Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 54

Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 54

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam""
23-TA-2149
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"
23-TA-2165
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai un Finanšu ministrijai (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"
23-TA-1972
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-2366
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība"
23-TA-278
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi""
23-TA-86
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas sadarbības memorandu par dalību IMO dalībvalsts audita shēmā"
23-TA-2755
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot satiksmes ministru K. Briškenu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas sadarbības memorandu par dalību IMO dalībvalsts audita shēmā.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""
23-TA-1866
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""
23-TA-1633
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ''Vecskundriņi'' daļas Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, pirkšanu Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts vietējā autoceļa V330 Dukuri–Rāmnieki 4,2. km"
23-TA-1651
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vecskundriņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4272 001 0075) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 001 0157) 0,0161 ha platībā – Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 399,28 euro.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vecmuižnieki" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 "Inčukalns–Ropaži–Ikšķile" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2361
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vecmuižnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8084 018 0540) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 018 0888) 0,0106 ha platībā – Ropažu pagastā, Ropažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 227,90 euro.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"
23-TA-2176
(H. Abu Meri, E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
13. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-2406
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība""
23-TA-2080
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Indānu zeme" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2396
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1782
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2596
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
23-TA-1805
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 203 "Ražotāju organizāciju atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtība""
23-TA-2348
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
23-TA-2582
(A. Krauze, R. Kronbergs, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, aizstājot skaitli un vārdu "5. aprīlim" ar skaitli un vārdu "5. februārim", un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2509
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22. §
Noteikumu projekts "Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi"
22-TA-2640
(I. Bērziņa, A. Ašeradens, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/001 "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (turpmāk - DAGR)" (turpmāk – DAGR projekts) pabeigšanas pieprasīt finansējumu atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta otrajā daļā noteiktajam, lai nodrošinātu DAGR projekta uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)".
4.
Pieņemt zināšanai, ka pēc DAGR projekta pabeigšanas, lai nodrošinātu ne tikai DAGR projekta specializētās programmatūras uzturēšanu, bet arī  papildus datu devēju pieslēgšanu DAGR un datu pārvaldības īstenošanu, būs nepieciešamas 7 papildu amata vietas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Jautājums par nepieciešamo finansējumu  minēto amata vietu nodrošināšanai ar 2025. gadu ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Gadījumā, ja attiecīgais papildu valsts budžeta finansējums netiek piešķirts likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, DAGR tiek nodrošināta uzturēšana esošā finansējuma ietvarā tādā apjomā, lai nodrošinātu datu apriti DAGR projekta ietvarā pieslēgtajiem datu devējiem atbilstoši šī  protokollēmuma 3. punktā noteiktajam, nodrošinot esošo amata vietu un cilvēkresursu ietvaros un datu pārvaldīšanas iespējas, kamēr papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums plānotajām papildu aktivitātēm tiek piešķirts nākamā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosinās esošo amata vietu un finansējuma pārdali starp tiešās valsts pārvaldes iestādēm.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2024. gada 1. martam izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumu projektu, kurā noteikt:
5.1.
valsts datu apstrādes mākoni veidojošo valsts platformu pārziņus, to pienākumus un atbildību, kā arī funkcijas un uzdevumus, kuru izpildei nepieciešama valsts platformas izmantošana;
5.2.
valsts datu apstrādes mākoni veidojošo valsts platformu darbības, finansēšanas un izmantošanas kārtību.
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2025. gada 28. februārim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā saskaņotu DAGR attīstības plānu, kurā iekļaut  informāciju par tām datu devēju un datu saņēmēju Valsts un institūciju informācijas sistēmām (turpmāk - informācijas sistēmas), kā arī atbilstošajiem datu apjomiem (tajā skaitā atvasinātajiem datiem), kuru integrācijas lietderība ar DAGR ir izvērtēta sadarbībā ar atbilstošo informācijas sistēmu pārziņiem, kā arī paredzēt, ka plānā iekļauto informācijas sistēmu integrācija ar DAGR tiek plānota ne vēlāk kā līdz 2030. gada 1. janvārim. Plānā ietvert izvērtējumu par iespējām piesaistīt finansējumu plānoto pasākumu īstenošanai, izmantojot ES finanšu instrumentus, Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) vai ES fondu 2021.-2027. gada perioda finansējumu.
7.
Šī protokollēmuma 6. punkts neattiecas uz informācijas apriti, kas notiek saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un līgumiem.
23. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai""
23-TA-2658
