Ministru kabineta 25.04.2023. sēdes protokols Nr. 22

Ministru kabineta 25.04.2023. sēdes protokols Nr. 22

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dubjago pret Latviju""
23-TA-9k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Dubjago pret Latviju". 
2. §
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2022. gadā"
23-TA-7k
(M. Kučinskis, J. Bekmanis, J. Vitenbergs, A. Ašeradens, J. Citskovskis, I. Indriksone, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
3. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali ar valsts drošību saistītam prioritārajam pasākumam"
23-TA-8k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
4. §
Par grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā
23-TA-6s
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2986
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-213
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3779
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
8. §
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
23-TA-194
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-893
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-876
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam""
23-TA-744
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-342
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka tiek palielināts 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa kopējais attiecināmais finansējums par 650 000 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 650 000 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 552 500 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 97 500 euro) 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķim.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 111. sesijā Ženēvā"
23-TA-672
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm un medicīniskajām pretindikācijām ieroču glabāšanai un darbam ar ieročiem, kā arī apsardzes sertifikāta saņemšanai un apsardzes komersanta reģistrēšanai"
22-TA-2401
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Ražotāju organizāciju atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtība"
22-TA-3549
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
23-TA-543
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi""
23-TA-388
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 18.janvāra rīkojumā Nr. 19 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai"""
23-TA-886
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis"
23-TA-779
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu palielināt Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" plānotos pašu ieņēmumus par XVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanu 2 740 458 euro apmērā un attiecīgi pašu ieņēmumu palielinājumu novirzīt XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku īstenošanas izdevumu segšanai. 
4.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

20. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jurim Žilko savienot amatus"
23-TA-463
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Edgaram Mekšam savienot amatus"
23-TA-452
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Agrim Lungevičam savienot amatus"
23-TA-468
(A. Ašeradens, M. Sprindžuks, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Vitai Paulānei savienot amatus"
23-TA-464
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Andrim Rāviņam savienot amatus"
23-TA-465
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-1623
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Nozares ministrijai, izstrādājot normatīvā akta projektu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un paredzot avansa un starpposma maksājuma kopsummu noteikumu 18. punktā noteiktajā apjomā vai noteikumu 17. punktā noteiktajā apjomā, ja avansa un starpposma maksājumu kopsummu izmanto tai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai, šī normatīvā akta projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir īpaši jāpamato šāda avansa un starpposma maksājuma kopsummas apmēra nepieciešamība.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

26. §
Plāna projekts "Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam"
22-TA-3192
(J. Citskovskis, M. Sprindžuks, R. Irklis, I. Indriksone, A. Čakša, L. Meņģelsone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts). 
4.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 27. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44  30. §) "Informatīvais ziņojums "Par ietekmes izvērtēšanas sistēmas pilnveidi"" 2. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.-2027. gadam (turpmāk - Plāns) ieviešanai nepieciešams izveidot uz nenoteiktu laiku četras jaunas amata vietas Valsts kancelejai valdības centra stiprināšanai.  
6.
Valsts kancelejai, izstrādājot konceptuālo ziņojumu "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē", precizēt tiešās valsts pārvaldes nodarbināto īpatsvaru, kas saņem Vienotā pakalpojumu centra pakalpojumus līdz 2027. gadam, ņemot vērā veikto izpēti attiecībā uz resoru straujāku pāreju uz centralizētu modeli.
7.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādāt un līdz 2023. gada 15. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus Plānā noteikto pasākumu papildināšanai, lai:
7.1.
nodrošinātu vienotu, datos balstītu pieeju nozaru politikas plānošanai reģionālā līmenī, tai skaitā apzinot ikviena reģiona vajadzības;
7.2.
ieviestu vienotu pieeju valsts pakalpojumu pieejamībai, vienotas pakalpojumu pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ieviestu digitālās transformācijas atbalsta kompetenču centrus.
8.
Iekšlietu ministrijai, atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas lēmumiem izstrādājot ziņojumu par civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu, precizēt atbildīgo institūciju par Nacionālā krīzes vadības centra izveidi un nepieciešamo jauno amata vietu skaitu, ņemot vērā veikto izpēti par vajadzīgajām kompetencēm.
27. §
Konceptuālais ziņojums "Par tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem saistībā ar mantas piekritību valstij un valstij piekritīgo mantu"
22-TA-3080
(A. Ašeradens, S. Šķiltere, I. Lībiņa-Egnere, M. Sprindžuks, I. Indriksone, M. Trons, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

