Valsts sekretāru 17.02.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6

Valsts sekretāru 17.02.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā atsavināšanu"
22-TA-160
(E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrija ir panākusi vienošanos ar Finanšu ministriju un sagatavojusi  rīkojuma projekta precizēto redakciju.
2.
Ekonomikas ministrijai precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""
22-TA-286
(I. Alliks, I. Dreika, I. Rudzīte, J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Labklājības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktās prasības sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai ārstniecības iestāžu reģistrā, ja pakalpojuma ietvaros tiek sniegts arī ārstniecības pakalpojums, un attiecīgi to finanšu ietekmi;
2.2.
noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"
21-TA-384
(J. Garisons, B. Bāne, D. Buse, E. Valantis, A. Pelšs, K. Lore, L. Lejiņa, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Valsts kanceleja uztur spēkā iebildumu par jaunu amata vietu veidošanu.
3.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts drošības iestāžu ekspertiem atkārtoti izvērtēt jautājumu par patiesā labuma guvēju.
4.
Aizsardzības ministrijai:
4.1.
kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojekta anotāciju, norādot, ka jautājums par nepieciešamo finansējumu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2022. gadā skatāms kopā ar visu ministriju izdevumu pārskatīšanu un jautājums par 2023. gadā nepieciešamo papildus finansējumu izskatāms prioritāro pasākumu ietvaros valsts budžeta 2023. gadam veidošanas procesā, precizēt anotācijas III. nodaļu atbilstoši Finanšu ministrijas paustajam viedoklim, precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, kā arī izvērtēt nepieciešamību attiecībā uz jautājumu par finansējumu papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
4.2.
ja nepieciešams, precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā veiktā izvērtējuma rezultātiem;
4.3.
likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Slēgtā daļa

4. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts nekustamo īpašumu Vikingu ielā 24A, Jūrmalā"
21-TA-979 (IP)
(B. Bāne, O. Valkers, M. Papsujevičs, D. Palčevska, J. Garisons, I. Gailīte, I. Bērziņa, J. Citskovskis)
1.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2.
Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:30