Ministru kabineta 30.01.2024. sēdes protokols Nr. 5

Ministru kabineta 30.01.2024. sēdes protokols Nr. 5

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Iekšlietu ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu strīdos 2024. gadā"
24-TA-62 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 13. ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos"
23-TA-3250
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru R. Brusbārdi un Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā, Latvijas Republikas pārstāvi Pasaules Tirdzniecības organizācijā B. Hasanu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 13. Ministru konferencē un ar pilnām tiesībām veikt Marakešas līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu paredzētās funkcijas, tai skaitā piedalīties sanāksmēs par minētās konferences darba kārtības jautājumiem, nodrošinot tajās Latvijas Republikas viedokļa pārstāvību un dalību lēmumu pieņemšanā.
3. §
Likumprojekts "Lielu uzņēmumu grupu globāla minimālā nodokļa līmeņa nodrošināšanas likums"
23-TA-2400
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Finanšu ministrijai līdz 2029. gada 30. jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Padomes 2022. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2022/2523 par globāla minimāla nodokļa līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām Savienībā transponēšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-77
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
4.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
5. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību un dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
24-TA-60
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 443 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas uzraudzības noteikumi""
23-TA-2040
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""
23-TA-3005
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ilziņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3153
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ilziņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0032) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0033) daļu 0,0428 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 522,16 euro (tirgus vērtībai 1,22 euro par vienu zemes kvadrātmetru). Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
23-TA-798
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2283
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"
22-TA-1054
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju sagatavot un zemkopības ministram līdz 2024. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veterināro zāļu kvalitātes kontroles oficiālās laboratorijas noteikšanu, lai nodrošinātu veterināro zāļu kvalitātes ekspertīzi, kā arī veterināro zāļu kvalitātes ekspertīzei nepieciešamo finansējumu. Informatīvajā ziņojumā ietvert informāciju arī par to, kādu resursu ietvaros tiks nodrošināta veterināro zāļu kvalitātes ekspertīze.
5.
Veselības ministrijai, izstrādājot kārtējos grozījumus Farmācijas likumā, precizēt normas par administratīvo atbildību cilvēkiem paredzēto zāļu jomā.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem""
22-TA-3110
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""
24-TA-8
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"
23-TA-3047
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai""
23-TA-2675
(R. Kronbergs, A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Zemkopības ministrijai papildināt noteikumu projektu ar 5.1 punktu, kurā noteikt, ka atbalstu nepiešķir pretendentam vai gala labuma guvējam, kas lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādi no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas veicis pēc 2024. gada 1. janvāra, attiecīgi papildināt arī noteikumu projekta anotāciju un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 404 "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība""
23-TA-2045
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
24-TA-189
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
24-TA-182
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

19. §
Rīkojuma projekts "Par Baibas Šmites-Roķes kandidatūras apstiprināšanu iecelšanai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatā"
24-TA-203
(J. Citskovskis, B. Šmite-Roķe, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu""
23-TA-1605
(V. Valainis, R. Blese, K. Zvirbulis, E. Baldzēns, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju priekšatlasi un to iesniedzējiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros"
23-TA-2925
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma  projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.  "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" otrās kārtas īstenošanas nosacījumu izstrādi.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""
23-TA-3015
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
23-TA-2874
(R. Kronbergs, A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Zemkopības ministrijai papildināt noteikumu projektu ar 7.3 punktu, kurā noteikt, ka atbalstu nepiešķir pretendentam vai gala labuma guvējam, kas lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādi no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas veicis pēc 2024. gada 1. janvāra, attiecīgi papildināt arī noteikumu projekta anotāciju un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

24. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem vecākiem ar invaliditāti, kuru apgādībā ir bērni"
2020-TA-1790
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Nozaru ministrijām un institūcijām iepazīties ar informatīvo ziņojumu un kompetences ietvaros ņemt vērā ziņojumā ietvertās rekomendācijas un sniegtos secinājumus turpmāku atbalsta un sabiedrības izpratnes veicinošu pasākumu plānošanā un īstenošanā nozarē.
25. §
Informatīvais ziņojums "Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam"
23-TA-2343
(I. Bērziņa, R. Celmiņš, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīgā par "Digitālās desmitgades stratēģiskā ceļveža Latvijai līdz 2030. gadam" atjauninājumu sagatavošanu, iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā un iesniegšanu Eiropas Komisijai atbilstoši politikas programmā "Digitālās desmitgades ceļš" 2030. gadam noteiktajai kārtībai.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt, ka:
3.1.
Ekonomikas ministrija ir atbildīgā par digitālās desmitgades mērķrādītājiem "Mazie un vidējie uzņēmumi ar vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni" un "Vienradži";
3.2.
Ekonomikas ministrija ir atbildīgā un Izglītības un zinātnes ministrija ir līdzatbildīgā par digitālās desmitgades mērķrādītājiem "IKT speciālisti" un "Pusvadītāji";
3.3.
Ekonomikas ministrija ir atbildīgā un Izglītības un zinātnes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir līdzatbildīgās par digitālās desmitgades mērķrādītājiem "Mākoņdatošana", "Lielie dati" un "Mākslīgais intelekts";
3.4.
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā par digitālās desmitgades mērķrādītājiem "Vismaz pamata digitālās prasmes" un "Kvantiska datošana";
3.5.
Satiksmes ministrija ir atbildīgā par digitālās desmitgades mērķrādītājiem "Gigabitu savienojamība", "5G pārklājums" un "Perifērijas mezgli";
3.6.
Veselības ministrija ir atbildīgā par digitālās desmitgades mērķrādītāju "Piekļuve pacienta e-veselības kartei";
3.7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīgā par digitālās desmitgades mērķrādītājiem "Galvenie publiskie pakalpojumi iedzīvotājiem", "Galvenie publiskie pakalpojumi uzņēmumiem" un "Droši elektroniskās identifikācijas līdzekļi";
3.8.
Aizsardzības ministrija ir atbildīgā par kiberdrošības aspektu atspoguļošanu Digitālās desmitgades stratēģiskajā ceļvedī Latvijai līdz 2030. gadam.

5. Ministru kabineta lieta

26. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem būvniecības normatīvajā regulējumā un aizsardzības/iekšlietu resora iepirkumu speciālistu atalgojumā)
23-TA-2775
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2024. gada 1. jūlijam virzīt nepieciešamos grozījumus Būvniecības likumā, ievērojot Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 2023. gada 10. oktobra vēstulē Nr. 142.1.9/6-64-14/23 norādīto.
27. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitā identificētajām problēmām)
23-TA-3183
(I. Lībiņa-Egnere, R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

28. §
Par 2024. gada 1. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-229
(A. K. Kariņš, K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2024. gada 1. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2024. gada 1. februāra ārkārtas sanāksmē.
29. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2024. gada 4. un 5. februārī Monsā, Beļģijā
24-TA-238
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
30. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2024. gada 2.–3. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-244
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.  Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2024. gada 2.-3. februāra neformālajā sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

31. §
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
23-TA-1427 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt informatīvajā ziņojumā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu un pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā.
3.
Aizsardzības ministrijai uzsākt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Vienotās patentu tiesas Patentu mediācijas un arbitrāžas centra direktora amata pretendenta kandidatūras apstiprināšanu"
24-TA-192
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420262921
24-TA-144 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420262921.
2.
Valsts kancelejai noformēt  un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420262921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju"
23-TA-3158
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 15:10