Valsts sekretāru 23.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 17

Valsts sekretāru 23.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 17

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Salmiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, departamenta vadītājs ‒ E. Šimiņa-Neverovska

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Atbildības noteikšana par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Ilgtermiņa redzējums par ES lauku apvidiem: galvenie sasniegumi un turpmākā virzība""
24-TA-1220
(A. Pelšs, R. Kronbergs, I. Gailīte)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu
2.
Noteikt Zemkopības ministriju kā atbildīgo iestādi par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Ilgtermiņa redzējums par ES lauku apvidiem: galvenie sasniegumi un turpmākā virzība".
3.
Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju kā līdzatbildīgās iestādes.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
23-TA-1398
(M. Papsujevičš, I. Braunfelde, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija neuztur atzinumā par likumprojektu minēto iebildumu.
3.
Tieslietu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:20