Ministru kabineta 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 44

Ministru kabineta 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 44

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību starptautiskajās tiesvedībās"
23-TA-2202 (DV)
(S. Pēkale, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Ārlietu ministrijai turpināt nodrošināt Latvijas pārstāvību ANO Starptautiskās tiesas lietā Ukraina pret Krievijas Federāciju "Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" un Jūras tiesību tribunāla lietā Nr. 31 "Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (Request for Advisory Opinion submitted to the Tribunal)".
3. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempa kāpināšanai uz valsts ārējās sauszemes robežas"
23-TA-2239 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un vispārējo stratēģisko mērķi"
23-TA-1519
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā"
22-TA-1524
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-1685
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu"
23-TA-528
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"
23-TA-1629
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-1699
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
23-TA-2016
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
11. §
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
23-TA-574
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai 2023. gadā un bāzes izdevumu precizēšanai 2024. gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu papildu pamatbudžeta ieņēmumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumiem un attiecīgu izdevumu palielinājumu 2023. gadā par 5 980 euro un 2024. gadā un turpmāk ik gadu par 23 921 euro Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde".
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
23-TA-2017
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients""
23-TA-2018
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1997
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar valsts kustamās mantas transportēšanu saistītos izdevumus segt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ja nepieciešams, Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu pārdalei starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām, pasākumiem un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
4.
Noteikt, ka attiecīgas valsts kustamās mantas iegādi (atjaunošanu) veic Valsts robežsardze atbilstoši faktiskajām izmaksām, kas nepārsniedz 217 600 euro, un tas tiek finansēts 2024. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem".
5.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi attiecīgas valsts kustamās mantas iegādei (atjaunošanai) Iekšlietu ministrijā 2024. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē, kas tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.
15. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1855
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2069
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"
23-TA-2110
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1032
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1166
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1169
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšanas kārtība"
23-TA-1105
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 48. §) 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-1676
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22  48. §) "Informatīvais ziņojums "Par gāzes apgādes turpmāko stratēģiju"" 2. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi"
23-TA-1634
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-2088
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1623
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība"
21-TA-985
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 190 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi""
23-TA-1399
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt grozījumu veikšanu Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 190 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi" pirms pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem saņemšanas.
4.
Ja, neskatoties uz Eiropas Komisijas konceptuālo atbalstu par Satiksmes ministrijas virzītajiem Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz rādītāja "Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai" samazināšanu no 81 km uz 70 km, netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums, Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju ar priekšlikumiem turpmākai rīcībai. 
28. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1887
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1653
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P36A" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1860
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Saulīšumājas" Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, daļu pirkšanu"
23-TA-1637
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Saulīšumājas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004 ) daļas–zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā–Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 476,00 euro.
32. §
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rīgas valstspilsētā"
23-TA-701
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"
22-TA-2877
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 3 "Nacionālais radiofrekvenču plāns""
23-TA-763
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma ''Sniedzes''–5 Snēpele, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1697
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-1702
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
37. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-476
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-2064
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2022. gada maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikums uz 2023. gada 1. janvāri 217 539 euro apmērā novirzāms šādām Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām:
3.1.
39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanai 157 539 euro apmērā;
3.2.
06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam vienreizēju pasākumu izstāžu darbības nodrošināšanai 60 000 euro apmērā.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 2023. gadā noteikto apropriāciju.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1883
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
23-TA-2049
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-2167
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžetu"
23-TA-2235
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2243
(I. Indriksone, A. Čakša, N. Puntulis, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

44. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Toma Platača iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā"
23-TA-2189
(M. Kučinskis, A. Ašeradens, T. Platacis, A. K. Kariņš)
1.
 Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
45. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatus"
23-TA-1968
(I. Lībiņa- Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2882
(I. Indriksone, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2020. gada 26. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 24. §) "Informatīvais ziņojums "Par 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamajās ēkās" ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai"" 2. punktā doto uzdevumu.
4.
Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 42 42. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""" 3. punktā doto uzdevumu.
47. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-593
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt atklātu 3. kārtas projektu iesniegumu atlasi pēc 2. kārtas līguma noslēgšanas starp finansējuma saņēmējiem un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, ja pēc investīcijas otrās kārtas īstenošanas ir pieejams  finansējums.
48. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1256
(N. Puntulis,  A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai līdz 2024. gada 30. novembrim izvērtēt vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādes iespējas 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" projekta personāla atlīdzības izmaksām.
49. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1129
(H. Beitelis, I. Indriksone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē Valsts kancelejai atļaut normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, pārdalīt finansējumu ne vairāk kā 86 829 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
5.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas bērnu attīstības vajadzību atbalstam darbību regulējošo noteikumu projektu, nosakot Valsts kanceleju par sistēmas pārzini un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par sistēmas turētāju, un noteiktā kārtībā līdz 2025. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6.
Valsts kancelejai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2024. gada 30. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu bērnu attīstības vajadzību atbalstam, kas nosaka agrīna preventīva atbalsta sistēmas darbības mērķi, uzdevumus un principus, vietu un lomu valsts pārvaldes iekārtā un sasaisti ar publiskās pārvaldes īstenotajām politikas jomām, darbības jomas, sistēmā ietilpstošo pakalpojumu kvalitātes standartu izstrādes un reģistrēšanas kārtību, atbildību sadalījumu multiprofesionālu pakalpojumu attīstīšanā un nodrošināšanā bērniem un ģimenēm, informācijas aprites kārtību starp iesaistītajām institūcijām bērnu attīstības vajadzību atbalstam, finansēšanas principus un nosacījumus sistēmas darbībai no valsts un pašvaldību budžetiem.

