Valsts sekretāru 15.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41

Valsts sekretāru 15.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Ilgaža

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
22-TA-694
(I. Ilgaža, A. Smiltēna, D. Palčevska, S. Šķiltere, B. Bāne, V. Reitere, R. Osvalde, J. Citskovskis)
1.
Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Tieslietu ministrijai:
2.1.
organizēt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi ar ministriju, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības un nozari pārstāvošo organizāciju ekspertiem, lai atkārtoti izvērtētu un izdiskutētu institūciju uzturētos iebildumus par sagatavoto likumprojektu paketi mantojuma tiesību regulējuma pilnveidošanai, rodot kopēju izpratni par grozījumu būtību un mērķi, kā arī vienotos par turpmāk risināmajiem jautājumiem un to termiņiem;
2.2.
atbilstoši starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes rezultātiem, ja nepieciešams, precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, un likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"
22-TA-696
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā šī protokola 1. §, iesniegto likumprojektu neatbalstīt un Tieslietu ministrijai atbilstoši starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes rezultātiem, ja nepieciešams, precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, un likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"
22-TA-695
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā šī protokola 1. §, iesniegto likumprojektu neatbalstīt un Tieslietu ministrijai atbilstoši starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes rezultātiem, ja nepieciešams, precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, un likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Par Valsts sekretāru 2022. gada 24. novembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 38 2. § (22-TA-1448)) 2.4. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi 
(E. Valantis, B. Bāne, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka Ekonomikas ministrija ir organizējusi tikšanos ar Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvenergo" ekspertiem,  kurā izvērtēti Finanšu ministrijas (AS "Augstsprieguma tīkls") priekšlikumi attiecībā uz nosacījumiem, kuros energoapgādes komersantam ir tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu, un tikšanās dalībnieki vienojušies, ka attiecīgi grozījumi veicami  Enerģētikas likumā.
2.
Ekonomikas ministrijai trīs mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Enerģētikas likumā.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:00