Ministru kabineta 11.10.2022. sēdes protokols Nr. 52

Ministru kabineta 11.10.2022. sēdes protokols Nr. 52

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Dienesta vajadzībām
22-TA-2s
2. §
Konfidenciāli
22-TA-14k

2. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

3. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam"
22-TA-2926
(J. Reirs, J. Plūme, I. Vanaga, J. Bordāns, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1., 2., 3. un 4. pielikumu.
2.
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts budžeta bāzes izdevumos 2023., 2024. un 2025. gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5. pielikumu.
3.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu 2023. gadā 19 648 548 euro, 2024. gadā 16 792 473 euro un 2025. gadā 13 310 979 euro apmērā un no pievienotās vērtības nodokļa 2023. gadā 4 192 346 euro, 2024. gadā 3 592 570 euro un 2025. gadā 2 861 456 euro apmērā, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2023. gadā 23 840 894 euro, 2024. gadā 20 385 043 euro un 2025. gadā 16 172 435 euro apmērā naftas produktu rezervju uzturēšanai.
4.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 20.02.00 "Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā" palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pārējiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 2023. gadā 1 256 338 euro apmērā, lai nekustamā īpašuma pārdošanas rezultātā iegūtos un valsts budžeta ieņēmumos 2022. gadā ieskaitītos līdzekļus paredzētu izmantošanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR"" nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā, un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai.
5.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši precizētajām iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozēm Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumi ir palielināti par 52 216 844 euro 2023. gadā, par 51 720 000 euro 2024. gadā un par 60 525 000 euro 2025. gadā, nodrošinot Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumam 2023. gadā – 2,25 % apmērā, 2024. gadā – 2,4 % apmērā  un 2025. gadā – 2,5 % apmērā no IKP.
6.
Aizsardzības ministrijai mēneša laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu palielinājuma 2023., 2024. un 2025. gadā sadalījumu pa pasākumiem un budžeta programmām/ apakšprogrammām, pievienojot detalizētus aprēķinus. Finanšu ministrijai pēc attiecīgas informācijas saņemšanas precizēt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
7.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmā 30.00.00 "Līdzekļi nodibinājumam "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"" 2023., 2024. un 2025. gadam ir paredzēts finansējums 4 000 000 euro apmērā ik gadu Likumā par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai paredzētajai atlīdzinājuma izmaksai.
8.
Pieņemt zināšanai, ka budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai" paredzēts finansējums 2023. gadam 621 568 939 euro apmērā atbilstoši likumprojektam "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā", tai skaitā 261 648 758 euro atbalstam energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta sēdes protokollēmumam (prot. Nr. 39 67. §) "Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"", 70 615 924 euro minētā likumprojekta 1. pantā noteikto normu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 23. augusta sēdes protokollēmumam (prot. Nr. 41 53. §) "Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"" un 289 304 257 euro atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra sēdes protokollēmumam (prot. Nr. 49 42. §) "Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"", lai nodrošinātu likumprojekta 1. pantā  noteikto centralizētās siltumapgādes pakalpojuma, dabasgāzes un elektroenerģijas maksas samazinājuma kompensējošo pasākumu  īstenošanu.
9.
Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai, samazinot budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" plānoto finansējumu 2023. gadam par 59 176 924 euro, 2024. gadam un 2025. gadam – 60 256 516 euro, tajā skaitā  papildu prasību izpildei attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu slodžu sabalansēšanu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu, izmantojot resora  budžeta programmā 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" plānoto finansējumu, tiks pārdalīts attiecīgajām nozaru ministrijām pēc tam, kad  Ministru kabinetā būs izskatīta Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotā informācija ar precizētajiem fiskālās ietekmes aprēķiniem, nepārsniedzot Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu"" 5. punktā noteiktās summas.
10.
Labklājības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām saistībā ar prognozēto ieņēmumu palielinājumu valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. – 2025. gadam.
11.
Atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām līdz maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma ministrijai noteikšanai precizēt valsts budžeta bāzi:
11.1.
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 19.¹ punktā noteiktajam;
11.2.
valsts speciālā budžeta ietvaros veicot izmaiņas starp sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu savstarpējiem transfertiem.
12.
Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2023., 2024. un 2025. gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.
13.
Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Konkurences padomes, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā"
22-TA-2927
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognožu pamatā ir Finanšu ministrijas izstrādātās un Fiskālās disciplīnas padomes 2022. gada 10. augustā apstiprinātās makroekonomisko rādītāju prognozes: iekšzemes kopprodukta pieaugums salīdzināmās cenās 2022. gadā 2,8%, 2023. gadā 1,0%, 2024. gadā 3,0% un 2025. gadā 3,4%; iekšzemes kopprodukta pieaugums faktiskajās cenās 2022. gadā 16,7%, 2023. gadā 7,7%, 2024. gadā 5,4% un 2025. gadā 6,1%; nominālais iekšzemes kopprodukts 2022. gadā 38 363 milj. euro, 2023. gadā 41 332 milj. euro, 2024.gadā 43 561 milj. euro un 2025. gadā 46 228 milj. euro; patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2022. gadā 16,5%, 2023. gadā 6,5%, 2024. gadā 1,0% un 2025. gadā 2,0%; nodarbinātības izmaiņas 2022. gadā 2,0%, 2023. gadā 0,0%, 2024. gadā -0,2% un 2025. gadā  -0,3%.
3.
Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas politikas tiek prognozēta 2023. gadā  -1 378,8 milj. euro jeb -3,3% no IKP, 2024. gadā  -318,8 milj. euro jeb -0,7% no IKP un 2025. gadā  -98,6 milj. euro jeb -0,2% no IKP.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta  2022. gada 12. aprīļa sēdes  protokollēmuma (prot. Nr. 20 45. §) 4. punktu.
5.
Noteikt šādu pārejas kārtību Fiskālās disciplīnas likumā noteiktā minimālās plānojamās vispārējās valdības strukturālās bilances sasniegšanai:
5.1.
atzīt, ka Covid-19 pandēmija ir uzskatāma par globālu procesu, uz kuru attiecināms Fiskālās disciplīnas likuma 12. panta pirmās  daļas 1. punkts; 
5.2.
atzīt, ka izdevumi, kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas negatīvo seku mazināšanu, ir uzskatāmi par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē;
5.3.
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra  regulas Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 5. panta pirmajai daļai atzīt, ka Covid-19 pandēmijas izraisītā vispārējās valdības strukturālā deficīta pārsniegums pār Fiskālās disciplīnas likuma 10. pantā noteikto lielumu ir samazināms pakāpeniski par 0,5% no IKP  turpmāk ik gadu, līdz tiek sasniegts vidēja termiņa mērķis un visā pārsnieguma samazināšanas periodā ir piemērojams Fiskālās disciplīnas likuma 12. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījums;
5.4.
atzīt, ka izdevumi, kas saistīti ar aizsardzības un iekšējās drošības finansējuma palielinājumu virs 2022. gada līmeņa, ir uzskatāmi par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē un ir pakāpeniski amortizējami fiskālajā telpā piecu gadu laikā;
5.5.
atzīt, ka izdevumi, kas saistīti ar enerģijas cenu būtiskā pieauguma  kompensācijas pasākumiem 2021. un 2022. gadā, ir uzskatāmi par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē. Turpmākajos gados šie izdevumi ir atzīstami par vienreizējiem pasākumiem, ja enerģijas cenu kāpums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra regulas Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 5. panta pirmajai daļai  ir uzskatāms par "ārkārtējiem apstākļiem, ko attiecīgā dalībvalsts nevar kontrolēt un kam turklāt ir liela ietekme uz vispārējās valdības finansiālo stāvokli".
6.
Pieņemt zināšanai, ka fiskālā telpa 2023. gadā ir 95,1 milj. euro, 2024. gadā ir 283,5 milj. euro un 2025. gadā ir 306,9 milj. euro, neskaitot vienreizējos pasākumus.
7.
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas izstrādāto makroekonomiskās attīstības pesimistisko scenāriju, kas paredz iekšzemes kopprodukta pieaugumu salīdzināmās cenās 2022. gadā 2,6%, 2023. gadā 2,1%, 2024. gadā 1,5% un 2025. gadā 3,4%.
5. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā"
22-TA-2913
(J. Reirs, J. Plūme, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā"" 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56. un 57. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 19., 45., 58., 59., 60., 61., 62. un 63. punktā noteikto uzdevumu izpilde.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā"" 8.6. un 8.10. apakšpunktā un 14. un 22. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 8.3., 8.4., 8.8. un 8.9. apakšpunktā un 17., 18. un 19. punktā noteikto uzdevumu izpilde, atzīt par aktualitāti zaudējušu 8.5. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildi.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 35 26. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2020., 2021. un 2022. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2020., 2021. un 2022. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" izstrādes procesā"" 24., 29. un 47. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 25., 27., 28., 32., 33., 34., 35. punktā noteikto uzdevuma izpilde, atzīt par aktualitāti zaudējušu 46. punktā noteiktā uzdevumu izpildi.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019. gada 5. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" izstrādes procesā"" 7., 10.1., 10.5. un 10.10. apakšpunktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem, atzīt par aktualitāti zaudējušu 9.9. un 10.2. apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildi.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" izstrādes procesā"" 35. punktā noteiktais uzdevums ir izpildīts.
7.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016. gada 31. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 26 39. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" izstrādes procesā"" 6.9. apakšpunktā noteiktais uzdevums ir izpildīts un turpināma 6.25. apakšpunktā noteikto uzdevuma izpilde, atzīt par aktualitāti zaudējušu 6.10.2. un 6.33. apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildi.
8.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, veicot valsts budžeta finansēto funkciju analīzi, pārskatot nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrija) līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritārajiem un citiem pasākumiem, uzlabojot procesus un veicinot efektīvu finanšu resursu pārvaldību, identificējot kopējos izdevumu pārskatīšanas rezultātus 2023. gadam 168 411 396 euro apmērā un 2024. gadam 84 759 725 euro apmērā.
9.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem finansējums 12 055 294 euro apmērā 2023. gadam ir novirzāms citām kopējām prioritātēm, savukārt 156 356 102 euro apmērā 2023. gadam nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm.
10.
Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 52 091 euro apmērā 2023. gadā, uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 52 091 euro apmērā, lai reaģētu uz drošības un ģeopolitiskās situācijas izmaiņām un nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem.
11.
Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" identificēto iekšējo resursu 2023. gadā un turpmāk ik gadu 1 065 900 euro apmērā novirzīšanu uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ministrijas darbinieku atlīdzības palielināšanai un nodrošināšanai 957 860 euro (izdevumi atlīdzībai), kā arī ministrijas īpašumā esošo telpu uzturēšanai 108 040 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).
12.
Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" identificēto iekšējo resursu 2023. gadā un turpmāk ik gadu 44 079 euro apmērā nomas maksas izdevumu segšanai Latvijas Republikas vēstniecībā ASV novirzīšanu citu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību uzturēšanas izdevumu segšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).
13.
Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" prioritārajam pasākumam "Vēstniecības Austrālijā atvēršana un darbības nodrošināšana" piešķirtā finansējuma 2023. gadā un turpmāk ik gadu 148 000 euro apmērā novirzīšanu Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu uzturēšanai, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam (izdevumi precēm un pakalpojumiem).
14.
Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārā pasākuma "Informācijas par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām nodrošināšana, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos, pārstāvniecību ārvalstīs materiāli tehniskais nodrošinājums" ietvaros sankciju meklētāja datu bāzes uzturēšanai paredzētā finansējuma 2023. gadā un turpmāk ik gadu 99 050 euro apmērā novirzīšanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju funkcionalitātes un kiberaizsardzības pasākumu īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).
15.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu 2023. gadā pārdalīt finansējumu 485 573 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 32.03.00 "Atbalsts mājokļiem", lai 2023. gadā nodrošinātu valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstam denacionalizēto namu īrniekiem.
16.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai" identificēto resursu 2023. gadā 1 514 427 euro apmērā pārdali Ekonomikas ministrijai, novirzot finansējumu šādu resorā aktuālu pasākumu īstenošanai 2023. gadā:
16.1.
budžeta programmā 24.00.00 "Statistiskās informācijas nodrošināšana" 60 431 euro augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitoringam un 360 000 euro kapitālajiem izdevumiem ražotāju cenu indeksu apstrādes, sagatavošanas, analīzes un uzglabāšanas sistēmas izstrādei;
16.2.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 110 775 euro kapitālajiem izdevumiem jaunās paaudzes Wi-Fi bezvadu tīkla pārklājumam apspriežu telpās stabilai videokonferenču norisei un 983 221 euro Ekonomikas ministrijas kapacitātes stiprināšanai un daļējai mēnešalgas līmeņa izlīdzināšanai.
17.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārdali budžeta programmas 20.00.00 "Būvniecība" ietvaros 2023. gadā un turpmāk ik gadu 97 705 euro apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai stiprinātu Būvniecības politikas departamenta kapacitāti politikas iniciatīvu virzīšanā un normatīvo aktu projektu izstrādē.
18.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali 2023. gadā un turpmāk ik gadu, budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 19 614 euro apmērā un attiecīgi budžeta programmā 97.00.00  "Nozaru vadība un politikas plānošana" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 19 614 euro apmērā, lai nodrošinātu apsardzes pakalpojumu maksas pieauguma segšanu.
19.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 24.00.00 "Statistiskās informācijas nodrošināšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu palielināt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 7 000 euro apmērā, ņemot vērā 2022. gadā aktualizēto Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi, un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 7 000 euro apmērā daļējai mēnešalgas līmeņa izlīdzināšanai.
20.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali 2023. gadā un turpmāk ik gadu, budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" prioritārā pasākuma "PTAC darbības procesu un sniegto pakalpojumu digitalizēšana" ietvaros samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 900 euro apmērā un attiecīgi budžeta programmā 97.00.00  "Nozaru vadība un politikas plānošana" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 900 euro apmērā, lai nodrošinātu daļējo centralizēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu segšanu.
21.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu 2023. gadā budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 276 882 euro apmērā, budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 215 289 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 104 535 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 5 000 euro apmērā, 2024. gadā un 2025. gadā budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 29 416 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 11 035 euro apmērā.
22.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem"  2023. gadā  5 786 750 euro apmērā, 2024. gadā 1 832 909 euro apmērā un 2025. gadā 4 043 940 euro apmērā.
23.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2023. gadā 4 000 000 euro apmērā, 2024. gadā 3 981 154 euro apmērā un 2025. gadā 3 498 654 euro apmērā. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 2023. gadā 3 595 626 euro apmērā ir novirzāms citām kopējām prioritātēm.
24.
Atbalstīt Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā sniegtos priekšlikumus par bāzes izdevumu pārskatīšanā identificēto iekšējo resursu 2023. gadā 6 792 830 euro apmērā, 2024. gadā 5 854 514 euro apmērā, 2025. gadā 7 583 045 euro apmērā novirzīšanu šādu pasākumu īstenošanai:
24.1.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" sabiedriskās nozīmes struktūru iecelto revidentu uzraudzības procesu attīstīšanai un efektivizēšanai 2023. gadā  92 736 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 94 174 euro apmērā;
24.2.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes, informatīvo semināru par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām un citu Latvijas valsts mēroga informatīvo semināru, ekspertu diskusiju, konferenču un sanāksmju organizēšanai 2023. gadā  25 500 euro apmērā, 2024. gadā 13 000 euro apmērā un 2025. gadā 5 500 euro apmērā;
24.3.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Finanšu ministrijas auditācijas notikumu apstrādes risinājuma MS Azure Sentinel uzraudzības un konstatēto incidentu risināšanas nodošanai ārpakalpojumam 2023. gadā un turpmāk ik gadu 15 000 euro apmērā;
24.4.
2023. gadā 2 019 609 euro apmērā un 2024. gadā un turpmāk ik gadu 2 156 227 euro apmērā (budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023. gadā 1 200 000, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 1 282 000 euro apmērā, budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 2023. gadā 667 659 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu  710 259 euro apmērā, budžeta  programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 2023. gadā 90 270 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 101 670 euro apmērā; valsts budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2023. gadā 47 855 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 48 473 euro apmērā; budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 13 825 euro apmērā), lai nodrošinātu normatīvo aktu noteikto prasību izpildei nepieciešamo papildu finansējumu Finanšu ministrijas resorā, tai skaitā motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu un finanšu stabilitātes nodevas administrēšanas funkciju īstenošanu;
24.5.
budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju gada pārskatu formu pilnveidošanai Valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēmās 2023. gadā 240 744 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 16 852 euro apmērā;
24.6.
budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" kravu kontroles rentgena iekārtu muitas kontroles punktos uzturēšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 231 352 euro apmērā;
24.7.
budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 38, Rīgā, lifta nomaiņai un ieejas durvju pielāgošanai 2023. gadā 169 400 euro apmērā;
24.8.
