Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītājs ‒ A. Ozols

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Plāna projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns."
21-TA-416
(B. Bāne, J. Salmiņa, I. Dreika, S. Lazdiņa, M. Papsujevičs, E. Balševics, I. Oša, E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Veselības ministrija uztur spēkā iebildumu par plāna projekta 1.rīcības virziena 1.11.1. uzdevumu un Tieslietu ministrija par plāna projekta 3. rīcības virziena 1. uzdevuma ievaddaļu. un 3.3.2. uzdevumu un 6. rīcības virziena 6.1.1. uzdevumu.
3.
Valsts kancelejai plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
21-TA-1686
(I. Draudiņa, E. Balševics, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem;
2.2.
noteikumu projektu,  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu""
21-TA-426
(D. Vilkaste, A. Ozols, M. Papsujevičs, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu  iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Zemkopības ministrijai sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi" (21-TA-1825) precizēt atbilstoši  Valsts kontroles ieteikumam revīzijas lietā Nr. 2.4.1-16/2019 "Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga sugu apsaimniekošana un tai atbilstoša medību saimniecības uzraudzība?", izslēdzot lūsi no medījamo sugu saraksta, un sagatavoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"" (21-TA-426) sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"" (21-TA-1825).
Sanāksmi slēdz plkst. 10:05