Ministru kabineta 20.06.2023. sēdes protokols Nr. 33

Ministru kabineta 20.06.2023. sēdes protokols Nr. 33

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre, klimata un enerģētikas ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par bijušajiem zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību""
23-TA-917
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē""
23-TA-916
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"
23-TA-700
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. §
Noteikumu projekts "Apdraudējuma novēršanas kārtība nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem"
22-TA-3420
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai reizē ar citiem grozījumiem Nacionālās drošības likumā precizēt Nacionālās drošības likuma 44. panta astotajā daļā minēto deleģējumu, iekļaujot tajā atsauci uz Nacionālās drošības likuma 42.1 panta pirmo daļu.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
23-TA-1013
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Purmalas" Ļaudonas pagastā, Madonas novadā domājamās daļas nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
22-TA-3791
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ilmeņa ielā 9, Rīgā, privatizāciju"
22-TA-452
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20 44. §) "Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"" 6. un 7. punkta izpildi
23-TA-346
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20 44. §) 6. punkta izpildi nodrošina Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi") un centralizēto iepirkumu organizēšanas izmaksas tiks segtas no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" saimnieciskās darbības ienākumiem.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja kopīgi ar Finanšu ministriju un valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" konceptuāli izvērtē priekšlikumu par centralizētā dabasgāzes iepirkuma Valsts kancelejas, ministriju un to padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām organizēšanu valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, kā arī par turpmākajām centralizēta iepirkumu modeļa valsts pārvaldes vajadzībām veidošanas iespējām.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"
23-TA-915
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
10. §
Rīkojuma projekts "Par neatkarīgo autoritatīvo personu sarakstu"
23-TA-1194
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ganību ielā 58B, Jelgavā, pārdošanu"
22-TA-3685
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 24, Rīgā, valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu"
23-TA-934
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1282
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
14. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-1418 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 33 personas.
15. §
Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis no valsts budžeta un starptautiskās sadarbības vai Eiropas Savienības fondu programmām un projektiem nefinansētajām zinātniskajām ekspertīzēm"
23-TA-692
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā"
23-TA-849
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-997
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums""
22-TA-3710
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"
23-TA-439
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""
22-TA-2075
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V24 Pievadceļš Mārupes zvēru fermai" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1023
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža Vērmeles" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu"  īstenošanai"
23-TA-727
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Meža Vērmeles" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 001 0585) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 001 0584) daļu 0,1708 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 859,88 euro (tirgus vērtībai 0,36 euro par vienu zemes kvadrātmetru un uz tās esošās mežaudzes tirgu vērtībai 245,00 euro).
23. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazstrēļi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-882
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mazstrēļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0195) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0195) daļu 0,6394 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 626,72 euro jeb 0,88 euro par vienu zemes kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta platība.
24. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "Balvi–Teteri–Upatnieki" Balvu pagastā, Balvu novadā, "Balvi–Teteri–Upatnieki" Rugāju pagastā, Balvu novadā, "Pāliņi–Gailīši" Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, un "Pāliņi–Gailīši" Bērzpils pagastā, Balvu novadā, nodošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-768
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 233 "Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu noteikumi""
23-TA-812
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""
23-TA-198
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""
23-TA-656
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""
22-TA-1473
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1087
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā rīkojuma anotācijā minēto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" (turpmāk - noteikumi) 47. punktu, kas paredz, ka lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem, noteikt, ka Jēkabpils novada pašvaldība par pirmo pieprasījuma daļu nenodrošina līdzfinansējumu 2023. gada janvāra plūdu radīto zaudējumu novēršanai.
4.
Noteikt, ka pēc Jēkabpils novada pašvaldības pieprasījuma otrās daļas iesniegšanas, ja 2023. gada janvāra plūdu novēršanai nepieciešamie abu pieprasījuma daļu kopējie izdevumi nesasniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Jēkabpils novada pašvaldība atbilstoši  noteikumiem nodrošina līdzfinansējumu 30 procentu apmērā radīto zaudējumu novēršanai par abām pieprasījuma daļām.
30. §
Rīkojuma projekts "Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bābeļi VAS ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1257
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
23-TA-1271
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros""
23-TA-1296
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā, ka ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.4.i investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" grozījumu priekšlikumu par mērķrādītāja "Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos" līdz 2026. gada 30. jūnijam sasniedzamās vērtības samazinājumu no 700 uz 467, Ekonomikas ministrijai atļaut precizēt mērķrādītāja un saistītā uzraudzības rādītāja "Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos" līdz 2025. gada 31. decembrim sasniedzamās vērtības samazinājumu no 615 uz 410, kas ir mazāks nekā šobrīd noteikts 2021. gada 6. jūlija Eiropas Savienības Padomes īstenošanas lēmumā "Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu".
