Valsts sekretāru 08.06.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19

Valsts sekretāru 08.06.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums""
22-TA-2519
(L. Kurevska, E. Balševics, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā sanāksmes laikā sniegto informāciju par veiktajiem precizējumiem noteikumu projektā un panākto vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
2.
Atzīmēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija precizēto noteikumu projektu ir saskaņojusi bez iebildumiem un priekšlikumiem.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc atzinumu saņemšanas par precizēto noteikumu projektu no Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas.
 
2. §
Noteikumu projekts "Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma"
22-TA-1466
(L. Kurevska, J. Citskovskis)
Ņemot vērā Klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt tā atkārtotai saskaņošanai.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
22-TA-424
(I. Stepanova, M. Papsujevičs, I. Gromule, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
organizēt saskaņošanas sanāksmi ar Tieslietu ministriju, lai atkārtoti izvērtētu Tieslietu ministrijas iebildumus un vienotos par likumprojekta redakciju un anotācijas papildināšanu;
2.2.
vienošanās gadījumā likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nevienošanās gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
22-TA-2741
(M. Papsujevičs, K. Kinča, I. Vašuka, V. Narnicka, O. Zeile, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot  vērā, ka Tieslietu ministrija piekrīt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumam izvērtēt Valsts zemes dienesta finansēšanas modeli un pārskatīt pakalpojumu maksas izcenojumus, atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienības iebildumi netiek uzturēti.
3.
Tieslietu ministrijai:
3.1.
papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar Valsts zemes dienesta finansēšanas modeļa izvērtējumu;
3.2.
noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

5. §
Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā
(J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka vasarā Ministru kabineta sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju norisē tiek plānots šāds pārtraukums:
1.1.
pēc Ministru kabineta 2023. gada 11. jūlija sēdes līdz 2023. gada 8. augusta sēdei;
1.2.
pēc Valsts sekretāru 2023. gada 13. jūlija sanāksmes līdz 2023. gada 10. augusta sanāksmei.
6. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:45