Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 70

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 70

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs (attālināti)

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministre, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja ‒ M. Golubeva (attālināti)

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece (attālināti)

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (attālināti)

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits (attālināti)

Veselības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""
21-TA-338
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 "Būvju ugunsdrošība""
2021-TA-1496
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"
2021-TA-1491
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221–15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
2021-TA-1498
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
2021-TA-1503
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261–15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
2021-TA-1504
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra instrukcijā Nr. 6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā""
21-TA-274
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"
21-TA-64
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
9. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
21-TA-199
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""
21-TA-131
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" mērķa un iznākuma un rezultātu rādītāju sasniegšanu, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. -2020. gada plānošanas periodā" 51.7. apakšpunktu pagarināt 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" finansējuma projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, bet ne ilgāk kā Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņā.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""
21-TA-96
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"
21-TA-147
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"
2021-TA-1090
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dalderi" Sudas ielā 9, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-1807
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-318
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"
2020-TA-1886
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
21-TA-97
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
21-TA-103
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība""
21-TA-19
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības""
21-TA-201
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"
21-TA-117
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-289
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-25
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

24. §
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"
2021-TA-1392
(T. Linkaits, D. Bankoviča, M. Golubeva, G. Ozols, J. Miķelsons, J. Bordāns )
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
25. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jolantai Plūmei savienot amatus"
21-TA-714
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

26. §
Konceptuālais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai"
21-TA-132
(T. Linkaits, K. Eņģelis, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam"
21-TA-349
(T. Linkaits, D. Bankoviča, J. Plūme, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Satiksmes ministrijai, ņemot vērā, ka 2022. gada budžeta likumprojekts un vidēja termiņa budžeta ietvara 2022.-2024. gadam likumprojekts ir iesniegts izskatīšanai Saeimā, precizēt rīkojuma projekta 7. punktu un plāna projekta 3. pielikumu, saskaņot rīkojuma projektu un plāna projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

28. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Valsts administrācijas skolai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu "SYNERGIA – sadarbības un pieredzes apmaiņas tīkls augsta līmeņa amatpersonām no Centrālās un Austrumu Eiropas", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
21-TA-377
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Valsts administrācijas skolai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta "SYNERGIA – sadarbības un pieredzes apmaiņas tīkls augsta līmeņa amatpersonām no Centrālās un Austrumu Eiropas" īstenošanai ne vairāk kā 39 474 euro apmērā 2021. gadā un 15 268 euro apmērā – 2022. gadā.
3.
Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.
4.
Projekta "SYNERGIA – sadarbības un pieredzes apmaiņas tīkls augsta līmeņa amatpersonām no Centrālās un Austrumu Eiropas" īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
5.
Valsts administrācijas skolai pēc īstenotā projekta gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
6.
Valsts kancelejai nodrošināt, lai nenotiek projekta aktivitāšu pārklāšanās ar citiem līdzīgiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam"
21-TA-18
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Ārlietu ministrijai līdz 2022. gada 30. septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūlijam.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra rīkojumā Nr. 49 "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"
2021-TA-2101
(J. Vitenbergs, O. Feldmane, J. Bordāns)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par plānā "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam" paredzēto pasākumu izpildi"
21-TA-116
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar kompetentajām tiesībaizsardzības institūcijām un plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām izstrādāt plāna "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2022.-2024. gadam" projektu un iekšlietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2021. gada 30. decembrim.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem"
21-TA-259
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1.
līdz 2022.gada 31.decembrim konceptuālo ziņojumu par individuālā budžeta pieeju sociālo pakalpojumu sniegšanā personām ar funkcionāliem traucējumiem;
2.2.
līdz 2025.gada 1.februārim konceptuālo ziņojumu par sociālo pakalpojumu finansēšanas sistēmas pilnveidošanu un jauna ilgtspējīga finansēšanas modeļa ieviešanu.
33. §
Informatīvais ziņojums "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.– 2020. gadam izpilde"
21-TA-53
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju"
21-TA-331
(M. Golubeva, G. Ozols, J. Bordāns)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) resursu un kompetenču konsolidāciju, nostiprinot IKT pārvaldību valsts pārvaldes un nozaru līmenī, kā arī veicinot specializētu kompetenču centru – koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstību.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 754 "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums", iekļaujot Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma sastāvā specializēto kompetenču centru vadītājus.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2021. gada 30. decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par valsts pārvaldes IKT koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 31. martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības plānu.
6.
Visām ministrijām un tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm veikt šādas darbības attiecīgo nozaru IKT infrastruktūras pakalpojumu izmantošanas un attīstības plānošanas un IKT infrastruktūras nodrošinājuma jomā:
6.1.
divu mēnešu laikā ministrijām, kuras ir centralizējušas skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus nozares ietvaros un plāno attīstīt skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumus vai arī plāno pakāpenisku pāreju uz citu koplietošanas vai komerciālu pakalpojumu izmantošanu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņojumam informāciju par plānoto skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstību vai pakāpenisku specializācijas maiņu un migrāciju, pievienojot informāciju par priekšnoteikumu pakalpojumu sniegšanai izpildi, saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5. sadaļā definētajām prasībām vai informāciju, kas pamato pakāpeniskas pārejas nepieciešamību;
6.2.
trīs mēnešu laikā ministrijām un to padotības iestādēm, kuras nav saņēmušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu par IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu attīstības perspektīvu vai pakāpeniskas pārejas plānu, mainot koplietošanas pakalpojumu specializāciju, pārtraukt investīcijas datu centru skaitļošanas iekārtās – serveros, datu krātuvēs un citā datu centru aprīkojumā, izņemot informatīvā ziņojuma 5. sadaļā definētos izņēmuma gadījumus, kā arī neatliekamas avārijas situācijas, šīs ārkārtas investīcijas saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
6.3.
ministrijām, kuras saņēmušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu par plānoto koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstību vai pakāpenisku specializācijas maiņu, sešu mēnešu laikā saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīcības plānus skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu sniedzēja attīstībai vai specializācijas maiņai un migrācijai, kuru saturs atbilst informatīvā ziņojuma 5. sadaļā definētajām prasībām skaitļošanas koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem un rīcības plāniem, kā arī nodrošināt, ka turpmākās investīcijas datu centru skaitļošanas iekārtās – serveros, datu krātuvēs un citā datu centru aprīkojumā tiek veiktas saskaņā ar rīcības plāniem;
6.4.
gadījumos, kad rīcības detalizēta plānošana ir apgrūtināta izmantotās IKT infrastruktūras apjoma, daudzveidības, specifikas un atbilstošu koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumu nepieejamības dēļ, rīcības plānu sākotnējās – sešu mēnešu laikā saskaņojamās versijas var paredzēt ierobežota tvēruma specifisko IKT infrastruktūras apgabalu migrācijas detalizētas plānošanas atlikšanu līdz prasībām atbilstošu koplietošanas pakalpojumu pieejamībai un definēt papildus izņēmumu nosacījumus ierobežotiem ieguldījumiem IKT infrastruktūrās, lai nodrošinātu to drošu darbību līdz provizoriski plānojamam migrācijas termiņam.
7.
Informatīvajā ziņojumā un šajā protokollēmumā ietvertās prasības neattiecas uz:
7.1.
IKT risinājumiem, kas tiek nodrošināti atbilstoši starptautiskajiem normatīvajiem aktiem vai līgumiem, ja to izpildes nosacījumi izvirza specifiskas prasības tehnoloģiskajiem risinājumiem vai to nodrošinājuma veidam, kas nav iespējams skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu ietvaros;
7.2.
uz diplomātiskā un konsulārā dienesta darbības IKT atbalstu, tajā skaitā diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai nepieciešamās IKT infrastruktūras uzturēšanu un attīstību.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) administrētā un finansētā projektā "Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana "zaļās" un jūras robežu novērošanai"
21-TA-563
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Iekšlietu ministrijai īstenot Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) finansēto projektu "Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana "zaļās" un jūras robežu novērošanai" un uzņemties saistības 272 900 euro apmērā laika posmā no 2021. gada līdz 2024. gadam.
3.
Iekšlietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu priekšfinansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.23.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) nodrošināt, ka valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) atmaksātie līdzekļi par projekta "Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana "zaļās" un jūras robežu novērošanai" īstenošanu.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi"
21-TA-655
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