2023. gadā 356 882 euro apmērā (budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 254 560 euro apmērā; budžeta  programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 93 822 euro apmērā; valsts budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 8 500 euro apmērā) Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas centralizācijas un pārcelšanās uz Smilšu ielu 1, Rīgā, (Finanšu ministrijas telpām) un koplietošanas telpu iekārtošanas, tehniskā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras izdevumu segšanai;
24.9.
budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 2024. gadā 600 000 euro apmērā, 2025. gadā 1 000 000 euro apmērā sankciju skrīninga rīka ieviešanai Valsts kasei un SAP migrācijai uz S/4 HANA versiju;
24.10.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023. gadā 1 025 000 euro apmērā, 2024. gadā 875 000 euro apmērā ieguldījuma veikšanai Latvijas Proves biroja pamatkapitālā, lai segtu būvdarbu izmaksas ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai;
24.11.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023. gadā 49 000 euro apmērā Finanšu ministrijas darbības izvērtēšanai un pilnveidošanai, integrējot procesu īstenošanā risku vadību (risku indikatoru pieeju);
24.12.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023. gadā 24 527 euro apmērā noslēgtā sadarbības līguma starp Finanšu ministriju un ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu ietvaros norīkotās ekspertes uzturēšanās izdevumiem Latvijā, kā arī līdzfinansējumam padomnieka amata uzturēšanas izdevumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai;
24.13.
budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2024. gadā 1 632 909 euro apmērā, 2025. gadā 4 043 940 euro apmērā Saeimas pagaidu telpu izveidei Smilšu ielā 1 (5.literis), Rīgā, Saeimas nama Jēkaba ielā 11, Rīgā, pārbūves un restaurācijas laikā, attiecīgi precizējot un palielinot ilgtermiņa saistību apmēru;
24.14.
budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2023. gadā 2 396 855 euro apmērā, 2024. gadā 200 000 euro apmērā apkures sistēmas atjaunošanai Smilšu ielā 1, Rīgā, attiecīgi precizējot un palielinot ilgtermiņa saistību apmēru;
24.15.
Valsts prezidenta kancelejas budžeta programmā 04.00.00 "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta papildu pasākumu īstenošanai 2023. gadā 30 000 euro apmērā;
24.16.
Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūra" lūgšanu telpas (kapellas) izbūvei Likteņdārzā 2023. gadā 96 225 euro apmērā;
24.17.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammā 24.09.00 "Atbalsts biedrībai "Pēdas LV" Lielās talkas nodrošināšanai" Lielās talkas organizēšanai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 20 000 euro apmērā.
25.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem"  samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 2023. gadā 29 920 426 euro apmērā, 2024. gadā 11 549 569 euro apmērā un 2025. gadā 11 084 563 euro apmērā un attiecīgi palielināt pamatkapitāla izdevumus 2023. gadā 29 920 426 euro apmērā, 2024. gadā 11 549 569 euro apmērā un 2025. gadā 11 084 563 euro apmērā, lai nodrošinātu izdevumu uzskaiti atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai. Vienlaikus atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozi pievienotās vērtības nodoklim 2023. gadā 24 582 748 euro apmērā, 2024. gadā 1 755 413 euro apmērā un 2025. gadā 971 568 euro apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2023. gadā 24 582 748 euro apmērā, 2024. gadā 1 755 413 euro apmērā un 2025. gadā 971 568 euro apmērā, lai nodrošinātu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajos būvniecības attīstības projektos pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā.
26.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no akcīzes nodokļa 2023. gadā un turpmāk ik gadu 260 000 euro apmērā, tai skaitā ieņēmumus akcīzes nodoklim no tabakas izstrādājumiem 130 075 euro apmērā, ieņēmumus akcīzes nodoklim no alkoholiskajiem dzērieniem 115 185 euro apmērā un ieņēmumus akcīzes nodoklim no pārējam precēm 14 740 euro apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 260 000 euro apmērā, lai Valsts ieņēmumu dienestam nodrošinātu papildu akcīzes nodokļa marku iegādi.
27.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt nodokļu ieņēmumus 2023. gadā un turpmāk ik gadu 21 095 000 euro apmērā, tai skaitā:
27.1.
valsts pamatbudžeta ieņēmumus 12 909 850 euro apmērā, tai skaitā:
27.1.1.
ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 070 850 euro apmērā;
27.1.2.
ieņēmumus no uzņēmumu ienākuma nodokļa 530 000 euro apmērā;
27.1.3.
ieņēmumus no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 150 000 euro apmērā;
27.1.4.
ieņēmumus no muitas nodokļa 170 000 euro apmērā;
27.1.5.
ieņēmumus no akcīzes nodokļa 4 436 000 euro apmērā, tai skaitā akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem 4 200 000 euro apmērā, akcīzes nodokli naftas produktiem 236 000 euro apmērā;
27.1.6.
ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa 6 033 000 euro apmērā;
27.1.7.
ieņēmumus no valstij piekritīgās mantas realizācijas 520 000 euro apmērā.
27.2.
pašvaldību budžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3 212 550 euro apmērā;
27.3.
valsts speciālā budžeta ieņēmumus no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4 142 600 euro apmērā;
27.4.
valsts fondēto pensiju shēmā ieņēmumus no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 830 000 euro apmērā.
28.
Atbilstoši šī protokollēmuma 27.1 apakšpunktā plānotajam valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumam atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2023., 2024. un 2025. gadā 12 909 850 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 12 842 859 euro apmērā, lai nodrošinātu:
28.1.
VID atlīdzības izdevumus normatīvo aktu noteikto prasību izpildei, tai skaitā motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 11 207 010 euro apmērā, tai skaitā  89 000 euro operatīvās darbības izdevumiem;
28.2.
tehniskā risinājuma ieviešanai datu saņemšanai no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (Central Electronic System of Payment Information-CESOP) 2023. gadā 527 057 euro apmērā, 2024. gadā 612 348 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 105 180 euro apmērā;
28.3.
tehniskā risinājuma ieviešanai datu saņemšanai no platformu operatoriem (DAC7) un informācijas apmaiņas nodrošināšanai ar Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm 2023. gadā 487 878 euro apmērā, 2024. gadā 131 970 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 69 380 euro apmērā;
28.4.
VID kritisko informācijas sistēmu darbināšanai otrā datu centrā un datu drošības stiprināšanai 2023. gadā 687 905 euro apmērā, 2024. gadā 958 522 euro apmērā, 2025. gadā 1 528 280 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 1 461 289 euro apmērā.
29.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 232 445 euro apmērā un vienlaicīgi palielināt atlīdzības izdevumus 232 445 euro apmērā, lai nodrošinātu VID atlīdzības izdevumu segšanu normatīvo aktu noteikto prasību izpildei, tai skaitā motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai.
30.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem saistībā ar mantas piekritību valstij un valstij piekritīgo mantu.
31.
Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai", precizējot 3. punktā norādīto finansējuma sadalījumu pa gadiem, samazinot 2022.–2025. gadam paredzēto finansējumu, vienlaikus palielinot 2026.–2027. gadam plānoto finansējumu.
32.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ietvaros samazināt finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļu reorganizāciju, svinīgā solījuma ceremonijas organizēšanu Latvijas pilsonības pretendentiem un izmaiņām Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā, 2023. gadā un turpmāk ik gadu 126 991 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu (polišu iegāde).
33.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" ietvaros samazināt izdevumus ikgadējai dalības maksai Starptautisko ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā (The International Sport Federation of firefighters and rescuers) 2023. gadā un turpmāk ik gadu 4 024 euro apmērā (izdevumi starptautiskajai sadarbībai) un attiecīgi palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Latvijas čempionāta ugunsdzēsības sportā organizēšanu.
34.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ietvaros samazināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 202 823 euro apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Valsts policijas telpu uzturēšanas, tai skaitā telpu nomas un apsaimniekošanas, izdevumu segšanu Satiksmes ielā 2A un Atmodas ielā 19, Jelgavā.
35.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, 2023. gadā un turpmāk ik gadu 709 625 euro apmērā un paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politika plānošana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 709 625 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai), lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu un darbinieku motivēšanu.
36.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem 2023. gadā un turpmāk ik gadu 1 900 794 euro apmērā un paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 1 805 755 euro apmērā (izdevumu atlīdzībai), lai palielinātu atalgojumu personālam un novērstu kompetentu darbinieku aizplūšanu uz privāto sektoru un citām institūcijām.