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi kompensācijas izmaksai AS "Sadales tīkls" par sistēmas pakalpojuma fiksētās komponentes maksas samazinājuma piemērošanu mājsaimniecībām 2023. gadā nav uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 2. punkta izpratnē un tiem ir negatīva fiskālā ietekme uz vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci.
24. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta personu lēmumu pieņemšanā pakalpojumu"
23-TA-2376
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
23-TA-1622
(U. Augulis, A. K. Kariņš, K. Briškens, I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Labklājības ministrijai: 
2.1.
ņemot vērā labklājības ministra U. Auguļa izteikto priekšlikumu, papildināt likumprojekta anotāciju ar šāda satura tekstu: "Konvencijā lietotais termins "sociālais dzimums" ir izraisījis sabiedrībā neviennozīmīgu attieksmi, diskusijas un pat interpretācijas, kas neizriet no konvencijas satura. Konvencijas paskaidrojošā ziņojumā (43. punktā) ir nodefinēts, ko saprot ar sociālo dzimumu šīs konvencijas kontekstā, proti, sociālo lomu, uzvedības, nodarbošanās un īpašību kopumu, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. Konvencijas paskaidrojošais raksts vienlaikus norāda, ka ir tikai divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Pētījumi liecina par to, ka konkrētas lomas un stereotipi vairo nevēlamu un kaitīgu praksi un veicina to, ka vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par pieņemamu, tāpēc koncepta – sociālais dzimums – definējums ir jo īpaši nozīmīgs, lai tiktu saprasta konvencijas pamatbūtība, vienlaikus uzsverot, ka sociālais dzimums neattiecas uz personu, bet gan uz lomu, uzvedības un stereotipu kopumu, ko sabiedrība mēdz attiecināt uz sievietēm vai vīriešiem. Konvencijas noteikumi neietver pienākumu ieviest nekādu citu dzimumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā. Izvērtējot GREVIO izstrādātās rekomendācijas dažādām valstīm, nevienā no tām nav iekļauts pieprasījums rīkoties pretrunā ar konkrētās valsts konstitūciju un nav uzlikts pienākums atšķirīgi interpretēt konvencijā lietotos jēdzienus/definīcijas. Ņemot vērā minēto, Latvijas Republika uzskata, ka konvencijā iekļautais termins "sociālais dzimums" neietver pienākumu ieviest nekādu citu dzimumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā, kā arī neuzliek par pienākumu citādi interpretēt Satversmē noteiktās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu.", kā arī anotācijas rindkopu "Kā būtisks pamats konvencijas ratifikācijai ir Satversmes tiesas [..]" aiz vārda "dzimte" papildināt ar vārdiem iekavās (sociālais dzimums);
2.2.
ņemot vērā labklājības ministra U. Auguļa izteikto priekšlikumu, papildināt likumprojektam pievienoto deklarāciju ar šāda satura tekstu: "Latvijas Republika uzsver, ka konvencijā iekļautais termins "sociālais dzimums" nav saistīts ar pienākumu ieviest kādu citu izpratni par dzimumu (sieviete un vīrietis) Latvijas Republikas tiesību un izglītības sistēmā un neuzliek par pienākumu citādi interpretēt Latvijas Republikas Satversmē noteiktās normas un vērtības."; 
2.3.
precizēto likumprojekta anotāciju un deklarāciju iesniegt Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5.
Jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu konvencijas īstenošanai izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
26. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""
23-TA-572
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-579).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-579) (likumprojektu pakete).
27. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
23-TA-759
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar  likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575) (likumprojektu pakete).
28. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
23-TA-695
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-759).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar  likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-759) (likumprojektu pakete).
29. §
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums"
23-TA-694
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-759).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar  likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-759) (likumprojektu pakete).
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"
23-TA-575
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Ekonomikas ministrijas budžetā paredzēt ilgtermiņa saistības 2027. gadam 3 318 991 euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojektā noteikto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-759).
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar  likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"" (23-TA-572), likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-759) (likumprojektu pakete).
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
23-TA-2601
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
32. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 377 "Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
23-TA-1945
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
23-TA-2541
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā  sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2055
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka projekta Nr. 4.2.1.1/16/I/001 "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem" posmošanas risinājums tiek attiecināts uz  Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda finansējumu ne vairāk kā 3 milj. euro apmērā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3. punktā noteiktais risinājums samazina Eiropas Savienības fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.1. pasākuma  "Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t. sk. attīstot ESKO tirgu (daudzdzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)" (turpmāk – 2.1.1.1. pasākums) pieejamo finansējumu par 1.4 % un līdz ar to posmošanas risinājums būtiski neietekmē  2.1.1.1. pasākumu.
5.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt grozījumus līgumā par "Altum" projekta īstenošanu, paredzot "Altum" projekta posmošanu, un "Altum" projekta otro posmu īstenot Eiropas Savienības fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda ietvaros, neveicot "Altum" projekta otrā posma atlasi.
6.
Ņemt vērā, ka uzraudzības rādītāju sasniegtās vērtības, kuras tiks ziņotas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā, netiks atkārtoti pieskaitītas Eiropas Savienības fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda sniegumam.

