Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32

Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Eklons (attālināti)

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-8s
2. §
Slepeni
22-TA-6s
3. §
Slepeni
22-TA-9s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi"
22-TA-1688
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).  
5. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2022. gadā"
22-TA-1051
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (International Union of Geodesy and Geophysics)"
22-TA-1102
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"
21-TA-980
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu "Kaktiņi" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā"
22-TA-803
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""
22-TA-1190
(J. Bordāns)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.  
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
10. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu"
21-TA-978
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija)""
22-TA-815
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-1099
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" paredzēt valsts pamatbudžeta ieņēmumu no Iekšlietu ministrijas maksas pakalpojumiem un attiecīgu izdevumu samazinājumu 2023. gadā un turpmāk ik gadu par 428 euro (budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana").
4.
Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
13. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-1798
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1799
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""
22-TA-969
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārtraucama elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana"
21-TA-568
(J. Bordāns)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""
21-TA-561
(J. Bordāns)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi""
22-TA-1566
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vaboles" Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, atsavināšanu"
22-TA-822
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Par Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 24. §) "Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"" 5.1. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
22-TA-1676
(I. Indriksone, A. Pabriks, E. Turka, I. Gailīte, J. Bordāns)
1.
 Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 24. §) "Informatīvā ziņojuma "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"" 5.1. apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par turpmāko pieeju (modeli) nolietotu riepu apsaimniekošanā.
21. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
22-TA-1610
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāku virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1781
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1699
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""
22-TA-1767
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
22-TA-1076
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""
22-TA-1253
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Aizdevumu programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi"
22-TA-1066
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektroniskās paziņošanas sistēmu – SANI 2, piecu darbdienu laikā iesniegt ar Finanšu ministriju saskaņotu paziņojumu par noteikumiem.
4.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
28. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 4, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-1212
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 504 0019) – iebraukšanas-izbraukšanas tuneli ar sabiedrisko ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 001) – Centrāltirgus ielā 4, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  390 500 euro.
29. §
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
22-TA-1179
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1223
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-1848
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1879
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-1875
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2021. gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri 505 358 euro apmērā tiek pārskaitīts:
3.1.
uz valsts budžeta apakšprogrammu 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, lai daļēji segtu izdevumus par degvielas izmaksu sadārdzinājumu, kā arī segtu izdevumus par medicīniskās gāzes (skābekļa) iegādi un medicīniskās gāzes  (skābekļa) balonu nomas pakalpojumiem, kā arī atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas pakalpojumiem 429 728 euro apmērā;
3.2.
uz valsts budžeta apakšprogrammu 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu izmaksu sadārdzinājuma segšanu 75 630 euro apmērā.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju.
34. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1808
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-1762
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aicināt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu budžeta resora "46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" 2023., 2024. un 2025. gada maksimāli pieļaujamā valsts pamatbudžeta izdevumu apjoma precizēšanai, palielinot valsts budžeta finansējumu 2023.-2025. gadam un turpmāk ik gadu 500 000 euro apmērā, lai nodrošinātu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanu. 
4.
Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt budžeta resora "46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi" 2023., 2024. un 2025. gada maksimāli pieļaujamā valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu, vienlaikus par attiecīgu finansējuma apmēru samazinot budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmai 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai" plānoto finansējumu.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1878
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).  

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""
22-TA-1510
(I. Indriksone, J. Reirs, A. Pabriks, A. Smiltēna, E. Valantis, I. Stikāns, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu attiecībā uz regulējumu, kura noteikšanai likumā nav dots pilnvarojums, kā arī precizēt 4. punktu  un iesniegt noteikumu projektu Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

