Ministru kabineta 21.02.2023. sēdes protokols Nr. 10

Ministru kabineta 21.02.2023. sēdes protokols Nr. 10

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par piedāvājumu uzsākt izlīguma sarunas ieguldījumu strīdā"
23-TA-417 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
3. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu iegādes apjomu un nodošanu Iekšlietu ministrijai"
23-TA-222 (DV)
Ierobežotas pieejamības informācija

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojumā Nr. 358 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 60.0 versija)""
23-TA-71
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij Daugavpils valstspilsētā un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
22-TA-3158
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos"
22-TA-3346
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība"
22-TA-3748
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 898 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu statusa noteikšanu un to nosaukumiem""
22-TA-3803
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Notiesātā anketas saturs un personas lietas noformēšanas kārtība"
22-TA-1372
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"
22-TA-3041
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-247
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi" pirms darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 53 70. §) 4.1. un 4.3. apakšpunktā minēto finansējuma avotu maiņu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt risinājumu gadījumā, ja darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu saskaņošanas laikā tiek saņemti Eiropas Komisijas apsvērumi par konkrēto grozījumu priekšlikumu.
12. §
Noteikumu projekts "Augšņu references laboratorijas funkciju īstenošanas noteikumi"
22-TA-2572
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""
22-TA-3194
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-13
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
23-TA-226
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu, kurā samazināt Kultūras ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 129 892 euro apmērā un palielināt valsts budžeta apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 129 892 euro apmērā, lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" daļēji segtu pagaidu telpu nomas un uzturēšanas izdevumus 2023. gadā.
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-279
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

17. §
Rīkojuma projekts "Par Zemessardzes komandieri"
23-TA-195
(I. Mūrniece, K. Pudāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

18. §
Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
23-TA-284
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
19. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Zāļu valsts aģentūrai uzņemties saistības"
23-TA-271
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Zāļu valsts aģentūrai 2023. gadā līdz likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" pieņemšanai no Zāļu valsts aģentūras budžeta veikt izmaksas 30 000 euro apmērā saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai.
3.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu skaitliskajai daļai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par finansējuma pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" uz Veselības ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 30 000 euro apmērā, lai Zāļu valsts aģentūrai kompensētu veiktās izmaksas personām saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai.
20. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu""
22-TA-2271
(M. Sprindžuks, J. Citskovskis, A. Kalviņa, A. Ašeradens, E. Siliņa, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju detalizēt informāciju par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība"  mērķa sasniegšanu, izvēršot to izmērāmos lielumos, kas ļaus pārliecināties par investīcijas īstenošanai nepieciešamā finansējuma lietderīgu un efektīvu izmantošanu, lai kopumā apmācībās iesaistītie 62 900 publiskajā pārvaldē nodarbinātie būtu attīstījuši digitālās prasmes atbilstoši katras konkrētās mērķgrupas vajadzībām.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt  atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
21. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Transporta un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 27.-28. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-447
(J. Vitenbergs, R. Čudars, I. Indriksone, A. K.Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Eiropas Savienības Transporta un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27.-28. februāra neformālajā sanāksmē Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos pārstāvēt satiksmes ministram J. Vitenbergam, bet Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos - Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārei L. Kurevskai. 
22. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumu"
23-TA-245
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai nodrošināt kavētā 132. atskaites punkta "Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai" izpildi līdz 2023. gada 30. jūnijam un atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā iesniegt līdz 2023. gada 14. jūlijam.

5. Ministru kabineta lieta

23. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" 38. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un 109. pantam (pārbaudes lieta Nr. 2022-42-26C))
23-TA-106
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 1. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Par stipendijām".
24. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

25. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-534/22
23-TA-434 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās Tiesas lietā T-534/22 Belarus Potash Company/Padome.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
26. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/22 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku
23-TA-276 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/22 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/22 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/22 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku. 
27. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-521/22
23-TA-437 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās Tiesas lietā T-521/22 Golovaty/Padome.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

28. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
23-TA-210 (IP)
(I. Indriksone, K. Lore, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
23-TA-282 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par saņemtajiem priekšlikumiem"
23-TA-383 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
31. §
Informatīvais ziņojums "Par uzlabojumiem Rail Baltica projekta ieviešanas procesā"
23-TA-416 (IP)
(J. Vitenbergs, D. Merirands, A. Ašeradens, I. Indriksone, L. Meņģelsone, D. Šmits, N. Puntulis, B. Bāne, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par tematiskas Ministru  kabineta komitejas izveidi ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai. Rīkojuma projektā: paredzēt, ka komiteju vada satiksmes ministrs, tās sastāvā ir ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, finanšu ministrs, tieslietu ministrs, atbilstoši nepieciešamībai var tikt piesaistīti arī citu nozaru ministri; komitejas darbā piedalās attiecīgo ministriju valsts sekretāri un eksperti; noteikt komitejai veicamos uzdevumus, kā arī ietvert citus komitejas darba organizēšanai nepieciešamus punktus.  
3.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija divu mēnešu laikā izstrādās priekšlikumu Rail Baltica projekta finansēšanas modeļa pilnveidošanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:50