Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2

Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam"
23-TA-60
(A. Ašeradens, M. Kučinskis, J. Vitenbergs, E. Siliņa, M. Sprindžuks, I. Lībiņa-Egnere, L. Meņģelsone, R. Čudars, I. Mūrniece, D. Šmits, I. Indriksone, A. Čakša, N. Puntulis, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pamatojoties uz Valdību veidojošo partiju pārstāvju diskusiju rezultātā panāktajām vienošanām, atbalstīt informatīvā ziņojuma 1., 2., 3., 4. pielikumā ietvertos prioritāros pasākumus 2023.–2025. gadam, tai skaitā priekšlikumus resursu pārdalei. Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums atalgojuma palielinājumam valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ir aprēķināts, pieņemot, ka no 2023. gada 1. aprīļa nodarbinātajiem mēnešalga nav zemāka par nodarbinātajam noteiktās mēnešalgu grupas intervāla minimumu atbilstoši 2023. gada bāzes mēnešalgai.
3.
Prioritārā pasākuma "ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana" ietvaros paredzēto finansējumu 9 070 149 euro apmērā rekonstrukcijai plānot 2023. gadā Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem", veicot ieguldījumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā.
4.
Noteikt, ka finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
5.
Jautājumu par Centrālās vēlēšanu komisijas prioritārajiem pasākumiem izskatīt atsevišķi, ņemot vērā līdz šim piešķirto finansējumu un paveikto vēlēšanu vadības sistēmas un vēlēšanu administrēšanas lietojumprogrammas izstrādē.
6.
Atbalstīt finansējuma sadalījumu daļējai energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5. pielikumu. Atļaut Finanšu ministrijai koriģēt minēto sadalījumu attiecībā uz Iekšlietu ministrijas resora divām institūcijām, palielinot finansējumu par kopējo summu 318 422 euro. Noteikt, ka nesadalītais finansējums daļējai energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
7.
Atbalstīt priekšlikumu par valsts akciju sabiedrību dividenžu maksājumu palielināšanu 2023. gadā (par 2022. gada peļņas daļu) par 49 000 000 euro, dividenžu maksājumu 2024. gadā (par 2023. gada peļņas daļu) par 9 000 000 euro un dividenžu maksājumu 2025. gadā (par 2024. gada peļņas daļu) par 9 000 000 euro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.
Noteikt, ka Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtais finansējums 2023. gada demogrāfijas programmai 600 000 euro apmērā ir novirzāms esošo ģimeņu atbalsta programmu finansēšanai.
9.
Jautājumu par tālāku atalgojumu palielināšanu no valsts budžeta finansētajiem nodarbinātajiem skatīt 2024. gada budžeta un 2024.–2026. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā, ievērojot iepriekš pieņemtos valdības lēmumus.
10.
Jautājumu par turpmāk nepieciešamo finansējumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības stiprināšanai skatīt 2024. gada budžeta un 2024.–2026. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā.
11.
Noteikt, ka 2023. gada valsts budžeta izpildes procesā tiek risināts jautājums par VAS "Latvijas dzelzceļš" finanšu situācijas stabilizēšanu, ievērojot Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra sēdē Satiksmes ministrijai doto uzdevumu (prot. Nr. 66 55. § 4. punkts).
12.
Lai risinātu jautājumu par papildu nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu segšanai, Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem kompensācijas apjoma samazināšanai.
13.
Labklājības ministrijai līdz 2023. gada 1. augustam sagatavot priekšlikumus valsts sociālo pabalstu ģimenēm ar bērniem pārskatīšanai, tostarp sistēmisku risinājumu bērna kopšanas pabalstam par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem.
14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2023. gada 1. jūlijam sagatavot priekšlikumus Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas atbalsta pasākumiem pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai un pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās. 
15.
Kultūras ministrijai pēc XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku norises 2023. gadā nodrošināt, ka biļešu un citu pašu ieņēmumu atlikums, kas veidojas pēc visu svētku norises izdevumu samaksas, tiek ieskaitīts valsts budžetā, nodrošinot līdzekļu atjaunošanu valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kā arī sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas faktiskajiem izdevumiem, paredzot attiecīgo izdevumu segšanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
16.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, sakārtotu, kā arī valsts un pašvaldības vienlīdzīgu līdzdalību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas nodrošināšanā, Kultūras ministrijai līdz 2023. gada 1. jūnijam izstrādāt priekšlikumus par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas kārtību ar 2024. gadu, tostarp nosakot kritērijus, pēc kuriem tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ņemot vērā visu ministriju iesniegtos prioritāro pasākumu pieteikumus un valsts budžeta finansiālās iespējas.
17.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt nodokļu ieņēmumus 2023. gadā 861 809 euro apmērā, tai skaitā ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa 640 965 euro apmērā un ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 220 844 euro apmērā, 2024. gadā 775 629 euro apmērā, tai skaitā ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa 576 869 euro apmērā un ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 198 760 euro apmērā un 2025. gadā 698 066 euro apmērā, tai skaitā ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa 519 182 euro apmērā un ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 178 884 euro apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2023. gadā 350 000 euro apmērā nepieciešamo izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās.
