Ministru kabineta 14.11.2023. sēdes protokols Nr. 57

Ministru kabineta 14.11.2023. sēdes protokols Nr. 57

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ U. Augulis

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 11:30

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumā Nr. 463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam""
23-TA-2836 (DV)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2789 (DV)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu""
23-TA-2386
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
23-TA-2420
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam"
23-TA-1710
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par meža zemes Talsu šosejā 1, Jūrmalā, privatizāciju"
22-TA-3769
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām""
23-TA-1896
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""
23-TA-1874
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""
23-TA-2574
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2018. gada 27. jūnija rīkojuma Nr. 290 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Padziļinātās sadarbības programmas darbību un tās attīstības modeli"" atzīšanu par spēku zaudējušu"
23-TA-2226
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skrundas ielā 28, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1085
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
23-TA-2452
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka ietaupījums Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem", ņemot vērā izglītojamo skaita samazināšanos, tiks novirzīts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 4. marta rīkojumā Nr. 94 "Par konceptuālo ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"""
23-TA-1720
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"
23-TA-2456
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"
23-TA-2488
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"
23-TA-2445
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"
23-TA-2478
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā"
23-TA-1093
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līguma sociālās drošības jomā (turpmāk - līgums) projekta parakstīšanu.
2.
Pilnvarot labklājības ministru parakstīt līgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Labklājības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto līguma, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
7.
Līgumā Latvijas Republikas pusei paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ietvaros.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""
23-TA-1459
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pilskalni" Baldones pagastā, Ķekavas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2131
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Pilskalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8025 007 0021) daļu, kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 007 0239) 2,81 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 007 0240) 0,37 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 007 0241) 0,97 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 007 0236) 0,30 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 007 0237) 0,09 ha platībā, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 266,00 euro (tirgus vērtība 20 884,00 euro un kompensējamie zaudējumi 382,00 euro).
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""
23-TA-2645
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"
23-TA-2176
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
23-TA-1773
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 50 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā""
23-TA-1369
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2762
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-2820 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 86 personas.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 325 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2571
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" maksimālā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) daļa 138 530 euro apmērā tiks segta no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēm, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem par PVN to nevar atgūt un nav PVN maksātāju reģistrā.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
23-TA-2678
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"""
23-TA-2707
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2810
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par iemaksu ANO Palestīnas bēgļu palīdzības un darba aģentūrai Tuvajos Austrumos (UNRWA), ANO Pasaules Pārtikas programmai (WFP) un Izraēlas valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam "Dāvida sarkanais vairogs" (Magen David Adom)"
23-TA-2844
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"
23-TA-107
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padomei likumprojekta izpildei, sākot ar 2024. gadu, ir nepieciešamas piecas jaunas amata vietas.
5.
Ekonomikas ministrijai (Konkurences padomei) sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu par finansējuma pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 26.02.00 "Konkurences politikas ieviešana" 2024. gadā 179 429 euro, 2025. gadā 171 763 euro, 2026. gadā 171 912 euro apmērā, lai nodrošinātu Ārvalstu subsīdiju regulas prasību izpildi.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2751
(I. Bērziņa, U. Augulis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība nenodrošina līdzfinansējumu par 2023. gada augusta dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, tai skaitā par atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 47. punktu, kas paredz lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem. Noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10 procentu apmērā par 2023. gada augusta dabas stihijas rezultātā sniegto atbalsu iedzīvotājiem mājokļu atjaunošanai (jumtu un logu atjaunošanai), saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 47.punktu, kas paredz lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru - ne mazāk kā 10 procentu apmērā.
4.
Noteikt, ka Tukuma novada pašvaldības pieprasījums 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanai Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā jumta seguma atjaunošanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izskatīšanai Ministru kabinetā tiks virzīts 2024. gadā.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2519
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu par finansējuma saņēmēju līdzekļiem pēc 2023. gada 31. decembra, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projekta īstenošanu.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošo projektu pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim
35. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros"
23-TA-2693
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros"
23-TA-2565
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2521
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu par finansējuma saņēmēju līdzekļiem pēc 2023. gada 31. decembra, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projekta īstenošanu grozījumus.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošo projektu pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

38. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"
23-TA-1894
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
23-TA-2546
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministre (otrais paraksts).
40. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""
23-TA-1319
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
41. §
Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"
23-TA-615
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
42. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.3. pasākuma "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1337
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par Atveseļošanās fonda 3.1.1.5. investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" projektu iesniedzēju priekšatlases rezultātiem"
23-TA-1924
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""
23-TA-2345
(U. Augulis, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzvedības korekcijas programmu personām, kas sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē"
21-TA-292
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un citām iesaistītajām institūcijām reizi gadā apkopot uzvedības korekcijas programmas rezultātus un izvērtējumu iesniegt izskatīšanai Ceļu satiksmes drošības padomē.
4.
Satiksmes ministram līdz 2027. gada 31. janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par uzvedības korekcijas programmas rezultātiem un priekšlikumus turpmākai rīcībai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

46. §
Programmas projekts "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programma 2023.-2025. gadam"
23-TA-1918
(A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

47. §
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)"
23-TA-1988
(A. Ašeradens, A. Čakša, U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai mazinātu riskus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.–2020. gada un 2021.–2027. gada plānošanas perioda finansējuma zaudēšanai nepietiekama finanšu progresa dēļ un neradītu papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu:
2.1.
Finanšu ministrijai, konstatējot nozīmīgu risku Eiropas Komisijas ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam noteiktā ikgadēji deklarējamo izdevumu minimālā sliekšņa (turpmāk – n+3 princips) izpildei, iekļaut Finanšu ministrijas pusgada informatīvajā ziņojumā priekšlikumu turpmākai rīcībai;
2.2.
lai ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda noslēgumā varētu nodrošināt administratīvās projektu dokumentācijas pārbaudes un veikt atmaksas arī pagarinātu vai vēlāk īstenotu projektu gadījumā, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei pārbaudīt iesniegtos maksājuma pieprasījumus un atmaksāt attiecināmos izdevumus finansējuma saņēmējam līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā arī pēc 2024. gada 15. marta līdz termiņam, kas savstarpēji saskaņots starp sadarbības iestādi, vadošo iestādi, revīzijas iestādi un sertifikācijas iestādi, un kas iespējams darbības programmas noslēguma dokumentu iesniegšanai Eiropas Komisijai (informatīvā ziņojuma 2. sadaļa);
2.3.
atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt informatīvā ziņojuma 1. pielikumā norādīto projektu īstenošanas termiņu, nepārsniedzot 2023. gada 31. decembri.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumu Nr. 517 "Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 25. punktu attiecināt uz ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām (informatīvā ziņojuma 2. sadaļa):
3.1.
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" specifiskā atbalsta mērķa 5.1.2. "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenotajos projektos (Nr. 5.1.2.0/18/I/001, Nr. 5.1.2.0/17/I/011, Nr. 5.1.2.0/18/I/006, Nr. 5.1.2.0/18/I/007, Nr. 5.1.2.0/16/I/003, Nr. 5.1.2.0/16/I/004, Nr. 5.1.2.0/16/I/005, Nr. 5.1.2.0/16/I/006, Nr. 5.1.2.0/17/I/006, Nr. 5.1.2.0/17/I/007) konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus kopā 74 584,72 euro (ES fondu līdzfinansējums 63 397,03 euro, valsts budžeta finansējums 11 187,69 euro);
3.2.
Valsts ieņēmumu dienesta īstenotajā projektā Nr. 2.2.1.1/16/I/002 "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols" konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus 41 336,80 euro (ES fondu līdzfinansējums 35 136,28 euro, valsts budžeta finansējums 6 200,52 euro);
3.3.
Satiksmes ministrijas īstenotajos projektos (Nr. 6.1.5.0/17/I/003 "Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne), 12,48 - 19,66 km segas pārbūve" un Nr. 6.3.1.0/17/I/002 "Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka - Ogre 20,54 - 25,00 km pārbūve" konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus kopā 1 024 832,67 euro (t. sk. ES fondu finansējums 871 107,76 euro; valsts budžeta finansējums 153 724,91 euro).
4.
Ar mērķi nodrošināt savlaicīgu ES fondu projektu atlasi un ieviešanu, ņemot vērā turpmākos gados paredzamas vairākas reizes intensīvākas jaunu investīciju atlases un naudas plūsmu nekā iepriekšējos gados, kā arī ievērojot Valsts sekretāru sanāksmes 2023. gada 30. marta protokollēmumā (prot. Nr. 12 4. §) "Par atlīdzību un amata vietām tiesību aktu projektos" paredzēto, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc nepieciešamības pakāpeniski izveidot līdz 70 jaunas amata vietas uz noteiktu laiku šobrīd esošā finansējuma ietvaros.
5.
Atbalstīt, ka no Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem tiek atcelts grozījums par 4 000 000 euro pārdali no 2.3.1.3.i. investīcijas "Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība" uz 3.1.1.5.i. investīciju "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana", tā vietā veikt 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" finansējuma atlikuma 1 200 739 euro pārdali uz 3.1.1.5.i. investīciju.
6.
Noteikt, ka Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna rādītāju Nr. 55 "Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un atbildību uzņēmumiem izglītot savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties izglītībā" un Nr. 57 "Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un atbildību uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus" izpildi atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumos iekļautajām redakcijām pārņem Ekonomikas ministrija.
7.
Finanšu ministrijai ar 2023. gada decembri reizi divos mēnešos (otrā mēneša pēdējā nedēļā) bez saskaņošanas ar citām iestādēm iesniegt Ministru kabinetā operatīvo informāciju par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda ieviešanas statusu.
8.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015. gada 10. marta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014. gada 31. decembrim" (prot. Nr. 14 27. §) 11. punktu.
48. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" termiņa pagarināšanu"
23-TA-1275
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" augstas gatavības projekta "Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 31. decembrim. 
3.
Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" augstas gatavības projekta "Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" īstenošanas termiņa pagarināšana provizoriski ietekmēs vispārējās valdības budžeta izdevumus 512 989,50 euro apmērā 2023. gadā un 2 381 788,09 euro apmērā 2024. gadā.
49. §
Informatīvais ziņojums "Par iemaksas veikšanu Apvienoto nāciju organizācijas Centrālā ārkārtējās reaģēšanas fondā"
23-TA-2699
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka tiek nodrošināta Latvijas dalība Apvienoto nāciju organizācijas Centrālā ārkārtējās reaģēšanas fondā (turpmāk – CERF fonds), veicot vienreizēju iemaksu CERF fonda Klimata kontā 2023. gadā 100 000 euro apmērā.
3.
Atbalstīt, ka finansējums iemaksas veikšanai 2023. gadā tiks nodrošināts Klimata un enerģētika ministrijas budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

