Valsts sekretāru 03.11.2022. sanāksmes protokols Nr. 35

Valsts sekretāru 03.11.2022. sanāksmes protokols Nr. 35

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ Z. Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone (attālināti)

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks (attālināti)

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova (attālināti)

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000. gada 30. augusta rīkojuma Nr. 440 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"
22-TA-804
(Z. Liepiņa, K. Lore, I. Braunfelde, I. Bērziņa, D. Vilsone, J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt un Ekonomikas ministrijai to virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā pēc tam, kad Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par Kultūras ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem par Daugavgrīvas cietokšņa optimālas izmantošanas iespējām.
2.
Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") līdz  2023. gada 1. novembrim  izstrādāt   un  iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par Daugavgrīvas cietokšņa optimālas izmantošanas iespējām, kā arī nepieciešamajiem konservācijas un restaurācijas darbiem, to izmaksu aplēsēm un finansējuma avotiem izmaksu segšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""
22-TA-1842
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
3. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības Vienošanās par kopīgu darbību Latvijas Republikas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā 4. panta darbības apturēšanu"
22-TA-2125
(Z. Liepiņa, K. Lore, J. Citskovskis)
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:40