Ministru kabineta 16.01.2024. sēdes protokols Nr. 2

Ministru kabineta 16.01.2024. sēdes protokols Nr. 2

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Slepeni
23-TA-14s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Militāro poligonu teritoriju robežu noteikumi"
23-TA-2506
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2482
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei saskaņot ar Finanšu instrumenta biroju Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" finansējuma pārdali uz programmas divpusējo sadarbības fondu un attiecīgi par saskaņojumu informēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru kā programmas apsaimniekotāju. 
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 500 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi""
23-TA-2483
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, privatizāciju"
22-TA-3796
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes Ķemeros, Jūrmalā, privatizāciju"
23-TA-1795
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, privatizāciju"
23-TA-525
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests saņem un sniedz informāciju par pārrobežu maksājumiem un maksājumu saņēmējiem"
23-TA-2463
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-3036
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi""
23-TA-1970
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 131 "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību""
23-TA-1877
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""
23-TA-2474
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"
23-TA-2912
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-2981
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 120 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti""
23-TA-1489
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem""
23-TA-2356
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu daļu pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2839
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ceraukstes meži" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
23-TA-2960
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmiņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2846
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Celmiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 011 0201) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0487) 1,37 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0491) 0,0976 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0489) 0,2601 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0490) 0,1055 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0488) 0,3300 ha atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 13 927,64 euro (zemes vienību kopējā tirgus vērtība – 5840,64 euro, mežaudzes tirgus vērtība – 8087,00 euro).
21. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šaltes" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2896
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Šaltes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 010 0013) Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 010 0085) 0,0335 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 388,60 euro (tirgus vērtība).
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Laimas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2819
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Laimas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 004 0104) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 004 0148) 0,0255 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 193,80 euro (tirgus vērtībai 0,76 euro par vienu zemes kvadrātmetru). 
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mielavi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2841
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mielavi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 018 0020) Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0063) 0,0225 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0064) 0,0006 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 235,62 euro (tirgus vērtība).
24. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Veckundziņi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2873
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Veckundziņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 009 0048) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 009 0049) daļu 0,6999 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 137,68 euro, ko veido tās tirgus vērtība 2 239,68 euro (0,32 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) un uz tās esošās mežaudzes vērtība 2 898,00 euro.
25. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ātrēni" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2821
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ātrēni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0029) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0029) daļu 1,0732 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 4 502,92 euro, ko veido tās tirgus vērtība 3 326,92 euro (0,31 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) un uz tās esošās mežaudzes vērtība 11 176,00 euro.
26. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "V1034", "Birzītes V1034", "Pērles V1034", "Gulbji V1034" Rundāles pagastā, Bauskas novadā nodošanu  Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-665
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Vecumi" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
23-TA-2931
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zluktenes muiža" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3062
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Zluktenes muiža" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 018 0019) Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0066) 0,5965 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0067) 2,9772 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 018 0068) 0,7888 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 43 806,50 euro (tirgus vērtība – 41 007,50 euro un atlikušās (neatsavināmās) nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums – 2 799 euro).
29. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Auči" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2666
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Auči" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 002 0032) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0232) daļu 0,3488 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā), Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 4185,60 euro jeb 1,20 euro par vienu zemes kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tiek precizēta platība.
30. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rosmēni" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3042
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rosmēni" (kadastra Nr.4064 014 0174), Iecavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0504) 0,54 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0505) 1,58 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0506) 0,5742 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0507) 0,09 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0508) 0,01 ha platībā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 33 412,93 euro (tirgus vērtība – 30 177,36 euro, koku vērtība – 339,57 euro, atlikušās (neatsavināmās) zemes vērtības samazinājums – 2896,00 euro).
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām""
23-TA-3043
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
23-TA-2034
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai pārskatīt pirmās palīdzības apmācību kārtību un līdz 2024. gada 31. decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā".
33. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""
22-TA-1708
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
 Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""
23-TA-923
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 4A, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2917
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavo rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 392 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-3233
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""
23-TA-2020
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klāmaņu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-3113
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas tiesību aktu, kā arī uzraudzības un izpildes sistēmas spēju nodrošināt meža biomasas izejvielu atbilstību ilgtspējas kritērijiem"
23-TA-3234
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
24-TA-18 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 48 personas.
41. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-3300
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2024. gadam"
24-TA-15
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
24-TA-6
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

44. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
21-TA-1563
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
45. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" reformu un investīciju virziena 1.1. "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi"
22-TA-1939
(K. Briškens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem līdz 89 638 192,8 euro investīcijas projekta īstenošanai nepieciešamajam finansējumam avansa un starpposma izmaksu segšanai.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minēto valsts budžeta finansējumu avansa un starpposma maksājumiem investīcijas projekta īstenošanai pēc nepieciešamības pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Ja, neskatoties uz Eiropas Komisijas konceptuālo atbalstu par Satiksmes ministrijas virzītajiem Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz rādītāja "izbūvēts ar mobilitātes punktu Šķirotava izbūvi saistīts tramvaja līnijas pagarinājums 3,5 km garumā" grozīšanu uz "izbūvēts ar mobilitātes punktu Šķirotava izbūvi saistīts tramvaja līnijas pagarinājums 2,2 km garumā un trolejbusu līnijas pagarinājums 0,3 km garumā, kā arī izbūvēts transportmijas punkts un ar tā funkcionalitātes nodrošināšanu saistīta infrastruktūra, tai skaitā izbūvēta dispečerpunkta ēka Rīgas valstspilsētā", kā arī finansējuma pārvirzīšanu no 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1. pasākuma 10 miljonu euro apmērā iepriekš minētā rādītāja īstenošanai, netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums, Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar risinājumu turpmākai rīcībai.  
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi""
22-TA-2915
(K. Briškens, A. Krauze, J. Kalniņš, R. Kronbergs, I. Gailīte,  E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Satiksmes ministrijai atbilstoši Zemkopības ministrijas priekšlikumam svītrot noteikumu projekta 15. punktā prasību attiecībā uz traktora braukšanas ātrumu un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma noteikumi"
23-TA-1864
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem""
22-TA-2289
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Aizsardzības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts zemes dienestu sagatavot risinājumus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos iekļauto apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu pieejamību tikai identificētām personām, kā to paredz Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 11. panta ceturtā daļa.
49. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.5. pasākuma "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-1895
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
50. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1091
(I. Bērziņa, A. K. Kariņš,  S. Cakuls, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar norādi par saskaņošanu ar Eiropas Prokuratūru, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
51. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. janvāra rīkojumā Nr. 28 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 57.0. versija)""
23-TA-2740
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

52. §
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"
23-TA-2869
(P. Vilks, U. Augulis, H. Abu Meri, R. Blese, K. Melnis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt rīcības plāna projektu, ņemot vērā šādus priekšlikumus:
2.1.
papildināt 5.2. pasākuma darbības rezultātus 2026. gadā ar šādu darbības rezultātu – "Nodrošināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru kopējā enerģijas galapatēriņā vismaz 47,5%";  
2.2.
izteikt  24.3. pasākuma 5. darbības rezultātu šādā redakcijā – "Veicināta ražotāju iesaiste Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, sasniedzot 1000 sertificētos produktus 2026.gadā, nodrošinot patērētājus ar vietējo lauksaimnieku ražotiem produktiem";
2.3.
paredzēt, ka par 10.2. pasākuma 5. darbības rezultātu atbildīgā institūcija ir Veselības ministrija, bet līdzatbildīgās institūcijas – Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija;
2.4.
kopīgi ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju 10.2. pasākuma 6. darbības rezultātu sadalīt divos atsevišķos punktos: rezultātam "Nodrošināta reproduktīvās veselības higiēnas preču pieejamība skolās" par atbildīgo noteikt Labklājības ministriju un rezultātam "Izvērtēta iespēja nodrošināt kontracepcijas līdzekļu pieejamību skolās" par atbildīgo noteikt Veselības ministriju, ja nepieciešams, precizēt rezultātu formulējumus un līdzatbildīgos;
2.5.
paredzēt, ka par 32.7. pasākuma darbības rezultātu līdzatbildīgā institūcija ir Klimata un enerģētikas ministrija.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).
53. §
Plāna projekts "Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2023.-2027. gadam"
23-TA-3223
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

