Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes protokols Nr. 34

Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes protokols Nr. 34

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Par Andra Bērziņa apsardzi"
23-TA-946 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par Vairas Vīķes-Freibergas apsardzi"
23-TA-938 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par Raimonda Vējoņa apsardzi"
23-TA-940 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par Valda Zatlera apsardzi"
23-TA-942 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Slepeni
23-TA-4s
6. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-13k
(I. Mūrniece, M. Kučinskis, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7. §
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes komunikācijas koordinācijas grupas nolikums"
23-TA-634
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta  finanšu ministrs (otrais paraksts).
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
23-TA-708
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-1027
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošības stiprināšanai Ārlietu ministrijā 2023. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumā Nr. 285 "Par valsts pētījumu programmu "Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma""
23-TA-965
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt izmaiņas Ekonomikas ministrijas prioritārajam pasākumam ''Inovāciju fonds'' piešķirtā finansējuma sadalījumā pa gadiem, paredzot finansējumu 2024. gadam 4 000 000 euro apmērā un 2025. gadam 6 000 000 euro apmērā, un Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumus 2024.–2026. gadam.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""
22-TA-3585
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarācijā iekļaujamo informāciju"
23-TA-65
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""
22-TA-2349
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""
22-TA-2334
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts"
23-TA-676
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Pieņemt zināšanai pievienoto aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4.
Finanšu ministrijai nosūtīt šī protokollēmuma 2. punktā minēto aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" vispārējo stratēģisko mērķi"
23-TA-637
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizputes ielā 12, Ventspilī, pārdošanu"
23-TA-1226
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-630
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un paredzēt valsts pamatbudžeta ieņēmumu no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumiem un attiecīgu izdevumu palielinājumu 2024. gadā un turpmāk ik gadu par 3352 euro Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram) budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība".
4.
Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas (Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra) bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
19. §
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kurzemes ielā 76, Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-786
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""
23-TA-424
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija no prioritārā pasākuma "Finansējuma palielināšana izglītojamo ēdināšanai no 1. līdz 4. klasei (no 2,15 uz 3,09 euro)" ietaupīto finansējumu 2023. gadā 544 571 euro apmērā iesniegs Finanšu ministrijā kā 2023. gada valsts budžeta izpildes procesā izveidojušos un līdz gada beigām prognozēto izdevumu ekonomiju, lai nodrošinātu veselības un izglītības nozarēm nepieciešamo finansējumu, izpildot Ministru prezidenta 2023. gada 21. marta rezolūcijā 23-MPI-16 noteikto.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2024. gadam un turpmāk, samazinot izdevumus Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" 2024. gadā 361 317 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk 282 009 euro apmērā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka 2024. gadā un turpmāk finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanai, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, šobrīd netiek plānots, attiecīgi samazinot bāzes izdevumus un ievērojot, ka  pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā šobrīd ir līdz 2023. gadam. Ja finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanai, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, būs nepieciešams arī 2024. gadā un turpmāk, tad ietaupījums neveidosies un būs nepieciešams papildu finansējums.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-919
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-1039
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1391
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"
23-TA-573
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""
22-TA-3576
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krieviņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1212
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Krieviņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 012 0049) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0051) daļu 0,2449 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 1 395,93 euro jeb 0,57 euro par vienu zemes kvadrātmetru atbilstoši tirgus vērtībai, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
27. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Veclūči" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1273
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Veclūči" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0004) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0004) daļu 2,7210 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7705,87 euro jeb 0,28 euro par vienu zemes kvadrātmetru atbilstoši tirgus vērtībai, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
28. §
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Pakalnu iela" Ikšķilē, Ogres novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1320
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1031" Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3773
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 2" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
23-TA-1008
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumos Nr. 721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""
23-TA-984
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""
23-TA-1217
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Veselības ministrijas budžetu"
23-TA-1124
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""
23-TA-1012
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni""
23-TA-1388
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""
23-TA-907
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""
23-TA-909
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra, militārā darbinieka, zemessarga un Zemessardzes veterāna uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
23-TA-921
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumos Nr. 759 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi""
23-TA-939
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim"
23-TA-1435
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-1432
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar valsts robežas infrastruktūras izveides pasākumu īstenošanu, 2023. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 916 "Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums""
23-TA-1476
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""
23-TA-1322
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""
22-TA-3640
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Meža aizsardzības noteikumi"
23-TA-1017
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
46. §
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi"
23-TA-729
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par atlīdzības palielināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu akadēmiskajam personālam ar 2023. gada 1. jūliju.
4.
Noteikt, ka nepieciešamais finansējums atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu akadēmiskajam personālam 160 044 euro apmērā 2023. gadā un 267 938 euro apmērā 2024. gadā un turpmāk katru gadu nodrošināms no Iekšlietu ministrijai 2022.-2024. gada prioritārajam pasākumam "Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)" piešķirtajiem valsts  budžeta līdzekļiem.
5.
Lai nodrošinātu finansējumu atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu akadēmiskajam personālam 2023. gadā, Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām, samazinot izdevumus atlīdzībai par 28 390 euro budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" un palielinot izdevumus atlīdzībai par 28 390 euro budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdzēsība, glābšana un civilā aizsardzība".
6.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 5. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
7.
Lai nodrošinātu finansējumu atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu akadēmiskajam personālam 2024. gadā un turpmāk katru gadu, Iekšlietu ministrijai 2023. gada izdevumu pārskatīšanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu pārdalei starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 
47. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 9. septembra rīkojumā Nr. 599 "Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā""
23-TA-1357
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par iemaksu nolīgumu par procentu likmes subsīdiju no atbalsta instrumenta Ukrainai"
23-TA-1370
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""
23-TA-1179
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

50. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.4. pasākuma "Viedās pašvaldības" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3427
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i. "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projekta "Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3831
(M. Sprindžuks, U. Bisenieks, A. Ašeradens, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 27. decembrim sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu  par valsts un institūciju informācijas sistēmās esošo datu kvalitātes prasībām, kurā noteikt, ka datu objektiem tiek nodrošināta unikālo identifikatoru esība, kas atļauj savietot dažādu iestāžu rīcībā esošos datus (minimālie obligātie identifikatori - par fiziskajām personām personas kods, par juridiskajām personām Uzņēmumu reģistra vesto reģistru kods, par kadastrā reģistrētiem fiziskajiem objektiem kadastra apzīmējums), kā arī gadījumos, ja valsts informācijas sistēmā reģistrētais datu objekts ir fizisks objekts, tiek reģistrēta informācija, uz kādu objekta apjomu dati tiek attiecināti.
52. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.–2027. gadam iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai"
23-TA-751
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai""
23-TA-1155
(M. Kučinskis, I. Indriksone, R. Kronbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana" pases un koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3293
(J. Citskovskis, A. Ašeradens, A. Čakša, I. Indriksone, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Pēc projekta "Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana" īstenošanas līguma noslēgšanas starp Valsts administrācijas skolu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju projekta realizācijai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 1 680 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai ne vairāk kā 286 846 euro apmērā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
55. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-1233
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

56. §
Konceptuālais ziņojums "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"
23-TA-99
(J. Citskovskis, I. Indriksone, A. Ašeradens, M. Sprindžuks, A. Čakša, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 4. punktu, kurā paredzēt uzdevumu ministrijām un to padotības iestādēm izmantot pakalpojumu centra pakalpojumus un pievienoties pakalpojumu centram grāmatvedības uzskaites un centralizētas grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu platformas pakalpojuma saņemšanai atbilstoši saskaņotajam resoru pievienošanās plānam, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 3. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25  27. §) "Informatīvais ziņojums "Par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē"" 3. punktā doto uzdevumu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka vienotā pakalpojuma centra izveidei un darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas 12 jaunas amata vietas Valsts kancelejā un Valsts administrācijas skolā un 13 jaunas amata vietas Valsts kasē.
6.
Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, līdz 2027. gada 31. decembrim veikt iekšējo resursu pārvaldības procesu un finanšu grāmatvedības procesa digitalizāciju un centralizāciju.
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju līdz 2023. gada 31. augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", lai nodrošinātu tiesisko regulējumu attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar komerciāli licencējamo produktu vai programmatūras komponenšu izmantošanu un adaptēšanu, tai skaitā veicot izmaiņu apstrādi, ņemot vērā attiecināmības un autortiesību nosacījumus, kā arī lietošanas licenču nomu.
8.
Valsts kasei vienotā pakalpojumu centra izveidei paredzēto pasākumu īstenošanai nodrošināt vienotu finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības informācijas tehnoloģijas risinājumu infrastruktūru, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra fiziskās un virtuālās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras, kas savietojama ar esošo Valsts kases informācijas tehnoloģijas infrastruktūru, nomas pakalpojumu.
9.
Valsts kancelejai turpmāk reizi ceturksnī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par konceptuālajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanas gaitu.  
57. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" pases un koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3303
(J. Citskovskis, A. Ašeradens, A. Čakša, I. Indriksone, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Pēc projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" (turpmāk - Projekts) īstenošanas līguma noslēgšanas starp Valsts kanceleju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 1 680 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai ne vairāk kā 284 468 euro apmērā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 233 491 euro apmērā un turpmākajos gados ne vairāk kā 400 268 euro apmērā gadā. Valsts kancelejai finansējumu projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanai pieprasīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
58. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
22-TA-3415
(A. Ašeradens, A. Kalniņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 13 440 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa ne vairāk kā 2 299 080 euro apmērā segšanai Finanšu ministrijas budžetā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
59. §
Plāna projekts "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2023.-2027. gadam"
22-TA-2077
(L. Meņģelsone, A. Ašeradens, V. Sidorenkovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Veselības ministrijai steidzami iesniegt Valsts kancelejā tehniski precizētu plāna kopsavilkumu. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023.-2027. gadam"
22-TA-2248
(L. Meņģelsone, A. Čakša, J. Feldmane, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

61. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 12. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 21. §) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
23-TA-801
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 12. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 21. §) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" 4. punktā doto uzdevumu.
62. §
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā  2019.-2022. gadam iekļauto uzdevumu izpildi"
23-TA-796
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
63. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-1394
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
64. §
Informatīvais ziņojums "Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu"
23-TA-499
(M. Sprindžuks, I. Indriksone, J. Butņicka, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Plānošanas reģioniem sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajiem kritērijiem trīs mēnešu laikā organizēt konkursu, lai noteiktu pašvaldības, kuras īstenos uzņēmējdarbības atbalstu un saņems valsts līdzfinansējumu.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
23-TA-1431
(M. Kučinskis, D. Plotniece, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu (I. kārta; būvdarbu veicēja papildu izmaksas, būvniecības būvuzraudzības un projekta vadības izmaksas)  segšanu, saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 66. pantu atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2023. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma "Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide" 852 922 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums".
3.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā noteiktajam.

6. Ministru kabineta lieta

66. §
Atbildes projekts Ģenerālprokuratūrai (par Regulas Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību izpildi Latvijā)
23-TA-1556
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Ģenerālprokuratūrai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Ģenerālprokuratūrai.
67. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par priekšlikumiem nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa paātrināšanai)
23-TA-1612
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
68. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par zāļu finansiālās pieejamības veicināšanas pasākumiem un Konceptuālā ziņojuma par zāļu finansiālo pieejamību apstiprināšanu)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

69. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko saskaņo konkrētus maksātnespējas tiesību aspektus"
23-TA-1599
(I. Lībiņa- Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko saskaņo konkrētus maksātnespējas tiesību aspektus".
70. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku
23-TA-1578 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku. 
71. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem pasažieru neregulāro pārvadājumu nozarē"
23-TA-1621
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem pasažieru neregulāro pārvadājumu nozarē".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

72. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim"
23-TA-1078
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti darbam Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās, atbilstoši savai kompetencei:
2.1.
nodrošināt un sekmēt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju sēdēs panākto vienošanos īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Ekonomikas ministriju par to izpildes gaitu;
2.2.
piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Starpvaldību komisiju vai Apvienoto komiteju sēdēs.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
savas kompetences ietvaros turpināt nodrošināt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu un koordinēt Latvijas puses pozīcijas;
3.2.
līdz 2024. gada 1. jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. martam.
73. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem"
23-TA-1481
(M. Kučinskis, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
74. §
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic 2023. gada pirmā ceturkšņa rezultātiem"
23-TA-1229 (IP)
(J. Vitenbergs, K. Vasks, K. Ozoliņš, M. Gauss, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nodomu vēstuli.
75. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420180422
23-TA-1606 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par blakus sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr. A420180422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180422, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
76. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420270921
23-TA-1603 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par blakus sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr. A420270921.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420270921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
77. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420265721
23-TA-1607 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr. A420265721.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420265721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
78. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-1507 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
79. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-1498 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
80. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-1279 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:50