4.
Gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas gala lēmums par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumu par mērķrādītāja "Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos" līdz 2026.gada 30.jūnijam sasniedzamās vērtības samazinājumu no 700 uz 467, Ekonomikas ministrijai iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus rīcībai, lai nodrošinātu mērķrādītāja sasniegšanu 2021. gada gada 6. jūlija Eiropas Savienības Padomes īstenošanas lēmumā "Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu" minētajā apjomā.
33. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1351
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
34. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām"
23-TA-1402
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1522
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par darba grupu""
23-TA-175
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 31 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""
23-TA-1428
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei"
23-TA-1544
(A. Ašeradens, L. Meņģelsone, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
4.
Pieņemt zināšanai, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – resori) solidāri piedalījušies veselības nozares neatliekamu pasākumu finansēšanā 2023. gadā, lai sasniegtu veselības nozares budžetu 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem.
5.
Pieņemt zināšanai resoru iesniegto informāciju par prognozēto valsts budžeta izpildi pamatfunkciju programmās un apakšprogrammās 2023. gadā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1. pielikumu un iespējamām apropriācijas pārdalēm neatliekamu pasākumu finansēšanai veselības nozarei 2023. gadā.
6.
Atbalstīt, ka Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 35.00.00 "Valsts atbalsta programmas" izdevumi prioritārajam pasākumam "Finanšu instruments investīciju projektiem" 10 000 000 euro apmērā tiek nodrošināti 2026. gadā. Finanšu ministrijai precizēt Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumus 2024.–2026. gadam.
7.
Iekšlietu ministrijas izdevumus Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšanai ar nepieciešamajiem formas tērpiem segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" rezervētā finansējuma, un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram, bet nepārsniedzot 1 113 716 euro apmēru.
8.
Atbalstīt, ka Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" izdevumi 400 000 euro apmērā Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra izveidei (Ministru kabineta 2022. gada 3. maija sēdes prot. Nr. 25 30. §) tiek nodrošināti 2024. gadā. Finanšu ministrijai precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus 2024.–2026. gadam.
9.
Atbalstīt, ka Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" izdevumi 10 154 662 euro apmērā jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai tiek nodrošināti 2024. gadā. Finanšu ministrijai precizēt Satiksmes ministrijas bāzes izdevumus 2024.–2026. gadam. Satiksmes ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 26. oktobra rīkojumā Nr. 763 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai" un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
10.
Atbalstīt, ka Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare" izdevumi 890 000 euro apmērā divu filmu projektu īstenotājiem un budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 170 000 euro apmērā Rīgas pils ekspozīcijas izveidei tiek nodrošināti 2024. gadā. Finanšu ministrijai precizēt Kultūras ministrijas bāzes izdevumus 2024.-2026. gadam.
11.
Aicināt Saeimu atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu, ka finansējuma pārdale Veselības ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023. gadā" tiek veikta, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret to.
12.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu, informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai. 
39. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-1511
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei un Sabiedrības integrācijas fondam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu budžeta resora "47. Radio un televīzijas regulators" 2024., 2025. un 2026. gada valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu samazināšanai 500 000 euro apmērā ik gadu un attiecīgi budžeta resora "08. Sabiedrības integrācijas fonds" 2024., 2025. un 2026. gada valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu palielināšanai 500 000 euro apmērā ik gadu, lai nodrošinātu 2022.-2024. gada prioritārā pasākuma "Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana" īstenošanu.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-1209
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" reformas 2.1.1.r. "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta "Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana" pases apstiprināšanu""
22-TA-3842
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" attīstības plāna apstiprināšanu""
22-TA-3841
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iekšlietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
43. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
22-TA-3562
(E. Siliņa, I. Indriksone, N. Puntulis, A. Čakša, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
4.
Atbalstīt investīcijas projekta īstenošanai nepieciešamā pievienotās vērtības nodokļa indikatīvi 1 443 584 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Pēc noteikumu spēkā stāšanās Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.1. un 24.3. apakšpunktu, lūgt pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" finansējumu investīcijas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 4. punktā minētā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3705
(E. Siliņa, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1469
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka 4.1.1.3.i. investīcijas  "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" (turpmāk – 4.1.1.3.i. investīcija) maksimālā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) daļa 109 844 euro apmērā tiks segta no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēm, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem par PVN to nevar atgūt un nav PVN maksātāju reģistrā, nosakot maksimālo valsts budžeta līdzfinansējumu PVN segšanai 21% apmērā no 4.1.1.3.i. investīcijas Atveseļošanas fonda finansējuma.
4.
Ja 4.1.1.3.i. investīcijas īstenošanas ietvaros pieejamais finansējums netiek izmantots noteiktajā apjomā un termiņos, Veselības ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par turpmāko rīcību  4.1.1.3.i. investīcijas īstenošanai paredzētā brīvā finansējuma izmantošanai Atveseļošanas fonda plāna mērķu un rādītāju sasniegšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanai"
23-TA-775
(D. Šmits, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Informatīvie ziņojumi