4. Informatīvie ziņojumi

50. §
Informatīvais ziņojums "Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu"
22-TA-3238
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 31. novembrim izveidot darba grupu, iesaistot visas ieinteresētās puses, lai kopīgi definētu, kādi ierobežojoši nosacījumi vai prasības būtu piemērojamas attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm kā izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas atsevišķu sektoru Regulas  par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 ieviešanas nolūkā Latvijā, kā arī izstrādātu nepieciešamos grozījumus Tūrisma likumā vai citos spēkā esošajos tiesību aktos.
3.
Ekonomikas ministram līdz  2024. gada 31. decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par jauna īstermiņa īres mītņu reģistra izveidi vai esošo datubāžu pielāgošanu Eiropas Parlamenta Regulas par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 ieviešanas nolūkā Latvijā, kurā iekļaut arī aprēķinus risinājuma izstrādei nepieciešamajam valsts budžeta finansējumam.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestādes "Rīgas Stila un modes tehnikums" un "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums" īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, termiņu pagarināšanu"
23-TA-1484
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par Rīgas Stila un modes tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Republikas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem"
23-TA-1838
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Republikas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem (turpmāk – saprašanās memorands) noslēgšanu.
3.
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju un Ekonomikas ministriju par līdzatbildīgo institūciju saprašanās memoranda īstenošanā.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 23 29. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Kosmosa aģentūras nodomu protokols par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem"".
53. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2023. un 2024. gadā"
23-TA-1785
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanai 2023. gadā par 1 237 124 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 905 483 euro, valsts budžeta līdzfinansējumu par 330 064 euro un valsts budžeta priekšfinansējumu par 1 577 euro; 2024. gadā par 3 732 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 2 985 euro un valsts budžeta priekšfinansējumu par 747 euro. Noteikt, ka valsts budžeta ilgtermiņa saistības plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:
2.1.
budžeta apakšprogrammā 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 102 193 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 102 193 euro Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšanai;
2.2.
budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 85 594 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 85 594 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai;
2.3.
budžeta apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 6 308 euro un 2024. gadā par 2 985 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem priekšfinansējuma nodrošināšanai 2023. gadā par 1 577 euro un 2024. gadā par 747 euro atbalsta pasākumu politikas reformām ieviešanai;
2.4.
budžeta apakšprogrammā 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana" palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 711 388 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā par 142 277 euro mobilitātes aktivitāšu augstākajā izglītībā nodrošināšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka šī protokollēmuma 2.3. apakšpunktā minētais valsts budžeta priekšfinansējums 2 324 euro apmērā tiks atmaksāts valsts budžetā pēc ICILS 2023 pētījuma gala atskaites iesniegšanas Eiropas Komisijā un noslēguma maksājuma saņemšanas 2025. gadā. 
4.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai 2023. gadā par 19 454 euro, tai skaitā palielinot Eiropas Komisijas finansējumu par 9 640 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu par 9 814 euro. Noteikt, ka valsts budžeta ilgtermiņa saistības plānojamas šādās Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammās:
4.1.
budžeta apakšprogrammā 70.10.00 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 9 824 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā par 9 824 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai;
4.2.
budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana" samazināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem 2023. gadā par 184 euro un valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2023. gadā par 10 euro kvalitātes pasākumu īstenošanai.
54. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Izglītības un jaunatnes ministru padomes 2023. gada 18.-19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2257
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei S. Reinbergai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības un jaunatnes ministru padomes 2023. gada 18.-19. septembra neformālajā sanāksmē.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā"
23-TA-2203
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu veselības nozares pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši  Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 56. §) "Informatīvais ziņojums "Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā"" 3. punktā lemtajam.
3.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 30. aprīlim sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts apmaksāto laboratorisko pakalpojumu izsoles īstenošanas iespējām.
4.
Veselības ministrijai sadarbībā ar nozari līdz 2023. gada 29. decembrim pārskatīt laboratorisko izmeklējumu manipulāciju apmaksas nosacījumus, to skaitā minimālā izmeklējumu apjoma pirms operācijām veikšanas kārtību.
5.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 31. jūlijam sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu tarifu pārskatīšanas rezultātiem.
6.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 30. decembrim sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 2024. gada 1. janvārī ieviestās E-veselības laboratorisko izmeklējumu rezultātu pārvaldības funkcionalitātes darbību.
7.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 30. decembrim sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 2024. gada 1. janvārī ieviestās E-veselības laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu funkcionalitātes darbību.
8.
Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. aprīlim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par progresu iznākuma rādītājiem par 2023. gadu attiecībā uz saņemtā finansējuma izlietojumu, nodrošinot veselības nozares pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību.
9.
Veselības ministrijai, pamatojoties uz Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) 2023. gada 4. septembra lēmumu par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā, turpināt darbu ārkārtas situācijas novēršanas pasākumu īstenošanā un informēt Ministru kabinetu par rezultātiem.  
56. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2220
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
57. §
Informatīvais ziņojums "Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kura ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju, un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai"
23-TA-2164
(D. Šmits, A. Ašeradens, B.Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu ilgtermiņa saistības 6 796 780 euro apmērā, kas nepieciešamas Eiropas Savienības (ES) ārkārtas finansiālā atbalsta izmaksai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 2. punktā noteiktais finansējums Eiropas Savienības ārkārtas finansiālajam atbalstam tiks izmaksāts no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 64.10.00 "Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2023–2027)".
4.
Pieņemt zināšanai, ka pēc Eiropas Savienības ārkārtas finansējuma atbalsta izmaksāšanas atbalsta saņēmējiem, Zemkopības ministrija (Lauku atbalsta dienests) šos izdevumus deklarēs Eiropas Komisijai un finansējums šī protokollēmuma 2. punktā minētajā apmērā tiks atmaksāts valsts budžeta ieņēmumos.
5.
Atļaut Zemkopības ministrijai valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā rasto finansējumu, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 40 43. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"" 36. punktu, vai finansējumu, ko Zemkopības ministrija radusi papildu tās resora izdevumu pārskatīšanas rezultātā, ne vairāk kā 5 000 000 euro apmērā pārdalīt resora ietvaros starp budžeta programmām un apakšprogrammām, novirzot to Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna intervenču LA 4.1.6. "Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai" un LA 17 "Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija" 2023. gada saistību segšanai pilnā apmērā, neradot negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.
6.
Zemkopības ministrijai sagatavot un mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē normatīvā akta projektu par šī protokollēmuma 2. punktā minētā finansējuma izlietojumu.
7.
Konceptuāli atbalstīt valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Zemkopības ministrijai, lai nodrošinātu valsts līdzfinansējumu Eiropas Komisijas finansējumam. Par konkrēto valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru lemt valsts budžeta 2024.gadam un vidēja termiņa ietvara 2024.-2026.gadam sagatavošanas procesā. 
 
58. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas apņemšanos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai līdz 2030. gadam"
23-TA-2038
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts prezidents piedalīsies kārtējā ANO Ģenerālās asamblejas Ilgtspējīgas attīstības galotņu apspriedē 2023. gada 18. un 19. septembrī un izmantos arī informatīvajā ziņojumā iekļauto informāciju. 
3.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Valsts prezidenta kancelejai. 

