protokollēmumā minēto torņu un pievedceļu izbūves izmaksas, kā arī ar to izbūvi saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas tiek segtas no Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. –2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem atbilstoši starp Iekšlietu ministriju kā vadošo iestādi, Nodrošinājuma valsts aģentūru kā finansējuma saņēmēju un valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" kā sadarbības partneri noslēdzamajam līgumam par attiecīgā projekta īstenošanu.
4.
Valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves nodrošināšanai atļaut veikt pārdales starp attiecīgās kārtas īstenošanai piešķirtā finansējuma pozīcijām, nepārsniedzot kopējo attiecīgajai kārtai piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
5.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 52. §) "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2. kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" 8. punktā doto uzdevumu par izpildītu.

5. Ministru kabineta lieta

57. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par ieteikumiem un uzdevumiem Ministru kabinetam saistībā ar civilās aizsardzības jomu)
23-TA-482
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
58. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
59. §
Par priekšlikumiem 2023. gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
23-TA-508
(A. Ašeradens, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"" (Nr. 122/Lp14)  – neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Izglītības likumā" (Nr. 123/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 11. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (Nr. 124/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4., 7., 10. un 11. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (Nr. 125/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 4., 5. un 9. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
5.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (Nr. 126/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 4., 5. un 6. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
6.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (Nr. 127/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 4. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
7.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (Nr. 128/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
7.1.
atbalstīt Ministru kabineta 1. priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 97. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata (finanšu pārskata un vadības ziņojuma) un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts, ievērojot šādus termiņus:
 1) mikrosabiedrība – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām;
 2) maza sabiedrība – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām;
 3) vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām."";
7.2.
atbalstīt Ministru kabineta 2. priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Grozījumi šā likuma 97. panta pirmajā daļā attiecībā uz mikrosabiedrību  un mazo sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojams gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu."".
8.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā" (Nr. 130/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
9.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (Nr. 131/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 3. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
10.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījums likumā "Par sociālo drošību"" (Nr. 132/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 4. un 6. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
11.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" (Nr. 133/Lp14) – atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
12.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
60. §
Par priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
23-TA-514
(A. Ašeradens, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, A. Čakša, D. Šmits, M. Sprindžuks, I. Indriksone, E. Siliņa, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Par priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" (Nr. 152/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
1.1.
neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus teksta daļai;
1.2.
atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 158. priekšlikumu skaitliskajai daļai.
2.
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" (Nr. 152/Lp14) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
2.1.
atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto 1.–8. priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" teksta daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.2.
atbalstīt ministriju iesniegto 1.–25. priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.3.
Finanšu ministrijai tehniski precizēt atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un Valsts kancelejā;
2.4.
ministrijām divu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā un iesniegt Finanšu ministrijā precizētās veidlapas, ievērojot līdzšinējos budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipus;
2.5.
ministrijām atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem līdz 2023. gada 31. martam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētas paskaidrojumu veidlapas, lai nodrošinātu valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē;
2.6.
Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem;
2.7.
ņemot vērā Zemkopības ministrijas iesniegto priekšlikumu, noteikt, ka Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" ar Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 52 5. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā"" 43.1. apakšpunktā atbalstītā finansējuma 50 000 000 euro 2023. gadam sadalījums pa pasākumiem ir Zemkopības ministrijas kompetences jautājums un nepieciešamības gadījumā finansējuma sadalījums pa pasākumiem, ievērojot maksimāli noteikto atbalsta apmēru, ir precizējams atbilstoši aktuālajai situācijai, Zemkopības ministrijai sniedzot attiecīgu informāciju tiesību aktu projektā par tā izmantošanas kārtību.
3.
Noteikt, ka 2023. gada valsts budžeta izpildes procesā izveidojušos izdevumu ekonomiju prioritāri novirza valdības deklarācijā minēto prioritāšu finansēšanai atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus augsta līmeņa publiskā sektora sadarbspējai visā Savienībā (Sadarbspējīgas Eiropas akts)"
23-TA-507
(M. Sprindžuks, G. Ozols, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus augsta līmeņa publiskā sektora sadarbspējai visā Savienībā (Sadarbspējīgas Eiropas akts)".
62. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 7. marta sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-513
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Padomes secinājumi par prasmēm un kompetencēm zaļajai pārejai".
3.
Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 7. marta sanāksmē.
63. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 7.-8. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-515 (IP)
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Latvijas vēstniekam-pārstāvim Politikas un drošības komitejā I. Lasim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 7.-8. marta neformālajā sanāksmē.
64. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas statistiku par iedzīvotājiem un mājokļiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 un atceļ Regulas (EK) Nr. 763/2008 un (ES) Nr. 1260/2013"
23-TA-522
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas statistiku par iedzīvotājiem un mājokļiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 un atceļ Regulas (EK) Nr. 763/2008 un (ES) Nr. 1260/2013".
65. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 2.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-523
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikumu par datu vākšanu un apmaiņu saistībā ar īstermiņa izmitināšanas īres pakalpojumiem un  ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724".
3.
Apstiprināt atjaunoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/83/ES attiecībā uz attālināti noslēgtiem patēriņa finanšu pakalpojumu līgumiem un atceļ Direktīvu 2002/65/EK".
4.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 2. marta sanāksmē.
66. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par "Zaļā kursa industriālais plāns neto nulles emisiju laikmetam" (A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age)"
23-TA-524
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par "Zaļā kursa industriālais plāns neto nulles emisiju laikmetam" (A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age)".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

67. §
Atbildes projekts akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze"
22-TA-3538 (IP)
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto uzziņas projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt uzziņu adresātam.
68. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
23-TA-413
(M. Kučinskis, A. Čakša, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
69. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420123823 
23-TA-397 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420123823.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420123823.
70. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-257 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
71. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-260 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
72. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-230 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
73. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-232 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
74. §
Rīkojuma projekts "Par pieteikuma atļaujai iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā izskatīšanas termiņa pagarinājumu"
23-TA-398 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
75. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
23-TA-302 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
76. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
23-TA-300 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
Sēdi slēdz plkst. 15:55