Ministru kabineta 01.03.2022. sēdes protokols Nr. 12

Ministru kabineta 01.03.2022. sēdes protokols Nr. 12

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Konfidenciāli
22-TA-3k
3. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
22-TA-681 (DV)
Dienesta vajadzībām
4. §
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko tiesvedību"
22-TA-682 (DV)
Dienesta vajadzībām
5. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju"
21-TA-1708
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
7. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"
21-TA-1679
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu"
21-TA-1307
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"
22-TA-164
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" programmas "Mantojums - 2018" ilgtermiņa saistību pasākumam "Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Mārstaļu ielā 6, daļas nomas maksas segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2022. gadā netiks izlietots finansējums 327 582 euro apmērā.
4.
 Atļaut Kultūras ministrijai 2022. gadā neizlietoto finansējumu 327 582 euro apmērā novirzīt budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums - 2018" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumiem" valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"", lai segtu nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma Nr. 0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, uzturēšanas izdevumu palielinājumu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2022. gadā.
5.
Kultūras ministrijai 2023. gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot finansējumu valsts budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" valsts budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" programmas "Mantojums - 2018" ilgtermiņa saistību pasākumam "Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Mārstaļu ielā 6, daļas nomas maksas segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2023. gadā 212 816 euro apmērā un 2024. gadā  un turpmāk katru gadu līdz 2043. gadam 364 827 euro apmērā.
10. §
Likumprojekts "Par Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"
21-TA-1233
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kauļi 2" Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"
21-TA-1436
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kauļi 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7068 010 0038) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7068 010 0121) 0,0906 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7068 010 0123) 0,0853 ha platībā – Liezēres pagastā, Madonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1301,00 euro.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-1580
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
21-TA-1754
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-234
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu  parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
21-TA-1451
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā"
21-TA-680
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts apdraudējuma gadījumā pārtikas preču iegādes un piegādes izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz attiecīgu Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa izsludināšanu (pēc institūciju motivēta pieprasījuma no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem").
17. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai""
22-TA-161
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka 2022. gadā Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" programmas "Mantojums - 2018" ietvaros tiek veikta finansējuma pārdale starp ilgtermiņa saistību pasākumiem:
3.1.
samazinot izdevumus pasākumam "Rakstniecības un mūzikas muzeja  ēkas Rīgā, Mārstaļu ielā 6, daļas nomas maksas segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2022. gadā par 327 582 euro;
3.2.
palielinot  izdevumus pasākumam "Ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumiem valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"" 2022. gadā par 327 582 euro
4.
Kultūras ministrijai 2023. gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot finansējumu valsts budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" valsts budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" programmas "Mantojums - 2018" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, uzturēšanas izdevumiem VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2023. gadā un turpmāk katru gadu līdz 2042. gadam 548 901 euro apmērā.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-563
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""
22-TA-327
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
22-TA-454
(R. Kašs, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Likumprojekts "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums"
22-TA-639
(M. Golubeva, J. Bordāns, N. Puntulis, D. Trofimovs, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Iekšlietu ministrijai steidzami tehniski precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu iekšlietu ministrei likumprojekta virzībā Saeimā.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M. Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums".
7.
Atbildīgajām ministrijām nepieciešamības gadījumā sagatavot un steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Ukrainas iedzīvotājiem likumā plānoto atbalstu.
8.
Attiecīgajai nozares ministrijai apkopot informāciju par tās atbildības jomā likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanai pašvaldībām nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un iesniegt informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām no valsts budžeta  programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-674
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Vēstules projekts Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem
22-TA-672
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem.
2.
Kultūras ministram parakstīt un nosūtīt vēstuli Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem.
24. §
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai"
22-TA-648
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-683
(E. Rinkēvičs, J. Lielpēteris, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Ārlietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta 5. punktu un anotāciju, svītrojot atsauci uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

26. §
Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam "Kultūrvalsts""
21-TA-937
(N. Puntulis, D. Pavļuts, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

