Ministru kabineta 16.08.2022. sēdes protokols Nr. 40

Ministru kabineta 16.08.2022. sēdes protokols Nr. 40

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone (attālināti)

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:05

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2021. gadā"
22-TA-12s
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2.
Aizsardzības ministrijai līdz 2023. gada 1. aprīlim sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2022. gadā.

 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem denonsēšanu"
22-TA-2056
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Krievijas pusei paziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanos par pilsoņu savstarpējiem braucieniem denonsēšanu.
3. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
22-TA-1502
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem""
22-TA-731
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tīmekļvietnēm"
22-TA-1200
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumos Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""
21-TA-1778
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""
22-TA-573
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
8. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai"
22-TA-1203
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 63. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 18. janvārī iesniedza Eiropas Komisijai Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023. - 2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 2. decembra Regulas 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, 86. panta 1. punkta "b" apakšpunktu, kurā noteikts, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no stratēģiskā plāna iesniegšanas dienas, bet ne agrāk par 2023. gada 1. janvāri.
9. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana""
22-TA-1853
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""
22-TA-129
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""
22-TA-620
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
21-TA-697
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""
22-TA-1213
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā""
22-TA-1980
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts ""Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi" un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts""
22-TA-1598
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2252
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-2315
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2456
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai"
22-TA-2285
(K. Kinča, D. Vilsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Kultūras ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar izdevumu pozīciju piemēriem, kuras atzīstamas par attiecināmām izmaksām, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu kompleksam "Jāņciems" Rīgā, Dārzciema ielā 86"
22-TA-2157
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21. §
Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"
21-TA-492
(A. T. Plešs, I. Peipiņa, A. K. Kariņš)
1.
 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
22. §
Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"
22-TA-2368
(K. Eklons, M. Papsujevičs, O. Zeile, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministru K. Eklonu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā".

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

23. §
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2022.-2023.gadam"
21-TA-187
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

24. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK""
22-TA-1642
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
25. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Eiropas Savienības programmā "Muitas kontroles aprīkojuma instruments""
22-TA-1780
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas budžeta apakšprogrammā 73.08.00 "Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā" 2023. - 2026. gadam Eiropas Savienības programmas "Muitas kontroles aprīkojuma instruments" projektu īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam, tai skaitā:
2.1.
projekta "Muitas laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošana" īstenošanai līdz 990 385 euro;
2.2.
projekta "Muitas kontroles iekārtu robežšķērsošanas vietās pilnveidošana" īstenošanai līdz 11 997 312 euro.
3.
Atbalstīt projektu īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta finansējuma (priekšfinansējuma, nacionālā līdzfinansējuma un finansējuma pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanai) piešķiršanu Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", tai skaitā:
3.1.
projekta "Muitas laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošana" īstenošanai līdz 662 985 euro;
3.2.
projekta "Muitas kontroles iekārtu robežšķērsošanas vietās pilnveidošana" īstenošanai līdz 6 270 680 euro.
4.
Finanšu ministrijai, sagatavojot vidēja termiņa budžeta prognozes, palielināt ieņēmumus no akcīzes nodokļa 2026. gadā un turpmāk ik gadu par 889 000 euro.
5.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) pēc šī protokollēmuma 2. punktā minēto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos. 
26. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
22-TA-2244
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
27. §
Informatīvais ziņojums "Par ugunsapsardzību"
22-TA-1824
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts meža dienestam īstenot kopīgu pētījumu, lai izvērtētu situāciju un iespējamos risinājumus meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšanai valsts un privātajos mežos, kā arī nepieciešamās investīcijas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un finansiālo ietekmi uz valsts budžetu. Pēc pētījuma īstenošanas Zemkopības ministrijai līdz 2025. gada 1. oktobrim sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu, kurā ietverti ar pētījuma rezultātiem pamatoti priekšlikumi turpmākai rīcībai.
3.
Jautājums par Zemkopības ministrijai nepieciešamo finansējumu pētījuma īstenošanai par mežu ugunsapsardzības funkciju izvērtēšanu, iespējamajiem ilgtermiņa risinājumiem un priekšlikumiem mežu ugunsapsardzības stiprināšanai izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai" īstenošanu""
22-TA-2153
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai" ietvaros īstenotā projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 150 150 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
29. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.3. reformu un investīciju virziena "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana" 4.3.1.r. reformas "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums" un 4.3.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai" īstenošanu""
22-TA-1101
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka 4.3.1. reformas un  4.3.1.1. investīcijas īstenotā projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 3 387 300,00 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
30. §
Informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" un projekta "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV" īstenošanai""
22-TA-2272
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei parakstīt Apliecinājuma vēstuli par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Biofarmaceitiskās izpētes centrs", kas tiks iesniegts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammas "Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana" projektu konkursa "Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage)" otrajā kārtā un Apliecinājuma vēstuli par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV", kas tiks iesniegts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammas "Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana" projektu konkursa "Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage)" otrajā kārtā.
3.
Izglītības  un zinātnes ministrijai parakstīto Apliecinājuma vēstuli par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Biofarmaceitiskās izpētes centrs", kas tiks iesniegts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammas "Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana" projektu konkursa "Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage)" otrajā kārtā nosūtīt Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, bet parakstīto Apliecinājuma vēstuli par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV", kas tiks iesniegts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammas "Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana" projektu konkursa "Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage)" otrajā kārtā nosūtīt Latvijas Universitātei.
4.
Projektu "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" un "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV" apstiprināšanas gadījumā Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" projektu konkursa "Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage)" otrajā kārtā, projektu īstenošanai nepieciešamo nacionālo publisko līdzfinansējumu projektam "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" 15 milj. euro apmērā un projektam "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV" 15 milj. euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt no Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda 1.1. prioritātes "Pētniecība un prasmes" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana" 1.1.1.2. pasākuma "RIS3 pētniecības un inovācijas centri".
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt komercdarbības atbalsta kontroles normu ievērošanu un kopsavilkuma informācijas nosūtīšanu Eiropas Komisijai 20 darbadienu laikā no lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu brīža.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu""
22-TA-876
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" (turpmāk – 6.2.1.3.i. investīcijas) īstenošanu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Tiesu administrācijā 6.2.1.3.i. investīcijas projekta īstenošanai līdz projekta noslēgumam, tas ir, līdz 2026. gada 30. jūnijam, nepieciešams izveidot 21 terminētu amata vietu, tai skaitā 2022. gadā 5 amata vietas, 2023. gadā 3 amata vietas, 2024. gada 1 amata vietu un 2025. gadā 12 amata vietas. No papildus nepieciešamajām amata vietām 5 amata vietu pārdali 2022. gadā un 3 amata vietu pārdali 2023. gadā veikt Tieslietu ministrijas resora ietvaros, pārdalot tās no Tiesu administrācijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" uz projekta īstenošanas laiku. Lēmumu par pārējo amata vietu izveidi 2024. - 2025. gadam skatīt likumprojekta par vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību izskatīšanas gaitā.
4.
Tieslietu ministrijai līdz 2025. gada 1. janvārim saskaņā ar Atveseļošanās fonda plāna 6.2.1.3.i. investīcijas projektu izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru.
5.
Atbalstīt, ka 6.2.1.3.i investīcijas projekta īstenošanai (t. sk. neattiecināmo izmaksu segšanai-pievienotā vērtības nodokļa segšanai indikatīvi 1 138 931 euro apmērā) tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu, ka finansējums 6.2.1.3.i. investīcijas projekta kapitālieguldījumu uzturēšanai tiks pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam" 10.4. apakšpunktā noteikto (2025. gadā 121 867 euro, 2026. gadā 121 591 euro, 2027. gadā un turpmāk 121 315 euro apmērā).
7.
Jautājumu par 6.2.1.3.i. investīcijas projekta papildu nepieciešamo valsts budžetu finansējumu personāla izmaksām un mācību programmu īstenošanai (2025. gadā 289 276 euro, 2026. gadā 1 040 859 euro, 2027. gadā un turpmāk 1 898 083 euro apmērā) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

32. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014"
22-TA-2347
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014".
33. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par kohēzijas politikas fondu regulējuma grozījumiem papildu elastības nodrošināšanai, lai risinātu kara sekas (FAST–CARE)"
22-TA-2468
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par kohēzijas politikas fondu regulējuma grozījumiem papildu elastības nodrošināšanai, lai risinātu kara sekas (FAST–CARE)".
34. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālajā 2022. gada 1. un 2. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2469
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejas informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram, finanšu ministra padomniekam I. Dālderim un Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktora vietniecei I. Valtmanei pārstāvēt Latvijas Republiku kohēzijas politikas ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 1. un 2. septembrī Prāgā.
35. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009"
22-TA-2476
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

36. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2434
(K. Eklons, A. Muižniece, D. Pavļuts, G. Eglītis, A. T. Plešs, J. Reirs, D. Trofimovs, A. Pabriks, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citām iesaistītajām institūcijām izvērtēt risinājumus, lai nodrošinātu gatavību iespējamam lielākam Ukrainas civiliedzīvotāju pieplūdumam Latvijā rudens un ziemas periodā, un  iekšlietu ministram atbilstoši nepieciešamībai iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā. 
37. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420258421
22-TA-2453 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420258421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420258421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
38. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420263821
22-TA-2461 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420263821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420263821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
39. §
Rīkojuma projekts "Par konta atvēršanu Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksai uz Krievijas Federāciju"
22-TA-2385 (IP)
(G. Eglītis, A. Pelšs, A. Vīksna, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Labklājības ministrijai precizēt rīkojuma projekta 3. punktu, iekļaujot sankciju precīzu formulējumu un konkrētu atsauci uz Publisko iepirkumu likuma 3. panta astoto daļu, kā arī svītrojot pēdējo teikumu, papildināt anotāciju attiecībā par rīkojuma pamatojumu un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 13:30