Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 1

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 1

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 11:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju"
22-TA-50
(D. Pavļuts, T. Linkaits, J. Perevoščikovs, Ņ. Trojanskis, L. Meņģelsone, E. Baldzēns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegtās prezentācijas.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-1
(D. Pavļuts, K. Bērziņš, T. Linkaits, I. Dundure, J. Reirs, G. Eglītis, M. Golubeva, J. Vitenbergs, A. Muižniece, A. T. Plešs, V. Gavrilovs, J. Citskovskis, J. Bordāns, S. Armagana, I. Vanaga, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus. 
2.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot rīkojuma projekta 1.20. apakšpunktā ietvertajā 5.42.1.7. apakšpunktā nosacījumu attiecībā uz  bērniem no 12 gadu vecuma, kuri ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ja bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, un svītrojot 2.punktā atsauci uz 1.16., 1.17., 1.21. un 1.22. apakšpunktu.
4.
Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam un  iesniegt precizēto anotāciju Valsts  kancelejā. 
5.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt, vai normatīvajā regulējumā precīzi ir lietota terminoloģija attiecībā uz vakcinācijas sertifikātu apzīmējumiem, vai nav pārkāpts vienlīdzības princips attiecībā uz epidemioloģisko prasību noteikšanu dažādām vienādos apstākļos  esošām personu grupām, vai nepieciešami citi tehniski precizējumi, un nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus grozījumus tiesību aktos. 
7.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram J. Vitenbergam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:  
"Valsts atbalsts Latvijas nodokļu maksātājiem ir jāturpina, kamēr pastāv Covid-19 izplatības mazināšanas ierobežojumi, jo tie tiešā mērā ietekmē to saimniecisko aktivitāti un attiecīgi sabiedrības iztikas avotu. Pašlaik ir skaidrība par nozarēm un  valsts atbalsta nosacījumiem Covid-19 izplatības mazināšanas ierobežojumu pārvarēšanai līdz 2022. gada 31. janvārim, tāpēc aicinu Ministru kabineta locekļus ārkārtas stāvokli noteikt līdz 2022. gada 31. janvārim. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu skaidru uzņēmējdarbības vidi, ļautu komersantiem savlaicīgi pielāgoties ierobežojumiem, un valsts pārvalde var saskaņot valsts atbalsta grozījumus ar Eiropas Komisiju.".
8.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-4
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, J. Reirs, J. Bordāns, S. Armagana, A. Muižniece, I. Vanaga, J. Endziņš, L. Lejiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai veselības ministra sniegto prezentāciju par primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņa noteikšanu. 
2.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
3.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, 1.31. apakšpunktā ietvertajā 342. punktā svītrojot tekstu iekavās, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4.
Izdevumus, kas saistīti ar izmaiņu veikšanu personu informācijas sistēmā (covidpass.lv), segt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupā kopīgi ar nozares ekspertiem izvērtēt jautājumu par 12 līdz 17 gadus vecu jauniešu   balstvakcināciju.
6.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
4. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1816
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

5. §
Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420270121, Nr. A420270221, Nr. A420261321, Nr. A420266821, Nr. A420272521, Nr. A420265921, Nr. A420268721, Nr. A420269621
21-TA-1824 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzībām lietās Nr. A420270121, Nr. A420270221, Nr. A420261321, Nr. A420266821, Nr. A420272521, Nr. AA420265921, Nr. 420268721, Nr. A420269621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu par blakus sūdzībām un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
6. §
Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420270521
21-TA-1823 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzību lietā Nr. A420270521.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu par blakus sūdzību un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
7. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420289721
21-TA-1820 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420289721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420289721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 13:45