27. §
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā"
21-TA-1788
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministram līdz 2022. gada 31. martam izveidot starpinstitūciju darba grupu Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā tematisko prioritāšu un pasākumu plāna izstrādei. Darba grupā iekļaut pārstāvjus no atbildīgajām nozaru ministrijām, Saeimas, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Finanšu izlūkošanas dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Tiesībsarga biroja, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes, kā arī, ja nepieciešams, citām institūcijām.
3.
Darbu saturisko pasākumu plānošanā pabeigt līdz 2022. gada 30. jūnijam. Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgu starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadā skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
4.
Ārlietu ministrijai līdz 2023. gada 31. janvārim, ņemot vērā iesaistītajām institūcijām piešķirto finansējumu, iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā tematisko prioritāšu un  pasākumu plānu.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"
2021-TA-1442
(A. Kaļāne, G. Eglītis, K. Gerhards, A. Pabriks, M. Trons, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju izvērtēt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu regulējošo normu praktiskās īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības izmaiņu tendenci augļkopības un dārzkopības nozarē un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma efektivitāti, t. sk., attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību īslaicīgajos sezonas darbos nodarbinātajām personām periodā no 2021. gada līdz 2024. gadam, un līdz 2025. gada 15. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieviešanas rezultātus līdz 2025. gadam vērtēt, ievērojot šādus kritērijus:
2.1.
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieņēmumi budžetā 2024.  gadā ir sasnieguši vismaz 370 000 euro;
2.2.
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju skaits 2024. gadā ir sasniedzis 7 700;
2.3.
2024. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju skaits pieaudzis par 15 %.
3.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavot un finanšu ministram līdz 2022. gada 1. aprīlim steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", paredzot:
3.1.
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas tvēruma paplašināšanu, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos, tos veicot lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās, kas kārtējā gadā ir pieteiktas vienotam platības maksājumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;
3.2.
palielināt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto dienu skaitu, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumam var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu – no 65 kalendāra dienām līdz 90 kalendāra dienām.
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Ekonomikas ministriju līdz 2022. gada 15. jūlijam izstrādāt risinājumu administratīvā sloga mazināšanai (nemazinot nodokļu slogu) attiecībā uz personām, kuras nodarbinātas īstermiņa darbos, un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem"
21-TA-1541
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"
22-TA-350
(B. Bāne, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
31. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam"
21-TA-112
(A. Muižniece, M. Blūms, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojuma 4. nodaļā "Pasākumu plāns Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijai 2021. - 2027. gadam" atbildīgajām iestādēm noteikto pasākumu īstenošanu atbilstoši šo iestāžu kompetencei.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 1. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām", nosakot, ka Vienotā augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centra izveides izmaksas 2022. gadā 100 000 euro apmērā  un uzturēšanas izmaksas 2023. gadam un turpmākajiem gadiem 100 000 euro apmērā ik gadu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 05.00.00 "Zinātne" budžeta apakšprogrammas 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" līdzekļiem.
4.
Atbalstīt apropriācijas pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas 2022. gada budžetā starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums", samazināt izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām  100 000 euro apmērā un palielināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 100 000 euro apmērā, lai nodrošinātu Vienotā augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centra izveidi un uzturēšanu.
5.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4. punktā minēto nepieciešamo apropriācijas pārdali 2023. gadā un turpmāk ik gadu, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pārdales priekšlikumu pamatbudžeta bāzes izdevumos 2023. gadam un turpmāk ik gadu.
32. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības mājokļu ministru 2022. gada 7.-8. marta konferencē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-660
(K. Gerhards, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram E. Valantim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības mājokļu ministru 2022. gada 7. - 8. marta konferencē.
3.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram E. Valantim parakstīt kopīgo dalībvalstu deklarāciju par pieejamu un ilgtspējīgu mājokļu nodrošināšanu, kas veicina dzīves kvalitātes uzlabošanos.
33. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropadomes 2022. gada 10. un 11. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-661
(E. Rinkēvičs, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2022. gada 10. - 11. marta neformālajā sanāksmē.
34. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 3.-4. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-663
(E. Rinkēvičs, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 3.-4. marta neformālajā sanāksmē.
35. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2022. gada 8.-9. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-670
(A. Pabriks, R. Celmiņš, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības Telekomunikāciju ministru neformālās sanāksmes diskusiju tēmas ir mainītas un visas sesijas tiks veltītas dažādiem ar kiberdrošību saistītiem jautājumiem.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2022. gada 8. - 9. marta neformālajā sanāksmē.
36. §
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta A. K. Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību"
22-TA-622
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Visiem ministriem rast iespēju piedalīties Saeimas plenārsēdē informatīvā ziņojuma izskatīšanas laikā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.