6. Ministru kabineta lieta

50. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) darbības aktualitātēm, izaicinājumiem, identificētās problēmas funkciju veikšanā un iespējamiem risinājumiem)
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
51. §
Atbildes projekts Saeimai (par Saeimas paziņojumā "Par 10 075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Latvijas mežu saglabāšanu" turpmāko virzību" doto uzdevumu)
23-TA-2731
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes vēstules projektu Saeimai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

52. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 21. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2877
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A. Pelšam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 21. novembra sanāksmē
53. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piespiedu licencēšanu krīzes pārvarēšanai un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 816/2006"
23-TA-2886
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par piespiedu licencēšanu krīzes pārvarēšanai un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 816/2006".
54. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 20. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2897
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 2024. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi un groza Regulu 2023/194 attiecībā uz atsevišķiem dziļūdens sugu krājumiem".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikums par augiem, kas iegūti, izmantojot noteiktas jaunās genomikas metodes un no tiem iegūtu pārtiku un dzīvnieku barību, kas labo regulu (EU) 2017/625".
4.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 20. novembra sanāksmē.
55. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 27. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0231
23-TA-2757 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 27. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0231.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
3.
Satiksmes ministrijai izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā nodrošina Eiropas transporta tīkla projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizāciju un uzraudzību, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
56. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu "Dienaskārtība 2030 attīstīšana mērķu sasniegšanai – IAM lokalizācijas paātrināšana""
23-TA-2930
(J. Citskovskis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu "Dienaskārtība 2030 attīstīšana mērķu sasniegšanai – IAM lokalizācijas paātrināšana"".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

57. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rīti–1" Olaines pagastā, Olaines novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
23-TA-1438
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Rīti-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 001 0400) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 001 0400) 5,5321 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 8080 0010 400 001, 8080 0010 400 002, 8080 0010 400 003) – Olaines pagastā, Olaines novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 344 140,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība - 320 000 euro, kompensējamie zaudējumi (atsevišķi augošu koku koksnes resursu vērtības zudums) - 22 808,40 euro un zaudējumi par zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu - 1 331 euro.
58. §
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-15-01
23-TA-2784 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-15-01.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
59. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420229023
23-TA-2676 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420229023.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420229023.
Sēdi slēdz plkst. 12:45