37.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārskatīšanas rezultātā budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" Valsts robežsardzes 2022.–2024. gada prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana)" apakšpasākuma "Speciālā piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu" ietvaros identificēto resursu (izdevumi atlīdzībai) pārdali 1 199 407 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu šādu pasākumu īstenošanai:
37.1.
budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ietvaros 799 568 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai) pārdalot citiem atlīdzības veidiem, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem un ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā, kā arī mēnešalgas palielināšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm vidēji par 21 euro;
37.2.
budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 199 938 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai), lai nodrošinātu amatpersonu prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem un ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā;
37.3.
budžeta apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana" 199 901 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai) Nodrošinājuma valsts aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšanai pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai un atbalsta sniegšanai citām Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm.
38.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, 2023. gadā 2 852 900 euro apmērā, 2024. gadā 3 719 406 euro apmērā, 2025. gadā 4 182 629 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 1 369 294 euro apmērā.
39.
Atbilstoši šī protokollēmuma 38. punktā plānotajam valsts budžeta ieņēmumu palielinājumam atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus:
39.1.
ilgtermiņa saistību pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu, tai skaitā:
39.1.1.
budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2023. gadā 678 006 euro (samazināt izdevumus atlīdzībai 551 770 euro apmērā, palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 38 267 euro apmērā, subsīdijām un dotācijām 1 191 509 euro apmērā), 2024. gadā 969 834 euro (samazināt izdevumus atlīdzībai 551 770 euro apmērā, palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 34 551 euro apmērā, subsīdijām un dotācijām 1 487 053 euro apmērā), 2025. gadā 1 203 456 euro (samazināt izdevumus atlīdzībai 551 770 euro apmērā, palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 30 574 euro apmērā, subsīdijām un dotācijām 1 724 652 euro apmērā), 2026. gadā 93 887 euro (palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 6 678 euro apmērā, subsīdijām un dotācijām 87 209 euro apmērā);
39.1.2.
budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2023. gadā 40 265 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 23 365 euro apmērā, pamatkapitāla veidošanai 16 900 euro apmērā), 2024. gadā 64 765 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 25 565 euro apmērā, pamatkapitāla veidošanai 39 200 euro apmērā), 2025. gadā 57 865 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 23 365 euro apmērā, pamatkapitāla veidošanai 34 500 euro apmērā), 2026. gadā un turpmāk ik gadu 59 838 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);
39.2.
budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 1 055 150 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai), tai skaitā 370 047 euro 15 amata vietu izveidošanai administratīvā procesa nodrošināšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu;
39.3.
budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadā 106 656 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 159 984 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) Iekšējās drošības biroja transportlīdzekļu nomai;
39.4.
budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2023. gadā 793 344 euro apmērā, 2024. gadā 1 137 956 euro apmērā, 2025. gadā 1 340 000 euro apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai.
40.
Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu" atbilstoši šī protokollēmuma 35. un 38. punktam.
41.
Likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam" iekļaut pantu, kas nosaka - ja 2023. gadā faktiskie ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kuri fiksēti ar valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" tehniskajiem līdzekļiem, pārsniedz šajā likumā plānoto apmēru un saistībā ar to palielinās valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" sagatavojamo un nosūtāmo lēmumu skaits un ar to saistītie valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izdevumi, finanšu ministram ir tiesības atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, kas pieņemts, izskatot Iekšlietu ministrijas priekšlikumus, palielināt Iekšlietu ministrijai apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
42.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus veikt finansējuma pārdali ministrijas budžeta ietvaros valsts pamatfunkciju īstenošanas funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto:
42.1.
budžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 45 499 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 42.09.00 "Latvijas zinātnes padome" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai Latvijas Zinātnes padomes administratīvās kapacitātes stiprināšanai un ekspertu atlīdzībai, ņemot vērā funkciju pārdali;
42.2.
budžeta apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 139 304 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai, lai turpinātu segt atlīdzību ministrijas darbiniekiem par Akadēmiskā datu pārraides tīkla izveidi un nodrošināšanu;
42.3.
budžeta apakšprogrammā 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 115 403 euro apmērā un palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 69 075 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 42.06.00 "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 46 328 euro apmērā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas kursu kvalitātes pārraudzības uzlabošanai;
42.4.
budžeta apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 173 521 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tai skaitā nodrošinot profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti, absolventu monitoringa datu apstrādi un resursu centralizētu pārvaldību;
42.5.
budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Augstākās izglītības padome" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 2023. gadā un turpmāk ik gadu 7 534 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai Augstākās izglītības padomes grāmatvedības funkciju centralizācijas nodrošināšanai;
42.6.
budžeta apakšprogrammā 03.11.00 "Koledžas" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 40 000 euro apmērā un izdevumus atlīdzībai 28 300 euro apmērā un sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 11 700 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu, budžeta apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 2023. gadā un turpmāk ik gadu 98 984 euro apmērā un palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 138 984 euro apmērā augstākās izglītības un zinātnes programmas administratīvās kapacitātes stiprināšanai;
42.7.
budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" ietvaros 2023. gadā un turpmāk ik gadu samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 387 134 euro apmērā un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 160 694 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 547 828 euro apmērā administratīvo izmaksu nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Latvijas Zinātnes padomei, tai skaitā nodrošināt Latvijas zinātnes padomes ekspertīzes nodaļas astoņu amata vietu uzturēšanu, vienlaikus nepalielinot kopējo ministrijas amata vietu skaitu;
42.8.
budžeta apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" ietvaros 2023. gadā un turpmāk ik gadu samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 29 657 euro apmērā un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 77 992 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 107 649 euro apmērā administratīvo izmaksu nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Latvijas Zinātnes padomei Valsts pētījumu programmas īstenošanas ietvaros;
42.9.
budžeta apakšprogrammā 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2023. gadā un turpmāk ik gadu 53 468 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai valsts finansēto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darba uzraudzībā;
42.10.
budžeta programmā 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus starptautiskajai sadarbībai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 7 000 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai, lai izstrādātu un koordinētu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku īstenošanu un nodrošinātu politiku jomu efektīvāku pārvaldību;
42.11.
budžeta programmā 97.02.00 "Nozares vadības atbalsta pasākumi" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadā un turpmāk ik gadu 297 569 euro apmērā un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 97 569 euro apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 200 000 euro apmērā ministrijas budžeta izdevumu pārvaldības procesu efektivizēšanai, tādejādi samazinot ministrijas pārvaldībā esošo apakšprogrammu skaitu.
43.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividenžu maksājumu palielināšanu 2023. gadā (par 2022. gada peļņas daļu) par 65 000 000 euro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un dividenžu maksājumu 2024. gadā (par 2023. gada peļņas daļu) par 15 000 000 euro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un attiecīgi palielināt finansējumu:
43.1.
50 000 000 euro budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2023. gadā atbilstoši informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu sadalījumam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (izdevumi subsīdijām un dotācijām);
43.2.
15 000 000 euro 2023. gadā un 15 000 000 euro 2024. gadā budžeta apakšprogrammā 65.08.00 "Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)" pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija sēdē lemtajam (prot. Nr. 33 78. § 6. punkts) (izdevumi subsīdijām un dotācijām).
44.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozi no Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu administrētajām valsts nodevām un maksājumiem atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumam 5 307 541 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu un palielināt finansējumu:
44.1.
budžeta apakšprogrammā 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" 4 892 328 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu (tai skaitā 3 666 348 euro izdevumi atlīdzībai, 700 980 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 525 000 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai) spēkā esošā atlīdzības likuma normu ieviešanai, sezonā nodarbināto meža ugunsapsardzībā atlīdzības jautājumu risināšanai, Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai un dažādiem uzturēšanas izdevumiem, Valsts meža dienesta autoparka atjaunošanai nelielā apjomā;
44.2.
budžeta apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" 300 000 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu (izdevumi subsīdijām) Medību saimniecības attīstības fonda pasākumu īstenošanai;
44.3.
budžeta apakšprogrammā 25.02.00 "Zivju fonds" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 115 213 euro apmērā (izdevumi subsīdijām) Zivju fonda pasākumu īstenošanai.
45.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta programmas 27.00.00 "Augu veselība un augu aprites uzraudzība" ietvaros ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielināšanai 92 304 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu sakarā ar lauksaimnieku pieprasījuma pieaugumu agroķīmijas laboratorijā saņemt augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu un augšņu agroķīmiskās analīzes, kā arī tendenci pieaugt pieprasījumam pēc fitosanitārām pārbaudēm kokmateriāliem, kūdrai, kā arī pieprasījumam sēklu sertifikācijai un paredzēt izdevumus 92 304 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu trīs vecāko inspektoru atlīdzības nodrošināšanai (izdevumi atlīdzībai) budžeta programmas 27.00.00 "Augu veselība un augu aprites uzraudzība" ietvaros.
