Valsts sekretāru 06.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19

Valsts sekretāru 06.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 12. jūlija Direktīvu (ES) 2023/1544, ar ko paredz saskaņotus noteikumus par izraudzīto iedibinājumu izraudzīšanos un juridisko pārstāvju iecelšanu elektronisko pierādījumu vākšanai kriminālprocesā""
24-TA-1140
(M. Papsujevičs, E. Valantis, A. Smiltēna, J. Miķelsons, I. Gailīte)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos atšķirīgos viedokļus par ministriju atbildības noteikšanu.
2.
Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo un koordinējošo ministriju un Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju par līdzatbildīgajām  ministrijām savu kompetenču ietvaros par Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 12. jūlija Direktīvu (ES) 2023/1544, ar ko paredz saskaņotus noteikumus par izraudzīto iedibinājumu izraudzīšanos un juridisko pārstāvju iecelšanu elektronisko pierādījumu vākšanai kriminālprocesā (turpmāk – Direktīva 2023/1544). (Balsojumā: par - 12 (Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M. Papsujevičs, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja I. Gailīte, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs R. Kronbergs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs E. Balševics, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja I. Braunfelde, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs D. Trofimovs, Kultūras ministrijas valsts sekretāre D. Vilsone, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs –valsts sekretāra vietnieks R. Heniņš, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja – valsts sekretāra vietniece L. Austrupe, Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja – valsts sekretāra vietniece A. Grīnberga, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja – valsts sekretāra vietniece I. Saleniece, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A. Pelšs), pret – 1 (Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs E.Valantis), atturas – 2 (Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre L. Kurevska, Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks B. Kņigins).
3.
Noteikt, ka līdzatbildīgās ministrijas savu kompetenču ietvaros sniedz atbalstu atbildīgajai un koordinējošajai ministrijai Direktīvas 2023/1544 pārņemšanā.
4.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2025. gada 1. jūlijam noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Elektronisko sakaru likumā Direktīvas 2023/1544 pārņemšanai.
5.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2025. gada 1. jūlijam noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā Direktīvas 2023/1544 pārņemšanai.
6.
Ņemot vērā panākto vienošanos par ministriju atbildības noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 24-TA-1140 lietu.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:40