47. §
Informatīvais ziņojums "Prioritārie rīcības virzieni ekonomikas transformācijas īstenošanai"
23-TA-1465
(I. Indriksone, N. Puntulis, A. Ašeradens, E. Siliņa, M. Sprindžuks, A. Čakša, J. Vitenbergs, M. Kučinskis, L.Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 1. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar nozares pārstāvjiem un  iesaistītajām ministrijām saskaņotu un Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes tematiskajā komitejā izvērtētu informatīvo ziņojumu, kurā norādīti konkrēti veicamie pasākumi un sasniedzamie rezultāti ekonomikas transformācijas īstenošanai.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu"
23-TA-1005
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. Ašeradens)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācijas apjoma samazināšanai"
23-TA-686
(J. Vitenbergs, M. Sprindžuks, N. Puntulis, D. Šmits, I. Indriksone, E. Siliņa, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" iesniegt izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē priekšlikumus valsts budžeta izdevumus mazinošiem pasākumiem reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīkla ietvaros, tai skaitā braukšanas maksas (tarifu) apmēra pārskatīšanai, vienlaikus ievērojot nepieciešamību salāgot iedzīvotāju vajadzības ar valsts budžeta iespējām.
3.
Pēc Sabiedriskā transporta padomes lēmumu pieņemšanas par šī protokollēmuma 2. punktā minēto valsts budžeta izdevumus mazinošo pasākumu ieviešanu Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" novērtēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju potenciālo zaudējumu apmēru un aktuālo situāciju attiecībā uz valsts budžeta finansējuma pietiekamību to segšanai un, ja nepieciešams, iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem 2023. gadā.
50. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību izdarīt grozījumus tiesību jomu regulējošos normatīvajos aktos, tostarp attiecībā uz iepirkuma līguma saturu"
23-TA-1159
(J. Vitenbergs, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

51. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā INFR(2022)0129 
23-TA-1491 (IP)
(A. Ašeradens)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā INFR(2022)0129 (turpmāk–nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
52. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā INFR(2022)0132 
23-TA-1492 (IP)
(A. Ašeradens)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā INFR (2022)0132 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" (23-TA-1393) saistībā ar Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā INFR(2022)0132 un lietā INFR(2022)0129.
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārvaldītiem drošības pakalpojumiem groza Regulu (ES) 2019/881"
23-TA-1539 (IP)
(I. Mūrniece, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārvaldītiem drošības pakalpojumiem groza Regulu (ES) 2019/881".
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka pasākumus, kuri stiprina solidaritāti un spējas Savienībā atklāt kiberapdraudējumu un kiberincidentus, tiem sagatavoties un reaģēt"
23-TA-1540 (IP)
(I. Mūrniece, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka pasākumus, kuri stiprina solidaritāti un spējas Savienībā atklāt kiberapdraudējumu un kiberincidentus, tiem sagatavoties un reaģēt".
55. §
Par 2023. gada 29.-30. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1545
(A. Pelšs, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 29.-30. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2023. gada 29.-30. jūnija sanāksmē.
56. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 26. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1546
(A. Pelšs, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 26. jūnija sanāksmē.
57. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses"
23-TA-1549
(A. Pelšs, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas produktiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses".
58. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1550
(A. Pelšs, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 27. jūnija sanāksmē.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES-Ķīnas attiecībām"
23-TA-1551
(A. Pelšs, A. Ašeradens)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par ES-Ķīnas attiecībām".
60. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 26.-27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1558
(D. Šmits, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Lauksaimniecības tirgu stāvoklis saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un iespējamie risinājumi situācijas stabilizēšanai".
3.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 26.-27. jūnija sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

61. §
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai"
23-TA-81 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420141922
23-TA-1525 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420141922.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420141922, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 14:00