Valsts sekretāru 14.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 28

Valsts sekretāru 14.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 28

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ Z. Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
23-TA-1985
(Z. Liepiņa, I. Braunfelde, A. Lapiņš,  J. Račko, M. Papsujevičš, R. Kronbergs, A. Balode, L. Kurevska, J. Garisons, I. Alliks, E. Balševics, B. Zakevica, A. Pelšs, I. Stepanova, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par ministriju un institūciju atbildības noteikšanu.
2.
Noteikt, ka par Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu, 13. panta 5. punktu, 14. panta 7. punktu, 35. panta 1. punktu, 36. panta 1. punktu un 48. panta 1. punktu atbildīga ir Konkurences padome. (Balsojumā par Konkurences padomi kā vienīgo atbildīgo institūciju: par - 10 (Zemkopības ministrijas valsts  sekretārs R. Kronbergs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja I. Braunfelde, Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja A. Balode, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M. Papsujevičs, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre L. Kurevska, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs J. Garisons, Labklājības ministrijas valsts sekretārs I. Alliks, Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs E. Balševics, Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja B. Zakevica, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A. Pelšs, pret - 3 (Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Z. Liepiņa, Satiksmes ministrijas valsts sekretāre I. Stepanova), nepiedalās - 2 (Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs D. Trofimovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre S. Šmīdlere).
3.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā: 
3.1.
nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu zvērinātiem tiesu izpildītājiem pienākumu piedzīt ar Eiropas Komisijas lēmumu noteiktu naudas sodu vai periodisku maksājumu;
3.2.
visus normatīvo aktu projektus, kas nepieciešami, lai no 2024. gada 12. janvāra pilnībā piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu.
4.
Ņemot vērā panākto vienošanos par atbildīgās institūcijas noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 23-TA-1985 lietu.
2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-743
(I. Braunfelde, S. Zavadska, A. Smiltēna, D. Palčevska, K. Kinča, J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka ņemot vērā panākto vienošanos par normatīvā regulējuma pārskatīšanu, Tieslietu ministrija neuztur iebildumu par rīkojuma projektu un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu rīkojuma projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms kā saskaņots.
3.
Finanšu ministrijai:
3.1.
papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai, nepieciešamības gadījumā izveidojot starpinstitūciju darba grupu, sešu mēnešu laikā konceptuāli izvērtēt jautājumu par zemes vienības, kas nodrošina piekļuvi citiem privātiem īpašumiem, palikšanu atvasinātas publiskas personas – pašvaldības īpašumā, un sagatavot priekšlikumus normatīvā regulējuma precizēšanai;
3.2.
rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Ostu likumā"
23-TA-1049
(I. Stepanova, A. Maldups, A. Stucka, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācija uztur iebildumus par likumprojektu.
3.
Valsts kancelejai nesaskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20