38. §
Informatīvais ziņojums "Par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī"
22-TA-531
(I. Indriksone, A. Ķēniņš, N. Puntulis, M. Pūķis, J. Reirs, E. Valantis, J. Miezainis, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju līdz 2022. gada 1. augustam sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"", lai nodrošinātu nepieciešamo regulējumu vēja enerģijas attīstībai publiskām personām piederošās meža zemēs.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. jūnijam sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā regulējuma projektu par vēja un citu pie elektroenerģijas pārvades tīkla pieslēgto atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jaudu (elektrostaciju) demontāžas kārtību un ietekmētās vides, tai skaitā zemes platību, rekultivācijas nosacījumiem, novecojušo vēja parku jaudas atjaunošanas kārtību, tajā skaitā šīm darbībām nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2022. gada 1. oktobrim sagatavot un publicēt vadlīnijas par vēja parku iekļaušanu pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentos - teritorijas plānojumā un ilgtspējīgas attīstības stratēģijā.
5.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, piesaistot iesaistītās pašvaldības, līdz 2023. gada 1. maijam izstrādāt un zemkopības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vēja elektrostaciju ierīkošanas iespējām nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās.
6.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Vēja enerģijas asociāciju līdz 2023. gada 1. jūnijam izstrādāt un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu, kas reglamentē trokšņu, mirguļošanas un zemfrekvences skaņas ietekmes novērtējumu uz cilvēka veselību.
7.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2022. gada 1. oktobrim identificēt Eiropas Savienības fondu un klimata finansējuma programmas, kurās iespējams iestrādāt vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas nosacījumus par priekšrocībām tām pašvaldībām un teritorijām, kurās sekmīgi attīstās ar atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas elektroenerģijas ražošana.
8.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 559 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"", lai novērstu informatīvajā ziņojumā identificētās problēmas attiecībā uz situācijām, kādās atļauju izsniegšana būtu ierobežojama.
9.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. septembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi "Aizsargjoslu likumā"", kurā paredzētu atcelt pastāvošo aizsargjoslu ap vēja elektrostacijām.
10.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"", kas precizē tiesisko regulējumu attiecībā par vēja enerģijas komersantiem piederošu objektu aizsargjoslām. 
39. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektos (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) radušos būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem"
22-TA-1795
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai augstas gatavības projektos, kas saistīti ar  Covid-19 krīzes  pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos), segtu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, un nodrošinātu projektu pabeigšanu, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali:
2.1.
no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 45 001 euro apmērā, samazinot izdevumus radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunošanai, uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums";
2.2.
no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 150 000 euro apmērā, samazinot izdevumus mācību poligona aprīkošanai, uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums";
2.3.
no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00  "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" 248 713 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 50. pantam;
2.4.
no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00  "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 1 790 753 euro apmērā uz Iekšlietu ministriju (Nodrošinājuma valsts aģentūru).
3.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā noteiktajam.
4.
Ugunsdzēsības depo būvniecības Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos nodrošināšanai 2023. gadā nepieciešamo finansējumu 316 488 euro apmērā Iekšlietu ministrijai nodrošināt tās pamatfunkciju izpildei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par katastrofu risku pārvaldības sistēmas īstenošanu"
22-TA-1508
(K. Eklons, D. Trofimovs, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi"
22-TA-1072
(T. Linkaits, N. Puntulis, I. Oša, J. Bordāns)
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Rīgas valstspilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanas un pārbūves projekta prognozētās izmaksas 2023. gadā ir 9 687 200 euro, 2024. gadā - 48 262 900 euro, 2025. gadā - 46 817 900 euro un 2026. gadā - 34 327 200 euro.
3.
Atbalstīt, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nepieciešams valsts budžeta aizdevums stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanai un pārbūvei atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajiem nosacījumiem.
4.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt prioritārā pasākuma pieteikumu par valsts aizdevumu Rīgas valstspilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanas un pārbūves projektam, un jautājumu par iespējamo valsts aizdevumu Rīgas valstspilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanai un pārbūvei izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldība stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanai un pārbūvei nodrošinās budžeta līdzfinansējumu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajiem nosacījumiem.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

42. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"
22-TA-1712
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 16. jūnija Euro grupas un 2022. gada 17. jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1927 (IP)
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Zakatistovam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 16. jūnija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 17. jūnija sanāksmē.
44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas 2021. gada 25. novembra publicēto normatīvo aktu priekšlikumu grozījumiem Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā (AIFPD) un Direktīvā par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)"
22-TA-1928 (IP)
(J. Bordāns)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas 2021. gada 25. novembra publicēto normatīvo aktu priekšlikumu grozījumiem Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā (AIFPD) un Direktīvā par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)".
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 21. jūnija sanāksmei
22-TA-1937
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 21. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 21. jūnija sanāksmē.
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas priekšlikumiem par autonomiem pasākumiem ES-AK Tirdzniecības un sadarbības nolīguma un Izstāšanās līguma ieviešanai"
22-TA-1938
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Komisijas priekšlikumiem par autonomiem pasākumiem ES-AK Tirdzniecības un sadarbības nolīguma un Izstāšanās līguma ieviešanai".
47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 16. jūnija sanāksmei
22-TA-1942
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti".
3.
Labklājības ministram G. Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022. gada 16. jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos.
48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 20. jūnija sanāksmei
22-TA-1958
(J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Stratēģiskā partnerība ar Līča valstīm".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 20. jūnija sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

49. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1950
(K. Eklons, E. Valantis, B. Bāne, E. Turka, G. Eglītis, A. Muižniece, I. Dreika, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420206622
22-TA-1914 (IP)
(J. Bordāns)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420206622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420206622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
51. §
Rīkojuma projekts "Par valsts galvojuma izsniegšanu un uz valsts budžetu attiecināmo valsts vārdā sniegto galvojumu parāda saistību apmēra palielināšanu"
22-TA-1880
(J. Reirs, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši augstajam neatmaksāšanas riska novērtējumam galvojums var tikt uzskaitīts kā vispārējās valdības izdevumi pilnā apmērā 2022. gadā saskaņā ar Eiropas Kontu sistēmas metodoloģiju.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
22-TA-1881
(D. Trofimovs, K. Eklons, D. Plotniece, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut  valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto prioritāri ierīkojamo posmu  63,93 km garumā (2. kārta) izbūves turpināšanu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu par kopējo summu 46 878 702 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres izstrādi (799 882 euro), būvdarbu veikšanu (45 923 274 euro) un autoruzraudzību (155 546 euro).
3.
Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanu, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu:
3.1.
par apropriācijas pārdali 2022. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 259 428 euro apmērā uz Iekšlietu ministriju (Nodrošinājuma valsts aģentūru);
3.2.
likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā:
3.2.1.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadā par 22 576 292 euro, 2024. gadā par 21 802 557 euro un 2025. gadā par 1 171 968 euro;
3.2.2.
samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" 2024. gadam plānoto finansējumu par 100 624 euro. 
4.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 3.1. apakšpunktā noteiktajam.
5.
Iekšlietu ministrijai  likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 3.2. apakšpunktā noteiktajam.
6.
Iekšlietu ministrijai pirms šī protokollēmuma 3. punktā minēto priekšlikumu tālākas virzības tajā paredzēto papildu finansējuma atbalstīšanu noteiktā kārtībā saskaņot ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju.
7.
Pieņemt zināšanai, ka, īstenojot informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākumus:
7.1.
kopumā 16 posmos uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu tiks izbūvēta valsts sauszemes robežas infrastruktūra 147,8 km garumā;
7.2.
notiek konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Krāslavas novada domi un valsts akciju sabiedrību "Latvijas radio un televīzijas centrs", lai izstrādātu tehnisko specifikāciju patruļtakai gar Daugavu;
7.3.
posmā gar Daugavu nepieciešams izbūvēt četrus sakaru torņus, kuru izbūves (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, būvdarbu un autoruzraudzības) kopējās prognozētās izmaksas ir 678 810 euro (ar PVN) apmērā.
8.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar valsts robežas infrastruktūras izbūvē iesaistītajām institūcijām līdz 2022. gada 1. septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgos tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 7.2. un 7.3. apakšpunktā noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu, tā avotu un pasākumu izpildi.
53. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1944
(K. Eklons, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 11:40