54. §
Informatīvais ziņojums "Par zāļu finansiālo pieejamību"
23-TA-3101
(H. Abu Meri, K. Melnis, I. Bērziņa, P. Leiškalns, K. Jučkoviča, V. Marāne, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. jūlijam izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu projektus, kuros noteikt, ka:
2.1.
visām recepšu zālēm tiek izstrādāts jauns uzcenojumu veidošanās modelis, samazinot zāļu gala cenu pacientiem, ieviešot fiksētu uzcenojumu, tai skaitā farmaceitiskās aprūpes pakalpojuma maksas veidošanās principu, un mazinot aptieku atkarību no lieltirgotavām;
2.2.
visām recepšu zālēm ir vienots uzcenojumu veidošanas mehānisms, tām piemērojot šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā minēto kompensējamo zāļu uzcenojumu veidošanās modeli;
2.3.
Latvijas zāļu reģistrā iekļauto recepšu zāļu cena nepārsniedz šo zāļu ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā; 
2.4.
izrakstot recepšu zāles, ārsts receptē lieto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja vien pacientam nav medicīniski pamatotas nepieciešamības lietot konkrēta (komerciāla) nosaukuma zāles. 
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju Nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupas ietvaros izvērtēt iespēju Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.-2027. gadam izstrādes procesā pārskatīt pievienotās vērtības nodokļa likmi recepšu zālēm, nosakot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi.
4.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. aprīlim izvērtēt atlaižu piemērošanas aizliegumu recepšu zālēm un nosacījumu, ka recepšu zāļu cena visās aptiekās ir vienāda, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt attiecīgus normatīvo aktu projektus. 
5.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. jūlijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kuros noteikt, ka kompensējamām zālēm 50% kompensācijas apmērs tiek palielināts uz 75%. 
6.
Veselības ministrijai līdz 2025. gada 1. janvārim koordinēt priekšlikumu izstrādi par iespēju noteikt maksimālo pieļaujamo kopējo pacienta veikto līdzmaksājumu apmēru par recepšu zālēm 12 mēnešu periodā. 
7.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. aprīlim koordinēt:
7.1.
Kompensējamo zāļu saraksta pārskatīšanu 2024. gadam piešķirtā finansējuma ietvarā, pieņemot lēmumus vai veicot grozījumus lēmumos par zāļu iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā; 
7.2.
kompensējamo zāļu izrakstīšanas (tai skaitā individuālās kompensēšanas) nosacījumu pārskatīšanu, paplašinot speciālistu un ģimenes ārstu pilnvaras; 
7.3.
priekšlikumu izstrādi atvieglotai ģenērisko, biolīdzīgo zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā un nepieciešamības gadījumā izstrādāt attiecīgus normatīvo aktu projektus. 
8.
Veselības ministrijai līdz 2025. gada 1. janvārim koordinēt priekšlikumu izstrādi un izstrādāt ieviešanai nepieciešamos normatīvo aktu projektus, kuros noteikt:
8.1.
aptiekām ar tirgus daļu, kas lielāka par 10%, veidot un uzturēt sistēmu, lai sabiedrībai interneta vidē būtu pieejama informācija par zāļu krājumiem aptiekā;
8.2.
informācijas apmaiņas uzlabošanu par aktuālajām zāļu piegādēm, piegāžu pārtraukumiem un citu līdzvērtīgas efektivitātes zāļu pieejamību.
9.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. jūlijam izvērtēt iespēju ieviest zāļu lieltirgotavu dalījumu pilna un nepilna sortimenta lieltirgotavās.
10.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. jūlijam izvērtēt iespēju stiprināt farmaceita lomu primārajā veselības aprūpē, ieviešot jaunus farmaceitiskās  aprūpes pakalpojumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu veselības aprūpes speciālistu resursus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju veiktās terapijas rezultātu uzlabošanā, sabiedrības veselības nostiprināšanā. 
11.
Lai īstenotu informatīvajā ziņojumā minētos pasākumus zāļu pieejamības nodrošināšanai, Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus 2024. gadā ne vairāk kā 2 503 864 euro, 2025. gadā ne vairāk kā 3 535 727 euro un 2026. gadā un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 3 535 727 euro nepieciešams segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 43. §) 2. un 7. punktam, tajā skaitā: 
11.1.
lai pielāgotu Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmas "Vienotā veselības nozares informācijas sistēma (VVIS)", "Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma" (VIS)" un "Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēma (KZRU)" 2024. gadam ir nepieciešams finansējums ne vairāk kā 800 000 euro, 2025. gadam ne vairāk kā 128 000 euro un 2026. gadam un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 128 000 euro
11.2.
lai kompensējamām zālēm kompensācijas apmēru palielinātu no 50% uz 75%, 2024. gadā ir nepieciešams finansējums ne vairāk kā 1 703 864 euro, 2025. gadam ne vairāk kā 3 407 727 euro un 2026. gadam un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 3 407 727 euro
12.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija" atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 72. pantam.  
13.
Veselības ministrijai izstrādāt kompensējamo zāļu budžeta palielinājuma ilgtermiņa konceptuālo redzējumu, un attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu skatīt likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.  

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

55. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 16. novembra Formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2124
24-TA-64 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 16. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2124.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2024. gada 1. jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu atbilstošai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā, 2. panta 3. punkta  un 24. panta 1. punkta otrās daļas prasību pārņemšanai.
56. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1011 groza attiecībā uz etalonu noteikumu tvērumu, tādu etalonu izmantošanu Savienībā, kurus izstrādā administrators, kas atrodas trešā valstī, un konkrētām ziņošanas prasībām"
24-TA-91 (IP)
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1011 groza attiecībā uz etalonu noteikumu tvērumu, tādu etalonu izmantošanu Savienībā, kurus izstrādā administrators, kas atrodas trešā valstī, un konkrētām ziņošanas prasībām".
57. §
Informatīvais ziņojums par 2024. gada 15. janvāra Euro grupas un 2024. gada 16. janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-92 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2024. gada 15. janvāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2024. gada 16. janvāra sanāksmē.
58. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 23. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-99
(A. Krauze, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, aktualizējot tekstu 11. lappusē attiecībā uz jautājuma skatīšanu konkrētā Ministru kabineta sēdē, precizējot atsauci uz Ministru prezidentes rezolūciju atbilstoši tajā dotā uzdevuma tvērumam, svītrojot informatīvā ziņojuma 13. lappuses pēdējās sadaļas 2. punktā vārdu "Eiropadomē", un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas mežu noturību veicinoša monitoringa satvaru".
4.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 23. janvāra sanāksmē.
59. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2024. gada 22. un 23. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-102
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītājai A. Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2024. gada 22. un 23. janvāra neformālajā sanāksmē.
60. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-113
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2024. gada 22. janvāra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

61. §
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas, dabasgāzes un elektronisko sakaru reģionālo starpsavienojumu drošības risku izvērtējumu"
23-TA-2719 (IP)
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
62. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta devītā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam"
23-TA-2878 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 16:50