Valsts sekretāru 30.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 18

Valsts sekretāru 30.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 18

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Oša

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"
23-TA-2275
(E. Valantis, M. Jansons, E. Bērziņa, A. Lazdiņš, M. Papsujevičš, L. Vindele, I. Saleniece, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija, Latvijas Darba Devēju konfederācija un Latvijas Universitāšu asociācija uztur atzinumos par likumprojektu minētos iebildumus, izņemot iebildumu attiecībā uz "līdzvērtīgu tirgus cenu" atlīdzības noteikšanai.
3.
Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija neuztur spēkā iebildumu attiecībā uz likumprojekta papildināšanu ar jaunu deleģējumu, savukārt uztur spēkā iebildumu būt par atbildīgo institūciju, kas sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgo Ministru kabineta noteikumu projektu.
4.
Ekonomikas ministrijai:
4.1.
ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu, svītrot likumprojekta anotācijā tekstu par to, ka šī likumprojekta izpratnē valsts zinātniskā institūcija atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES) Nr. 651/2014;
4.2.
ņemot vērā Latvijas Universitāšu asociācija iebildumu, papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstāku skaidrojumu par "līdzvērtīgu tirgus cenu" atlīdzības noteikšanai;
4.3.
precizēt likumprojekta anotācijas 4.1.1. sadaļu, norādot Ekonomikas ministriju kā līdzatbildīgo institūciju;
4.4.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas–nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā un to nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
24-TA-272
(I. Oša, D. Bičkovičs, E. Kāpostiņš, I. Bērziņa, D. Palčevska, L. Kurevska, I. Alliks, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju, ka zvērinātu tiesu izpildītāji nav uzsākuši izsoles procedūras  par rīkojuma projektā iekļautajiem dzīvokļu īpašumiem un nav juridisku šķēršļu pirmtiesību izmantošanai pašvaldībai tos iegūt savā īpašumā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1.
papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju sešu mēnešu laikā izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz pirmtiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem, kas atzīti par bezmantinieka mantu un uz kuru ir pieteiktas kreditoru pretenzijas, kā arī  noteiktajiem termiņiem procesuālajām darbībām, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai novērstu konstatēto problemātiku;
3.2.
rīkojuma projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:35