Valsts sekretāru 07.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 27

Valsts sekretāru 07.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 27

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Plūme

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ V. Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietā, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ D. Jakaite

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums"
23-TA-694
(K. Lore, J. Plūme, K. Kinča, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija neuztur iebildumu par likumprojekta redakciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms kā saskaņots.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
precizēt likumprojekta 7. panta redakciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Latvijas Pašvaldību savienību;
3.2.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Atzīmēt, ka Ministru kabineta sēdē likumprojekts izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-579) (likumprojektu pakete).
2. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
23-TA-695
(K. Lore, J. Plūme, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija neuztur iebildumu par likumprojekta redakciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms kā saskaņots.
3.
Ekonomikas ministrija likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Atzīmēt, ka Ministru kabineta sēdē likumprojekts izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-579) (likumprojektu pakete).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"
23-TA-575
(K. Lore, J. Plūme, I. Beināre, K. Kinča, M. Papsujevičš, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienības iebildums ir jau iestrādāts likumprojekta 2. pantā ietvertā 13.1 panta redakcijā.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam, precizēt likumprojekta anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot Īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai ilgtermiņa saistības 2027. gadā, un precizēto anotāciju un  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
3.2.
papildināt likumprojekta Pārejas noteikumu ar regulējumu, kas paredz, ka visi lēmumi par īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu noslēdzas 2026. gadā, savukārt faktiskā naudas izmaksa notiek 2027. gadā;
3.3.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Atzīmēt, ka Ministru kabineta sēdē likumprojekts izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (23-TA-579) (likumprojektu pakete).
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
23-TA-759
(K. Lore, J. Plūme, M. Papsujevičs, D. Palčevska, K. Kinča, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija un Tieslietu ministrija neuztur iebildumus par likumprojekta redakciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms kā saskaņots.
3.
Ekonomikas ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Atzīmēt, ka Ministru kabineta sēdē likumprojekts izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums" (23-TA-694), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (23-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (23-TA-575) (likumprojektu pakete).
5.
Ekonomikas ministrijai izveidot darba grupu, iekļaujot tajā Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai kontekstā ar privatizācijas pabeigšanas jautājumiem izvērtētu arī jautājumus par zemes un daudzdzīvokļu māju konsolidāciju vienā īpašumā, sagatavotu priekšlikumus regulējuma precizēšanai un iesniegt tos kā priekšlikumus Saeimā likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 667 "Adopcijas kārtība""
23-TA-101
(D. Jakaite, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Bērnu labklājības tīkla pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, Valsts kancelejai noteikumu projektu kā saskaņotu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju"
22-TA-1734
(D. Jakaite, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Bērnu labklājības tīkla pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, Valsts kancelejai noteikumu projektu kā saskaņotu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

7. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(I. Gailīte)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:10