Ministru kabineta 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 51

Ministru kabineta 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 51

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"
21-TA-1201
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""
22-TA-2397
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.4 1. apakšpunktu atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta Nr. 11.1.1.0/18/TP/005 "Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē" īstenošanas termiņu par vairāk nekā sešiem mēnešiem.
3. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
22-TA-2250
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
4. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
22-TA-2249
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""
22-TA-1934
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2265
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
22-TA-2319
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumos Nr. 518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-2709
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējuma un ceļu drošības inspekcijas veikšanas kārtība"
22-TA-1989
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""
22-TA-1608
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""
21-TA-473
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība"
22-TA-1170
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" peļņas daļu par 2021. gadu"
22-TA-1791
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "Briežuciems-Baltinava", Briežuciema pagastā, Balvu novadā, un "Briežuciems-Baltinava", Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nodošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2570
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā"
22-TA-2280
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
16. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par drošības pasākumiem klasificētas informācijas aizsardzībai"
21-TA-1577
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par drošības pasākumiem klasificētas informācijas aizsardzībai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2569
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek sniegts ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūts programmas finansējums, kā arī sniedzamās informācijas apjoms"
22-TA-1231
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Gustava Zemgala gatvē 80–150A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-2036
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2646
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2830
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2787
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 250 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-2936
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-2964
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi"
22-TA-388
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
22-TA-2875
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""
22-TA-1689
(J. Citskovskis, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
4.
Valsts kancelejai nodrošināt, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros līdz 2026. gadam izstrādātajā vienotā valsts pārvaldes grāmatvedības un cilvēkresursu vadības sistēmā tiek iestrādāta iespēja nodot datus atbilstoši Latvijas Izglītības klasifikatoram un Valsts adrešu reģistra klasifikatoram.
 
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
22-TA-871
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Informatīvie ziņojumi

