Valsts sekretāru 29.06.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 21

Valsts sekretāru 29.06.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 21

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju"
23-TA-1292
(J. Garisons, A. Balode, J. Raudovs, K. Kļaviņa, S. Šmīdlere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotācijā informāciju par Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju kompetenču saturu un atbildības apjomu komisijas lēmumu pieņemšanā un, ņemot vērā, ka Tiesībsarga biroja pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildums sanāksmes laikā netiek uzturēts, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Aizsardzības ministrijai iesniegt rīkojuma projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā minētos precizējumus anotācijā, vairāk neuztur iebildumus par rīkojuma projektu.
2. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisija kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, izskata personu sūdzības par šiem lēmumiem, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu valsts aizsardzības civilajā dienestā"
23-TA-900
(J. Garisons, S. Šmīdlere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
svītrot regulējumu, kas nosaka kontroles komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību, jo tā tiks noteikta ar Aizsardzības ministrijas iekšējo normatīvo aktu;
2.2.
precizēt noteikumu projekta anotācijā informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja kompetenču saturu un atbildības apjomu komisijas lēmumu pieņemšanā;
2.3.
saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu iesniegt precizēto noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minētos precizējumus anotācijā, vairāk neuztur iebildumus par noteikumu projektu.
3. §
Noteikumu projekts "Par valsts aizsardzības dienestā izmaksājamo kompensāciju un pabalsta apmēru un izmaksas kārtību"
23-TA-959
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Studentu apvienības pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildums sanāksmes laikā netiek uzturēts, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Aizsardzības ministrijai iesniegt noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām""
22-TA-3706
(J. Garisons, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts un tā anotācija ar Tieslietu ministriju ir saskaņoti.
3.
Aizsardzības ministrijai ar Tieslietu ministriju saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis""
23-TA-197
(V. Sidorenkovs, K. Kinča, P. Vilks, D. Trofimovs, E. Valantis, L. Kurevska, A. Pelšs, A. Smiltēna, I. Alliks, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijas un Latvijas Darba devēju konfederācija iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par steidzamības kārtībā pirmreizējai saskaņošanai virzīto projektu apjomiem, steidzamības kārtībā virzīto projektu atkārtotās saskaņošanas termiņiem un ministriju sadarbības modeli attiecībā uz steidzamības kārtībā virzīto projektu saskaņošanu kopumā.
6. §
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā (komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – Stūra māja) tehnisko stāvokli un neatliekami veicamajiem darbiem"
23-TA-1050
(D. Vilsone, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija uztur iebildumus par informatīvo ziņojumu. 
2.
Kultūras ministrijai nesaskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
7. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1051
(D. Vilsone, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija uztur iebildumus par rīkojuma projektu. 
2.
Kultūras ministrijai nesaskaņoto rīkojuma projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
8. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
21-TA-557
(R. Kronbergs, J. Kinča, M. Trons, E. Valantis, A. Ozols, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Zemkopības ministrijai:
2.1.
papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim izvērtēt jautājumu par pašvaldības komisiju, kas veic darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanu, finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī izvērtēt jautājumu par iespēju darījumu izvērtēšanu ar lauksaimniecības zemi deleģēt kādai citai institūcijai, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību un Finanšu ministriju;
2.2.
saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā minētos precizējumus Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā, vairāk neuztur iebildumus par likumprojektu.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:45