Ministru kabineta 19.03.2024. sēdes protokols Nr. 12

Ministru kabineta 19.03.2024. sēdes protokols Nr. 12

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ H. Abu Meri

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojumus "Par Latvijas iestāšanos trešās puses statusā Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā IStories fonds pret Krieviju"
24-TA-6DV
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā lūgumu atļaut iesaistīties lietā IStories fonds pret Krieviju trešās personas statusā un tad, ja Tiesa šādu lūgumu apmierinās, sagatavot un iesniegt Tiesā Latvijas apsvērumus.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-296
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
23-TA-3075
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. §
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā "United Nations Truce Supervision Organization" (UNTSO)"
24-TA-315
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums ""
23-TA-1630
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""
23-TA-2302
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Meža prospektā 42A, Jūrmalā, privatizāciju"
22-TA-3743
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā "
23-TA-2997
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2196
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""
24-TA-67
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2024. un 2025. gadam"
23-TA-2715
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Bērzes ielā 21, Dobelē, Dobeles novadā, pārdošanu"
24-TA-354
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""
24-TA-179
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Eiropas transporta tīkla projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizēšanas un uzraudzības kārtība"
23-TA-2439
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pelašķi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-165
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Pelašķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 012 0136) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0325) 0,482 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0326) 1,41 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0327) 0,3766 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 9222,58 euro (zemes vienību kopējā tirgus vērtība 8450,58 euro, mežaudzes tirgus vērtība 772,00 euro).
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunsaulītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-217
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunsaulītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0307) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3851) 1,87 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3853) 0,0452 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3854) 0,58 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3855) 0,1474 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 46 581,24 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 45 981,24 euro jeb 1,74 euro par vienu zemes kvadrātmetru, un mežaudzes vērtība 600,00 euro.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mateni" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-288
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašumu "Mateni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 018 0005) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0005) daļu 0,5152 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Brunavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 512,64 euro (tirgus vērtība) jeb 1,07 euro par zemes kvadrātmetru. Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Bangas 3" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-226
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Bangas 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0001) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0155) 0,0482 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 684,44 euro.
19. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežlodiņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-201
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežlodiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3754) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3914) 0,44 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3915) 2,53 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3916) 0,7248 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 20 110,79 euro, ko veido zemes vienību tirgus vērtība 13 225,48 euro, mežaudzes tirgus vērtība 5 394,00 euro un atlīdzība par zaudējumiem 1 491,31 euro.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežbirzes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-198
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežbirzes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3748) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3843) 0,06 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3844) 0,4 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3845) 0,05 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3846) 0,0013 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 981,56 euro, ko veido zemes vienību tirgus vērtība 1 563,56 euro un mežaudzes vērtība 1 418,00 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"
23-TA-2940
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām""
23-TA-753
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īrijas" Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
24-TA-79
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavo rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-270
(E. Siliņa)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ventas krasts 5" Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-3063
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 572 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē"""
23-TA-3270
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumā Nr. 751 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
24-TA-450
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
24-TA-569 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 60 personas.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2823
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""
24-TA-289
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora '"74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
24-TA-436
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Ziemeļu Investīciju bankas pilnvarnieku gada sanāksmē 2024. gada 22. martā"
24-TA-603
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

33. §
Likumprojekts "Nacionālās kiberdrošības likums"
22-TA-3012
(A. Sprūds, A. Ašeradens, E. Kušners, E. Kiukucāns, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Aizsardzības ministrijai paziņot Eiropas Komisijai nacionālās kompetentās institūcijas, kas darbojas kā vienotais kontaktpunkts kiberdrošības jautājumos, identitāti, tās uzdevumus un jebkādas ar to saistītās izmaiņas.
5.
Aizsardzības ministrijai saskaņot likumprojektu ar Eiropas Centrālo banku un līdz likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā iesniegt bankas atzinumu attiecīgajā Saeimas komisijā. 
34. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Artūram Zandersonam savienot amatus"
24-TA-655
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

35. §
Plāna projekts "Par rīcības plānu veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstībai 2024.-2027. gadam"
23-TA-3319
(H. Abu Meri, A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

36. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģiju līdz 2027. gadam"
23-TA-1916
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Ekonomikas ministrija koordinē Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģijas līdz 2027. gadam rīcības plānu īstenošanu.
3.
Ekonomikas ministrijai Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģijas līdz 2027. gadam rīcības plānos iekļauto aktivitāšu īstenošanu 2024. gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, savukārt jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2025. gadam un turpmākajiem gadiem skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā  kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Ja valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā papildu valsts budžeta finansējums stratēģijas rīcības plānos iekļauto aktivitāšu īstenošanai netiek piešķirts vai tiek piešķirts daļēji, Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka tiek īstenotas tās stratēģijas rīcības plānos paredzētās aktivitātes, kuras var nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un sniedz lielāko atdevi stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas 1992. gada 9. maija Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kultūrā balstītas klimata rīcības draugu grupai"
24-TA-185
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas ierosinājumu par Latvijas Republikas pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas 1992. gada 9. maija Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kultūrā balstītas klimata rīcības draugu grupai.
3.
Kultūras ministrei nosūtīt nodomu vēstuli Apvienoto Arābu Emirātu Kultūras un jaunatnes lietu ministrijai, ar kuru apliecināt Latvijas Republikas nolūku pievienoties Apvienoto Nāciju Organizācijas 1992. gada 9. maija Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kultūrā balstītas klimata rīcības draugu grupai.
38. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2024. gada 25. marta sanāksmē izskatāmajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
24-TA-716
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajai sekretārei I. Dambītei-Dambergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2024. gada 25. marta sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas mērķrādītāja īstenošanas termiņu kavējumu"
24-TA-349
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņotus grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 475 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.r. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi", paplašinot finansējuma saņēmēju loku uz privātajiem pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem).
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc šī protokollēmuma 2. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumu spēkā stāšanās izsludināt atkārtotu projektu iesniegumu atlasi.
4.
Atbalstīt, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra slēdz vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas pirmajā atlasē apstiprināto projektu īstenošanu.
5.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un virzīt grozījumu priekšlikumu Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja atkārtotajā projektu iesniegumu atlasē nav iespējams sasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un Darbības kārtībā noteiktās mērķrādītāju vērtības.
40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā zivsaimniecības ministru 2024. gada 24.–25. marta sanāksmē izskatāmo jautājumu
24-TA-740
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības zivsaimniecības ministru 2024. gada 24.-25. marta neformālajā sanāksmē.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Latvijas dalību lietā "Apgalvojumi par 1944. gada Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas diskriminējošiem pārkāpumiem"
24-TA-605 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par kultūras un radošo nozaru stiprināšanu uz datiem balstītā auditorijas attīstībā"
24-TA-721
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par kultūras un radošo nozaru stiprināšanu uz datiem balstītā auditorijas attīstībā".
43. §
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Komisijas 2024. gada 24. janvāra pārkāpuma procedūras lietā INFR(2024)0093
24-TA-542 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu Eiropas Komisijas 2024. gada 24. janvāra pārkāpuma procedūras lietā INFR(2024)0093.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2024. gada 21.-22. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
24-TA-726
(A. Pelšs, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2024. gada 21.-22. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu papildināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju jautājumā par 14. sankciju pakotnes priekšlikumiem,  iekļaujot eksporta un tranzīta aizliegumā mangāna rūdu un alumīnija oksīdu, un Ārlietu ministrijai iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
4.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2024. gada 21.-22. marta sanāksmē un 2024. gada 22. martā Eurosamitā.
45. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 26. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-741
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 26. marta sanāksmē.
46. §
Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2024. gada 25. marta sanāksmē izskatāmajiem Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
24-TA-751
(K. Melnis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Klimata un enerģētikas ministram K. Melnim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2024. gada 25. marta sanāksmē Klimata un enerģētikas ministrijas kompetences jautājumos.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

47. §
Informatīvais ziņojums "Par konsultatīvā atzinuma lietu"
24-TA-636 (IP)
(A. Pelšs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Latvijas pārstāvību ANO Starptautiskās tiesas konsultatīvā atzinuma lietā "Valstu pienākumi saistībā ar klimata pārmaiņām" ("Obligations of States in respect of Climate Change").
48. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"
24-TA-625 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 13:20