29. §
Informatīvais ziņojums "Par dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā īstenotā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātiem"
22-TA-2479
(I. Braunfelde, O. Valkers, I. Indriksone, E. Valantis, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt. 
30. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" termiņa pagarināšanu""
22-TA-2414
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta – Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā – īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 30. jūnijam.
31. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 6.-7. oktobra Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē un neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2957
(E. Rinkēvičs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē un neformālajā Eiropadomē 2022. gada 6. - 7. oktobrī.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas 2023.–2027. gada periodā"
22-TA-2797
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmā 2023.-2027. gada periodā un noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju Nordplus programmas īstenošanai Latvijā.
3.
Pēc Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas 2023.-2027. gadam apstiprināšanas atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības no 2023. gada līdz 2027. gadam indikatīvi 218 383 euro apmērā ik gadus ministrijas valsts budžeta programmas 73.00.00 "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti" apakšprogrammā 73.06.00 "Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā" Latvijas dalībai Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmā 2023.-2027. gadam.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 3. punktā minēto izdevumu segšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
33. §
Informatīvais ziņojums "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem"
22-TA-2785
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt projekta "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" (projekta Nr. 5.5.1.0/20/I/003) finanšu līdzekļu pārdali starp iesāktajiem būvniecības projektiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk – SAM 5.5.1.) un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" (turpmāk – SAM 5.6.1.) piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.
3.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktu, atļaut darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 5.5.1. ceturtajā kārtā atbrīvoto finansējumu pārdalīt:
3.1.
1 151 566 euro apmērā (Eiropas Reģionālā attīstības fonda daļa) uz SAM 5.6.1., novirzot:
3.1.1.
finansējumu 88 267 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa) projekta "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/005) īstenošanai;
3.1.2.
finansējumu 765 207 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa) projekta "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai;
3.1.3.
finansējumu 298 092 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa) projekta "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai;
3.2.
SAM 5.5.1. ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros:
3.2.1.
kultūras mantojuma objekta Rīgas cirks Merķeļa ielā 4, Rīgā, atjaunošanai un skatuves aprīkojuma ierīkošanai finansējumu līdz 1 243 789 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa);
3.2.2.
kultūras mantojuma objekta Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai (būvniecības 1. un 2. kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, finansējumu līdz 2 816 417 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa).
4.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vienoties ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" par projekta "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" (projekta Nr. 5.5.1.0/20/I/005) īstenošanas sadalīšanu posmos. Pirmo projekta posmu īstenot līdz 2022. gada 31. oktobrim un veiktos izdevumus līdz 433 040 euro attiecināt no Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 5.5.1. ceturtās kārtas finansējuma. Otrā posma darbu īstenošanu un pabeigšanu paredzēt no Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda darbības programmas aktivitāšu finansējuma.
5.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi", palielinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu:
5.1.
SAM 5.6.1. finansējuma atlikumu, kurš izveidojies līdz 2020. gada 22. oktobrim, 138 682 euro apmērā novirzīt projektam Nr. 5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā", nepalielinot projekta vadības un administrēšanas izmaksas;
5.2.
palielināt SAM 5.6.1. ietvaros pieejamo finansējumu par 1 151 566 euro.
6.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2022. gada 30. novembrim vienoties ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" par finansējuma palielināšanu šādu projektu īstenošanai, nepalielinot projekta vadības un administrēšanas izmaksu summu:
6.1.
projekta "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/005) īstenošanai paredzēto projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu par 103 844 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 8 5% 88 267 euro un valsts budžets 15 % 15 567 euro);
6.2.
projekta "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai paredzēto projekta attiecināmo izmaksu summu par 900 244 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85 % 765 207 euro un valsts budžets 15 % 135 037 euro);
6.3.
projekta "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai paredzēto projekta attiecināmo izmaksu summu par 513 852 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85 % 436 774 euro un valsts budžets 15 % 77 078 euro).
7.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi":
7.1.
samazinot specifiskā atbalsta mērķa ietvaros pieejamo finansējumu par 1 151 566 euro;
7.2.
pieejamā finansējuma apmēru kultūras mantojuma objekta Rīgas cirks Merķeļa ielā 4, Rīgā, atjaunošanai un skatuves aprīkojuma ierīkošanai finansējumu līdz 1 463 282 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85 % 1  243 790 euro un valsts budžets 15 % 219 492 euro), kā arī precizējot atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, nosakot izņēmumu pieļaujamā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu proporcijai pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
7.3.
nosakot pieejamā finansējuma apmēru kultūras mantojuma objekta Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2. kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, finansējumu līdz 3 313 430 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85 % 2 816 417 euro un valsts budžeta 15 % 497 013 euro);
7.4.
nosakot objekta Lielā Ģilde Amatu ielā 6, Rīgā, pirmā posma īstenošanai projekta "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" (projekta Nr. 5.5.1.0/20/I/005) ietvaros finansējumu līdz 368 084 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa) un precizēt atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus attiecībā uz projekta sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem, ņemot vērā, ka Kultūras ministrijas piedāvātais risinājums paredz objekta pārbūves īstenošanas projekta sadalīšanu posmos, neīstenojot visas projektā Nr. 5.5.1.0/20/I/005 plānotās darbības.
8.
Pēc Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumu Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" grozījumu apstiprināšanas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2022. gada 15. novembrim izsludināt ierobežotu projektu atlasi SAM 5.5.1. ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, uzaicināt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" iesniegt projekta pieteikumu par Rīgas cirka ēkas (Merķeļa ielā  4, Rīgā) atjaunošanu un skatuves aprīkojuma ierīkošanu un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" iesniegt projekta pieteikumu par Rīgas pils (Pils laukumā 3, Rīgā) pārbūves un restaurācijas (būvniecības 1. un 2. kārtas) darbu pabeigšanu.
9.
Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošināt projekta iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu izvērtēšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicinājumā norādītajā termiņā.
10.
Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošināt objekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā" būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu 659 494 euro ar PVN segšanu no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem pēc atsavināšanas izdevumu segšanas – 2022. gadā 260 150 euro ar PVN un 2023. gadā 339 344 euro ar PVN, ja šāds regulējums tiek iekļauts likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam". 
11.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai", paredzot, ka 2023. gadā Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai (būvniecības 1. un 2. kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, piešķirtais finansējums 3 945 057 euro tiek pārdalīts uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" šādu projektu īstenošanai: 
11.1.
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" projekta "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/003) īstenošanai paredzēto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 1 567 971 euro apmērā;
11.2.
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" projekta "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/004) īstenošanai paredzētā projekta aprīkojuma izmaksu segšanai 1 239 609 euro apmērā;
11.3.
profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā mākslu vidusskola" darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" projekta "Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācija" (projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/005) Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas pabeigšanai 1 137 477 euro apmērā.
12.
2022. gadā no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" pārdalīt uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" 299 666 euro pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā, kas Finanšu ministrijai bija piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" 18.6. apakšpunktu.  
13.
Finanšu ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" 18.6. apakšpunktu piešķirto finansējumu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajos objektos nodrošināt, ka Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" tiek paredzēts finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem šādiem objektiem:
13.1.
107 909 euro "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/004), t. sk. 2022. gadā 84 989 euro un 2023. gadā 22 920 euro;
13.2.
2022. gadā 54 057 euro "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/003);
13.3.
2023. gadā 684 680 euro "Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai (būvniecības 1. un 2. kārta) Pils laukumā 3, Rīgā";
13.4.
2022. gadā 21 807 euro "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" (projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/005).
14.
Atļaut Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 80 76. §) "Informatīvais ziņojums "Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"" 4.1. apakšpunktu rezervēto finansējumu 2022. gadā pārdalīt citiem augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektiem:
14.1.
projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā" audiovizuālās vadības sistēmas izbūves segšanai 817 466 euro apmērā;
14.2.
Rundāles pils muzeja jumta atjaunošanas papildu darbu segšanai 100 906 euro apmērā.
15.
Atļaut Kultūras ministrijai 2022. gadā valsts budžeta apakšprogrammas 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp projektiem:
15.1.
par 815 934 euro samazināt finansējumu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola" Slokas ielā 52a, Rīgā, 2022. gadam plānoto finansējumu, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 17. septembra rīkojumu Nr. 661 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"";
15.2.
par 450 130 euro palielināt finansējumu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola" Kalnciema ielā 10a, Rīgā, sadārdzinājuma segšanai un Meža ielā 15, Rīgā, projektēšanas darbu segšanai;
15.3.
par 365 804 euro palielināt finansējumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā" papildu darbu un audiovizuālās vadības sistēmas izbūves segšanai.