46.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par deponēto līdzekļu kontā esošā pašu ieņēmumu atlikuma, kas izveidojies, īstenojot tirgus intervences produktu realizāciju budžeta apakšprogrammas 64.08.00 "Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)" ietvaros, ieplānošanu budžetā 2 100 000 euro apmērā trīs gadiem (700 000 euro 2023. gadā, 700 000 euro 2024. gadā un 700 000 euro 2025. gadā), paredzot tos kā resursus izdevumiem:
46.1.
budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 500 000 euro 2023. gadā, 500 000 euro apmērā 2024. gadā, 500 000 euro apmērā 2025. gadā (izdevumi atlīdzībai), lai nodrošinātu Lauku atbalsta dienesta administratīvās kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu;
46.2.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" 200 000 euro apmērā 2023. gadā, 200 000 euro apmērā 2024. gadā, 200 000 euro apmērā 2025. gadā (izdevumi atlīdzībai), lai nodrošinātu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna ieviešanā iesaistīto darbinieku atalgojumu.
47.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole" 3 000 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) 2023. gadā un turpmāk ik gadu un palielināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 20.02.00 "Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā" 3 000 euro apmērā (izdevumi pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) 2023. gadā un turpmāk ik gadu, lai prioritārā pasākuma "Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole" ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu līgumu atbilstības zaļā publiskā iepirkuma prasībām ietvaros varētu nodrošināt noņemto paraugu testēšanu.
48.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" 444 051 euro apmērā (349 000 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 95 051 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai) 2023. gadā un turpmāk ik gadu un palielināt finansējumu budžeta programmā 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" 444 051 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai), lai veicinātu Zemkopības ministrijas kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
49.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammas 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšanas un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" ietvaros samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 24 760 EUR apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 206 000 EUR apmērā un palielināt  izdevumus atlīdzībai 230 760 EUR 2023. gadā un turpmāk ik gadu, lai palielinātu atalgojumu Lauksaimniecības datu centra IT personālam un Lauku atbalsta dienesta administratīvās kapacitātes celšanai, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
50.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta programmas 27.00.00 "Augu veselība un augu aprites uzraudzība" ietvaros samazināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 164 633 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 164 633 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu, lai veicinātu Valsts augu aizsardzības dienesta kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
51.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu budžeta programmas 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" ietvaros samazināt  izdevumus precēm un pakalpojumiem 229 387 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 229 387 euro apmērā 2023. gadā un turpmāk ik gadu, lai veicinātu Zemkopības ministrijas kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
52.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vienkāršotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu mājas (istabas) dzīvnieku (suņu un kaķu) audzētāju ienākumiem, sasaistot to ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē esošajiem datiem.
53.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētos Satiksmes ministrijas priekšlikumus un budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" samazināt finansējumu 2023. gadā 9 087 789 euro apmērā, 2024. gadā 10 121 954 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 10 039 454 euro apmērā (tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 2023. gadā un turpmāk ik gadu 3 968 000 euro apmērā un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2023. gadā 5 119 789 euro apmērā, 2024. gadā 6 153 954 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 6 071 454 euro apmērā) un palielināt finansējumu Satiksmes ministrijas budžeta:
53.1.
programmā 02.00.00 "Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi" 2023. gadā 1 243 824 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām) universālā pasta pakalpojuma sniegšanas radīto zaudējumu kompensācijai;
53.2.
programmā 04.00.00 "Elektroniskie sakari", veidojot jaunas apakšprogrammas, 2023. gadā 325 710 euro apmērā, 2024. gadā 475 917 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 81 067 euro apmērā, tai skaitā:
53.2.1.
atbalsta pasākumiem Interneta protokola 6. versijas ieviešanai valsts pārvaldē 2023. gadā un turpmāk ik gadu 36 400 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);
53.2.2.
pārvietojamam Tīkla vadības centram VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" darbības nepārtrauktības nodrošināšanai 2023. gadā 279 310 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 33 517 euro apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai);
53.2.3.
apraides risinājumu stiprināšanai 2023. gadā 10 000 euro apmērā, 2024. gadā 406 000 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 11 150 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).
53.3.
apakšprogrammā 05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 22 200 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstība;
53.4.
programmā 06.00.00 "Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana" 2023. gadā 37 022 euro apmērā, 2024. gadā 42 611 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 44 883 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšanai;
53.5.
apakšprogrammā 23.04.00 "Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)" 2023. gadā 5 119 789 euro apmērā, 2024. gadā 6 153 954 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 6 071 454 euro apmērā (pārējiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldībām), lai nodrošinātu likuma "Par autoceļiem" 12. panta ceturtajā daļā noteikto ikgadējās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finansējuma proporciju programmas "Valsts autoceļu fonds" finansējuma ietvaros;
53.6.
apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 968 000 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai VSIA "Latvijas Valsts ceļi" nodrošinātu autoceļu apsekošanu ziemā un vasarā;
53.7.
apakšprogrammā 31.05.00 "Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai" 2023. gadā 82 080 euro apmērā, 2024. gadā 102 030 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 140 976 euro apmērā, tai skaitā:
53.7.1.
VSIA "Autotransporta direkcija" sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas nodrošināšanai 2023. gadā 45 069 euro apmērā, 2024. gadā 67 479 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 106 425 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām);
53.7.2.
pasažieru tiesību iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos uzraudzībai 2023. gadā 37 011 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 34 551 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām);
53.8.
apakšprogrammā 31.08.00 "Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai" 2023. gadā un turpmāk ik gadu 38 600 euro apmērā (izdevumi pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu funkciju nodrošināšanai;
53.9.
programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" 2023. gadā 440 000 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 600 000 euro apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām) aviācijas nozares  pasākumiem;
53.10.
programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023.gadā 810 564 euro apmērā, 2024. gadā 1 118 642 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 1 072 274 euro apmērā, tai skaitā:
53.10.1.
Satiksmes ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai 2023. gadā 428 000 euro apmērā, 2024. gadā 485 000 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 495 000 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai);
53.10.2.
Satiksmes ministrijas atašeju atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 97 000 euro apmērā (izdevumi atlīdzībai);
53.10.3.
iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņas pasākumu nodrošināšanai 2023. gadā un turpmāk ik gadu 20 000 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);
53.10.4.
nozares pētījumiem, tai skaitā pētījumam par multimodālo kravas termināļu attīstību, un rīcības plāna izstrādei multimodālo kravas termināļu attīstībai 2023. gadā 125 000 euro apmērā, 2024. gadā un turpmāk ik gadu 200 000 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);
53.10.5.
Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu uzturēšanai 2023. gadā 140 564 euro apmērā, 2024. gadā 316 642 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 260 274 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);
53.11.
jaunā programmā 2024. gadā 600 000 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 1 000 000 euro apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) Rail Baltica projekta ieviešanai (Infrastruktūras pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai).
54.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" palielināt 2023. gadam un turpmāk ik gadu izdevumus precēm un pakalpojumiem 52 218 euro apmērā centralizētās lietvedības sistēmas darbības nodrošināšanai un izdevumus atlīdzībai 55 721 euro apmērā divu amata vietu nodrošināšanai (apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" ietvaros, samazinot ilgstoši vakantās divas palīgstrādnieku amata vietas un atlīdzības izdevumus novirzot valsts sociālās aprūpes centros strādājošo atlīdzības palielināšanai), un samazināt plānotos izdevumus šādās Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammās:
54.1.
apakšprogrammai 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 70 551 euro apmērā valsts sociālās aprūpes centru esošās dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai;
54.2.
apakšprogrammai 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 8 470 euro apmērā Sociālās integrācijas valsts aģentūras esošās dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai;
54.3.
apakšprogrammai 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 8 470 euro apmērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas esošās dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai;
54.4.
apakšprogrammai 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 10 684 euro apmērā Nodarbinātības valsts aģentūras esošās dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai;
54.5.
apakšprogrammai 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 9 764 euro apmērā esošā finansējuma, dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai.
55.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" palielināt izdevumus atlīdzībai 2023. gadam un turpmāk ik gadu 201 957 euro apmērā konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai Labklājības ministrijas darbiniekiem un personāla mainības mazināšanai un attiecīgi samazināt  apakšprogrammā 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām pabalstam audžuģimenei bērna uzturam (mērķdotācija pašvaldībām).