28. §
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)"
23-TA-407
(A. Ašeradens, A.  Eberhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai paātrinātu Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīciju īstenošanu, tai skaitā veicinātu Eiropas Komisijas noteiktā ikgadēji deklarējamo izdevumu minimālā sliekšņa (turpmāk – n+3 princips) izpildi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Regula) 105. un 106. pantā noteiktos ES fondu saistību atcelšanas principus un noteikumus (informatīvā ziņojuma 3. un 5. sadaļa):
2.1.
Satiksmes ministrijai nodrošināt ieguldījumu priekšnosacījuma (apstiprināta nozares stratēģija "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023.–2027. gadam") izpildi ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai dzelzceļa jomā 2021.–2027. gada plānošanas periodā;
2.2.
atbildīgajām iestādēm un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai atbilstoši kompetencei nodrošināt spēkā esošus investīciju īstenošanas noteikumus un projektu iesniegumu atlases ne vēlāk kā informatīvā ziņojuma 3. pielikumā iekļautajā laika grafikā norādītajos termiņos. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, līgumā vai vienošanās paredzot atbilstošus projektu uzraudzības pasākumus un tos ieviešot, intensificēt "konsultē vispirms" principu, lai savlaicīgi identificētu riskus projektu īstenošanas laika grafiku ievērošanā un piemērotu riskus mazinošos pasākumus plānoto maksājumu intensitātes veicināšanai plānotajos apjomos;
2.3.
apstiprināt n+3 principu nacionālā līmenī katrai atbildīgajai iestādei, nosakot ikgadēji Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu daļas minimālo apjomu proporcionāli katras iestādes pārziņā esošo ES fondu piešķīrumam (informatīvā ziņojuma 11. pielikums);
2.4.
atbildīgajām iestādēm priekšlikumus Ministru kabineta lēmumam par ātrāk uzsākamiem investīciju projektiem, augstas gatavības projektiem vai citiem risinājumiem investīciju paātrināšanai ir tiesības iesniegt Ministru kabinetā steidzamības kārtībā;
2.5.
Finanšu ministrijai, konstatējot nozīmīgu risku atbildīgajām iestādēm nespēt nodrošināt šī protokollēmuma 2.3. apakšpunkta izpildi un attiecīgi Latvijai nespēt izpildīt n+3 principu, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu par situāciju un sniegt priekšlikumus iespējamiem ārkārtas risinājumiem, tai skaitā par piešķīruma pārdalēm, prioritāri vērtējot iespējas 2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīciju projektu izdevumus pilnībā vai daļēji pārcelt finansēšanai ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda programmas piešķīruma ietvaros;
2.6.
apstiprināt kārtību, ka  atbildīgo iestāžu pārziņā esošām investīcijām ES fondu piešķīruma daļa tiek samazināta proporcionāli šī protokollēmuma 2.3. apakšpunktā norādīto finanšu mērķu  neizpildēm (n+3 princips) gadījumā, ja Eiropas Komisija piemēro Latvijai ES fondu saistību atcelšanu programmai atbilstoši Regulas 107. pantam (n+3 principa neizpilde);
2.7.
Finanšu ministrijai steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu Regulas 107. panta iestāšanās gadījumā par ES fondu saistību atcelšanu programmai (n+3 principa neizpilde) un par nepieciešamo turpmāko rīcību, ievērojot šī protokollēmuma 2.6. apakšpunktu;
2.8.
lai mazinātu administratīvo slogu visām iesaistītajām pusēm, paātrinātu projektu iesniegumu atlases uzsākšanu, ievērotu Regulas prasības gadījumos, kad atbildīgās iestādes plāno izmantot Regulas 55. panta 1. punktā noteikto vienkāršoto izmaksu vienoto likmju veidu (tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām par darbību līdz 20 % no pārējām tiešajām attiecināmajām izmaksām), atbildīgās iestādes neizstrādā atsevišķu vienkāršoto izmaksu metodiku, bet nepieciešamo informāciju un pamatojumu, tai skaitā datu un aprēķinu atbilstību  Regulas 53. panta pamatprincipiem, ietver Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu sākotnējās ietekmes ziņojumā (anotācijā).
3.
Lai nodrošinātu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna atbilstošu ieviešanu, tai skaitā Eiropas Komisijā iesniegtu ikgadējā maksājuma pieprasījumu par atskaites punktu un mērķu (turpmāk – rādītāji) izpildi un intensificētu valsts budžeta likumā paredzēto izdevumu izmantošanu projektu ieviešanai (informatīvā ziņojuma 4. un 5. sadaļa):
3.1.
atbildīgajām nozares ministrijām un Valsts kancelejai līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošināt spēkā esošu Atveseļošanas fonda plānā iekļautās reformas un investīcijas atbalsta piešķiršanas mehānisma ieviešanas kārtību;
3.2.
atbildīgajām nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt maksājuma pieprasījumā iekļaujamo 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un ne vēlāk kā līdz 2023. gada 14. jūlijam iesniegt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju un pārvaldības deklarāciju pēc visu rādītāju izpildes, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem;
3.3.