3. Informatīvie ziņojumi

35. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada jūlijam"
23-TA-2287
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijai līdz 2024. gada 30. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laika periodā no 2023. gada jūlija līdz 2024. gada jūlijam. 
36. §
Informatīvais ziņojums "Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā"
23-TA-1911
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
37. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības kosmosa ministru 2023. gada 7. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2746
(A. Čakša, A. Sprūds, K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei S. Reinbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kosmosa ministru 2023. gada 7. novembra neformālajā sanāksmē.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par kompetentās iestādes noteikšanu oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanai"
23-TA-2104
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Valsts ieņēmumu dienestu par nacionālo kompetento iestādi oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajām funkcijām.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts ieņēmumu dienestam kompetentās iestādes funkciju nodrošināšanai nepieciešamais finansējums 2024. un turpmākajiem gadiem tiek nodrošināts prioritārā pasākuma "Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošana Latvijā" ietvaros: 2024. gadā  – 1 024 434 euro (tai skaitā informācijas sistēmu izstrādes izdevumi 600 000 euro), 2025. gadā – 1 353 968 euro (tai skaitā informācijas sistēmu izstrādes izdevumi 700 000 euro), 2026. gadā – 1 336 246 euro (tai skaitā informācijas sistēmu izstrādes izdevumi 400 000 euro) un turpmāk ik gadu – 965 341 euro
4.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts ieņēmumu dienestam, lai nodrošinātu kompetentās iestādes funkciju pildīšanu, 2024. gadam nepieciešamas papildu 7 amata vietas, 2025. gadam 11 amata vietas un 2026. gadam 16 amata vietas.
5.
Klimata un enerģētikas ministrijai, sagatavojot un virzot likumprojektu "Klimata likums", iekļaut tajā regulējumu par Valsts ieņēmumu dienestu kā nacionālo kompetento iestādi oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanā.

4. Ministru kabineta lieta

39. §
Atbildes projekts Valsts kontrolei (par zemes reformas īstenošanu)
23-TA-1879
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts kontrolei.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi  Valsts kontrolei.

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

40. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
22-TA-3494
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420224123
23-TA-2638 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.  A420224123.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420224123.
42. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420199522
23-TA-2727 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420199522.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420199522.
43. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420150022
23-TA-2714 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420150022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420150022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

44. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-20k
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 13:05