4. Ministru kabineta lieta

34. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par minimālo ienākumu līmeņu pārskatīšanu)
22-TA-2854
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 342 "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu""
22-TA-2399
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

36. §
Informatīvais ziņojums par 2022. gada 3. oktobra Euro grupas un 2022. gada 4. oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2934 (IP)
(N. Sakss, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 3. oktobra sanāksmē.
3.
Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei, pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 4. oktobra sanāksmē.
4.
Pilnvarot finanšu ministru J. Reiru lemt par Eiropas Stabilitātes mehānisma pagaidu direktora iecelšanu.
37. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 un (ES) 2019/1753 un Padomes Lēmumu (ES) 2019/1754"
22-TA-2959
(J. Bordāns, A. K.Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 ''Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 un (ES) 2019/1753 un Padomes Lēmumu (ES) 2019/1754".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

38. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2963
(K. Eklons, N. Puntulis, A. Pabriks, A. Muižniece, I. Indriksone, D. Pavļuts, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
39. §
Atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-31-03
22-TA-2914 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-31-03.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2022-31-03.
40. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257522
22-TA-2835 (IP)
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420257522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
   "Nevaru atbalstīt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma raksta projektu un paužu sekojošu atsevišķo viedokli. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai. Līdz šim Latvijas Republikas administratīvajās tiesās jau 14 pāru attiecības konstatētas par ģimenes attiecībām Satversmes 110. panta izpratnē, līdz ar to aicinām Tieslietu ministriju neiebilst par šīs ģimenes attiecību fakta konstatāciju. Tādējādi neuzskatu, ka Ministru kabinetam būtu pamats atteikties sniegt paskaidrojumu lietā un nepiedalīties lietas izskatīšanā.".
5.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
   "Nevaru atbalstīt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma raksta projektu un paužu sekojošu atsevišķo viedokli. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai. Līdz ar to neuzskatu, ka Ministru kabinetam būtu pamats atteikties sniegt paskaidrojumu lietā un nepiedalīties lietas izskatīšanā. Līdz šim Latvijas Republikas administratīvajās tiesās jau 14 pāru attiecības konstatētas par ģimenes attiecībām Satversmes 110. panta izpratnē, līdz ar to aicinām Tieslietu ministriju neiebilst par šīs ģimenes attiecību fakta konstatāciju.".
6.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka šī protokollēmuma 4. un 5. punktā minētajam atsevišķajam viedoklim pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs un Ministru prezidents A. K. Kariņš.
41. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420126322
22-TA-2853
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420126322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420126322, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 11:00