Ministru kabineta 22.08.2023. sēdes protokols Nr. 41

Ministru kabineta 22.08.2023. sēdes protokols Nr. 41

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre, kultūras ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 29.-30. augustā""
23-TA-2078 (DV)
(I. Mūrniece, M. Kučinskis, J. Garisons, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Aizsardzības ministrei I. Mūrniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2023. gada 29.-30. augusta neformālajā sanāksmē.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par plānoto turpmāko rīcību un iespējamajiem tiesiskajiem risinājumiem saistībā ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktu no 2023. gada 1. septembra nav derīga pastāvīga uzturēšanās atļauja"
23-TA-2030
(M. Kučinskis, I. Indriksone, V. Vītoliņš, D. Šmits, I. Mūrniece, E. Siliņa, I. Lībiņa-Egnere, J. Vitenbergs, M. Sprindžuks, A. Ašeradens, B. Bāne, I. Alliks, R. Bambals,  A. Pelšs, R. Čudars, D. Trofimovs, A. Čakša, I. Zīberga, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ņemot vērā diskusijas gaitā panākto vienošanos par atbilstīgāko risinājumu informatīvajā ziņojumā ietvertajiem jautājumiem:
2.1.
Labklājības ministrijai steidzami iesniegt Iekšlietu ministrijai teksta redakciju jautājumā par Krievijas Federācijas pilsoņu sociālajām garantijām;
2.2.
Iekšlietu ministrijai noformēt priekšlikumus par grozījumiem Imigrācijas likumā atbilstoši Ministru kabineta atbalstītajam risinājumam, papildināt tos ar Labklājības ministrijas sagatavoto tekstu un iesniegt priekšlikumus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai turpmākai virzībai. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
22-TA-2899
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 6C, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
23-TA-1506
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes Padures pagastā, Kuldīgas novadā, privatizāciju"
22-TA-3762
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Instrukcijas projekts "Instrukcija par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"
23-TA-797
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1923
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi""
23-TA-582
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1671
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs veic grozījumus 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projektā Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem", samazinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pirms tiek veikti grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un plānošanas reģionu vienošanās 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija"  projektā  Nr. 9.2.2.1/15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē",  Nr. 9.2.2.1/15/I/003 "Vidzeme iekļauj",  Nr. 9.2.2.1/15/I/004 "Kurzeme visiem"  un  Nr. 9.2.2.1/15/I/005 "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā", kas paredz projektu kopējā attiecināmā finansējuma palielinājumu.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1759
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Sabiedrības integrācijas fonds kā finansējuma saņēmējs veic grozījumus 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" projektā Nr. 9.1.4.4/16/I/001 "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)", samazinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pirms tiek veikti grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un plānošanas reģionu vienošanās 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/003 "Vidzeme iekļauj", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 "Kurzeme visiem" un Nr. 9.2.2.1/15/I/005 "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā", kas paredz projektu kopējā attiecināmā finansējuma palielinājumu. 
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1764
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka plānošanas reģioni kā 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" finansējuma saņēmēji veic grozījumus projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē", Nr. 9.2.2.1/15/I/003 "Vidzeme iekļauj", Nr. 9.2.2.1/15/I/004 "Kurzeme visiem" un Nr. 9.2.2.1/15/I/005 "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā", kas paredz projektu kopējā attiecināmā finansējuma palielinājumu, pēc grozījumu veikšanas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Sabiedrības integrācijas fonda vienošanās 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" projektā Nr. 9.1.4.4/16/I/001 "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" un CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras vienošanās 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projektā Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem", kas paredz kopējo attiecināmo izmaksu samazinājumu. 
12. §
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"
23-TA-1475
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
13. §
Noteikumu projekts "Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu veikšanas noteikumi"
23-TA-297
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu  parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumos Nr. 237 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1. pasākuma īstenošanas noteikumi""
23-TA-1385
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par priekšlikumiem rīcībai gadījumā, ja, neskatoties uz Eiropas Komisijas konceptuālo atbalstu Satiksmes ministrijas virzītajiem Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz atteikties no četru zemās grīdas tramvaju iegādes un to iegādei paredzēto finansējumu 10 000 000 euro apmērā novirzīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.2. pasākuma īstenošanai, Atveseļošanas fonda plāna turpmākajā saskaņošanas gaitā par tiem netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumos Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi""
23-TA-1734
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi""
23-TA-2025
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
23-TA-461
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

18. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2394
(I. Indriksone, R. Lapiņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasi pēc projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas Uzraudzības komitejā.
4.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt 2. kārtas projektu iesniegumu atlasi pēc 1. kārtas līguma noslēgšanas starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, bet ne agrāk kā pirms projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas Uzraudzības komitejā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tiks izveidotas divas jaunas amata vietas uz 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas laiku.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
23-TA-1185
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""
23-TA-1153
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1644
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
22-TA-3345
(E. Siliņa, I. Alliks, M. Sprindžuks, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Labklājības ministrijai palielināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" (turpmāk–3.1.2.3.i. investīcija) otrās kārtas īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 3 903 507 euro apmērā, ja saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par iesniegtajiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem attiecībā uz konkrētajām investīcijām pirms galīgā Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas, izdevumus priekšfinansējot no valsts budžeta 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Atbalstīt 3.1.2.3.i. investīcijas otrajā kārtā šādu mērķrādītāju noteikšanu un to sasniegšanu šādos termiņos:
4.1.
līdz 2023. gada 30. jūnijam – 18 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu (pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem – 17 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu);
4.2.
līdz 2024. gada 31. decembrim (pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem – līdz 2026. gada 30. jūnijam) – jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.
5.
Labklājības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus rīcībai gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz mērķrādītāju sasniegšanu šī protokollēmuma 4. punktā noteiktajos termiņos un protokollēmuma 4.1. apakšpunktā minētā mērķrādītāja vērtības samazināšanu.
6.
Finanšu ministrijai likumprojekta par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam izstrādes procesā,  izvērtējot  valsts budžeta iespējas, izstrādāt priekšlikumu pašvaldību  aizņemšanās iespējām  3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projekta īstenošanai, tajā skaitā  papildu  pašvaldības izmaksām līdz 10 procentiem no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
23-TA-1771
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
23-TA-1784
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu Viļakas Valsts ģimnāzijai"
23-TA-1859
(A. Čakša, S. Šmīdlere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 16. janvārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz, ka rīkojumu par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrija.
26. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"
22-TA-3447
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

27. §
Konceptuālais ziņojums "Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu"
22-TA-2142
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Ja tiek veikta rīkojuma 4. punktā minētā finansējuma pārdale no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 2025. gadā ne mazāk kā 87 898 euro, 2026. gadā – ne mazāk kā 219 724 euro un 2027. gadā un turpmāk katru gadu – ne mazāk kā 373 914 euro, atbalstīt 19 amata vietu pārdali (no tām 11 amata vietu pārdale ar 2025. gada 1. jūliju un papildus vēl 8 amata vietu pārdale ar 2027. gada 1. janvāri) no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas". Pieņemt zināšanai, ka 31 amata vieta jaunās kompetences īstenošanai tiks nodrošināta Tieslietu ministrijas resora (Ieslodzījuma vietu pārvaldes) ietvaros, neveidojot jaunas amata vietas.

5. Informatīvie ziņojumi

28. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2022. gadā"
23-TA-1810
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai līdz 2023. gada 15. septembrim iesniegt informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2022. gadā" Saeimai, lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7. pantā noteiktā uzdevuma izpildi.
29. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A ēkas otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli"
23-TA-1118
(L. Meņģelsone, A. Melne, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
30. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunās B ēkas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli"
23-TA-1119
(L. Meņģelsone, A. Melne, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu progresu"
23-TA-1849
(M. Sprindžuks, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

6. Ministru kabineta lieta

32. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par militārā poligona "Sēlija" starpinstitucionālās darba grupas izveidi)
23-TA-1730
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
33. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par pārstāvi darbam Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijā)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

34. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Eiropas Miera mehānisms: papildus finansējuma aploksne Ukrainas atbalstam "Ukrainas aizsardzības fonds"("Ukraine Defence Fund")
23-TA-2047
(A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Miera mehānisms: papildus finansējuma aploksne Ukrainas atbalstam "Ukrainas aizsardzības fonds" ("Ukraine Defence Fund")".
35. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2023. gada 30.-31. augusta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2065
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2023. gada 30. -31. augusta neformālajā sanāksmē.
36. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Savienības iestāžu ētikas struktūras izveidi"
23-TA-2066
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības iestāžu ētikas struktūras izveidi".
37. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajā lietā C-255/23 un C-285/23 AVVA u. c.
23-TA-2062 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajā lietā C-255/23 un C-285/23 AVVA u. c.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas apvienotajā lietā C-255/23 un C-285/23 AVVA u. c. 

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

38. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420290821
23-TA-2057 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420290821.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420290821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
39. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420257321
23-TA-2060 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420257321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 16:30