56.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" ietvaros samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 22 925 euro apmērā centralizētā datu pārraides tīkla pakalpojumam un atbilstoši palielināt izdevumus atlīdzībai konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai Labklājības ministrijas darbiniekiem un personāla mainības mazināšanai.
57.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis" palielināt izdevumus atlīdzībai 2023. gadam un turpmāk ik gadu 31 802 euro apmērā 1,5 amata vietu nodrošināšanai (apakšprogrammas ietvaros likvidējot 1,5 vecākā inspektora amata vietu un atlīdzības izdevumus novirzot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā strādājošo atlīdzības palielināšanai), lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošinātu ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem noteikto prasību izpildes pārraudzības funkciju, un samazināt plānotos izdevumus šādās Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammās:
57.1.
apakšprogrammai 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" samazinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 2023. gadam un turpmāk ik gadu 25 049 euro apmērā pabalstam audžuģimenei bērna uzturam (mērķdotācija pašvaldībām);
57.2.
apakšprogrammai 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 6 753 euro apmērā centralizētā datu pārraides tīkla pakalpojumam.
58.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" ietvaros samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam un turpmāk ik gadu 3 500 euro apmērā drukas iekārtu uzturēšanas izmaksām un atbilstoši palielināt izdevumus atlīdzībai redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes izdevumu kompensēšanai.
59.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2023. gadam un turpmāk ik gadu, samazinot izdevumus sociālā rakstura maksājumiem 1 320 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindas mazināšanai).
60.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" samazināt 2023. gadam un turpmāk ik gadu izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 77 255 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 77 255 euro apmērā, tai skaitā:
60.1.
apakšprogrammai 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" 16 833 euro apmērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai vienas jaunas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietas nodrošināšanai;
60.2.
apakšprogrammai 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" 60 422 euro apmērā Valsts darba inspekcijai vienas jaunas informācijas sistēmas uzturētāja un divu jaunu vecāko informācijas sistēmu administratoru amata vietu nodrošināšanai.
61.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" ietvaros samazināt izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 18 168 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 18 168 euro apmērā Labklājības ministrijai vienas jaunas vecākā datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietas nodrošināšanai.
62.
Lai izpildītu šī protokollēmuma 60. un 61. punktu, atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" samazināt 2023. gadam un turpmāk ik gadu valsts speciālajā budžetā saņemtos transfertus no valsts pamatbudžeta un izdevumus atlīdzībām 95 423 euro apmērā, vienlaikus apakšprogrammas ietvaros samazinot 5 amata vietas.
63.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.03.00 "Darba negadījumu speciālais budžets" samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 2023. gadam un turpmāk ik gadu 221 000 euro apmērā pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšanai, tai skaitā IT jomas speciālistu atlīdzību palielināšanai, veicot attiecīgus transferta pārskaitījumus no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu budžetiem atbilstoši to izdevumu īpatsvariem sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā.
64.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" ietvaros samazināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 2023. gadam un turpmāk ik gadu 282 150 euro apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IT infrastruktūras un SAIS uzturēšanas un attīstības pasākumiem un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšanai, tai skaitā IT jomas speciālistu atlīdzību palielināšanai.
65.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" ietvaros, samazinot  izdevumus precēm un pakalpojumiem, optimizējot biroja tehnikas, kancelejas preču un inventāra izdevumus, 2023. gadā un turpmāk ik gadu 20 000 euro apmērā un palielinot  izdevumus atlīdzībai, lai daļēji nodrošinātu novērtēšanas prēmiju izmaksu Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātajiem.
66.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta apakšprogrammas 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība" ietvaros, samazinot  izdevumus pamatkapitāla veidošanai, optimizējot biroja tehnikas, kancelejas preču un inventāra izdevumus, 2023. gadā un turpmāk ik gadu 8 850 euro apmērā un palielinot  izdevumus atlīdzībai, lai daļēji nodrošinātu novērtēšanas prēmiju izmaksu Datu valsts inspekcijas nodarbinātajiem.
67.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2023. gadā un turpmāk ik gadu 2 683 845 euro apmērā un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai, lai palielinātu atlīdzību nodarbinātajiem līdz normatīvajos aktos noteiktajam atbilstošām mēnešalgu grupām noteiktajam minimālajam līmenim šādās budžeta programmās un apakšprogrammās:
67.1.
budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 146 011 euro apmērā;
67.2.
budžeta apakšprogrammā 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" 155 826 euro apmērā;
67.3.
budžeta apakšprogrammā 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 243 984 euro apmērā;
67.4.
budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" 253 637 euro apmērā;
67.5.
budžeta apakšprogrammā 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" 136 292 euro apmērā;
67.6.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 1 748 095 euro apmērā.
68.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2023. gadā  un turpmāk ik gadu 62 474 euro apmērā un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" 30 763 euro apmērā, lai nodrošinātu izziņu par uzturlīdzekļu parāda apmēru izsūtīšanu parādniekiem un serveru uzturēšanu un budžeta apakšprogrammā 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" 31 711 euro apmērā, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras un licenču uzturēšanu.
69.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2023. gadā 16 335 euro apmērā un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana", lai nodrošinātu uzturlīdzekļu parādnieku reģistra saslēgšanu ar tiesu informācijas sistēmu atbilstoši plānotajiem grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredzēs aizliegumu parādniekam cedēt savus prasījumus.
70.
Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu finansējuma pārdalei budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" pasākuma "Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana" ietvaros 2023. gadā un turpmāk ik gadu, samazinot  izdevumus pārējiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldībām 94 715 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 56 829 euro apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 37 886 euro apmērā, lai nodrošinātu  atbalsta pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādi, izpildes koordināciju un uzraudzību, pašvaldību metodisko vadību, tai skaitā nodrošinot sinerģiju ar dažādiem atbalsta pasākumiem.
71.
Kultūras ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai", paredzot Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, uzturēšanas izdevumiem 2023. gadā valsts budžeta finansējumu 653 469 euro apmērā, vienlaikus paredzot, ka ietaupītais finansējums 129 892 euro apmērā 2023. gadā ir novirzāms VSIA "Latvijas Leļļu teātris" pagaidu telpu nomai un uzturēšanai.
72.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu 2023. gadā un turpmākajos gados ik gadu samazināt Kultūras ministrijas budžeta programmā 27.00.00  "Mediju politikas īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts budžeta transfertus no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 244 259 euro apmērā, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmā 04.00.00 "Mediju projektu īstenošana" valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtos transfertus no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 244 259 euro apmērā un izdevumus atlīdzībai 2 629 euro apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 2 500 euro apmērā un izdevumus subsīdijām un dotācijām 239 130 euro apmērā, attiecīgi palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām budžeta resora "46. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome" budžeta programmā 03.00.00 "Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā"  2023. gadā un turpmākajos gados ik gadu 244 259 euro apmērā, VSIA "Latvijas Televīzija" komercmediju veidotu novadu ziņu  iepirkšanai, kas tiek atspoguļotas sabiedriskajā medijā.
73.
Atbalstīt Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumu par budžeta programmā 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" identificēto iekšējo resursu 2023. gadā un turpmāk ik gadu 105 322 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) novirzīšanu Pārresoru koordinācijas centra darbinieku atlīdzības izmaksas nodrošināšanai (izdevumi atlīdzībai).
74.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 2023. gadam 1 150 192 euro apmērā un 2024. gadam un turpmāk ik gadu 1 581 052 euro apmērā saistībā ar Veselības ministrijas prognozēto finanšu līdzekļu atlikumu pakalpojuma programmā "Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana" un palielināt izdevumus atlīdzībām, lai nodrošinātu pakāpenisku jaunās atlīdzības sistēmas ieviešanu, šādās programmās/apakšprogrammās:
74.1.
apakšprogrammai 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" 2023. gadam 652 019 euro apmērā un 2024. gadam un turpmāk ik gadu 1 082 879 euro apmērā;
74.2.
apakšprogrammai 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" 2023. gadam turpmāk ik gadu 98 172 euro apmērā;
74.3.
programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023. gadam turpmāk ik gadu 400 001 euro apmērā.
75.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 2023. gadam 1 353 711 euro apmērā un 2024. gadam un turpmāk ik gadu 500 079 euro apmērā saistībā ar Veselības ministrijas prognozēto finanšu līdzekļu atlikumu pakalpojuma programmā "Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana" un palielināt apakšprogrammai 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" izdevumus precēm un pakalpojumiem 2023. gadam 355 461 euro apmērā, 2024. gadam un turpmāk ik gadu 500 079 euro apmērā, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 2023. gadam 998 250 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratorijas izmeklējumu sistēmas izstrādi un citu informācijas un komunikācijas sistēmu attīstību un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un uzturēšanu.