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

59. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 14. jūlija argumentēto atzinumu C(2023) 4212 final pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0072 
23-TA-2183 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 14. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0072.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto paziņošanas (notifikāciju) sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2024. gada 29. februārim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES transponēšanai.
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu Nr. 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos"
23-TA-2227
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu Nr. 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos".
61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartam būtiskiem patentiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2017/1001"
23-TA-2230
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartam būtiskiem patentiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr.2017/1001".
62. §
Informatīvais ziņojums un Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023.gada 14.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027
23-TA-2136 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 14. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
63. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Pasaules Pasta savienības Ceturtajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem"
23-TA-2082 (IP)
(J. Vitenbergs, I. Stepanova, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Pasaules Pasta savienības Ceturtajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem".
64. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0158
23-TA-2197 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0158.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
65. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0159
23-TA-2200 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0159.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
66. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 18. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2262
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Direktīvai par augsnes uzraudzību un noturību".
3.
Zemkopības ministram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 18. septembra sanāksmē.
67. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par Sadarbības un pārbaudes mehānisma Bulgārijai un Rumānijai slēgšanu"
23-TA-2274
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par Sadarbības un pārbaudes mehānisma Bulgārijai un Rumānijai slēgšanu".
68. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 15. septembra Euro grupas un 2023. gada 15.-16. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2273 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministrijas parlamentārajai sekretārei K. Plokai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 15. septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 15.-16. septembra neformālajā sanāksmē.
69. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2276
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 19. septembra sanāksmē.
70. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu, kas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju izstrādāts par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas"
23-TA-2279
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu, kas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju izstrādāts par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

71. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" nepieciešamo finansējumu 2023. gadam"
23-TA-1466 (IP)
(J. Vitenbergs, A. Ašeradens, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pieņemt zināšanai, ka:
2.1.
akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanu nodrošina visas trīs Baltijas valstis un no Latvijas puses 2023. gadā nepieciešams finansējums šim mērķim ir 875 849 euro apmērā;
2.2.
no iepriekšējos gados piešķirtā finansējuma akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu finansēšanai ir izveidojies atlikums 477 346 euro apmērā, kas tiks izmantots, lai daļēji segtu 2023. gadam nepieciešamo finansējumu.
3.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā minēto, atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" 398 503 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas 2023. gada līdzfinansējumu akciju sabiedrībai "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai.
4.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējums akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai netiek atgūts no Eiropas Komisijas un atmaksāts valsts budžetā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums par papildu saistībām akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai 2024.–2025. gadā katram gadam tiks sagatavots atsevišķi un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
6.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", ņemot vērā šī protokollēmuma 3. punktā minēto.
7.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2023. gada 15.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu. Ziņojumā ietvert arī pilnu pārskatu ar aprēķiniem par nepieciešamo finansējumu un norādīt tā avotus sadalījumā pa gadiem, projekta finanšu analīzes rādītājiem (tajā skaitā investīciju atdevi), ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējumu, kā arī informāciju par projekta pārvaldības modeli  un tā pilnveidošanas iespējām, piešķirtā finansējuma izlietojumu un tā atbilstību valdības lēmumiem.
 
72. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā militārās mobilitātes projektu uzsaukumam"
23-TA-2011 (IP)
(J .Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Konceptuāli atbalstīt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam.
3.
Satiksmes ministrijai nodrošināt Latvijas prioritāro aktivitāšu iekļaušanu Rail Baltica projekta pieteikumā EISI militārās mobilitātes finansējumam. Kopējās maksimālās Latvijas valsts budžeta saistības EISI trešā militārās mobilitātes pieteikuma ietvarā, ņemot vērā Latvijas aktivitāšu līdzfinansēšanu un pievienotās vērtības nodokļa kompensēšanu, ir 227 547 000 euro.
4.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums 95 535 000 euro apmērā, kas ietilpst šī protokollēmuma 3. punktā minētajā kopējo maksimālo Latvijas valsts budžeta saistību apmērā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums pievienotās vērtības nodokļa maksājuma kompensēšanai 36 477 000 euro apmērā, kas ietilpst šī protokollēmuma 3. punktā minētajā kopējo maksimālo Latvijas valsts budžeta saistību apmērā.
6.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešams valsts budžeta priekšfinansējums 30% apmērā no EISI militārās mobilitātes finansējuma,  kas tiks atmaksāts valsts budžetā pēc finansējuma saņemšanas no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras, un tas kopā ar Latvijas līdzfinansējumu nepārsniegs šī protokollēmuma 3. punktā norādīto maksimālo Latvijas valsts budžeta saistību apmēru.
7.
Satiksmes ministrijai nodrošināt Finansēšanas līguma noslēgšanu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (Climate, Innovation and Networks Executive Agency).
8.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas EISI trešās militārās mobilitātes projektu uzsaukuma ietvaros sagatavos informatīvo ziņojumu par precizētām šī protokollēmuma 3. punktā atrunātajām saistībām Rail Baltica projekta īstenošanai un iesniegs Ministru kabinetā līdz 2024. gada 30. novembrim.
9.
Šī protokollēmuma 4., 5. un 6. punktā minēto finansējumu pieprasīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
10.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 48 76. §) 22-TA-2375.