Valsts sekretāru 07.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 12

Valsts sekretāru 07.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 12

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ Z. Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums par atbildības noteikšanu par Eiropas Savienības Padomes Ad-hoc darba grupas par sagatavotības, reaģēšanas spēju un noturību pret turpmākām krīzēm uzlabošanu
22-TA-900
(A. Kurme, I. Aire, T. Rinmane, J. Citskovskis)
1.
Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par atbildīgo ministriju Eiropas Savienības Padomes Ad-hoc darba grupai par sagatavotības, reaģēšanas spēju un noturību pret turpmākām krīzēm uzlabošanai, Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2.
Ārlietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju nedēļas laikā sasaukt sanāksmi, lai atkārtoti izvērtētu jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu, ievērojot darba grupas mērķi un darbības virzienu.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
3. §
Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā
(I. Gailīte, B. Bāne, M. Papsujevičs, E. Balševics, D. Vilsone, J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka vasarā Ministru kabineta sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju norisē tiek plānots šāds pārtraukums:
1.1.
pēc Ministru kabineta 2022. gada 12. jūlija sēdes līdz 2022. gada 9. augusta sēdei;
1.2.
pēc Valsts sekretāru 2022. gada 7. jūlija sanāksmes līdz 2022. gada 4. augusta sanāksmei.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:30