76.
Veselības ministrijai līdz 2023. gada 1. martam izvērtēt nepieciešamību ieviest stingrāku izsniegto S1 veidlapu kontroli, īpaši pensionāriem, kas visbiežāk izmanto pakalpojumus, un informēt par paveikto 2023. gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
77.
Veselības ministrijai līdz 2023. gada 1. martam veikt padziļinātu izpēti, lai izvērtētu lietderību ierobežot veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu divās valstīs (dzīvesvietas valstī un Latvijā) personām, kurām ir izsniegtas S1 veidlapas, un informēt par paveikto 2023. gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
78.
Veselības ministrijai līdz 2023.gada 30. decembrim kompensējamiem medikamentiem ieviest papildu references valstis un nodrošināt biežāku starptautiskās referencēšanas veikšanu.
79.
Veselības ministrijai līdz 2022. gada 30. decembrim veikt minimālo izmeklējumu apjoma noteikšanu pirms noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas ieviešanas, kā arī izvērtēt un aktualizēt Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumus Nr. 125 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem", kuri nosaka references laboratorijas izmeklējumu apjomu un kompetenci.
80.
Veselības ministrijai līdz 2022. gada 30. decembrim izvērtēt laboratoriju pārstrādes iemeslus un piedāvāt Ministru kabinetam priekšlikumus laboratorijas pakalpojumu finansiālās pieejamības uzlabošanai. 
81.
Veselības ministrijai līdz 2023. gada 30. decembrim izstrādāt laboratoriju kvalitātes kritēriju noteikšanas un uzraudzības vadlīnijas. 
82.
Veselības ministrijai līdz 2023. gada 30. decembrim izveidot vienotu laboratorisko izmeklējumu sistēmu, tai skaitā e-nosūtījuma izveidi.
83.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 30. decembrim izstrādāt algoritmu un klīnisko ceļu karti.
84.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādāt un publicēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē jaunu versiju valsts pārvaldes vienotās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas arhitektūras principiem, tajos iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu pieejamības nodrošinājuma un ar to saistīto izmaksu jautājumus, kā arī definējot valsts pārvaldes tehnoloģiskā nodrošinājuma jomas, kurām tiks izstrādātas domēnu arhitektūras.
85.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts kasi) un Valsts kanceleju grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības centralizācijas projekta ietvaros, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izstrādāt priekšlikumus un norādījumus precizējumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas izdevumu un investīciju uzskaitei, kas nodrošina investīciju un izdevumu sasaisti ar valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu uzskaites sistēmā "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā" (VIRSIS) reģistrējamiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem un pakalpojumiem.
86.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam sadarbībā ar ministrijām izstrādāt un publicēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumu vērtēšanas metodiku, kā arī līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt, ka valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursi un pakalpojumi tiek reģistrēti valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu uzskaites sistēmā "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā" (VIRSIS), nodrošinot datu strukturējumu un kvalitāti, kas ir pietiekama "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas" (VIRSIS) datu pilnvērtīgai izmantošanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumu vērtēšanai. 
87.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2024. gada 31. decembrim sagatavot izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka Valsts pārvaldes "federētā mākoņa" (4 savstarpēji integrēto valsts koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju)  pakalpojumu attīstības nodrošināšanai saistīto pamatlīdzekļu un izdevumu uzskaiti, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu sniegšanas izmaksu caurskatāmību un nodalījumu no pārējām darbības izmaksām. 
88.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) nodrošināt Pakalpojumu administratīvā centra izveidi, veicot strukturālas izmaiņas Valsts reģionālās attīstības aģentūrā un nepalielinot nodarbināto skaitu resorā.
89.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām, kuras pašas vai kuru padotībā ir valsts pārvaldes pakalpojumu turētāji, izstrādāt metodoloģiju par konceptuālā ziņojuma "Par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu" projektā noteikto 1. līmeņa atbalsta funkciju pārņemšanu no iestāžu klientu apkalpošanas centriem valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, veikt izvērtējumu atbilstoši izstrādātajai metodikai, aprēķināt un saskaņot pārdalāmo finansējumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai un saskaņotos priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā ne vēlāk kā 2024. un turpmāko gadu izdevumu pārskatīšanas procesā.
90.
Noteikt, ka klientu klātienes apkalpošanu saskaņā ar šī protokollēmuma 89. punktā minētā izvērtējuma rezultātiem par nododamo funkciju apmēru tiem valsts pārvaldes pakalpojumiem, kur to atļauj pakalpojuma sniegšanas specifika, no 2027. gada 1. janvāra nodrošina Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā.
91.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2027. gada 1. jūnijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla darbību.
92.
Ministrijām un to padotībā esošajām valsts budžeta iestādēm turpināt izvērtēt to vajadzībām izmantotā nekustamā īpašuma (biroja telpu) noslodzi un iespējamo atteikšanos no nekustamā īpašuma (biroja telpām), to daļām, vai to apvienošanu, pāreju uz koplietojamām biroja telpām un informēt par paveikto 2023. gada izdevumu pārskatīšanas ietvaros.
93.
Ministrijām likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam" izvērtēt iespēju iestrādāt pašu ieņēmumu atlikumus, lai daļēji finansētu nozaru prioritāros pasākumus.
6. §
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam
22-TA-2993
(J. Reirs, J. Plūme, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2023. gadam.
2.
Finanšu ministrijai līdz 2022. gada 15. oktobrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai sagatavoto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2023. gadam.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums""
22-TA-2439
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums""
22-TA-1625
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
22-TA-2279
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
21-TA-1519
(J. Salmiņa, S. Šķiltere, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus par likumprojektu, ja nepieciešams, precizēt likumprojektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
11. §
Noteikumu projekts "Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi"
22-TA-1655
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu""
22-TA-2734
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību""
22-TA-1757
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2889
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība"
21-TA-303
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Stacijas laukums", Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2428
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 1", "Āķīšu ceļš 3", "Āķīšu ceļš 5", "Āķīšu ceļš 7", "Āķīšu ceļš 9" un "Āķīšu ceļš 11" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-2466
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3325) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3325) 0,3062 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 299 euro;
3.2.
nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3304) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3304) 0,3004 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 686 euro;
3.3.
nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3305) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3305) 0,3002 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 678 euro;
3.4.
nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 7" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3306) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3306) 0,3009 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 314 euro;
3.5.
nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 9" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3307) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3307) 0,3074 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 558 euro;
3.6.
nekustamo īpašumu "Āķīšu ceļš 11" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3308) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3308) 0,3401 ha platībā - Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12 550 euro.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Bērzkalnu iela", Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2422
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2551
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu""
21-TA-1703
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""
22-TA-2169
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 320 "Latvijas augu šķirņu katalogs" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
22-TA-2415
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē""
22-TA-2642
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Līdz Meža Saukantiem" un "Pauzeru mežā starp 38. un 39. nogabalu" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-2676
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"
22-TA-2824
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)"
22-TA-2682
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojektu turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmumprojektu par steidzamu.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai"
22-TA-2630
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2967
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2928
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2716
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-1972 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 33 personas.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2910
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2904
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) nodrošināt, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"  kopējais attiecināmais finansējums tiek palielināts par 600 000 euro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 510 000 euro un valsts budžeta finansējums – 90 000 euro) pēc tam, kad ir stājušies spēkā: 
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 600 000 euro apmērā 9.2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa pasākumam;
3.2.
grozījumi CFLA un Zemgales plānošanas reģiona vienošanās projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē", lai nodrošinātu 600 000 euro (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 510 000 euro un valsts budžeta finansējums – 90 000 euro) finansējuma atbrīvošanu.
34. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2919
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2829
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2808
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
22-TA-2721
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras – neizmantotais 2021. gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri 215 153 euro apmērā tiek novirzīts uz:
3.1.
valsts budžeta apakšprogrammu 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram energoresursu izmaksu sadārdzinājuma segšanai un neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanai 185 380 euro apmērā;
3.2.
valsts budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Veselības ministrijai, lai nodrošinātu Horizon un Namejs sistēmu attīstību, 29 773 euro apmērā.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju.
