Ministru kabineta 07.02.2023. sēdes protokols Nr. 6

Ministru kabineta 07.02.2023. sēdes protokols Nr. 6

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par nacionālo sankciju pārskatīšanu"
23-TA-1k
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 5. §) 5. punktā dotā uzdevuma izpildi
 
23-TA-1s
(I. Lībiņa-Egnere, SAB amatpersona, M. Kučinskis, E. Rinkēvičs, I. Mūrniece, E. Siliņa, A. K. Kariņš )
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2.
Tieslietu ministrijai (Satversmes aizsardzības birojam) kopīgi ar Aizsardzības ministriju, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus un priekšlikumus, triju mēnešu laikā sagatavot rīcības plānu un finanšu aprēķinus jautājuma risinājumam, un tieslietu ministrei iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā"
22-TA-826
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
22-TA-3435
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
22-TA-971
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā"
22-TA-3148
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi""
22-TA-1588
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2982
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošo dokumentu  noteikumi"
22-TA-3379
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-145
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
11. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
22-TA-3800
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3776
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu"
22-TA-3289
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Protokola, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu (turpmāk – protokols), parakstīšanu.
2.
Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto protokolu, aktualizēto likumprojektu un anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar nepieciešamajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kad tie tiks iesniegti Valsts kancelejā un atbalstīti Ministru kabineta sēdē. 
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-574
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Likumprojekts "Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem"
22-TA-2524
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3694
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3464
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"
21-TA-976
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""
22-TA-3081
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai"
22-TA-3069
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
21. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" pases apstiprināšanu"
22-TA-3334
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
22. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu"
22-TA-3339
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

23. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1823
(J. Vitenbergs, I. Indriksone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" (turpmāk – investīcija) īstenošanai nepieciešamo finansējumu līdz 31 062 607,20 euro apmērā avansa un starpposma izmaksu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minēto valsts budžeta finansējumu avansa un starpposma maksājumiem investīcijas projekta īstenošanai pēc nepieciešamības pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
24. §
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"
23-TA-237
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

4. Informatīvie ziņojumi

25. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu"
22-TA-3805
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

5. Ministru kabineta lieta

26. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518)
23-TA-270
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

27. §
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025. gadam
23-TA-299
(A. Ašeradens, G. Kaminskis, M. Sprindžuks, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu.
2.
Finanšu ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta 3. pielikumu  likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumu 2023. gadam par papildu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu  pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 % no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80 % no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma, un attiecīgi par 945 957 euro finansējuma samazināšanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Valsts kancelejai nodrošināt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola parakstīšanu.
4.
Valsts kancelejai pievienot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" paketei.
28. §
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"
23-TA-241
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt fiskālā nodrošinājuma rezervi 2023., 2024. un 2025. gadam Fiskālās disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t. i., 0,1% no IKP.
3.
Valsts kancelejai pievienot informatīvo ziņojumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" paketei.
29. §
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 
23-TA-295
(A. Ašeradens, I. Vanaga, A. Čakša, B. Bāne, L. Meņģelsone, N. Puntulis, I. Kiukucāne, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un tā paskaidrojumus.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokola (prot. Nr. 52) 3. §, 4. §, 5. §, 6. § izrakstu, 2022. gada 22. decembra sēdes protokola (prot. Nr. 67) 1. §, 2. § izrakstu un 2023. gada 13. janvāra sēdes protokola (prot. Nr. 2) 1. § izrakstu.
4.
Valsts kancelejai likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", tā paskaidrojumus un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimā.
5.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6.
Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
6.1.
priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
6.2.
neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu.
30. §
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam
23-TA-309
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt precizēto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2023. gadam.
2.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 8. februārim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai precizēto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2023. gadam.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-333
(E. Rinkēvičs, M. Kučinskis, D. Šmits, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs saskaņo rīkojuma projektu. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

32. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2023. gada 8. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-272
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Čakšai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības pētniecības ministru 2023. gada 8. februāra neformālajā sanāksmē.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

33. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014"
23-TA-287
(L. Meņģelsone,  A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014".
34. §
Par 2023. gada 9.-10. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-308
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 9.-10. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2023. gada 9.-10. februāra ārkārtas sanāksmē.

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

35. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
22-TA-3453
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.  
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic 2022. gada pirmo 9 mēnešu rezultātiem, Krievijas kara pret Ukrainu izraisītajiem makroekonomiskās vides un finansējuma pieejamības izaicinājumiem"
22-TA-3637 (IP)
(J. Vitenbergs, M. Gauss, S. Bulmanis, M. Kučinskis, E. Rinkēvičs, E. Siliņa, V. Jakovļevs, L. Meņģelsone, D. Šmits, A. Čakša, I. Indriksone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija) un sniegto aktualizēto prezentāciju.
2.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar AS "Air Baltic Corporation" (airBaltic) sagatavot informatīvo ziņojumu par airBaltic 2023. gada 1. ceturkšņa rezultātiem, un satiksmes ministram līdz 2023. gada 15. maijam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
37. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420273121
23-TA-301 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420273121.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
23-TA-137 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas programmas projekta īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apmēram.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa) segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums: programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām pēc likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" stāšanās spēkā.
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
Sēdi slēdz plkst. 16:25