Valsts sekretāru 27.04.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Valsts sekretāru 27.04.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""
22-TA-3074
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. §
Noteikumu projekts "Valsts kancelejas nolikums"
23-TA-251
(I. Alliks, I. Stepanova, E. Valantis, P. Vilks, K. Lore, I. Gailīte, D. Trofimovs, K. Stone, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka sanāksmes laikā Satiksmes ministrija un Ekonomikas ministrija iebildumus neuztur.
3.
Valsts kancelejai:
3.1.
ņemot vērā Labklājības ministrijas iebildumu, precizēt noteikumu projekta anotācijas 1.6. punktu, svītrojot atsauci par vienošanos ar Labklājības ministriju par turpmāko sadarbību agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izstrādē;
3.2.
ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iebildumu, precizēt noteikumu projekta 4.10. apakšpunktu, paredzot, ka Valsts kanceleja veic vadītāju valsts civildienesta ierēdņu atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu, un citu un vadītāju atlasi tikai tajos gadījumos, kad tas ir noteikts ārējā normatīvajā aktā, un precizēto punkta redakciju saskaņot ar Iekšlietu ministriju;
3.3.
precizēto noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Par ERAF projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma" ietvaros radītā IKT risinājuma uzturēšanas izmaksu segšanu
(E. Rezebergs, I. Alliks, V. Vodinska, A. Pelšs, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Noteikt 2024., 2025., un 2026. gadam Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksas gadā 1750 euro apmērā vienas iestādes vienai tīmekļvietnei.
2.
Atbalstīt priekšlikumu, ka ERAF projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma" ietvaros radītā IKT risinājuma uzturēšanas izmaksu segšanas nodrošināšanai valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas procesā:
2.1.
tiks samazināts finansējums budžeta resoriem 2024., 2025. un 2026. gadā atbilstoši Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajai platformai pievienojušos attiecīgā resora iestāžu vietņu skaitam;
2.2.
Valsts prezidenta kanceleja, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Centrālā vēlēšanu komisija, Datu valsts inspekcija un Konkurences padome tiks aicinātas samazināt finansējumu 2024., 2025. un 2026. gadā šī protokollēmuma 1. punktā noteikto izmaksu apmērā;
2.3.
budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības tiks aicinātas veikt iemaksas valsts budžeta ieņēmumos šī protokollēmuma 1. punktā noteikto izmaksu apmērā.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:30