38. §
Noteikumu projekts "Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi"
22-TA-2225
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2022. gada 14.-16. oktobrī"
22-TA-2886
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 164 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""
22-TA-2916
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.-2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistību precizēšanai atbilstoši rīkojumā noteiktajam, paredzot budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana" laikposmam no 2023. līdz 2027. gadam (katru gadu):
3.1.
finansējumu 201 579 euro apmērā (palielinājums par 51 579 euro; dotācija no vispārējiem ieņēmumiem);
3.2.
atmaksas valsts pamatbudžeta ieņēmumos 191 500 euro apmērā (palielinājums par 49 000 euro; ārvalstu finanšu palīdzība).
4.
Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas izmaiņu veikšanai 2022. gadā, paredzot apakšprogrammā 70.06.00 "Eiropas Migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana" atmaksas valsts pamatbudžetā 236 914 euro apmērā (palielinājums par 94 414 euro; ārvalstu finanšu palīdzība).
41. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-3001
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu saistībā ar Valsts policijas amatpersonas norīkošanu dienestā Starptautiskajā krimināltiesā"
22-TA-3000
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku"
22-TA-2966
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali energoresursu sadārdzinājuma segšanai labklājības nozarē"
22-TA-3023
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2983
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
46. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 20. jūlija rīkojumā Nr. 533 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2946
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

47. §
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju"
22-TA-705
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma  projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizācija neietekmēs Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu un noslēgšanu atbilstoši plānotajam, neradot neatbilstoši veikto izdevumu risku un, ja tāds tomēr radīsies, Izglītības un zinātnes ministrija nekavējoties informēs Ministru kabinetu, piedāvājot risinājumu.
48. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""
21-TA-262
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
22-TA-2991
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

50. §
Konceptuālais ziņojums "Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai"
22-TA-2581
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas iestāšanās Starptautiskajā Enerģētikas aģentūrā īstenošanā nepieciešamais finansējums (izņemot iesaistīto amatpersonu atlīdzību) Ekonomikas ministrijai 2023. gadā 611 918 euro, 2024. gadā 122 150 euro un 2025. gadā 122 150 euro apmērā tiks nodrošināts Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra rīkojuma Nr. 584 "Par kompleksiem pasākumiem obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"  5.6. un 9.4. apakšpunktā paredzēto pasākumu ietvaros.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrijā iestāšanās procesa un dalības Starptautiskajā Enerģētikas aģentūrā nodrošināšanai nepieciešams izveidot 5 amata vietas. No papildus nepieciešamajām amata vietām 2 amata vietu pārdale tiks veikta Ekonomikas ministrijas resora ietvaros.

6. Informatīvie ziņojumi

51. §
Latvijas Republikas 2021. gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
22-TA-2858
(G. Medne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2021. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Latvijas Republikas 2021. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2022. gada 15. oktobrim.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu maksājumu Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 20. papildināšanā (IDA20)"
22-TA-2756
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2022. gadā starp Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammām, samazinot budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 100 372 euro apmērā un attiecīgi palielinot budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši paredzot apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" 100 372 euro apmērā uzņemto saistību izpildei, lai nodrošinātu maksājumu Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 20. papildināšanā (IDA20).
53. §
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem un tālāko attīstību"
22-TA-2757
(J. Bordāns, I. Ilgaža, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

54. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2022. gada 13.-14. oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2997
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministram G. Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2022. gada 13.- 14. oktobra neformālajā sanāksmē.
55. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 13.-14. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3024
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J. Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 13.-14. oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

56. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) un Padomes 1999. gada 26. aprīļa direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem"
22-TA-3014
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) un Padomes 1999. gada 26. aprīļa direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem”.
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rūpniecisko iekārtu vides datu ziņošanu un Rūpniecisko emisiju portāla izveidi"
22-TA-3015
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rūpniecisko iekārtu vides datu ziņošanu un Rūpniecisko emisiju portāla izveidi".
58. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 18. oktobra sanāksmei
22-TA-3018
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 18. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam par pasākumiem Savienības budžeta aizsardzībai pret tiesiskuma principu pārkāpumiem Ungārijā".
4.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 18. oktobra sanāksmē.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par atbalstu Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas Ukrainai (EUMAM Ukraine) izveidei"
22-TA-3019 (IP)
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par atbalstu Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas Ukrainai (EUMAM Ukraine) izveide".
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 13.-14. oktobra sanāksmei
22-TA-3038
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 14. oktobra Šengenas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem":
2.1.
vispārējo pārskatu par Šengenas zonas stāvokli (Šengenas barometru);
2.2.
2022. gada Frontex stratēģiskā riska analīzi;
2.3.
Padomes secinājumu projektu par Eiropas integrētās robežu pārvaldības (EIBM) daudzgadu stratēģiskās politikas ciklu.
3.
Iekšlietu ministram K. Eklonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 13.- 14. oktobra sanāksmē.
61. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-301/22
22-TA-3027 (IP)
(J. Bordāns, M. Papsujevičs, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-301/22.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai pārstāvības nodrošināšanai.
62. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-304/22
22-TA-3028 (IP)
(J. Bordāns, M. Papsujevičs, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-304/22.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai pārstāvības nodrošināšanai.
63. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 11.-12. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3043
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 11.-12. oktobra neformālajā sanāksmē.
64. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17.-18. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-3044
(R. Kronbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17.-18. oktobra sanāksmē.
65. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 17. oktobra sanāksmei
22-TA-3045
(E. Rinkēvičs, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 17. oktobra sanāksmē.

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

66. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Garantijas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai" rādītāju novērtējums"
22-TA-2206 (IP)
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
67. §
Informatīvais ziņojums "Par Saeimai 2022. gadā iesniedzamo ziņojumu par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.3 panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem"
22-TA-2822 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 6. Komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.2.r. "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze", investīcijas 6.1.2.1.i. "Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei", investīcijas 6.1.2.2.i. "Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana" un investīcijas 6.1.2.3.i. "Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP" īstenošanu"
22-TA-2576 (IP)
(A. K .Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt reformas 6.1.2.r. "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze" un investīcijas 6.1.2.1.i. "Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei", investīcijas 6.1.2.2.i. "Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana" un investīcijas 6.1.2.3.i. "Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP" īstenošanu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzēto finansējumu.
3.
Atbalstīt finansējuma līdz 950 670 euro piešķiršanu šī protokollēmuma 2. punktā minēto investīciju izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa nomaksai) segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Šī protokollēmuma 2. punktā minēto investīciju īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu un 3. punktā noteikto finansējumu izdevumu segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
69. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-3013
(K. Eklons, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
70. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" finansējumu 2022. gadam"
22-TA-2463 (IP)
(K. Eņģelis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāru parakstīt akciju sabiedrības "RB Rail" Finansēšanas līgumu 2022. - 2025. gadam.
3.
Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" Rail Baltica projekta īstenošanai 747 356 euro apmērā Latvijas līdzfinansējuma nodrošināšanai 2022. gadā, tostarp Rail Baltica projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 747 356 euro apmērā, atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" Finansēšanas līgumam 2022. - 2025. gadam.
4.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums par papildu saistībām 2023. ‑ 2025. gadā katram gadam tiks sagatavots atsevišķi un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
5.
Satiksmes ministrijai nepieciešamības gadījumā iesniegt Finanšu ministrijā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei, nepārsniedzot šī protokollēmuma 3. punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru, no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
71. §
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas tirdzniecības darījumu organizēšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, kā arī elektroenerģijas piegāde tirdzniecībai izmantojot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas elektroenerģijas sistēmu"
22-TA-2981 (IP)
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt, ka elektroenerģijas tirdzniecības darījumu organizēšana ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, kā arī elektroenerģijas piegāde tirdzniecībai, izmantojot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas elektroenerģijas sistēmu, no 2022. gada 11. oktobra ir apturēta.
3.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, atbilstoši atspoguļojot šī protokollēmuma 2. punktā minēto lēmumu. 
4.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", ar kuriem tiek svītrots 120.1, 120.2 un 120.3 punkts.
5.
Pārvades sistēmas operatoram, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu, balansēšanu un stabilitāti Latvijas pārvades sistēmā līdz sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem, atļaut veikt balansēšanas elektroenerģijas apmaiņu ar Krievijas Federāciju, izmantojot Krievijas Federācijas elektrotīklus, nodrošinot, ka no Krievijas Federācijas saņemtās balansēšanas elektroenerģijas apjoms nav lielāks par Krievijas Federācijai nodoto balansēšanas elektroenerģijas apjomu.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50 45. §) 2. un 4. punkts zaudējis aktualitāti.
7.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 58 67. §) 4. punkts zaudējis aktualitāti.
8.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 34 56.§).
Sēdi slēdz plkst. 15:00