6. Ministru kabineta lieta

37. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-687
(D. Pavļuts, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
38. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-688
(D. Pavļuts, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-173
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 21 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-478
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-676
(D. Pavļuts, J. Citskovskis, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 1.7. apakšpunktā ietvertā 167.6. apakšpunkta tekstu atbilstoši likumprojektā "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums" lietotajiem jēdzieniem, svītrot noteikumu 188.1 punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
22-TA-538
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai, apkopojot un izvērtējot mobilo operatoru iesniegto informāciju, noteiktā kārtībā sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2022. gada 15. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" mobilo operatoru izdevumu kompensēšanai par visu periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 66 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem" 4. un 5. punktu.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

43. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 6.-7. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-650
(E. Rinkēvičs, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 6.-7. marta neformālajā sanāksmē.
44. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-652
(M. Golubeva, J. Bordāns )
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Šengenas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem: vispārējo situāciju Šengenas zonā un tās pārvaldības tālāku stiprināšanu; priekšlikumu Šengenas novērtēšanas mehānisma efektivitātes uzlabošanai; priekšlikumu grozījumiem Šengenas robežu kodeksā".
3.
Iekšlietu ministrei M. Golubevai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. marta sanāksmē.
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2010/40/EES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem"
22-TA-664
(T. Linkaits, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2010/40/EES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem".
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Jaunais ES pilsētu mobilitātes ietvars"
22-TA-665
(T. Linkaits, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Jaunais ES pilsētu mobilitātes ietvars".
47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Rīcības plāns tālsatiksmes un pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumu veicināšanai""
22-TA-666
(T. Linkaits, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Rīcības plāns tālsatiksmes un pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumu veicināšanai"".
48. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3.-4. marta sanāksmei
22-TA-671
(K. Pommere, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par Padomes lēmuma projektu par naida runas un naida noziegumu pievienošanu Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 1. punktā noteiktajām noziedzības jomām";
2.2.
pozīcija Nr. 2 "Padomes secinājumu projekts par cīņu pret rasismu un antisemītismu".
3.
Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei I. Kronbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 3. - 4. marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
49. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 25.februāra sanāksmē un 27. februāra Ārlietu padomes videokonferencē izskatītajiem jautājumiem
22-TA-685
(E. Rinkēvičs, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statūtiem un finansēšanu (pārstrādāta versija)"
22-TA-679
(K. Pommere, J. Bordāns)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statūtiem un finansēšanu (pārstrādāta versija)".
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu"
22-TA-680
(K. Pommere, J. Bordāns)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu".
52. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par ES kandidātvalsts statusu Ukrainai"
22-TA-690
(E. Rinkēvičs, D. Pavļuts, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par ES kandidātvalsts statusu Ukrainai".
53. §
Informatīvais ziņojums par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 28. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-691
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
54. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 24. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatītajiem jautājumiem
22-TA-692
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

55. §
Informatīvais ziņojums "Programmas rādītāju novērtējums programmai "Aizdevumi ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem""
22-TA-310 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
56. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību piedāvājuma sagatavošanai un informēšanas pasākumiem Latvijas (Rīgas) kandidatūras virzīšanai jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) mītnes vietai"
22-TA-296 (IP)
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
57. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420139122
22-TA-545 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420139122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā Nr. A420139122.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
    "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
58. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420139522
22-TA-546 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420139522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420139522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
59. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420140322
22-TA-555 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420140322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420140322.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
        "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
60. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420141222
22-TA-551 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420141222.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420141222.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
61. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420141122
22-TA-553 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420141122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420141122.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420141022
22-TA-549 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420141022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420141022.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
    "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021.gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
63. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420142522
22-TA-547 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420142522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420142522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139.  punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
64. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420142122
22-TA-550 (IP)
(D. Pavļuts, M. Golubeva, J. Reirs, E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420142122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420142122.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, finanšu ministrs J. Reirs, ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aizsardzības ministrs A. Pabriks, Ministru prezidents A. K. Kariņš, un viedoklis ir šāds:
      "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
65. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420141322
22-TA-649 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420141322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420141322, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420147622
22-TA-653 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420147622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420147622 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420287521
22-TA-659 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420287521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420287521.
68. §
Kasācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420146920
22-TA-678 (IP)
(D. Pavļuts, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto kasācijas sūdzības projektu par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā Nr. A420146920.
2.
Valsts kancelejai noformēt kasācijas sūdzību un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu tiesā lietā Nr. A420146920.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 zāļu veiktajiem iepirkumiem, krājumiem un plānotajiem iepirkumiem"
22-TA-604 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
70. §
Informatīvais ziņojums "Par Vaxzevria vakcīnām"
22-TA-689 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 15:45