5. Ministru kabineta lieta (I)

37. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām)
21-TA-684
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
38. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-607
(M. Golubeva, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
4.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam. 
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi""
21-TA-666
(J .Vitenbergs, I. Gailīte, G. Eglītis, J. Bordāns)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu īstenošanai papildu nepieciešamais finansējums 2021. gadā 2 970 000 euro apmērā un 2022. gadā 17 524 920 euro apmērā nodrošināts Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" paredzētā finansējuma ietvaros.
4.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 31. oktobrim veikt izvērtējumu par aizsargātajiem lietotājiem piešķirtā atbalsta pārskatīšanu, ņemot vērā elektroenerģijas vairumtirgus cenu un COVID-19 ietekmi uz tautsaimniecību, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un ekonomikas ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

6. Ministru kabineta lieta (II)

40. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-729
(D. Pavļuts, J. Bordāns, I. Dreika, A. Višņakovs, M. Golubeva, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
41. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-730
(D. Pavļuts, G. Eglītis, J. Bordāns, J. Reirs, T. Linkaits, A. Muižniece, N. Puntulis, M. Golubeva, J. Vitenbergs, E. Juhņēviča, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā izvērtēt iespējamos risinājumus efektīvākai komunikācijai ar senioriem viņiem saprotamā un viņus tieši uzrunājošā veidā, lai būtiski paaugstinātu vakcinācijas pret Covid-19 aptveri šajā mērķgrupā.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-415
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-410
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izdevumus piemaksām un atvaļinājuma rezerves uzkrājumam atbilstoši aprēķinātajai piemaksu summai par laika periodu no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, kas nepārsniedz 31 339 444 euro, 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
44. §
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"
21-TA-738
(J. Bordāns, E. Baldzēns, D. Pavļuts, S. Armagana, E. Kušners, I. Jaunzeme, J. Endziņš, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 49. panta otrajā daļā svītrot tekstu iekavās, papildināt  atsevišķus likumprojekta pantus ar skaidru regulējumu attiecībā uz valsts pārvaldes institūcijām un valsts kapitālsabiedrībām atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta atzinumam, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
6.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru J. Bordānu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā".
 
45. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
21-TA-711
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot labklājības ministru G. Eglīti izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"".
6.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadam no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 5 593 449 euro apmērā, lai laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu slimības pabalsta izmaksu no pirmās darbnespējas dienas personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, gadījumā, ja šīs personas saslimušas ar Covid-19, vai tām ir izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) aktualizētā Baltijas jūras rīcības plāna projektu"
21-TA-596 (IP)
(M. Golubeva, E. Balševics, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) aktualizētā Baltijas jūras rīcības plāna projektu".
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku HELCOM līgumslēdzēju pušu ministru sanāksmē 2021. gada 20. oktobrī Vācijas Federatīvajā Republikā, Lībekā.
47. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-333/21 European Superleague Company
21-TA-692 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-333/21 European Superleague Company.
2.
 Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C‑333/21 European Superleague Company.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-333/21 European Superleague Company. 
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma  "Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"" (prot. Nr. 60 20. §) 2. punktu Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

48. §
Informatīvais ziņojums "Par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai"
21-TA-453 (IP)
(J. Vitenbergs, O. Feldmane, J. Bordāns, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt informatīvā ziņojuma 3. un 4. pielikumā ietverto pasākumu plānu.
2.
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas pārstāves priekšlikumu par statusa "ierobežotas pieejamības informācija" noņemšanu informatīvā ziņojuma 3. un 4.pielikumam, Ekonomikas ministrijai veikt nepieciešamās darbības minēto pielikumu publiskošanai. 
49. §
Viedokļa projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420342117
21-TA-584 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt viedokļa projektu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senātam lietā Nr. A420342117.
2.
Valsts kancelejai  noformēt un nosūtīt viedokli Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senātam.
50. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
21-TA-237 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

51. §
Slepeni
TA-10s
Slepeni
Sēdi slēdz plkst. 18:00