18.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt:
18.1.
ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, 2023.–2025. gadā 260 986 euro apmērā ik gadu un vienlaikus paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta programmā 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" 2023.–2025. gadā 260 986 euro apmērā ik gadu (valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu), lai nodrošinātu tiesisku un objektīvu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, kā arī palielināt Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtos transfertus no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgos izdevumus 2023.–2025. gadā 260 986 euro apmērā ik gadu;
18.2.
ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, 2023. gadā 332 065 euro apmērā, 2024. un 2025. gadā 299 155 euro apmērā ik gadu un vienlaikus paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadā 332 065 euro apmērā, 2024. gadā un 2025. gadā 299 155 euro apmērā ik gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības ar darba videi atbilstošām telpām un auto stāvlaukumu E. Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā;
18.3.
ieņēmumus no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma 2023.–2025. gadā 309 050 euro apmērā ik gadu un vienlaikus paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana" 2023.–2025. gadā 189 050 euro apmērā ik gadu (izdevumi atlīdzībai) un budžeta apakšprogrammā 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta" 2023.–2025. gadā 120 000 euro apmērā ik gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu optimālu un efektīvu izņemto lietu un resursu pārvaldību, kā arī deleģētās funkcijas (iekšlietu resora autotransporta pārvaldība) īstenošanu, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšanai trīs amata vietām (nepalielinot esošo amata vietu skaitu resorā).
19.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 1 363 670 euro apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un palielināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 1 363 670 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai.
20.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta programmā 05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 74 620 euro apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 2 436 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 77 056 euro apmērā, lai nodrošinātu priekšdarbus Regulas (ES) 2019/1239 prasību ieviešanai un Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projekta "SKLOIS 3" sagatavošanai.
21.
Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt finansējumu 2023. gadā ne vairāk kā 464 222 euro apmērā Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta sēdē (prot. Nr. 37 91. § 3. punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai, plānojot valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu Satiksmes ministrijai (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs").
22.
Finanšu ministrijai aprēķināt nodokļu ieņēmumu izmaiņas no atbalstītajiem pasākumiem atlīdzības nodrošināšanai un attiecīgi precizēt nodokļu ieņēmumus un ieplānoto finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
23.
Finanšu ministrijai, izskatot ar valsts budžetu saistītos jautājumus, kā arī ņemot vērā šajā protokollēmumā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt ieņēmumu prognozes 2023., 2024. un 2025. gadam un ieplānoto finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
24.
Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā atbalstītos pasākumus ieņēmumu un izdevumu izmaiņām, tai skaitā prioritāros pasākumus, līdz 2023. gada 14. janvārim iesniegt Finanšu ministrijā informatīvā ziņojuma pielikumos minēto summu detalizētu atšifrējumu euro sadalījumā pa ministrijām, budžeta programmām/ apakšprogrammām, prioritārajiem pasākumiem, prioritāro pasākumu kodiem, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma pielikumos minēto finansējuma apmēru, kā arī aprēķināt un iesniegt Finanšu ministrijā maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2023., 2024. un 2025. gadam. Atbildīgajām ministrijām par horizontāli skatāmiem starpnozaru prioritārajiem pasākumiem saskaņot atbalstītā finansējuma sadalījumu ar iesaistītajām ministrijām.
25.
Ministrijām nodrošināt, ka maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumos 2023. gadam tiek iekļautas līdz 2023. gada 13. janvārim pagaidu budžetā veiktās izmaiņas.
26.
Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2023., 2024. un 2025. gadam, kā arī Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem, tajā skaitā par ieņēmumu un izdevumu pasākumiem un atbalstītajam papildu finansējumam prioritārajiem pasākumiem, sadarbībā ar ministrijām aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2023., 2024. un 2025. gadam un līdz 2023. gada 17. janvārim elektroniski nosūtīt ministrijām.
27.
Finanšu ministrijai, aprēķinot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2023., 2024. un 2025. gadam, ņemt vērā informāciju par nepieciešamajām finansējuma pārdalēm Klimata un enerģētikas ministrijai, kas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jāsagatavo un jāsniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu" 11. punktā noteikto.
28.
Ministrijām pēc 2023. gada 17. janvāra līdz likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"  pieņemšanai nesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izmaiņām pagaidu budžetā.
29.
Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā neatbalstītos papildu pieprasījumus, izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, nevirzīt tālāk sagatavotos likumprojektus, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt to īstenošanu esošā finansējuma ietvaros.
30.
Ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 2. pielikumam līdz 2023. gada 24. janvārim iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētu un papildinātu informāciju (tai skaitā detalizētus izdevumu un citus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus) par atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem.
31.
Pēc Finanšu ministrijas aprēķinātā un nosūtītā maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2023., 2024. un 2025. gadam (2023. gada 17. janvāris) līdz ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2023., 2024. un 2025. gadam sagatavošanai un iesniegšanai Finanšu ministrijā (2023. gada 24. janvāris) ministrijām neveikt izmaiņas to maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjomā.
32.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām divu mēnešu laikā pēc likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izsludināšanas nodrošināt valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.
Sēdi slēdz plkst. 13:30