atļaut Labklājības ministrijai palielināt Atveseļošanas fonda investīciju 3.1.2.1.i. "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem", 3.1.2.3.i. "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" un 3.1.2.4.i. "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" finansējumu kopsummā par ne vairāk kā 8 501 144 euro, ja saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par iesniegtajiem Latvijas Atveseļošanas fonda plāna grozījumiem attiecībā uz konkrētajām investīcijām pirms galīgā Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas, izdevumus priekšfinansējot no 80.00.00. budžeta programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Iekšlietu ministrijai līdz 2023. gada oktobrim informēt Ministru kabinetu par Eiropas Ekonomikas zonas grantu līdzfinansētās programmas "Starptautiskā policijas sadarbība" ieviešanas riskiem un rīcību, tai skaitā, lai novērstu 2023. gada 4. janvārī publicētajā Valsts kontroles revīzijas ziņojumā "Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanas izvērtējums" minētā riska iestāšanos par nepamatotu valsts budžeta līdzekļu 108 000 euro izlietošanu telpu pārbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Valsts policijas īstenotajā projektā "Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā" (informatīvā ziņojuma 6. sadaļa).
5.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt 2014.–2020. gada plānošanas perioda  ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu un pagarināt īstenošanas termiņus projektiem pamatotos gadījumos un atbilstoši atbildīgo iestāžu vērtējumam (informatīvā ziņojuma 1. un 2. pielikums).
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru izvērtēt nepieciešamību un iespējas pagarināt iznākuma rādītāja sasniegšanas termiņu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" projektiem un, ja nepieciešams,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta noteikumos un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā steidzamus.
29. §
Informatīvais ziņojums "Finanšu izlūkošanas dienesta 2022. gada pārskats"
23-TA-810
(M. Kučinskis, P. Iļjenkovs, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par iespēju pirms termiņa izbeigt ar SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", AS "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka" noslēgtos iepirkuma līgumus pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā, piedzīt zaudējumus un nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu"
23-TA-663
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Molekulārās bioloģijas konferencei un Eiropas Molekulāras bioloģijas laboratorijai"
22-TA-2082
(A. Čakša, J. Paiders, J. Kloviņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas pievienošanos Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijai (European Molecular Biology Laboratory (EMBL)) (turpmāk  - EMBL) un Eiropas Molekulārās bioloģijas konferencei (European Molecular Biology Conference (EMBC)) (turpmāk – EMBC) dalībvalsts statusā ar 2023. gadu.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai koordinēt Latvijas sagatavošanās procedūras par pievienošanos EMBC un EMBL dalībvalsts statusā.
4.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Latvijas Republikas pieteikumu par pievienošanos  EMBL dalībvalsts statusā un Latvijas Republikas pieteikumu par pievienošanos EMBC dalībvalsts statusā.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai informēt EMBL padomi par Latvijas pieteikumu dalībai EMBL dalībvalsts statusā un EMBC prezidentu par Latvijas pieteikumu dalībai EMBC dalībvalsts statusā.
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai divu mēnešu laikā no oficiālo uzaicinājumu pievienoties EMBL un EMBC saņemšanas izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Par Latvijas Republikas pievienošanos Līgumam par Eiropas Molekulārās bioloģijas konferences izveidošanu" un noteikumu projektu "Par Latvijas Republikas pievienošanos Līgumam par Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijas izveidošanu".
7.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējuma apmērs Latvijas dalībai EMBL dalībvalsts statusā dalības maksas segšanai 2023. gadā ir 121 328 euro,  2024. gadā – 151 513 euro, 2025. gadā – 187 029 euro, 2026. gadā – 286 068 euro, 2027. gadā - 286 068 euro, 2028. gadā un turpmāk – 287 221 euro.
8.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējuma apmērs Latvijas dalībai EMBC dalībvalsts statusā dalības maksas segšanai 2023.gadā ir 25 285 euro,  2024. gadā – 25 671 euro, 2025. gadā – 26 057 euro, 2026. gadā – 59 447 euro, 2027. gadā – 60 339 euro un 2028. gadā – 61 244 euro.
9.
Atbalstīt priekšlikumu, ka finansējums Latvijas dalības maksai EMBC un EMBL tiks nodrošināts no Izglītības un zinātnes ministrijai valsts budžeta apakšprogrammas 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums".
10.
Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 1. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 252 "Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība", paredzot iespēju finansēt Latvijas dalības maksas segšanu EMBC un EMBL.
32. §
Informatīvais ziņojums "2023. gada Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu"
23-TA-835
(I. Indriksone, L. Meņģelsone, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 28. aprīlim iesniegt Eiropas Komisijā 2023.gada Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

33. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par dalībvalsts nacionālo pozīciju attiecībā uz Eiropas Revīzijas palātas likumdošanas revīzijas (atsauces Nr. ARCL-9895) konstatējumu Eiropas Komisijas veikto pēcpārbaudi saistībā ar 2019. gada ticamības deklarāciju"
23-TA-1015
(L. Austrupe, J. Vitenbergs, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par dalībvalsts nacionālo pozīciju attiecībā uz Eiropas Revīzijas palātas likumdošanas revīzijas (atsauces Nr. ARCL-9895) konstatējumu Eiropas Komisijas veikto pēcpārbaudi saistībā ar 2019. gada ticamības deklarāciju", uzturot iebildumu Eiropas Komisijas viedoklim.
2.
Atbalstīt, ka Finanšu ministrija Ministru kabineta apstiprināto dalībvalsts pozīciju līdz 2023. gada 27. aprīlim iesniedz Eiropas Komisijā, tostarp norādot gatavību uzklausīšanas procedūrai.
34. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-528/22
23-TA-1025 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Vispārējās Tiesas lietā T-528/22 Belaruskali/Padome.
2.
Ārlietu ministrijai savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
35. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā"
23-TA-1045
(B. Bāne, E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā".
36. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 28. aprīļa Euro grupas paplašinātā formāta un 2023. gada 28.-29. aprīļa neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1046 (IP)
(L. Kļaviņa, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas paplašinātā formāta 2023. gada 28. aprīļa sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 28.-29. aprīļa neformālajā sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

37. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-864 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā lobija kampaņu un tematiskajiem virzieniem"
23-TA-638 (IP)
(N. Puntulis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt starpinstitūciju darba grupas ANO Drošības padomes vēlēšanām kampaņas tematisko prioritāšu un saturisko vēstījumu izstrādei sagatavotos tematiskos virzienus.
3.
Ārlietu ministrijai līdz 2024. gada 1. maijam sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas kandidatūras lobija kampaņas norisi.
39. §
Informatīvais ziņojums "Privātmāju energoefektivitātes grantu programmas, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai", rādītāju novērtējums"
23-TA-411 (IP)
(I. Indriksone, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
40. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420171222
23-TA-1003 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420171222.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420171222, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Kompetences centru iesaisti inovāciju pārvaldībā un Latvijas nostājas paušanu sarunās ar Eiropas Savienības institūcijām Eiropas Komisijas revīzijas Nr. DAC514LV1050 ietvaros"
23-TA-898 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
42. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem"
23-TA-974
(M. Kučinskis, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
Sēdi slēdz plkst. 15:40